129 ICm 1189/2012
Jednací číslo: 129 ICm 1189/2012-139 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: Milena anonymizovano , anonymizovano , Příkosice 40, 338 43, Příkosice, zast.: Mgr. Alicí Benešovou, nám. Míru 17, 337 01, Rokycany, proti žalovanému 1. Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , Dřevec 38, 331 44, Kožlany, 2. Mgr. Janu Zachariášovi, se sídlem Praha 2, Trojanova 18, insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího anonymizovano , zastoupenému Mgr. Tomášem Linhou, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, v řízení o žalobě na určení pravosti přihlášené pohledávky,

takto:

I. Soud určuje, že pohledávka žalobkyně Mileny anonymizovano , anonymizovano přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Kožlany, Dřevec 38, vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 17248/2011 je po právu v částce 45.591,37,-Kč. Ve zbývající částce, tedy v částce 222.142,38,-Kč se žaloba zamítá.

II. Mezi žalobkyní a žalovaným Jiřím Veverkou nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení.

III. Mezi žalobkyní a žalovaným č. 2 nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění

Dne 27. 4. 2012 podala žalobkyně prostřednictví své zástupkyně ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala určení pravosti přihlášené pohledávky sestávající se ze tří pohledávek, a to pohledávky č. 1 ve výši 100.000,-Kč, pohledávky č. 2 ve výši 115.733,75 Kč a pohledávky ve výši 52.000,-Kč, v insolvenčním řízení dlužníka Jiřího anonymizovano . Žaloba byla odůvodněna tak, že vyrozuměním insolvenčního správce ze dne 18. 4. 2012 byla vyrozuměna o tom, že žalobkyní zjištěnou a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 267.733,-75 Kč při přezkumném jednání insolvenční správce i dlužník zcela popřeli co do pravosti. Žalobkyně s tímto popřením nesouhlasí. Důvod vzniku pohledávky č. 1: Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever, sp. zn. 9 C 212/2009, který nabyl právní moci dne 17. 7. 2009 došlo k rozvodu manželství pana anonymizovano a žalobkyně, uzavřeného dne 17. 3. 1990 před Místním národním výborem v Chrástu. Do dnešního dne nedošlo k vypořádání zaniklého společného jmění manželů anonymizovano . Na základě žaloby podané u Okresního soudu Plzeň -sever je vedeno pod sp. zn. 4 C 519/2009 soudní řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Předmětem tohoto zaniklého a nevypořádaného společného jmění manželů je mimo jiné i osobní automobil Volkswagen Passat, který je v držení a užívání pana anonymizovano . S ohledem na skutečnost, že citované vozidlo měl k datu právní moci rozvodu manželství pan Veverka, který jej následně prodal, má žalobkyně právo na vyplacení jedné poloviny hodnoty vozidla k datu právní moci rozvodu manželství, tj. k datu 17. 7. 2009. Vzhledem k tomu, že vozidlo bylo zakoupeno několik měsíců před rozvodem manželství za částku 250.000,-Kč, je žalobkyně toho názoru, že jeho hodnota činila k datu rozvodu manželství částku 200.000,-Kč. Proto požaduje po panu anonymizovano jednu polovinu uvedené hodnoty, tj. 100.000,-Kč. Pohledávka č. 2: Předmětem nevypořádaného společného jmění manželů je také závazek vůči věřiteli-Komerční bance, a.s., který byl potvrzen rozhodčím nálezem JUDr. Květoslavy Blažkové ze dne 6. 10.2010. Jedná se o závazek v celkové výši 114.752,35 Kč spolu se smluvním úrokem ve výši 14,9 % p.a. z částky 104.141,03 Kč od 25.5.2010 do zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 25 % p.a. z částky 104.141,03 Kč od 25.5.2010 do zaplacení, s úrokem prodlení ve výši 25 % p.a. z částky 6.677,43 Kč od 25.5.2010 do zaplacení a pohledávky nákladů řízení ve výši 36.362,40 Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo dobrovolně plněno, byla usnesením Okresního soudu v Rokycanech proti věřiteli a dlužníkovi nařízena exekuce. Z exekučního příkazu vyplývá, že celková výše dlužné částky činí 231.467,50 Kč. Zalobkyně se proto po dlužníku domáhá úhrady jedné poloviny uvedené dlužné částky. Pohledávka č. 3: Předmět zaniklého a nevypořádaného společného jmění manželů tvořil i závazek žalobkyně a dlužníka vůči věřiteli-obchodní společnosti Cetelem ČR, a.s. dle smlouvy o úvěru, zůstatek úvěru k datu rozvodu manželství byl 104.000,-Kč. Závazek byl hrazen po rozvodu manželství žalobkyní, a proto žalobkyně požaduje jednu polovinu hodnoty tohoto závazku, tj. 52.000,-Kč. S ohledem na uvedené je zřejmé, že citované pohledávky jsou pohledávkami z titulu nevypořádaného zaniklého společného jmění manželů a žalobkyně má na tyto pohledávky z uvedeného důvodu nárok.

Žalovaný Jiří Veverka se prvotně k žalobě nevyjádřil.

Druhý žalovaný, insolvenční správce se vyjádřil v tom smyslu, že žalobu zcela neuznává. Pokud se jedná o pohledávky, insolvenční správce z přihlášky nezjistil, co přesně je právním důvodem přihlášené částky. Insolvenčnímu správci není jasné, proč by dlužník měl žalobkyni hradit polovinu uváděných závazků, které jsou předmětem oddlužení žalovaného. Navrhl žalobu zamítnout.

Z přihlášky pohledávky žalobkyně do insolvenčního řízení, které je vedeno zdejším soudem ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano soud zjistil, že žalobkyně přihlásila celkem pohledávky ve výši 267.733,75. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 100.000,-Kč, jako důvod vzniku v přihlášce bylo uvedeno, že se jedná o hodnotu poloviny obvyklé ceny vozidla Volkswagen Passat, spadajícího do zaniklého a nevypořádaného společného jmění manželů úpadce a žalobkyně. Pohledávka byla přihlášena jako podřízená, peněžitá, nepodmíněná, splatná. Pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 115.733,75 Kč a jako důvod vzniku bylo uvedeno, že se jedná o jednu polovinu závazku dlužníka a věřitele u Komerční banky dle rozhodčího nálezu JUDr. Květoslavy Blažkové ze dne 6. 10. 2010, závazek ze zaniklého a nevypořádaného společného jmění manželů. Pohledávka byla přihlášena jako nepodřízená, peněžitá, nepodmíněná a splatná. Pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 52.000,-Kč. Jako důvod vzniku bylo uvedeno, že se jedná o polovinu závazku dlužníka a věřitele u společnosti Cetelem ČR, dle smlouvy o úvěru, závazek k datu rozvodu manželství. I tato pohledávka byla přihlášena jako podřízená, peněžitá, nepodmíněná a splatná. Z insolvenčního spisu vedeného zdejším soudem pod sp. zn. 29 INS 17248/2011 bylo zjištěno, že dne 14.3.2012 vydal samosoudce zdejšího soudu usnesení, kterým schválil oddlužení dlužníka Jiřího anonymizovano plněním splátkového kalendáře. Dle splátkového kalendáře byla pod číslem 2 zahrnuta i pohledávka popřená na přezkumném jednání ze dne 18. 1. 2012, přihlášená Milenou anonymizovano v celkové výši 267.733,75 Kč. Soud provedl důkaz návrhem Mileny anonymizovano , který byl podán k Okresnímu soudu Plzeň-sever dne 2. 11. 2009 ve věci vypořádání zaniklého společného jmění manželů anonymizovano . Z tohoto návrhu vyplývá, že manželství Mileny anonymizovano a Jiřího anonymizovano bylo uzavřeno dne 17. 3. 1990 před Místním národním výborem v Chrástu, rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever, sp. zn. 9 C 212/2009 bylo rozhodnuto o rozvodu manželství. Rozsudek nabyl právní moci dne 17. 7. 2009. Z obsahu návrhu dále vyplývá, že ke dni rozvodu manželství tvořilo předmět společného jmění manželů vybavení společné domácnosti, kterou účastníci vedli na adrese Dřevec 38, dále osobní automobil značky Volkswagen Passat, osobní automobil Opel Corsa, závazek vůči Komerční bance, a.s. z titulu uzavřené úvěrové smlouvy, závazek vůči České spořitelně, a.s. z titulu uzavřené úvěrové smlouvy, závazek vůči Cetelem ČR na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 14. 6. 2007. Dále bylo zjištěno, že k žádosti účastníků, tedy Mileny anonymizovano a Jiřího anonymizovano bylo řízení o vypořádání společného jmění manželů Okresním soudem Plzeň-sever dne 23.12.2011 přerušeno podle § 110 odst. 1) věta prvá o.s.ř. Usnesení nabylo právní moci dne 19. 1. 2012.

Za tohoto stavu soud ve věci rozhodl poprvé dne 20. 11. 2012, kdy žalobu zamítl s odůvodněním, že jestliže není vypořádáno společné jmění manželů anonymizovano , není žalobkyně věřitelkou vůči dlužníku a její pohledávky byly správcem popřeny správně.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudek Krajského soudu v Plzni dne 30. 1. 2014 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

V mezidobí došlo k tomu, že dne 17. 3. 2015 vydal Okresní soud Plzeň-sever rozsudek č. j. 4 C 519/2009-313, kterým došlo k vypořádání zaniklého společného jmění manželů anonymizovano . Soud rozhodl jednak o vlastnictví k movitým věcem, dále o tom, že každý z manželů bude povinen do budoucna splácet1/2 úvěru u České spořitelny, jehož výše ke dni zániku manželství činila včetně úroku 175.184,79,-Kč a úvěru u Komerční banky, který ke dni zániku manželství činil 111.379,79,-Kč. Současně bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni na vyrovnání jejího podílu částku 45.591,37,-Kč do 1 roku od právní moci rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci dne 4. 5. 2016. Taktéž bylo zjištěno, že dne 10. 2. 2012 vydal zdejší soud vyhlášku ohledně zahájení insolvenčního řízení žalobkyně-Mileny anonymizovano . Dne 28. 8. 2012 bylo schváleno oddlužení u žalobkyně a to formou splátkového kalendáře. Usnesení o schválení splátkového kalendáře Jiřího anonymizovano pochází ze dne 14. 3. 2012.

Podle § 149 odst. 1) obč. zák. společné jmění manželů zaniká zánikem manželství. Podle § 149 odst. 2) o.z. zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné.

Podle § 198 odst. 1) IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání-tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2). Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 410 odst. 2) IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky, jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky, týkající se insolvenčního správce. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

V daném případě soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu částečně, respektive prvotně předčasně, neboť mezi manželi anonymizovano nebylo v té době vypořádáno společné jmění a žalobkyně nepřihlásila své pohledávky jako podmíněné. Nicméně v mezidobí, jak již bylo uvedeno, došlo u Okresního soudu Plzeň-sever k vydání pravomocného rozsudku ohledně vypořádání společného jmění manželů anonymizovano , kde byly de facto pohledávky žalobkyně vyřešeny. Částka, která byla žalobkyní přihlášena po právu činí 45.591,37,-Kč a rovná se vyrovnávacímu podílu ze společného jmění manželů anonymizovano . Ve zbytkové částce soud žalobu zamítl. S tímto postupem souhlasili všichni přítomní účastníci, stejně tak s tím, že nebudou nikomu přiznány náklady řízení.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 2) o. s. ř.. Žalobkyně měla ve věci úspěch částečný, nicméně po dohodě stran, nikomu soud právo na úhradu nákaldů nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15-ti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 30. 8. 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jiřina Šandorová samosoudce