129 ICm 138/2012
Číslo jednací: 129 ICm138/2012-30 (KSPL 29 INS 17314/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: TGI Money a.s, IČ: 26878321, Ostrava, Vítkovická 3083/1, zast. JUDr. Lenkou Příkazskou, Pžerov, Čechova 2, proti žalovanému: IKT INSOLVENCE v.o.s, IČ: 29113091, se sídlem v Plzni, Palackého 389/7, IS dlužníků-Miroslava a Tomáš Klázarovi, o určení existence popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto :

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Miroslavou Klázarovou , nar. 8.4.1971 a Tomášem anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Aš, Žižkova 244/3, pohledávku ve výši 567.571,69,-Kč, tato pohledávka je po právu a pokládá se za zjištěnou a zajištěnou majetkem ve společném jmění dlužníků.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svou žalobou ze dne 17.1.2012 domáhal proti insolvenčnímu správci dlužníků vydání shora uvedeného rozsudku, neboť pohledávka žalobce byla na přezkumném jednání, které se konalo dne 4.1.2012 popřena. KSPL 29 INS17314/2011

Soud doručil žalovanému žalobu a výzvu, aby se ve lhůtě 30ti dnů od doručení výzvy vz. 087 k žalobě vyjádřil. Zároveň ho soud poučil, co má vyjádření obsahovat včetně poučení, že pokud nemůže podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím stanovené lhůty soudu sdělit, jaký vážný důvod mu v tom brání. Dále byl poučen, že pokud bez vážného důvodu se ve věci samé včas písemně nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává a soud rozhodne rozsudkem pro uznání. Žalovaný obdržel výzvu k vyjádření dne 3.2.2012 a žádným způsobem ve stanovené lhůtě nereagoval.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a věcí uvedených v § 118b a § 120 odst. 2, místo výzvy podle § 114a odst. 2, písm. a), nebo nebylo-li také výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. K podání vyjádření určil lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Usnesení musí být doručeno do vlastních rukou. Podle odst. 5 tohoto ustanovení jestli-že se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b, odst. 5).

V daném případě bylo nepochybně prokázáno, že žalovaný obdržel žalobu a výzvu k vyjádření se k žalobě ve smyslu ustanovení § 114a odst. 2 písm. a) o.s.ř., na výzvu ve stanovené lhůtě žádným způsobem nereagoval. Soud má proto za to, že nárok, který je proti žalovanému žalobou uplatňován, žalovaný uznává, a v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 a § 153a, odst. 3 o.s.ř. vydal rozsudek pro uznání.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce, který měl ve věci plný úspěch, má podle tohoto ustanovení právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v daném případě vznikly. Žalobce však náklady řízení nepožadoval.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova KSPL 29 INS17314/2011

40, Plzeň, ve trojím vyhotovení s tím, že proti rozsudku pro uznání jsou odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání podle § 153a o.s.ř.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 20.3.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Menclová