122 Icm 173/2011
Číslo jednací: 122 Icm 173/2011-86 KSPL 54 INS 8909/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce : BIOPROJECT s.r.o, IČ 25864718, Ostrava, Výstavní 107, zast. Mgr. Petrem Růžkem, AK v Plzni, Hálkova 4, proti žalovanému: Ing. Vladimíru anonymizovano , anonymizovano , Plzeň, Soukenická 5, insolvenční správce dlužníka-SP Poběžovice, za účasti vedlejšího účastníka na starně žalované-Ing. Jaroslava Komory, Plzeň, Borůvková 11, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem SP Poběžovice, IČ: 45350281 se sídlem Poběžovice, Hostouňská 45, ve výši 4.935.183,01,-Kč, byla přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSPL 54 INS 8909//2010 po právu a je zjištěna co do právního důvodu i výše.

II. Mezi žalobcem a žalovaným nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení.

III. Vedlejší účastník na straně žalovaného je povien uhradit žalobci na účet jeho zástupce ve lhůzě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení ve výši 18.760,-Kč.

Odůvodnění :

Žalobce se svou žalobou ze dne 26.1.2011 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že u zdejšího soudu bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci úpadce, přičemž žalovaný byl ustanoven jeho insolvenčním správcem. Žalobce přihlásil do řízení pohledávku za dlužníkem v celkové výši 4.995.272,05,-Kč, sestávající se z nezajištěné poheldávky ve výši 332.072,30,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 1), z nezajištěné pohledávky ve výši 196.281,49,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 2), z nezajištěné poheldávky ve výši 1.049.846,20,-Kč včetně příslušentsví (pohledávka č. 3), z nezajištěné pohledávky ve výši 369.451,25,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 4), z nezajištěné poheldávky ve výši 2.113.339,22,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 5), z nezajištěné poheldávky ve výši 41.571,93,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 6), z nezajištěné poheldávky ve výši 264.279,61,-Kč včetně příslušenství (poheldávka č. 7), z nezajištěné poheldávky ve výši 44.642,63,-kč včetně příslušenství (pohledávka č. 8), z nezajištěné pohledávky ve výši 261.362,94,-kč včetně příslušenství (pohledávka č. 9), z nezajištěné pohledávky ve výši 57.317,25,-včetně příslušenství (pohledávka č. 10), z nezajištěné pohledávky ve výši 144.429,78,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č, 11), z nezajištěné pohledávky ve výši 42.378,44,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 12), z nezajištěné poheldávky ve výši 18.209,97,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 13) a z nezajištěné pohledávky ve výši 60.089,04,-Kč včetně příslušenství (pohledávka č. 14). Dne 11.1.2011 bylo právnímu zástupci žalobce doručeno vyrozumnění insolvenčního správce, ve kterém mu bylo sděleno, že pohledávky č. 1-14 byly popřeny zcela, a to proto, že zanikly uhrazením. Vzhledem k tomu, že žalobce neobdržel od dlužníka žádné finanční prosteedky na úhradu uvedených pohledávek, nemohlo dojít k jejich zániku.

Žalovaný se k žalobě před jednáním nevyjádřil.

Vedlejší účastník navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že podel jeho názoru byla faktura č. 9800002 splatná dne 8.2.2008 znějící na částku 267.750,-Kč, vystavena duplicitně. Tato faktura byla po odsouhlasení stornována, neboť k úhradě předmětu faktury-stožár v jímce na kejdu-byl zahrnut do předmětu díla dle smlouvy č. 11802/ToS ze dne 28.2.2008. Ostatní pohledávky, pod č. 2-10, dle názoru vedeljšího účastníka zanikly zápočtem. Zápočet byl dlužníkem řádně zaevidován a je součástí účetní závěrky za rok 2009. Fakturace poheldávek č. 9-14 je zcela neoprávněná, není mu známa žádná smlouva, na základě které by se dlužník zavázal odebírat od žalobce jím fakturované služby a náklady. Žalobce byl taktéž většinu služeb provést v rámci platné záruky, a to v souladu se smlouvou, článku VII odst. 9.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť vyrozumnění o popření pohledávek pochází z 11.01.2011 a žaloba byla podána dne 21.01.2011.

Ve věci je nesporné, že na majetek dlužníka-SP Poběžovice se u zdejšího soudu vede insolvenční řízení, usnesením soudu ze dne 17.9.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Z přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce jakožto věřitel č. 81 přihlásil za dlužníkem pohledávky v celkové výši 4.995.272,05,-Kč, tak jak uvedl žalobce v žalobě. Pohledávka č. 1 byla přihlášena z titulu cenové nabídky č. 002/08/KK z 15.1.2008-zápis o předání a převzetí díla zak.č. 11/721 z 18.1.2008 -faktura č. 9800002 z 25.1.2008. Důvodem vzniku ppoheldávky č. 2 byla uvedena Smlouva o dílo ze dne 28.2.2008-zajiš´tovací protokol č. 11802 z 24.7.2008-faktura č. 9800102 ze dne 31.7.2008 + částečná úhrada. Důvodem vzniku pohledávky č. 3 byla stejná smlouva o dílo + zjišťovací protokol ze dne 28.8.2008-faktura č. 9800115 ze dne 1.9.2008. Důvod vzniku pohledávky č. 4 je opět smlouva o dílo, zjišťovací protokol září 2008 ze dne 25.9.2008. Důvod vzniku pohledávky č. 5 je dodávka a montáž dle závazné objednávky z 19.5.2008-faktura č. 9800189 ze dne 15.12.2008. Důvod vzniku pohledávky č. 6 je provedení opravy dle zakázkového listu č. 17905 ze dne 3.3.2009, faktura č. VF090031 ze dne 11.3.2009. Důvod vzniku pohledávky č. 7 je provedení demontáže a montáže dle zakázkového listu č. 17905 ze dne 3.3.2009, faktura č. VF090032 ze dne 11.3.2009. Důvodem pohledávky č. 9 je provedení opravy dle zakázkového listu č. 17815 R 102 ze dne 18.12.2008, faktura č. VF090034 ze dne 11.3.2009. Důvodem vzniku pohledávky č. 9 je provedení servisních prací a výměny oleje-faktura č. VF090100 ze dne 4.8.2009. Důvodem vzniku pohledávky č. 10 je provedení oparvy dle zakázkového listu č. 17905 ze dne 14.4.2009-faktura č. VF090104 ze dne 11.8.2009. Důvodem poheldávky č. 11 je dodávka materiálu dle zakázkového listu č. 09003724 ze dne 24.6.2009-faktura č. VF090112 ze dne 24.8.2009. Důvodem pohledávky č. 12 je provedení oprav dle zakázkového listu č. R 101.1.09 ze dne 18.8.2009-faktura č. VF090119 ze dne 8.9.2009. Důvodem poheldávky č. 13 bylo provedení opravy dle zakázkového listu č. 19005 ze dne 12.3.2010-faktura č. VF100025 ze dne 17.3.2010. Důvodem pohledávky č. 14 bylo provedení prací dle cenové nabídky z 26.4.2010-fajktura č. VF100043 ze dne 30.4.2010. Žalobce soudu vysvětlil, že poheldávek sice bylo přihlášeno 14, ale poslední poheldávka byla přihlášena ve výši 60.089.04,-Kč plus přílsušenství na základě faktury ze dne 30.4.2010, která byla ale zálohovou fakturou a práce nakonec provedeny nebyly, takže předmětem sporu je jen 4.935.183,01,-Kč. Soud provedl důkaz smlouvou o dílo č. 11802/ToS ze dne 28.2.2008, která byla uzavřena mezi dlužníkem jakožto objednatelem a mezi společností Tomášek SERVIS s.r.o jako zhotovitelem. Předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele provést v Poběžovicích kompletní funkční dílo v podobě specifikované bioplynpové stanice, přičemž konkterizace předmětu díla byla uvedena v článku 2. V článku č. 4 je pak specifikace stavební části díla a v článku č. 5 technologická zařízení. Dále byl proveden důkaz smlouvou o dílo č.11802A/ToS ze dne 16.5.2008, která byla uzavřena mezi objednatelem-společností Omnipol a.s, a mezi zhotovitelem Tomášek servis s.r.o. Předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele provést v poběžovicích kompletní funkční dílo v podobě bioplynové stanice, přičemž konkretizace předmětu díla byla uvedena v článku 2. Součástí této smlouby dle obsahu nebyla stavební část díla, tak jak bylo uvedeno ve smlouvě shora uvedené.

Zástupce žalobce při jednání vysvětlil, že právě nároky ze smlouvy ohledně stavební části díla jsou nároky, které jsou předmětem přihlášench pohledávek, jde o to co nepřešlo na společnost Omnipol. Žalovaný při jednání potvrdil, že v účetnictví dlužníka je evidována faktura splatná 8.2.2008 znějící na 267.750,-Kč (pohledávka č.1) a nemá doklady o tom, že by dlužník částku uhradil. Uvedl, že ani nemá informaci o tom, že by stožár, jehož se faktura týkala by mohl být v majetku společnosti Omnipol a že by jej tedy tato společnost zafinancovala. Soud provedl k důkazu všechny listiny připojené k přihlášce poheldávek, jako citované faktury, zápisy o předání a převzetí díla, zjišťovací protokoly, objednávky, nabídky, které byly uvedeny v přihlášce pohledávek. Žalovaný uvedl, že bohužel kromě tvrzení vedlešího účastníka nemá k dispozici žádné důkazy k prokázání důvodnosti popření poheldávek. Vedlejší účastník mu přislíbil dodání veškerých dokladů k prokázání tvrzení vedlejšího účastníka v jeho vyjádření zaslané soudu, avšak ten žádné nedodal. S ohledem na shora uvedené žalobce netrval na jím navržených výsleších svědků Karla Tomáška a Jiřího Krcha.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Pokud se jedná o pohledávku č. 1) bylo ve sporu prokázáno, že tato pohledávka vznikla a nebyla ze strany úpadne uhrazena. Žalovaný potvrdil, že faktura č. 9800002 ze dne 25.1.2008 je v účetnictví žalobce, z žádných jiných podkladů nevyplývá, že by byla uhrazena či nějakým způsobem započtena či jinak vykompenzována či stornována (jak tvrdil vedlejší účastník). Tvrzení vedlejšího účastníka o tom, že předmět této faktury byl zahrnut do předmětu díla dle Smlouvy o dílo č. 11802/ToS ze dne 28.2.2008 a v rámci této smlouvy byla částka uhrazena společností Omnipol, nebylo prokázáno. Naopak, z vyjádření žalovaného vyplynulo, že Omnipol nemá informaci o tom, že by předmět faktury-stožár-mohl být v jeho vlastnictví. Pokud se jedná o další pohledávky žalobce, přihlášené do insolvenčního řízení, i ty byly dle názoru soudu přihlášeny po právu, neboť nebyla prokázána jejich neexistence. Vedlejší účastník sice tvrdil, že poheldávky zaníkly zápočtem, žádné důkazy o těchto tvrzeních však soudu poskytnuty nebyly. Byl označen pouze zápočet č. PO-09/303 ze dne 30.9.2009,který je natolik neurčitý, že nemůže být shledán platným. Žalobce tento zápočet označil za neoprávněný. Jelikož ani k této listině nebyly nabídnuty žádné doplňující důkazy, soud jej nepovažuje za relevantní. Naopak, žalobce podložil veškeré poheldávky potřebnými listinami, z nichž nárok žalobce vyplývá. U poheldávek č. 5,6,7 a 8 se mimo jiné jedná o zjišťovací protokoly, z nichž vyplývá, že objednanaá plnění byla splněna a bez výhrad ze strany úpadce přijata. U pohledávek č. 9,11,12,13 a 14 byla jejich existence prokázána mimo jiné zakázkovými listy, ze kterých vyplývá, že plnění byla úpadcem obbjednána, ze strany žalobce splněna a bez výhrad úpadcem převzata. I tvrzení žalovaného , resp. vedeljšího účastníka ohledně poskytování plnění v rámci záruky, jsou dle soudu neúplná a tedy neurčitá. Soud dále zdůrazňuje existenci smlovy o dílo, která byla uzavřena mezi společností Omnipol a.s a zhotovitelem Tomáškem SERVIS s.r.o, která byla doložena až žalobcem a ze které jednoznačně vyplývá, že předmětem této smlouvy )na rozdíl od smlouvy mezi úpadcem a zhotovitelem) nebyly stavební části Bioplynové stanice, přičemž to je de facto to, co žalobce v tomto sporu nárokuje. S ohledem na skutečnost, že žalovaný (resp. vedlejší účastník) svá tvrzení o neexistenci poheldávek nikterak neprokázal, soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. ve vztahu k žalovanému, a dle § 142 odst. 1 o.s.ř ve vztahu k vedlejšímu účastníku na straně žalované. Soud uložil vedeljšímu účastníku povinnost k úhradě částky

18.760,-Kč. tato částka zharnuje soudní poplatek ve výši 1000,-Kč, odměna za zastupování advokátem ve výši 10.000,-Kč, 5xRP po 300,-Kč + DPH.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 13.11.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Petra Menclová