122 Icm 1836/2012
Číslo jednací: 122 Icm 1836/2012-51 KSPL 54 INS 8909/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce : Agropodnik Domažlice a.s, IČ 45350272, Domažlice, Masarykova 523, zast. JUDr. Zdeňkou Libovou, AK v Tachově, náměstí Republiky 86, proti žalovanému: Ing. Vladimíru anonymizovano , anonymizovano , Plzeň, Soukenická 5, insolvenční správce dlužníka-SP Poběžovice, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce č. 1 za dlužníkem SP Poběžovice, IČ: 45350281 se sídlem Poběžovice, Hostouňská 45, ve výši 11.006.904,60,- Kč, tvořená jistinou ve výši 5.888.697,-Kč a příslušenstvím ve výši 5.118.207,60,-Kč byla přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSPL 54 INS 8909//2010 po právu a je zjištěna co do právního důvodu i výše.

II. Určuje se, že poheldávka žalobce č. 2 za dlužníkem SP Poběžovice IČ: 45350281 se sídlem Poběžovice, Hostouňská 45, ve výši 3. 867.894,43,- Kč, je po právu a je zjištěna co do právního důvodu i výše a je zajištěna zemědělskou stavbou bez čísla popisného /čísla evidenčního, postavená na pozemku č. p.st. 65, zemědělskou stavbou bez čísla popisného/čísla evidenčního, postavená na pozemku č.p. st. 67, pozemkem-zastavěná plocha a nádvoří č.p. parcely st. 69, pozemkem-zastavěná plocha a nádvoří č.p. parcely st. 70, pozemkem-zastavěná plocha a nádvoří č.p. parcely st. 71, pozemkem-zastavěná plocha a nádvoří č.p. parcely st. 72, pozemkem-zastěvná plocha a nádvoří č.p. parcely st. 73, vše zapsáno na LV č. 452 u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště v Domažlicích, k.ú Sedlec u Poběžovic, oběc Poběžovice.

III. Účastníci nemají právo na náhradu nákaldů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svou žalobou ze dne 22.6.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že u zdejšího soudu bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci úpadce, přičemž žalovaný byl ustanoven jeho insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do řízení dne 15.10.2010 pohledávku za dlužníkem, z titulu žalobcem poskytnutých skužeb vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí služeb aplikace prasečí kejdy ze dne 21.12.1997 a na základě písemného uznání ze dne 17.2.2006 dlužil dlužník částku 6.283.464,19,-Kč, a dále na základě jednotlivých objednávek dlužníka spočívající ve vývozu kejdy a pohnojení pole, kde žalobce v souzvislosti s takto poskytnutými službami vysatvil faktury č. 50500066, č. 50500094 a50500095 do výše 261.000,62,-Kč. Dlužník tak dlužil z výše uvedeného důvodu částku ve výši 6.544.434,81,-kč. Dále žalobce s dlužníkem uzavřel dne 24.7.2001 kupní smlouvu č. 62/2001-V na dodávku motorové nafty a benzínu, kde dlužník neuhradil za odebranou naftu a benzín faktury č. 50906728 a č. 50805432 v celkové výši 18.552,20,-Kč. Žalobce uzavřel s dlužníkem dne 26.7.2002 Smlouvu o prodeji a dalším využití hospodářských zvířat, kde žalobce na základě této smlouvy a poskytnutého plnění vystavil za prodej prasat faktury č. 599900007, 59900005, 59900004, 59900003, 59900006 v celkové výši 1. 536.659,-Kč. Dlužník se dále zavázal na základě smlouvy ze dne 22.8.2003 uhradit žalobci dlužnou částku v celkové výši 8.410.703,30,-Kč, kterou neuhradil, vystavil žalobce v souladu s článkem IV. odst. 2 smlouvy faktury pro úhradu smluvního úroku z prodlení z nedoplacené dlužné částky, a to faktury č. 51000290, 51000310, 51000263, 51000230, 8051000270 v souhrnné hodnotě 1.656.915,-Kč, tyto byly dlužníkem písemně uznány dne 17.2.2006. Tedy dlužník dlužil žalobci částku 9.756.590,-kč, která je co do částky ve výši 3.867.894,-kč na základě smlouvy ze dne 22.8.2003 zajištěna, viz.přihláška pohledávky č. 2. Předmětné dlužné částky byly po dlužníku vymáhány v soudním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 48 Cm 38/2010, kde byl na základě žaloby vydám platební rozkaz. V předmětném řízení, z důvodu prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, bylo vydáno rozhodnutí o přerušení řízení. Žalobce dále svojí přihláškou pohledávky uplatnil i příslušenství kspočívající vúroku z prodlení ve výši 0.5% denně z dlužných částek v celkové výši 5.118.207,60,-kč. Celkový výše poheldávky činí 11.006.904,60,-Kč. Pohledávka č. 2 ve výši 3.867.894,-Kč je zajištěna majtekem dlužníka, nemovitostmi zapsanými na LV č. 452, k.ú Sedlec u Poběžovic( smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 22.8.2003). Žalovaný popřel na přezkumné jednání poheldávky žalobce co do pravosti, výše i pořadí.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 29.8.2012. Uvedl, že v předmětné věci žalovaný argumentuje tím, že v průběhu insolvenčního řízení ani v této žalobě se žalobci nepodařilo prokázat exiatenci žalovaného nároku a také skutečnost, případná poheldávka by nebyla promlčena. Zalovaný ponechal rozhodnutí na úvaze soudu.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, při kterém došlo k popření pohledávek se konalo dne 24.05.2012 a žaloba byla podána dne 22.06.2012.

Ve věci je nesporné, že na majetek dlužníka-SP Poběžovice se u zdejšího soudu vede insolvenční řízení, usnesením soudu ze dne 17.9.2010 byl zjištěn úpadek dlužník a následnšě byl prohlášen konkurz. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven žalovaný. Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce jakožto věřitel č. 61 přihlásil za dlužníkem pohledávky nejprve v celkové výši 23.003.041,88,-Kč. Následně došlo k částečnému zpětvzetí přihlášky dílčí poheldávky č. 1 i 2, a to ve výši 3.867.894,19,-Kč a 4.500.000,-Kč. Konečná výš přihlášené poheldávky žalobce je pak 14.917.608,92,-Kč. Pohledávka č. 1 byla přihlášena z titulu vydaného platebního rozkazu vydaného Krajským souzdem v Plzni pod č.j. 48 Cm 38/2010-14, poheldávka č. 2 z titulu Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.8.2003. Ze spisu Krajského soudu v plzni sp.zn. 48 Cm 38/2010 soud zjistil, že žalobce podal proti úpadci SP Poběžovice a.s dne 10.2.2010 žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu pro částku 9.756.591,19,-kč s úrokem z prodlení ve výši 0.05% denně z jednotlivých čátek, ze kreých se celková suma skládá. Částka 9.756.591,19,-Kč zahrnuje částku 6.544.464,81,_kč za vývoz kejdy, částku 18.552,20,-Kč za prodej pohonných hmot, částku 1.536.659,-Kč za prodej prasat, částku 1.656.915,18,-Kč za smluvní úroky. Žaloba byla odůvodněna Kupní smlouvou ze dne 24.7.2001, jejímž předmětem byla dodávka motorové nafty a benzínu, dále Smlouva o prodeji a dalším využití hospodářských zvířat ze dne 26.7.2002, na základě které se žalovaný zavázal k opakovanému dodávání selat žalobci a dále smlouva ze dne 22.8.2003. ve věci byl dne 24.3.2010 vydán platební rozkaz, proti němuž podal žalovaný prostřednictvím zástupce Mgr. Ing. Jana Lercha odpor. Uvedl, že je přesvědčen, že pohledávky evidované žalobcem ve skutečnosti neexistují, neboť žalobce nikdy nepředložil doklady o tom, že by žalovanému skutečně poskytl služby a dodal zboží, jejichž úhrady se domáhá. taktéž nebylo prokázáno, že by žalovaný přijal služby a převzal zboží, jejichž úhrady se domáhá. I kdyby pohledávky žalobce proti žalovanému v minulosti existovaly, tak jako tak zanikly započtením. Žalovaný měl na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřeného mezi účastníky dne 6.1.2004( žalovaný ještě figuroval jako Společný podnik STAŇKOV a.s) za žalobcem pohledávku ve výši 16.650.000,-Kč. poté, kdy žalovaný obdržel dopis od žalobce ze dne 29.8.2006, z opatrnosti dopisem ze dne 28.11.2006 učinil úkon k započtení vzájemných závazků a pohledávek. Tento dopis byl žalobci doručen dne 29.11.2006. dne 29.11.2006 tedy žalovaná poheldávka zanikla započtením i v případě, že by skutečně existovala. Dne 7.2.2011 byl na majetek úpadce prohlášen konkurz a proto bylo shora uvedené řízení přerušeno. Žalovaný soudu potvrdil, že pohledávka, která je předmětem žaloby skutečně v účetnictví úpadce nalezena nebyla. Soud provedl důkaz Smlouvou o poskytování služeb aplikace prasečí kejdy, která byla uzavřena dne 21.12.1997 mezi Společným podnikem Staňkov a.s jako objednatelem a Agropodnikem Domažlice a.s, jako dodavatelem. Předmětem smlouvy bylo zajištění aplikace kejdy Společného podniku Staňkov a.s-provoz Poběžovice (výkrm prasat a produkční stanice). Součástí smlouvy byla i cenová ujednání za provedené služby. ke smlouvě byl dne 2.9.1998 uzavřen Dodatek č. 1, který obsahoval změnu v cenovém ujednání. V bodě 2) bylo dohodnuto, že v případě prodlení objednatele s platbou se sjednává úrok 0.05% denně z dlužné částky. dne 31.3.2000 byl uzavřen dodatek č. II, který se týkal opět změny ohledně cenového ujednání. Bod 2) ohledně úroku zůstal nezměněn. Ze dne 31.3.2006 pochází Dodatek č. III ke smlouvě, týkající se opět změny ceny za provedenou službu. Všechny dodatky obsahují v bodě 3) možnost odstoupení od smlouvy, pokud bude některá platba v prodlení po dobu delší 6-ti měsíců. Dne 17.2.2006 podepsal Ing. Ludvík Jírovec, prokurista Společného podniku Staňkov a.s Uznání závazku Společného podniku Staňkov a.s vůči Agropodniku Somažlice a.s, ve výši 12.844.245,60,-Kč. Pohledávka je dle uznání v souladu s potvrzením o zůstatku pohledávek pro audit společnosti. Ze dne 17.2.2006 pochází zpráva vystavená Agropodnikem, ve které je uvedeno, že auditorská firma VEGA AUDIT Plzeň provádí audit jejich roční závěrky k 31.12.2005, zjistila celkový zůstatek poheldávek Společného podniku Staňkov ve výši 12.844.254,60,-Kč. Ze dne 29.8.2006 pochází Odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb aplikace prasečí kejdy a to z důvodu prodlení s platbami po dobu delší 6.ti měsíců. V odstouepní je odkaz na dopis ze dne 20.6.2006, ve kterém Agropodnik Domažlice a.s upozorňoval SP Poběžovice na jeho dluhy a přiložili soupis faktur, které nebyly zaplaceny. Na odstoupení je rukou uvedeno, že odstoupení je přijato a to prokuristou Ing. Jírovcem. K Odstoupení byl přiložen seznam faktur, které SP Poběžovice neuhradily. Jednalo se o faktury okolo 13.mil.Kč. Žalobce dále doložil objednávku SP Poběžovic č. 19/06 ze dne 9.10.2006 na pohnojení pole v ceně 35,-Kč/m3, objednávku č.18/06 ze dne 5.10.2006 na pohnojení pole, objednávku z 3.11.2006 na vývoz kejdy z úložiště Holubeč v ceně 30,-Kč/m3, objednávku č. 25/06 ze dne 3.11.2006 na vývoz kejdy z úložiště Drahotín v ceně 30,-Kč/m3, objednávku č. 21/06 ze dne 11.10.2006 na pohnojení pole-slatina v ceně 35 Kč/m3. Soud dále provedl důkaz Kupní smlouvou uzavřenou mezi Agropodnikem domažlice a.s jako prodávajícím a Společným podnikem Staňkov jako kupoujícím, ze dne 24.7.2001. Předmětem této smlouvy je dodávka nafty motorové, benzínu a oleje prodávajícím do nádrží vozidel kupujícímu. Místem plnění dodávky je benzínová čerpací stanice Agropodniku a.s v Domažlicích, Masarykova 523 a ve Staňkově. Strany se dohodly, že dodávky bude kupující hradit na základě faktur, přičemž fakturace bude prováděna 3x měsíčně a splatnost faktur je 7 dní od jejich vysatvwní. pro případ prodlení s placením faktur si strany dojednaly úrok z prodlení ve výši 0.05% denně z dlužné částky. Dále bylo doloženo potvrezní o převzetí tankovacích karet pro firmu Společný podnik Staňkov a.s, s tím, že karty převzala p. Kucharovičová dne 8.6.2006 a jednalo se o kartu 000675 pro vozidlo 2P4 0556 a 000675 pro Ing. J. Komoru.

Dne 2.11.2006 byla vystavena faktura úpadci za obděr benzinu natural 95 v ceně 702.20,-Kč, splatná dne 9.11.2006. Z přílohy k faktuře vyplývá, že se jednalo o vůz 675/2P40556 na jméno Ing. Jaroslav Komora. Dále byla předložena faktura ze dne 12.12.2006, znějící na 17.850,-Kč, splatná dne 22.12.2006. Předmětem faktury byla dodávka OTHP, 90302303500, Trans 80W-90 90200300500 a Antifrize Universal 90900100500. S fakturou pak koresponduje i tzv. výdejka č. 1/92030 ze dne 12.12.2006. Dále byla doložena faktura č. 5990006 splatná dne 13.2.2003, jejímž předmětem byla dodávka-prodej prasat-160 ks při poskytnuté slevě 1.15% za konečnou cenu 456.114.59,-.Kč. Faktura byla splatná dne 13.2.2003. K faktuře byly doloženy kopie nákupních lístků k provedení fakturace. Další faktura ohledně prodeje prasat pochází ze dne 20.1.2003, splatnost dne 9.2.2003, znějící na 696.996.28,-Kč. I k této faktuře byly doloženy nákupní lístky, jednalo se o 240 ks prasat. Další faktura byla vysatvean dne 20.1.2003, splatná dne 13.2.2003, znějící na 123.158,91,-Kč, za prodej 40 ks prasat. K faktuře byly také doloženy nákupní lístky. Další faktura, č. 5990004 byla splatná dne 14.2.2003, zněla na 127.093,37,.kč a týkala se 40 ks prasat. Nákupní lístek koresponduje s fakturou. Faktura č. 59900003 byla vystavena na 150.905,04,-Kč, splatnost 14.2.2003, jednalo se o 50 ks prasat (viz nákupní lístky). Dne 22.8.2003 byla uzavřena mezi Agropodnikem Domažlice a.s a Společným podnikem Staňkov a.s smlouva, ve které byly specifikovány spory, které se vedou mezi stranami u soudů a uznání závazků, které jsou předmětem sporů vedených u KS v Plzni pod sp.zn. 28 Cm 432/99 a 37 Cm 24/2002 a které vzešly z titulu kupních smluv na koupi mraženého masa, které jako kupující uzavřel úpadce se správcem KP úpadce Jatky Plzeň. Celkové dlužné částky 4.613.333.60,-kč a 3.787.369,70,-Kč se dlužník zavázal uhraditv pěti ročních splátkách. K zajištění poheldávek se strany dohodly, že uzavřou smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. strany si ve smlově dojednaly smluvní úrok 0.05% denně z dlužné částky, pro případ prodlení. Soud měl k dispozici fakturu č. 51000290 znějící na 405.340,-Kč, splatnou 18.1.2005, která se týkala úroku z dlužné částky na základě smlouvy ze dne 22.8.2003. další faktura na úrok z prodlení dle naposledy citované smlouvy pochází ze dne 2.1.2006, splatná 12.1.2006, znějící na částku 389.274.45,-Kč. Další faktura ohledně úroku z prodlení byla vystavena 12.1.2007, splatná 22.1.2007, znějící na 422.133.58,-Kč. Faktura č. 51000230 vystavená 7.1.2008, splatná dne 17.1.2008 zněla na částku 203.838,-Kč (úrok za rok 2007). Za rok 2008 byla vyfakurována částka 236.328,-kč, která byla splatná dne 16.1.2009. Soud měl dále k dispozici smlouvu o prodeji a dalším využití hospodářských zířat, která byla uzavřena dne 26.7.2002 mezi Společným podnikem Staňkov, a.s, a agropodnikem Domažlice a.s, jejímž předmětem byl závazek Společného podniku staňkov, a.s dodat a na základě dodatku dle bodu II. opakovaně dodávat Agropodniku selata, převést na něho vlastnické právo k těmto, a závazek kupujícího selata odebrat a zaplatit za ně dohodnutou kupní cenu. Dále byl proveden důkaz Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem, která byla uzavřena dne 22.8.2003 mezi Společným podnikem Domažlice a.s jako zástavcem a Agropodnikem Domažlice a.s jako zástavním věřitelem, V bodě 2) je uvedno, že zástavce je dlužníkem zástavního věřitele tak, jak to vyplývá ze smlouvy o postoupení poheldávky ze dne 31.10.2002, dále zástavce a zástavní věřitel uzavřeli dne 26.7.2002 smlouvu o prodeji a salším využité hospodářských zvířat a dne 21.12.1997 Smlouvu o poskytnutí služeb aplikace prasečí kejdy ve znění dodatků č. 1 a 2. K zajištění pohledávek zástavního věřitele vůči zástavci ve výši 4.613.333,60,-Kč a 3.797.369,70,-Kč, tedy k zajištění poheldávek ve výši 8.410.703,30,-Kč zřizuje tímto zástavce zástavní právo k jímvlastněným nemovitostem specifikovaným ve smlově a a zástavní věřiztel tyto nemovitosti do zástavy přijímá. Zástupkyně žalobce soud předložila seznam faktur s daty vystavení, tzv. salda, a to k vyvrácení námitky žalovaného ohldně vznesené námitky promlčení. tato salda jsou založena ve spise na č.l. 27 a 28. Žlutě označené jsou poheldávky zajištěné, oranžově zabarvené jsou poheldávky nezajištěné. Zajištěné i nezajištěné byly uznány k datu 17.2.2006. Další faktury byly vystavené počínaje dnem 28.2.2006. Soud provedl důkaz i tzv. univerzálním podkladem pro fakturaci, ze kterého vyplývá, že jej schvaloval pan Hojda za úpadce a za Agropodnik vystavoval pan Žižka. Tento podklad byl vyhotoven na základě tzv. stazek. Zástupkyn ěžalobce upřesnila, že od září 2006 nebyla mezi stranami smlouva avše se odehrávalo na základě objednávek (shora uvedeny). Žalovaný uvedl, že nerozporuje čísla, která žalující přednáší, ale odkazuje na spor vedený u OS v Domažlicích pod sp.zn. 3C 33/2007, kde padla námitka ohledně započtení nároků žalobce. Ve věci byl vyslyšen jako svědek Ing. Jaroslav Komora. Ve své výpovědi uvedl, že je osobně přesvědčen, že pohledávka, která je předmětem sporu zanikla zápočtem. Odkázal na spis OS v Domažlicích, s tím, že tato kauza skončila zpětvzetím žaloby z jeho strany. Autorem zápočtu byl on, podle jeho názoru se setkaly dvě započitatelné pohledávky. Následně pak byly vyhotoveny falzifikáty, ale to nebylo nikdy prokázáno. Svědek potvrdil, že ví, že k prodeji obchodního podílu bývalého Namapexu s.r.o došlo dvakrát. Prvně koupil Agropodnik a.s a následně pak jeho kolegové, vlastně už bez něj, podnik prodali panu Štěpánkovi. Cenu si neuvědomuje. Samozřejmě že ví, že žalobce spolu s SP Staňkov tvořily v předmětné době koncern. Svědek potvrdil, že pohledávka žalobce nemůže být v účetnictví úpadce, protože ji nechal on osobně tzv. odúčtovat, a to na základě uvedeného zápočtu. Myslí si, že k zápočtu došlo až po skončení propojení koncernu, takže nepotřeboval ocenění majetku znalcem. Pohledávky byly odúčtovány k datu 28.11.2006. Převod obchodního podílu na pana Štěpánka nemohl ovlivnit. Neví zda došlo k naplnění smlouvy o převodu obchodního podílu mezi SP Poběžovicemi a Agropodnikem, pro jeho verzi existuje jediný důkaz a to je právě ten zápočet. Je si vědom toho, že je to málo a že vše je na úvaze soudu. Ze spisu Okresního soudu v Domažlicích sp.zn. 3C 33/2007 soud zjistil, že SP Poběžovice a.s podaly dne 9.2.2007 žalobu proti Agropodniku Domažlice a.s o určení neexistence zástavního práva, a to v kontextu s uzavřenou smlouvou ze dne 22.8.2003. Jako důvod žaloby bylo uvedeno, že zanikla zajišťovaná pohledávka (zápočtem) a proto je na místě vymazat i zástavní právo z katastru a žalovaný se nehodlá mimosoudně dohodnout. Dne 20.1.2009 byla žaloba vzata v plném rozsahu zpět, a to s odůvodněním, že má důvodnou pochybnost o tom, že by v probíhajícícm sporu, s ohledem na zatimní jednání soudů obou stuPňů, mohl dosáhnout objektivního rozhodnutí. Řízení bylo dne 22.1.2009 zastaveno. Právní moci rozhodnutí nabylo dne 19.3.2009. Ze shora udvedeného spisu provedl soud k důkazu ještě další listiny, a to zejména Zápočet vzájemných závazků a pohledávek ze dne 28.11.2006. Tento zápočet podepsala Ing. Komorová a Ludvík Jírovec. V zápočtu je uvedeno, že SP Poběžovice kontrolou smluvní dokumentace narazily na Smlouvu o převodu obchodního podílu uzavřenou dne 6.1.2004 mezi SP Poběžovice a Agropodnikem Domažlice, přičemž předmětem této smlouvy byla koupě a prodej 100% podílu základního kapitálu společnosti NAMAPEX s.r.o (Nyní Masokombinát Štěpánek s.r.o). Z článku IV kupní smlouvy vyplývá, že převodce převádí svůj obchodní podíl za částku 16.650.000,-Kč, která měla být uhraazena formou vzájemného zápočtu pohledávek. V účetnictví SP Poběžovice z roku 2004 však žádný obdobný zápočet není evidován. Z logiky věci tedy vyplývá, že společnost Agropodnik Domažlice má vůči SP Poběžovice ode dne 6.1.2004 závazek ve výši 16.500.000,-Kč. Ze smlouvy ze dne 22.8.2003, z přípisu Agropodniku ze dne 29.8.2006 vyplývá, že Agropodnik vůči SP Poběžovice eviduje pohledávky po splatnosti v celkové výši 13.519.259,82,-Kč. Tímto tedy SP Poběžovice dle § 580 o.z činí projev směřující k započtení vzájemných splatných pohledávek. Dne 22.12.2006 odpověděl Agropodnik Domažlice a.s, na shora uvedený zápočet tak, že zápočet je neplatný, neboť tvrzená poheldávka ve výši 16.500.000,-Kč zanikla dne 19.2.2004 dohodou o řešení závazku a odtoupení od smluv o převodu obchodního podílu, která byla uzavřena mezi SP Poběžovice a.s , Agropodnik Domažlice a společností DRUID a.s. Dne 28.12.2006 odpověděla Ing. komorová a Ing. Jírovec na shora uvedený dopis ze dne 22.12.2006, a to tak, že v Poběžovicích byla provedena opětovná kontrola a v archivu společnosti není založen žádný dokument datovaný dnem 19.2.2004. Dne 5.1.2007 zástupce Agropodniku reagoval na diópis shora uvedený, a to tak, že je velmi s podivem, že se v archivu jím uvedené dokumenty nenalézají, neboť je podepisoval ing. Jaroslav Komora. Opětovně zdůraznil, že zápočet je neplatný, neboť jimi tvrzená poheldávka neexistuje. Dne 6.1.2004 byla uzavřena mezi Společným podnikem Staňkov a.s a Agropodnikem Domažlice a.s, smlouva o převodu obchodního podílu. Předmětem této smlouvy byl převod obchodního podílu Společného podniku Staňkov a.s , jednalo se o 100% podíl na základním kapitálu společnosti NAMAPEX s.r.i, a to za 16.500.000,-Kč. Z článku IV smlouvy vyplývá, že částka byla nabyvatelem uhrazena ke dni podpisu smlouvy formou vzájemného zápočtu pohledávek. Ze dne 4.2.2004 pochází Zápis představenstva Společného podniku Staňkov a.s, na kterém se řešilo hospodaření podniku, vztahy ke společnosti Doagra a.s. Jednání se účastnili-Halavič, hauser, Jandečka, Komora a Šamberger. Ze dne 6.1.2004 pochází Dohoda o zajištění závazku, která byla uzavřena mezi Agropodnikem Domažlice a.s, jako věřitelem, Společným podnikem Staňkov a.s jako dlužníkem a DRUID a.s, jako vedeljším účastníkem. Předmětem dohody bylo prohlášení dlužníka, že má vůči Agropodniku z titulu smlouvy o poskytování služeb aplikace prasečí kejdy, z titulu smlouvy o prodeji a dalším využití hospodářských zvířat, z titulu sporu vedeného u KS v Plzni pod sp.zn. 28 Cm 432/99 a 37 Cm 24/2002 pohledávky ve výši 16.654.480,63,-Kč, přičemž tento závazek není dle dohod schopen splnit. Dlužník prohlásil, že je jediným společníkem obchodní společnosti NAMAPEX s.r.o , přičemž je vlastníkem obchodního podílu ve společnosti NAMAPEX, který odpovídá vkladu základního kapitálu ve výši 28.520.000,-.Kč. Strany se dohodly, že dlužník stejného dne uzavře dohodu o převodu shotŕa uvedeného obchodního podílu věřiteli, jakožto zajišťovací převod práva, ato za cenu 16.650.000,-kč. Současně s touto smlouvou bude podepsána i dohoda o započtení poheldávek, která bude ovšem uplatněna pouze v případě uplatnění smlouvy o převodu obchodního podílu, tedy má shodně zajišťovací charakter. Ze dne 19.2.2004 pochází Dohoda o řešení závazku a odstoupení od smluv o převodu obchodního podílu, uzavřená opět mezi Agropodnikem domažlice a.s, Společným podnikem Staňkov a.s a DRUID a.s. Touto Dohodou dlužník a věřitel oidstoupili od shora uvedených smluv, tedy od smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 6.1.2004 a od smlouvy ze stejného dne o zajištění závazku. Ze dne 14.3.2005 pochází Zpráva o vztazích, jejímž autorem je Ing. Jan Šamberger, předseda představenstav Společného podniku Staňkov a Ing. Josef Halavič, člen představenstva. Z této zporávy vyplývá, že Společný púodnik Staňkov a.s a Agropodnik Domažlice a.s jsou přímo ovládány společností DRUID a.s, společnost DRUID vlastní 52,4% akcií společnosti Agropodnik a 50,01% akcií společnosti Společný podnik Staňkov a.s. Zpráva o vzatích byla dne 16.3.2005 ověřena dozorčí radou a shledána bez připomínek. Soud provedl důkaz Smlouvou o převodu obchodního podílu, uzavřenou mezi Společným podnikem Staňkov a.s a MVDr. Pavlem Štěpánkem jako nabyvatelem, ze dne 29.10.2004. Touto smlouvou pořevedl Společný podnim Staňkov na P. Štěpánka 100% obchodní podíl spoelčnosti NAMAPEX, a to za 500.000,-Kč.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Žalovaný popřel pohledávku žalobce ze dvou důvodů. Jednak, že nebyla prokázána existence pohledávky (zápočet tvrzený zejména Ing. Komorou) a jednak z důvodu promlčení nároku. Soud se s argumentací žalovaného neztotožnil. Bylo provedeno poměrně obšírné dokazování, které potvrdilo, že pohledávka žalobce byla přihlášena zcela po právu. Skutečnost, že poheldávka žalobce nebyla uvedena v účetnictví úpadce, zcela jasně vysvětlil svědek ing. Komora, který pohledávku osobně tzv. odúčtoval, a to z titulu existence zápočtu. Soud se ztotožňuje se žalobcem v tom, že zápočet ze dne 28.11.2006 není platným zápočtem, neboť se shora uvedených listin vyplynulo, že pohledávka, která měla být započtena, neexistovala. Od smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 6.1.2004, od které se zápočet měl odvíjet, stejně tak jako od Smlouvy o zajištění závazku ze stejného dne, bylo platně odstoupeno. Navíc je patrné, že k uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu došlo mezi osobami spřízněnými, tvořícími koncern, a že nebyl ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku dán souhlas valné hromady k uzavření smlouvy a ohledně obchodního podíl nebyl vypracován znalecký posudek. Tzn, že i kdyby k odstoupení od smlouvy nedošlo, byla by smlouva z uvedených důvodů neplatným úkonem. O tom, že dlužník věděl o tom, že od smlouvy bylo odstoupeno, či že smlouva nebyla naplněna, svědčí i fakt, že následně došlo ze strany Společného podniku Staňkov k uzavření smlouvy o témže obchodním podílu na Pavla Štěpánka. O tom, že závazek dlužníka v uvedené výši vůči Agropodniku existoval, byly provedeny důkazy, přičemž tuto skutečnost nerozporoval ani žalovaný, ani svědek Komora. Bylo bez pochyby také prokázáno, že nároky žalobce nemohou být promlčeny. K uznání části závazku došlo 17.2.2006, žaloba ve věci 48 Cm 38/2010 byla podána 10.2. 2010, tedy v zákonem stanovené lhůtě (4 roky dle obchodního zákoníku). Další faktury, jež jsou předmětem popřené poheldávky a tudíž i tohoto sporu, byly vystaveny počínaje dnem 28.2.2006, tedy taktéž s ohledem na datum podání žaloby nemohou být promlčeny. Ze všech shora uvedenýách důvodů soud žalobě vyhověl

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 13.11.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Petra Menclová