129 ICm 1697/2016
Jednací číslo: 129 ICm 1697/2016-13 (KSPL 29 INS 4759/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. v právní věci žalobce JUDr. Miloslava Havleny, J. P. Koubka 81, Blatná, insolvenčního správce dlužnice Boženy Procházkové, nar. 11. 08. 1951, bytem Javorná 6, Klatovy, IČ 47590467 proti žalovanému Finanční úřad pro Plzeňský kraj, se sídlem v Plzni, Hálkova 2790/14, IČ 72080043, o určení, že popření vykonatelné pohledávky bylo učiněno po právu

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 7.687.231,-Kč pohledávky P-9 přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 4759/2013 bylo učiněno po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se domáhal určení, že po právu popřel vykonatelnou pohledávku žalovaného přihlášenou do insolvenčního řízení pod č. P-9 ve výši 7.687.231,--Kč pod sp. zn. KSPL 29 INS 4759/2013 co do pravosti a pořadí. Tuto pohledávku popřel proto, že nešlo o dluh insolvenční dlužnice, ale o dluh jejího syna-obligačního dlužníka. isir.justi ce.cz

Žalovaný namítl, že jako zástavní věřitel neměl jinou možnost realizace zajištění, než přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Zdůraznil, že daňová povinnost je nepřenosná a že se zástavní věřitel může vůči majiteli zástavy domáhat uspokojení právě jen ze zástavy. Žalovaný tedy není oprávněn požadovat po insolvenční dlužnici i zbytek pohledávky, který nebude uspokojen z výtěžku zpeněžení zástavy.

Z přihlášky pohledávky P-9 bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil svoji pohledávku do předmětného insolvenčního řízení vedeného proti dlužnici Boženě Procházkové, která je zajištěna majetkem dlužnice-konkrétně pak nemovitostmi zapsanými na LV 362 pro k.ú. Svatý Jan pod Skalou a dále pak nemovitostmi zapsanými na LV 4861 pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště (dále jen zajištěné nemovitosti ). Uvedené zajištění pohledávky vzniklo na základě Souhlasu vlastníka-dlužnice ze dne 1.6.2010 se zřízením zástavního práva ve prospěch žalovaného k zajištění daňových pohledávek syna dlužnice-pana Vladimíra Procházky-a následně pak pravomocnými rozhodnutími Finančního úřadu v Klatovech o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka, odlišného od daňového dlužníka ze dne 22.7.2010 č.j. 69988/10/133940401729 a č. j. 69978/10/133940401729 ze dne 22.7.2010, obé dle ust. § 72 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a § 152 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zřízení těchto zástavních práv je zapsáno v katastru nemovitostí.

Podle § 2 písm. g) zák. č. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon či IZ ) se pro účely tohoto zákona rozumí zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy

Podle § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Jak vyplývá citovaných ustanovení, jedním z klíčových pojmů je pojem zajištěný věřitel. Insolvenční zákon charakterizuje zajištěného věřitele jako věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Není přitom důležité, zda uvedené zajištění slouží k zajištění pohledávky věřitele za dlužníkem samým, popř. zda toto zajištění slouží k zajištění pohledávky za jinou osobou. (Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014).

Je tedy zřejmé, že přihlašující se věřitel může přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení jako pohledávku zajištěnou i v situaci, kdy pohledávka věřitele nevznikla přímo vůči zástavnímu dlužníku, nýbrž je zajištěna majetkem třetí osoby odlišné od obligačního dlužníka, a to za podmínky, že majetek zástavního dlužníka je zapsán v soupisu majetkové podstaty (v projednávaném případě jsou zajištěné nemovitosti zapsány v soupisu majetkové podstaty pod dokumentem KSPL 29 INS 4759/2013-A-21). Ve shodě s tímto právním závěrem soud odkazuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 41 ICm 1419/2011, 101 VSPH 230/2011-50 (KSPH 41 INS 2804/2010), podle něhož zástavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele za osobou odlišnou od insolvenčního dlužníka není právem, které vylučuje zahrnutí předmětu zástavy do soupisu majetkové podstaty; zástavní věřitel má možnost přihlásit tuto zajištěnou pohledávku do insolvenčního řízení vedeného na insolvenčního dlužníka, v jehož majetkové podstatě je předmět zástavy z důvodu stanoveného v insolvenčním zákoně zapsán.

Po zhodnocení provedených důkazů soud shledal, že žalovaný byl oprávněn přihlásit svoji pohledávku jako zajištěnou do insolvenčního řízení proti dlužnici Boženě Procházkové, i přestože dlužníkem této pohledávky nebyla insolvenční dlužnice, ale její syn Vladimír Procházka. Protože v průběhu řízení nebyl prokázán zánik pohledávky žalovaného vůči obligačnímu dlužníku ani důvody zániku zástavního práva k majetku ve vlastnictví insolvenční dlužnice, soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 14.09.2016

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost: Ludmila Urbanová