129 ICm 2251/2012
Číslo jednací: 129 ICm 2251/2012-91 KSPL 29INS 9416/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: PROMA real a.s, IČ: 27840034, se sídlem v Šumperku, Uničovská 296/46, zast. Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Legionářská 797/3, proti žalované: Helze anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Strážově 60, zastoupené Mgr. Jindřichem Sojkou, advokátem se sídlem v Klatovech, Pražská 119, v řízení o žalobě na určení pravosti a výše popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že nevykonatelná pohledávka žalobce uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u tohoto soudu pod sp.zn. KSPL 29 INS 9416/2011 na majetek dlužníka-Helgy anonymizovano , bytem Strážov 60, 34021, Strážov, je v částce včetně příslušenství 5.170,-Kč po právu.

II. Ve zbývající části se žaloba zamítá.

III. Žalobce je povinen uhradit žalované na účet jejího zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení ve výši 14.968,- Kč.

Odůvodnění :

Žalobce se svou žalobou ze dne 31. 7. 2012 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že jeho pohledávka za dlužnicí ve výši 57.041,71,-Kč je po právu. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce přihlásil coby věřitel do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku ve výši 429.264,44,-Kč. žalovaná popřela na přezkumném jednání pohledávku žalobce do částky 57.041,71,-Kč z důvodu pravosti a výše. Popřená částka se skládá z částky 48.000,-Kčodpovídající popřené výši jistiny dílčí pohledávky č. 2 a z částky 9.041,71,-Kč odpovídající úrokům z prodlení v plné výši, když tyto tvoří příslušenství pohledávky č. 2. Žalovaná uvedla, že nepovažuje za správnou výši obvyklého nájemného uplatňovanou žalobcem ve výši 5.000,-Kč, neboť obvyklé nájemné v obci Strážov je dle jejího sdělení podstatně nižší, když navíc se jedná o byt II. kategorie. Za obvyklé nájemné považuje částku 3.000,-kč. S ohledem na uvedené žalovaná popřela jistinu do částky 48.000,-Kč, ve zbytku, tj. ve výši 72.000,-Kč pohledávku uznala. Žalovaná zcela popřela úrok z prodlení ve výši 9.041,71,-Kč. Dle kupní smlouvy o převodu nemovitostí na LV č. 902, ze dne 27. 3. 2009 uzavřenou mezi žalovanou jakožto prodávající a mezi žalobcem jako kupujícím, se strany dohodly, že žalovaná je povinna předat převáděné nemovitosti v řádném stavu a vyklizené do 30. 6. 2009 do užívání žalobce. Žalovaná tak neučinila. Jelikož žalovaná dlouhodobě neoprávněně užívá nemovitosti shora uvedené, vzniklo na úkor žalobce bezdůvodné obohacení. Žalobce pro stanovení bezdůvodného obohacení nechal vypracovat znalecký posudek, podle kterého činí výše obvyklého nájemného v daném místě a čase 5.000,-Kč měsíčně. Žalobce řádně a včas toto bezdůvodné obohacení ve výši obvyklého nájemného uplatnil jako pohledávku č. 2 ve výši 5.000,-Kč měsíčně od 1. 7. 2009 do 7. 7. 2011 (za období 24 měsíců), celkem ve výši 120.000,-Kč. Jelikož se nejedná o dlužné nájemné, avšak o pohledávku z titulu bezdůvodného obohacení, uplatnil žalobce přihláškou jako příslušenství předmětné pohledávky zákonný úrok z prodlení v celkové výši ke dni zjištění úpadku dlužnice 9.041,71,-Kč.

Žalovaná žalobu neuznala, neboť nesouhlasila s částkou 5.000,-Kč měsíčně coby obvyklým nájemným. Uvedla, že se má k dispozici vyjádření města Strážov, ze kterého vyplývá, že za byty 2. Kategorie je možné požadovat nájemné ve výši 13,88 Kč/m2 měsíčně. Dům, který užívá, je domem z roku 1889, který potřebuje značnou renovaci. Dům je vlhký a vyskytují se v něm plísně. Okna netěsní a potřebují výměnu. V domě je bytová jednotka o velikosti 3 + 1 s vytápěním na dříví. Žalovaná požádala soud o vypracování znaleckého posudku.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

V dané věci bylo zjištěno, že Krajský soud v Plzni svým usnesením ze dne 3. 11. 2011 schválil žalované oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť vyrozumění o popření pohledávky obdržel žalobce, který se neúčastnil zvláštního přezkumného jednání, dne 11. 7. 2012. Žaloba byla podána dne 31. 7. 2012.

Ve věci je mezi stranami nesporné, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice-žalované pohledávku č. 2 ve výši 129.041,71,-Kč, z čehož 120.000,-Kč činila jistina a 9.041,71,-Kč činil zákonný úrok z uvedené částky, a to k datu zjištění úpadku žalované. Jako právní důvod vzniku pohledávky bylo v přihlášce uvedeno bezdůvodné obohacení ve výši obvyklého nájemného v daném místě a čase za období 24 měsíců, a to od 1. 7. 2009 do 7. 7. 2011. Žalobce přiložil k přihlášce znalecký posudek, který vypracoval znalec Luboš Šimůnek. Z tohoto posudku vyplývá žalobcem stanovená výše bezdůvodného obohacení 5.000,-Kč měsíčně. Ve věci bylo prokázáno, že dne 27. 3. 2009 uzavřela žalovaná v pozici prodávajícího se žalobcem coby kupujícím smlouvu o převodu nemovitosti, a to budovy č. p. 60 na pozemku p. č. 95, pozemku č. 95 a pozemku č. 76/1 na LV č. 902 pro obec Strážov. Kupní cena byla stanovena na 800.000,-Kč, přičemž tuto částku měl žalobce uhradit na účet zástavního věřitele, společnosti IT Credit s.r.o. Ve smlouvě se dále strany dohodly, že žalovaná nemovitosti předá vyklizené žalobci nejpozději do 30. 6. 2009. Ohledně vyklizení nemovitostí byl vydán dne 19. 10. 2009 rozhodčí nález, který nabyl právní moci dne 20. 10. 2009. Žalobce také soudu dodal znalecký posudek vypracovaný Lubošem Šimůnkem. Ze závěru posudku vyplývá, že tento znalec stanovil obvyklé nájemné v inkriminovaném období v předmětné nemovitosti na 5.000,-Kč měsíčně. Tento posudek soud hodnotil jako listinný důkaz. K návrhu stran nechal soud vypracovat znalecký posudek, přičemž úkolem znalce bylo stanovit výši obvyklého nájemného spojeného s užíváním uvedených nemovitostí, a to za období od 1. 7. 2009 k datu 7. 7. 2011. Posudek provedl znalec Ing. Pavel Boublík dne 29. 4. 2013. Znalec stanovil nájemné za období od 1. 7. 2009 do 31.12.2009 ve výši 15.178,54,-Kč měsíčně, dále pak od 1. 1. 2010 do 7. 7. 2011 ve výši 55.823,96,-Kč. Výslednou cenu obvyklého nájemného pak stanovil na 71.003,00,-Kč. Žalobce projevil se znaleckým posudkem nesouhlas, jednak měl za to, že závěry znalce jsou neúplné a že znalec měl přistoupit k zvýšení obvyklého nájemného kvůli užívání přilehlých pozemků. Dále se žalobce neztotožnil s cenovými závěry znalce, neboť dle žalobce znalec vycházel především z nájmů vztahujících se k obecním bytům. Žádné doplňující důkazy však žalobce nenavrhoval. Žalovaná se se závěry znaleckého posudku ztotožnila.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že, žaloba byla podána po právu pouze z nepatrné části. Žalovaná užívala bez právního důvodu nemovitosti ve Strážově, a to od 01.07.2009 do data zjištění úpadku, tedy do dne 07.07.2011. Za užívání nemovitostí neposkytla žalobci, coby vlastníku nemovitostí žádnou úplatu. Proto žalobce do insolvenčního řízené dlužnice-žalované přihlásil svoji pohledávku, a to právě vzniklou z důvodu bezprávního užívání nemovitostí. Při vyčíslení pohledávky žalobce vycházel ze znaleckého posudku, který si nechal sám vypracovat, ve kterém znalec stanovil obvyklé nájemné dané v místě a čase na 5.000,-Kč za měsíc. Za období 24 měsíců pak žalobce požadoval 120.000,-Kč, přičemž přihlásil i zákonný úrok z prodlení ve výši 9.041,71,-Kč. Dlužnice-žalovaná popřela pohledávku žalobce z tohoto titulu zcela co do zákonného úroku z prodlení a do 48.000,-Kč co do jistiny. Obvyklé nájemné tedy uznala do částky 72.000,-Kč (tj. 3000,-Kč měsíčně). Soudem ustanovený znalec dospěl k závěru, že nájemné za období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 činilo ve vztahu k předmětným nemovitostem

2.530,-Kč měsíčně a za období od 1. 1. 2010 do 7. 7. 2011 3.036,-Kč měsíčně. Pokud žalobce požadoval 120.000,-Kč měsíčně, byl jeho požadavek o 48.997,-Kč vyšší než-li, dle znaleckého posudku měl být. Naproti tomu žalovaná, která uznala 72.000,-Kč, se v podstatě nemýlila. Vzhledem k tomu, že žalobce má prokazatelný nárok na znalcem stanovené nájemné a žalovaná ničeho neuhradila, má žalobce samozřejmě z prokázané částky právo i na zákonný úrok z prodlení, a to od doby 1. 7. 2009 do data zjištění úpadku. Za toto období přísluší žalobci úrok ve výši 5.170,-Kč. Z uvedených důvodů soud rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku č. I rozsudku.

O nákladech soud rozhodl podle § 142 odst. 3 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci nepatrný neúspěch, a proto mu soud přiznal právo na celou náhradu nákladů řízení. Částka 14.968,-Kč zahrnuje 4 úkony právní pomoci dle § 9 písmene a vyhlášky č. 177/96 Sb., po 2.500,-Kč, 4x RP po 300,-Kč, 2x jízdné z Klatov do Plzně a zpět ve výši 1.170,-Kč a 21% DPH.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 20.08.2013

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Havlíčková