129 ICm 2206/2014
Jednací číslo: 129 ICm 2206/2014-110 (KSPL 29 INS 34682/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Miroslavou Jarošovou v právní věci žalobce: Lesy České republiky s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, IČ 42196451, proti žalovanému: AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ-ARES, v.o.s., se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 41/73, IČ 26330351, insolvenčnímu správci dlužníka VYSLYSTAV, s.r.o., se sídlem Halže, Žďárská 8, IČ 28337271, o určení pravosti přihlášené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že část žalobcovy dílčí pohledávky č. 1 ve výši 13.957,-Kč, přihlášená pod pořadovým číslem P-106 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 29 INS 34682/2013 z titulu neuhrazení smluvní pokuty podle smlouvy č. S 930/2013/13 ze dne 22.03.2013, je pohledávkou po právu.

II. Zamítá se žaloba na určení pravosti části žalobcovy dílčí pohledávky č. 1 ve výši 328.552,-Kč podle smlouvy o dílo č. S 930/2013-013 ze dne 22.03.2013 a celé žalobcovy dílčí pohledávky č. 2 ve výši 292.053,-Kč podle smlouvy o dílo č. S 930/2013-230 ze dne 26.8.2013, obou přihlášených pod pořadovým číslem P-106 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 29 INS 34682/2013.

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti pohledávky na smluvní pokutu v celkové výši 634.562,-Kč, kterou přihlásil pod číslem P-106 do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 29 INS 34682/2013. Smluvní pokuta zahrnovala tři nároky ze dvou smluv o dílo.

Žalobce v žalobě tvrdil, že dílčí pohledávka č. 1 v celkové výši 342.509,-Kč byla součtem dvou smluvních pokut 328.552,-Kč a 13.957,-Kč ze smlouvy o dílo č. S 930/2013/013 ze dne 22.03.2013 na lesní cestu K Malířce. Smluvní pokuta ve výši 13.957,-Kč byla za prodlení s řádným dokončením díla a byla vypočtena jako 0,05 % z ceny za 17 dní prodlení. Žalobce tuto smluvní pokutu požadoval ode dne následujícího po dni, kdy mělo být dílo v prodlouženém termínu dokončeno, do dne, kdy bylo zjištěno, že jej zhotovitel nesplnil (25.11.2013-11.12.2013). Druhá část pohledávky č. 1 byla smluvní pokutou ve výši 20 % z ceny díla za nedokončení díla z důvodů na straně zhotovitele.

Dílčí pohledávka č. 2 ve výši 292.053,-Kč byla smluvní pokutou za nedokončení díla lesní cesta Bedřichovská podle smlouvy o dílo č. S 930/2013-230 ze dne 26.08.2013. Tato stavba měla být ukončena do 30.10.2014, ale ještě v únoru 2014 nebyla ani zahájena, proto žalobce dne 03.03.2014 od smlouvy odstoupil.

Žalobce dál tvrdil, že žalovaný obě dílčí pohledávky při přezkumném jednání popřel pro neplatnost dohod smluvních pokutách, neboť jejich smyslem bylo sjednání pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy, a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti. Podle žalobce však byla povinnost zaplatit smluvní pokutu vázána na podstatné porušení smlouvy, kterým bylo nedokončení díla z důvodů na straně zhotovitele. Mezi důvody nedokončení díla na zhotovitelově straně bylo ve smlouvě příkladmo uvedeno i odstoupení od smlouvy objednatelem, avšak tato formulace nemohla způsobit absolutní neplatnost celého smluvního ujednání o smluvní pokutě.

Žalovaný k věci uvedl, že žalobce všechny pohledávky přihlásil jako smluvní pokuty za odstoupení od smlouvy z důvodů neplnění smlouvy. Za této situace pak nebylo možné se zabývat tím, zda věřiteli vznikl či nevznikl nárok na smluvní pokutu z jiného právního důvodu, než který uplatnil v přihlášce.

Z přihlášky pohledávky bylo zjištěno, že žalobce přihlásil dvě dílčí pohledávky na smluvní pokutu. Pohledávka č. 1 ve výši 342.509,-Kč byla co do důvodu vzniku popsána jako smluvní pokuta za prodlení se splněním díla LC Malířka a smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění díla. Jednotlivé složky smluvní pokuty popsané v žalobě na určení pravosti pohledávky tu nebyly rozlišeny co do výše. Důvodem vzniku pohledávky č. 2 ve výši 292.053,-Kč byla rovněž smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění díla LC Bedřichovská. Přílohou přihlášky byly mimo jiné obě smlouvy o dílo, zápisy o předání a převzetí stavby a staveniště, faktury č. 1322100183 a 1422100026 a výpočet smluvní pokuty.

Usnesením č. j. KSPL 29 INS 34682/2013-A-25 ze dne 12.03.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Na dlužníkův majetek byl prohlášen konkurz.

Podle protokolu o přezkumném jednání ze dne 28.05.2014 žalovaný popřel žalobcovu pohledávku č. P-106 pro pravost a výši. Důvodem popření byla skutečnost, že ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy, a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti, je absolutně neplatné. Dlužník popřel tuto pohledávku ze shodného důvodu. Žalovaný vyrozuměl žalobce o popření pohledávky ze stejných důvodů, jako byly uvedeny při přezkumu, a toto vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 14.07.2014.

Ze smluv o dílo č. S 930/2013/013 i S 930/2013-230 bylo zjištěno, že obě obsahovaly určení předmětu díla i dohodu o ceně. Smlouvy měly v zásadě stejný obsah. Podle jejich článku X. 1. byl zhotovitel povinen v případě prodlení s řádným dokončením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedokončil dílo z důvodů na své straně, za které bylo považováno i odstoupení od smlouvy objednatelem, byl povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla.

V článku XI. obou smluv byly sjednány shodné důvody pro odstoupení od smlouvy. Od smlouvy bylo možno odstoupit z důvodu prodlení dodavatele s dokončením díla delším než 5 dnů, překročení smluvní ceny, prodlení objednatele s placením a podstatného porušení smluvní povinnosti,za které se považovalo zejména neprovedení některé části díla.

Podle zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 11.12.2013 nebyla stavba LC K Malířce dokončena vinou zhotovitele. Dílo mělo být podle smlouvy dokončeno do 30.10.2013, termín byl prodloužen do 24.11.2013, avšak ke dni předání 11.12.2013 nebylo hotovo. Objednatel dílo nepřejal.

S ohledem na podstatné porušení smlouvy, jímž bylo nedokončení stavby ani v prodlouženém termínu, žalobce odstoupil od smlouvy o dílo na LC K Malířce dne 13.12.2013.

Fakturou č. 1322100183 ze dne 15.01.2014 vyúčtoval žalobce dlužníkovi smluvní pokuty ve výši 13.957,-Kč a 328.552,-Kč, tj. celkem 342.509,-Kč. Důvod, pro který žalobce pokuty požadoval, ve faktuře nebyl uveden, chybělo tu označení smlouvy i specifikace porušené smluvní povinnosti. Faktura neodkazovala ani na žádné přílohy.

Podle podkladů k výpočtu smluvní pokuty podle smlouvy o dílo na LC K Malířce žalobce uplatnil nárok na obě pokuty podle článku X. 1. smlouvy o dílo, jednak na pokutu v celkové výši 13.957,-Kč za prodlení ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny denně, a jednak ve výši 328.552,-Kč za nedokončení díla z důvodů na straně zhotovitele, za který je považováno i odstoupení od smlouvy. Podklady pro výpočet smluvní pokuty byly žalobcem vypracovány dne 31.12.2003.

Upomínkou ze dne 17.02.2014 žalobce dlužníka vyzval k úhradě smluvní pokuty v celkové výši 342.509,-Kč za odstoupení od smlouvy.

Pro stavbu LC Bedřichovská předal žalobce dlužníkovi staveniště dne 10.09.2013, dílo mělo být podle smlouvy zhotoveno do 30.10.2014. Dopisem ze dne 14.02.2014 žalobce vyzval dlužníka k zahájení prací a k jejich dokončení nejpozději do konce února 2014. Při kontrolním dnu 20.02.2014 bylo zjištěno, že stavba dosud nebyla zahájena. E-mailem z 24.02.2014 oznámil dlužník žalobci, že nemůže začít na realizaci zakázky v důsledku insolvenčního řízení.

Žalobce na to dne 03.03.2014 odstoupil od smlouvy na LC Bedřichovská s tím, že stavba nebyla do 28.02.2014 ani zahájena. Fakturou č. 1422100026 ze dne 10.03.2014 žalobce dlužníkovi vyúčtoval smluvní pokutu ve výši 292.053,-Kč bez bližšího určení, dopisem ze dne 07.04.2014 upomenul dlužníka o její úhradu.

Po zhodnocení provedených důkazů soud shledal, že obě smluvní pokuty byly sjednány v platných smlouvách o dílo, které svým obsahem odpovídaly ustanovení § 536 obchodního zákoníku a obsahovaly dohodu o podstatných náležitostech, tj. o předmětu díla a ceně.

V obou smlouvách byly dohodnuty dvě smluvní pokuty. První z nich stíhala zhotovitelovo prodlení s dokončením díla a byla dohodnuta procentní sazbou denně z ceny díla. Tato smluvní pokuta odpovídala ustanovení § 544 občanského zákoníku, neboť obsahovala jak specifikaci zajištěné povinnosti, tak způsob určení výše.

Jak vyplynulo z provedených důkazů, dlužník se s plněním smlouvy o dílo na lesní cestu K Malířce skutečně ocitl v prodlení, neboť dílo nedokončil a žalobci nepředal. Za to byl žalobce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny díla, kterou přihlásil do insolvenčního řízení v kapitalizované výši 13.957,-Kč.

Tuto smluvní pokutu v přihlášce označil jako smluvní pokutu za prodlení se zhotovením díla, takže popěrný důvod se na ni zjevně nevztahoval. I když žalobce v přihlášce tuto část dílčí pohledávky č. 1 nevyčíslil samostatně, její výše byla zjistitelná z připojených listin, a nebylo na místě, aby žalovaný popřel celou dílčí pohledávku č. 1 přihlášky P-106, včetně této smluvní pokuty ve výši 13.957,-Kč.

Ve zbytku dílčí pohledávky č. 1 a v případě celé dílčí pohledávky č. 2 se jednalo o smluvní pokutu, která byla v přihlášce označena jako smluvní pokuta za odstoupení. Žalobce mohl v incidenčním sporu podle ustanovení § 198 odst. 2 insolvenčního zákona uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které uvedl nejpozději do skončení přezkumného jednání, a nemohl tedy smluvní pokutu požadovat z jiného důvodu, než který uvedl v přihlášce.

Přestože smlouva o dílo dávala žalobci možnost požadovat smluvní pokutu ve výši 20% z ceny díla z několika různých důvodů, mezi něž bylo příkladmo počítáno i odstoupení od smlouvy, žalobce jiné důvody pro vznik nároku nevyužil, v přihlášce požadoval tuto smluvní pokutu výslovně za odstoupení od smlouvy a do skončení přezkumného jednání tento důvod nezměnil. Stejný důvod pro vznik nároku na smluvní pokutu žalobce uvedl i v listinách, které přiložil k přihlášce a které zasílal před zahájením insolvenčního řízení dlužníkovi; také v nich označil jako důvod pro vznik práva na smluvní pokutu odstoupení od smlouvy.

Dohody o těchto smluvních pokutách ve výši 20 % z ceny díla, sjednaných pro případ nedokončení díla z důvodů na straně zhotovitele, mezi něž bylo počítáno i odstoupení od smlouvy, však byly neplatné, a to právě v té části, v níž vázaly vznik nároku na smluvní pokutu na odstoupení od smlouvy. Je-li zaplacení smluvní pokuty vázáno na odstoupení od smlouvy, byť odůvodněné porušením povinnosti druhé smluvní strany, jde o ujednání, které odporuje kogentnímu ustanovení § 544 odst. 1 občanského zákoníku a je podle ustanovení § 39 občanského zákoníku neplatné. Smluvní pokutu je nutno vždy vázat na porušení smluvní povinnosti, nikoli na výkon práva, jímž je odstoupení od smlouvy (NS ČR 23Cdo 2575/2010).

Z předložených listin sice dále vyplynulo, že žalobce v obou případech odstoupil od smlouvy důvodně, dlužník ani jedno z děl nezhotovil a žalobci nepředal, ale tato okolnost neměnila ničeho na právním posouzení dohody o smluvní pokutě, ani na závěru o pravosti přihlášené pohledávky.

Protože žalobce přihlásil tuto část dílčí pohledávky č. 1 a celou dílčí pohledávku č. 2 jako smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy a stejně tak ji požadoval po žalovaném i mimo insolvenční řízení, soud dospěl k závěru, že žalobci tento nárok nevznikl, neboť dohody o těchto smluvních pokutách byly neplatné. Žalovaný tedy tuto část přihlášky P-106 (část dílčí pohledávky č. 1 ve výši 328.552,-Kč a dílčí pohledávku č. 2 ve výši 292.053,-Kč) popřel důvodně.

Na základě shora uvedených závěrů soud podané žalobě vyhověl co do 13.957,-Kč z dílčí pohledávky č. 1 a ve zbytku ji zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., ve věci byl plně úspěšný žalovaný, na jeho straně však náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 20.10.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Miroslava Jarošová, v. r. Kristýna Vecková samosoudkyně