129 ICm 1695/2016
Číslo jednací: 129 ICm 1695/2016-21 KSPL 29 INS 29818/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., ve věci žalobce: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 60197609, se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, zast. JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem, se sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem Malá Víska 3, 339 01 Vrhaveč, o popření pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že nezajištěná nevykonatelná splatná a nepodmíněná pohledávka věřitele Stavební spořitelny České spořitelny a.s., přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni, pod. sp. zn. KSPL 29 INS 29818/2015, je v popřené výši 95.638,44 Kč přihlášena po právu.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 19.324,28 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění : Žalobce se svou žalobou domáhal určení, že nezajištěná nevykonatelná splatná a nepodmíněná pohledávka věřitele Stavební spořitelny České spořitelny a.s., přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni, pod. sp. zn. KSPL 29 INS 29818/2015, je v popřené výši 95.638,44 Kč přihlášena po právu. Uvedl, že přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ze smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru HYPO TREND a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o isir.justi ce.cz KSPL 29 INS 29818/2015 stavebním spoření č. 51-1003177252/8060 v celkové výši 1.243.202,67 Kč, přičemž tato částka se skládá z jistiny ve výši 776.873,10 Kč a příslušenství ve výši 466.329,57. Při přezkumném jednání insolvenční správce uznal pohledávku žalobce v celé výši a žalovaný popřel pohledávku žalobce co do částky 600.000,--Kč s odůvodněním, že pohledávka byla v této výši uhrazena. Žalobce vzal přihlášku pohledávky částečně zpět co do částky v celkové výši 504.361,55 Kč, a to s ohledem na nezohlednění platby ve výši 499.362,46 Kč v přihlášce pohledávky, přičemž v souvislosti s touto platbou vzal žalobce částečně zpět i přihlášku pohledávky co do částky 4.999,09 Kč představující nabíhající smluvní úrok a zákonný úrok z prodlení z částky 499.362,46 Kč vyčíslený ke dni úpadku. Zbývající popřená část ve výši 95.638,44 Kč (stejně tak jako uznaná část ve výši 643.202,68 Kč) nebyla dosud uhrazena.

Žalovaný dlužník se k žalobě nevyjádřil.

Po provedeném dokazování dospěl soud k následujícím zjištěním:

-žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka-žalovaného přihláškou P- 5 pohledávky pohledávku v celkové výši 1.243.202,67 Kč, přičemž tato částka sestává z jistiny ve výši 776.873,10 Kč a příslušenství ve výši 466.329,57, v důsledku částečné úhrady vzal přihlášku pohledávky částečně zpět co do částky v celkové výši 504.361,55 Kč, a to s ohledem na nezohlednění platby ve výši 499.362,46 Kč v přihlášce pohledávky, přičemž v souvislosti s touto platbou vzal žalobce částečně zpět i přihlášku pohledávky co do částky 4.999,09 Kč představující nabíhající smluvní úrok a zákonný úrok z prodlení z částky 499.362,46 Kč vyčíslený ke dni úpadku, načež insolvenční soud reflektoval usnesením o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí pohledávky ze dne 17.5.2016, č.j. KSPL 29 INS 29818/2015-P-5, které nabylo právní moci 15.6.2016; -úpadek dlužníka byl zjištěn usnesením zdejšího soudu ze dne 20.1.2016, č.j. KSPL 29 INS 29818/2015-A-10, které nabylo právní moci 2.2.2016, přičemž zde bylo rozhodnuto i o povolení oddlužení dlužníka; -(pouze) dlužník-žalovaný na přezkumném jednání dne 30.3.2016 popřel nezajištěnou nevykonatelnou splatnou a nepodmíněnou pohledávku věřitele Stavební spořitelny České spořitelny a.s., co do částky 600.000,-- Kč, jako důvod popření uvedl zánik pohledávky v této popřené části uhrazením; -celková výše přihlášené pohledávky P-5 po zohlednění částečného zpětvzetí činí 738.841,12 Kč (z toho dlužníkem popřená část pohledávky ve výši 95.638,44 Kč, ve zbytku v částce 643.202,68 Kč zjištěná pohledávka; -dlužníku bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře dle usnesení zdejšího soudu ze dne 11.4.2016, č.j. KSPL 29 INS 29818/2015- B-6, které nabylo právní moci 2.5.2016; -předmětné pohledávky byly přiznány žalobci Rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 27.1.2014, sp. zn. 5 C 334/2013, který nabyl právní moci dne 25.2.2014; KSPL 29 INS 29818/2015

V průběhu řízení nebylo ze strany žalovaného prokázáno, že by dlužníkem popřená část pohledávky ve výši 95.638,44 Kč zanikla uhrazením, žalovaný se k věci nevyjádřil, nařízeného jednání se bez omluvy neúčastnil.

Za této situace dospěl soud k závěru, že pohledávka věřitele Stavební spořitelny České spořitelny a.s., přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni, pod. sp. zn. KSPL 29 INS 29818/2015, jako nezajištěná nevykonatelná splatná a nepodmíněná pohledávka byla v popřené výši 95.638,44 Kč přihlášena po právu.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce, který měl ve věci plný úspěch, má podle tohoto ustanovení právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v daném případě vznikly. Náhrada nákladů řízení sestává ze zaplaceného soudního poplatku 5.000,--Kč, 3 úkonů právní služby (příprava a převzetí, podání žaloby a účast na jednání-3 x 3.100,--Kč) v celkové výši 9.300,--Kč, 3 režijních paušálů á 300 Kč ve výši 900,--Kč, cestovních náhrad 1.038,25 Kč (cestovné OA Praha-Plzeň a zpět), náhrady nákladů za promeškaný čas 600,--Kč, 21% DPH z částky 11.838,25 Kč (úkony právní služby, režijní paušály, cestovní náhrada a náhrada promeškaného času) ve výši 2.486,03 Kč, celkem pak vše 19.324,28 Kč.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 23.11.2016

JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D., v.r. samosoudce

Za správnost: Ludmila Urbanová