129 ICm 1650/2012
Jednací číslo: 129 ICm 1650/2012-54 (KSPL 29 INS 14393/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: Evy anonymizovano , anonymizovano , Feřtekova 546/9, 181 00, Praha 8, zast.: Vlastimilem Andršem, advokátem, Španělská 2, 120 00, Praha 2 proti žalovanému : JUDr. Martinu Alešovi, IS Petra Kostelníka, se sídlem Houškova 30, 326 00, Plzeň, v řízení o žalobě o vyloučení věci z majetkové podstaty,

takto:

I. Určuje se, že bytová jednotka č. 1224/1, umístěná v domě č. p. 1224, postaveném na pozemku č. 1955, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1224 a pozemku č. 1955 o velikosti ideální 7980/16617 vzhledem k celku, který je odvození od vlastnictví bytové jednotky č. 124/1, v k.ú. a obci Starý Plzenec, jak je zapsáno v k.ú. pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV č. 3148, 3150 a 3266, se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka Petra Kostelníka, proti němuž je Krajským soudem v Plzni vedeno insolvenční řízení pod sp.zn. KSPL 29 INS 1439/2010.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni na účet jejího zástupce ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení ve výši 20.036,-Kč.

Odůvodnění

Dne 12.6.2012 podala žalobkyně prostřednictvím svého zástupce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že se žalobkyně dne 22.2.2010 stala na základě uzavřené darovací smlouvy výlučným vlastnictvím bytové jednotky č. 1224/1, umístěné v domě č. p. 1224, postaveném na pozemku č. 1955 v obci Starý Plzenec. Byt nabyla od Kateřiny Kostelníkové, která přesto, že nemovitost nabyla za trvání manželství s Petrem Kostelníkem, byla, vzhledem k tomu, že nemovitost pořídila za finanční prostředky náležející do jejího výlučného vlastnictví, jejím výlučným vlastníkem a proto byla oprávněna předmětný byt darovat bez souhlasu Petra Kostelníka. Paní Kostelníková získala tyto finanční prostředky za prodej původního bytu, který získala před uzavřením manželství s Petrem Kostelníkem. Vzhledem k tomu, že darovaný byt byl pořízen za majetek náležející do výlučného vlastnictví Kateřiny Kostelníkové, byla darovací smlouva uzavřena platně a darovaný byt je ve výlučném vlastnictví žalobkyně.

Žalovaný podal k žalobě vyjádření dne 9.7.2012. Uvedl, že tvrzení žalobkyně, že předmětná bytová jednotka byla pořízena z výlučných prostředků Kateřiny Kostelníkové, není pravdivé. Dne 24.3.2004 podali Petr Kostelník jako dlužník a Kateřina Kostelníková jako spoludlužník žádost o poskytnutí meziúvěru u Českomoravské stavební spořitelny ve výši 250.000,-Kč, za účelem koupě nového bytu, forma čerpání jednorázově, s tím, že forma vlastnictví manželů je SJM. Dne 30.3.2004 podepsali Petr Kostelník a Kateřina Kostelníková plán financování, z něhož vyplývá, že náklady na financování bytových potřeb celkem jsou 1.254.750,-Kč, vlastní peněžní prostředky jsou 1.004.752,-kč, cizí zdroje 250.000,-Kč. Prostředky úvěru měly být převedeny na účet společnosti HALLU Centrum, s.r.o., tedy na účet společnosti, která předmětnou bytovou jednotku zhotovila. Plán financování obsahuje písemné prohlášení, že meziúvěr bude použit na řešení bytové potřeby. Dne 7.5.2004 byla manželi Kostelníkovými podepsána žádost o čerpání peněžních prostředků z meziúvěru a to na účet Kateřiny Kostelníkové. Dne 24.6.2004 sdělila Českomoravská stavební spořitelna panu Petru Kostelníkovi, že částka 247.5000,-Kč byla zaslána na účet Kateřiny Kostelníkové. Z uvedeného vyplývá, že pořízení bytové jednotky bylo alespoň částečně financováno z prostředků, tvořících SJM a tedy bytová jednotka je součástí společného jmění manželů. Pokud se jedná o spoluvlastnický podíl na pozemku, tuto hodnotu pořídila Kateřina Kostelníková za trvání manželství na základě kupní smlouvy ze dne 10.8.2009. Smlouvu podepsala pouze Kateřina Kostelníková. Ze smlouvy nevyplývá, že by věc byla pořízena z výlučných prostředků jmenované. Platí tedy domněnka podle § 144 OZ, podle níž podle ní pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Je tedy na žalobkyni aby prokázala, že spoluvlastnický podíl na pozemku byl pořízen a zaplacen z výlučných prostředků Kateřiny Kostelníkové.

V dané věci má soud z listin provedených v tomto řízení za prokázané, že dne 22.2.2010 uzavřela Kateřina Kostelníková a žalobkyně darovací smlouvu, na jejímž základě Kateřina Kostelníková darovala žalobkyni nemovitosti, které jsou předmětem této žaloby. V článku I. této smlouvy se podává, že dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí, přičemž vlastnické právo k nemovitostem nabyl na základě výstavby jednotky ze dne 23.6.2004. Dále má soud za prokázané, že Kateřina Kostelníková a dlužník Petr Kostelník byli manželé, jejichž manželství bylo uzavřeno dne 22.2.2003 před Městskou částí Praha 9. Manželství shora uvedených účastníků bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu Plzeň-jih sp.zn. 8C 371/2010, a to dne 12.1.2011. Rozsudek o rozvodu nabyl právní moci dne 7.2.2011. Jednalo se o rozvod podle § 24 a odst. 1 zákona o rodině. Strany k rozvodovému řízení doložily smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu, která obsahovala jejich úředně ověřené podpisy. Z této smlouvy vyplývá, že účastníci prohlásili, že za trvání manželství nenabyli žádný nemovitý majetek, který by náležel do společného jmění manželů. Žalovaný soudu předložil tzv. žádost o poskytnutí meziúvěru ve výši 250.000,-Kč, kterou podal dlužník Petr Kostelník dne 24.3.2004 u Českomoravské stavební spořitelny. Kateřina Kostelníková zde figurovala jako spoludlužník. V kolonce účel meziúvěru pak je uvedeno, že se jedná o koupi nového bytu. Dne 30.3.2004 pak Kateřina Kostelníková i Petr Kostelník podepsali tzv. plán financování, z něhož vyplývá, že náklady na financování bytových potřeb budou činit celkem 1.254.750,-Kč, přičemž na byt bude poskytnut i meziúvěr ve výši 250.000,-Kč. Ze dne 7.5.2004 pak pochází žádost Petra i Kateřiny Kostelníkové o čerpání peněžních prostředků z meziúvěru ve výši 250.000,-Kč. Ze zprávy Českomoravské stavební spořitelny, vedoucí oddělení správy pohledávek a účtu pak vyplynulo, že finanční prostředky ve výši 247.500,-Kč byly zaslány na účet Kateřiny Kostelníkové, a to dne 23.6.2004. Svědkyně Kateřina Kostelníková ve věci vypověděla, že částku 250.000,-Kč, která měla skutečně sloužit na koupi bytu, použili na úhradu dluhu bývalého manžela, tedy dlužníka Petra Kostelníka. Tuto formu zvolili, neboť to bylo tzv. lehce k mání a byl zde nízký úrok. Když dostala peníze z meziúvěru, byl už byt, který je předmětem tohoto sporu, dávno zaplacen. Kupní cenu bytu, která činila 1.255.000,-Kč, hradila na třikrát, zhruba tak, jak dostávala peníze za prodej bytu v Praze. Z peněž, které jí zbyly po prodeji bytu v Praze na Vysočanech, zakoupila i spoluvlastnický podíl, jednalo se o 19.017,-Kč. Ani spoluvlastnický podíl a ani byt nebyl zakoupen z prostředků, které by patřily manželům. Z výpisu z běžného účtu svědkyně u ČS, a.s. má soud za prokázané, že dne 17.7.2009 odešla z účtu této svědkyně částka 19.017,-Kč za prodej spoluvlastnického podílu. Z faktury společnosti HALLU Centrum, s.r.o. má soud za prokázané, že k datu 12.5.2004 činil přeplatek Kateřiny Kostelníkové ve vztahu k předmětnému bytu 250,-Kč, neboť byla zaplacena částka 1.255.000,-Kč. Soud měl dále k dispozici smlouvu o výstavbě uzavřenou dne 23.6.2004 mezi Kateřinou Kostelníkovou a Ing. Jaroslavem Antošem na jedné straně a společností HALLU Centrum, s.r.o. na straně druhé. Předmětem této smlouvy byla bytová jednotka č. 1, umístěná v prvním nadzemním podlaží domu, byt o velikosti 3+1 + bytová jednotka č. 2 umístěná v druhém nadzemním podlaží domu, kterou je byt o velikosti 3 + kk, s tím, že bytovou jednotku č. 1 bude vlastnit Kateřina Kostelníková a bytovou jednotku č. 2 Jaroslav Antoš. Dále soud provedl důkaz kupní smlouvou uzavřenou dne 10.8.2009 mezi Městem Starý Plzenec a Kateřinou Kostelníkovou, jejímž předmětem je prodej výše uvedeného spoluvlastnického podílu ve výši 7980/16617 k celku pozemku č. 1955 k.ú. Starý Plzenec do vlastnictví Kateřiny Kostelníkové a to za kupní cenu za 19.017,-Kč. Dále soud provedl důkaz kupní smlouvou mezi Kateřinou Kostelníkovou jako prodávající a Veronikou Preussovou jako kupující uzavřenou dne 9.1.2004, jejímž předmětem byl byt č. 892/7, o dispozici 2+1 o celkové výměře 55,9 m2 na adrese Libeň, Sokolská 236 postavené na pozemku č. 3171 v k.ú. Libeň, obec Praha, a to se všemi součástmi a příslušenstvím tak jak je popsáno výše. Smluvní cena pak byla dohodnuta na 1.740.000,-Kč. K žádosti žalovaného soud provedl důkaz výpisy z účtu svědkyně Kostelníkové za období od dubna 2004 do července 2009. Z těchto výpisů vyplynulo, že svědkyně měla dostatek svých finančních prostředků na to, aby si zakoupila spoluvlastnický podíl za cca 19.000,-Kč. Žalovaný dále navrhl důkaz svědeckou výpovědí Petra Kostelníka, přičemž se zavázal, že účast tohoto svědka zajistí. Tento důkaz však nebyl zrealizován, neboť ani žalovaný ani tento svědek se k jednání nedostavili.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 159 odst. 1 písmeno b) IZ incidenčními spory jsou spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5 IZ.

Podle § 225 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo, že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Podle § 225 odst. 2 IZ žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osoby uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

V dané věci soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. U Krajského soudu v Plzni se vede insolvenční řízení ve věci dlužníka Petra Kostelníka, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Insolvenční správce do majetkové podstaty zahrnul mimo jiné i bytovou jednotku č. 1224/1, umístěnou v domě č. p. 1224 + spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku. Ve věci bylo prokázáno, že žalobkyně se stala výlučným vlastníkem shora uvedených nemovitostí, a to na základě darovací smlouvy, od svědkyně Kateřiny Kostelníkové. Bylo prokázáno, že předmětné nemovitosti nebyly do majetkové podstaty začleněny oprávněně. Kateřina Kostelníková získala jak předmětný byt, tak i spoluvlastnický podíl za své výlučné prostředky, takže ani byt a ani spoluvlastnický podíl nikdy netvořil společné jmění manželů Kateřiny Kostelníkové a Petra Kostelníka. Opak se nepodařilo žalované straně prokázat. Je pravdou, že si Petr Kostelník a Kateřina Kostelníková vzali na koupi bytu meziúvěr ve výši 250.000,-Kč, nicméně tyto finanční prostředky nebyly vůbec na koupi bytu poskytnuty. O pravdivosti tohoto tvrzení svědčí i listinný důkaz, který byl konstatován při jednání, a to daňový doklad společnosti HALLU Centrum, s.r.o. Z tohoto daňového dokladu jednoznačně vyplynulo, že v době, kdy byl meziúvěr Kostelníkovým poskytnut, již byl byt zcela uhrazen. Kateřina Kostelníková v pozici svědkyně soudu tyto skutečnosti potvrdila, sdělila, že finanční prostředky poskytnuté jako meziúvěr byly použity na zaplacení dluhu pana Petra Kostelníka. Z uvedených důvodů soud žalobě zcela vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně měla ve věci úspěch a proto ji náleží náhrada nákladů řízení v plné výši. Částka 20.036,-Kč zahrnuje soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, odměnu za zastupování advokátem dle vyhlášky 484/2000Sb ve výši 10.000,-kč, 4x RP po 300 +20 0% DPH + 2 x cestovné z Prahy do Plzně a zpět ve výši 4.596,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím, Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 26.11.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Jitka Nedvídková samosoudce