122 ICm 524/2010
Číslo jednací: 122 ICm 524/2010-70 (KSPL 27 INS 9115/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: ALSTEM, spol. s r.o, IČ: 25572717, se sídlem v Brně, Křižíkova 68, proti žalovanému: 1) BRESSON, a.s, IČ: 25124510, Brojova 2113/16, Plzeň, zast. Mgr. Lukášem Hegnerem, AK v Plzni, Jiráskovo náměstí 816/4, 2) AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKU-ARES, v.o.s, IČ: 26330351, Karlovy Vary, Jáchymovská 41/73, insolvenční správce dlužníka-BRESSON, a.s, v řízení o žalobě věřitele na určení popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce za společností BRESSON a.s, ve výši 5.046.858,95,-Kč z titulu neuhrazené kupní ceny za dodávku zboží specifikovaného v kupní smlouvě č. 351731/2310/6/0/K ze dne 4.7.2006 a dodatku č. 2 ze dne 30.8.2006, přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka BRESSON a.s, v řízení vedeném u KS v Plzni platně vznikla, existuje a je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce za společností BRESSON, a.s, ve výši 3.769.996,83,-Kč z titulu neuhrazené kupní ceny za dodávku zboží specifikovaného v kupní smlouvě č. 351731/2310/6/0/K ze dne 21.6.2006 a dodatku č. 3 ze dne 4.9.2006, přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka BRESSON a.s, v řízení vedeném u KS v Plzni, platně vznikla, existuje a je po právu.

III. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění : Žalobce se žalobou podanou k tomuto soudu dne 7.6.2010 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že usnesením zdejšího soudu byl zjištěn úpadek dlužníka Bresson a.s, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný č. 2. Přihláškou č. 049 ze dne 19.1.2010 ve znění její opravy přihlásil věřitel-žalobce do insolvenčního řízení dlužníka svoji pohledávku v celkové výši 5.046.858,95,-Kč, a to jako nevykonatelnou. Přihláškou č. P 136 přihlásil žalobce dne 28.1.2010 druhou pohledávku, a to ve výši 3.769.996,83,-Kč. Obě pohledávky byly přihlášeny z titulu neuhrazené kupní ceny za dodávku zboží specifikovaného jednak v kupní smlouvě ze dne 21.6.2006 a dodatku č. 3 ze dne 4.9.2006 ke smlouvě ze dne 4.7.2006 a dále v kupní smlouvě ze dne 4.7.2006 a dodatku č.2 ze dne 30.8.2006. Oba žalovaní obě pohledávky popřeli. Jako důvod uvedli, že první pohledávka měla zaniknout z části splněním ve výši 388.773,-Kč a započtením ve výši 3.149.082,72,-Kč. I druhá pohledávka měla zaniknout započtením, přičemž do částky 547.509,76,-Kč pohledávku uznali. žalobce popírá, že by ze strany žalovaného č. 1 mělo dojít k započtení či zániku pohledávky č. 1 a považuje ji za existentní. Pohledávka byla uplatněna i žalobou u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 43 Cm 185/2008. Žalobce uzavřel s úpadcem dne 4.7.2006 kupní smlouvu na dodávku č. 351731/2310/6/0/K, jejímž předmětem byla výroba a dodávka vzduchovodů a spalinovodů . na základě dodatku č. 2 ze dne 30.8.2006 se žalobce zavázal dodat úpadci potrubí prachu, v rozsahu uvedené specifikace. S odkazem na článek VIII. odstavec 8.4 kupní smlouvy jsou nedílnou součástí smlouvy i všeobecné obchodní podmínky kupujícího. Žalobce v souladu se smlouvou a dodatkem ke smlouvě řádně vyrobil a dodal zboží-potrubí vzduchu, spalin a recirkulace a potrubí prachu. Dne 28.8.2006 úpadce zboží převzal a toto potvrdil svým podpisem. Dne 4.9.2006 úpadce převzal další část zboží, což opět potvrdil podpisem v Zápisu o přejímce potrubí prachu z téhož dne. Žalobce nepopírá úhradu částky 388.773,-Kč, nicméně tato úhrada byla zohledněna v podané přihlášce-přihlášena byla jistina již o tuto částku ponížená. Insolvenční správce tuto částku nemůže započítat dvakrát. tato úhrada byla úpadcem určena na úhradu obou faktur, nikoli jen faktury č. 630. Úpadce provedl dne 13.2.2007 částečnou úhradu faktury č. 630 ve výši 188.773,-Kč, bezhotovostně na účet žalobce. Dne 30.1.2007 úpadce uhradil na fakturu č. 631 částku 50.000,-Kč a dne 5.2.2007 na stejnou fakturu částku 150.000,-Kč, pod vs. 631. Celkem tedy úpadce uhradil žalobci částku 388.773,-Kč. Z faktury č. 630 však neuhradil částku 200.000,-Kč a z faktury č. 631 částku 2.949.082,72,-Kč. žalobce žádá rovněž úrok z prodlení ve výši 0,.05 % dlužné částky za každý den prodlení, tak jak bylo sjednáno v článku VII. 7.1 Kupní smlouvy. Celkem žalobce požaduje úrok z prodlení z obou faktur ve výši 1.897.776,23,-Kč. Druhá pohledávka taktéž ve výši, kterou žalovaní neuznali, nezanikla, tak jak žalovaní tvrdí. Strany uzavřely dne 21.6.2006 Kupní smlouvu na dodávku, jejímž předmětem byla výroba a dodávka pozinkované šroubované ocelové konstrukce. na základě Dodatku č. 3 ze dne 4.9.2006 k této smlouvě se žalobce zavázal dodat úpadci zboží v rozsahu specifikace v dodatku. Žalobce zboží řádně vyrobil a dodal. Dne 28.8.2006 úpadce převzal ocelovou konstrukci konvekčního výměníku a tuto skutečnost potvrdil svým podpisem v Zápisu o přejímce konstrukce. dne 7.9.2006 a dne 11.9.2006 úpadce převzal sběrač kouře nad konvekcí pro stavbu Kronospan a tuto skutečnost potvrdil svým podpisem. žalobce vystavil úpadci dvě faktury-č. 628 a 629. Úpadce nezaplatil do dne splatnosti ničeho, tudíž se dostal i zde do prodlení a žalobce kromě

částek z faktur požaduje i úrok z prodlení ve výši 0.05% denně z dlužných částek, tedy 1.412.259,38,-Kč.

Žalovaný. č. 1 navrhl žalobu v plném rozsahu zamítnout. Předně uvedl, že má za to, že pohledávky byly postoupeny společnosti Revital Finance, spol. s.r.o, takže žalobce není aktivně legitimován k podání této žaloby. Pokud by se soud s tímto názorem neztotožnil, má žalovaný č. 1 za to, že nárok žalobce neexistuje minimálně v rozsahu částky 4. 155.256,-Kč, neboť úpadce opakovaně uplatnil vůči žalobci zápočty svých pohledávek, a to ve výši 2.547.106,-Kč z titulu smluvní pokuty a částku 1.608.150,-Kč z titulu náhrady škody, vůči pohledávce žalobce na zaplacení částky 3.149.082,72,-Kč z titulu kupní ceny. Dále žalovaný č.1 uplatnil z důvodu opatrnosti a právní jistoty předmětný zápočet i ve sporu vedeném u tohoto soudu pod sp.zn. 43 Cm 185/2008, a nejpozději ke dni doručení podání, tedy k datu 30.3.2009 pohledávky zanikly. Zápočet úpadce uplatnil i dříve, a to v konkurzním řízení vedeném zdejším soudem proto společnosti Revital Finance, spol. s r.o.

Žalovaný č. 2, tedy insolvenční správce taktéž navrhl žalobu zamítnout. Taktéž namítl nedostatek aktivní legitimace na straně žalobce k podání žaloby z důvodu postoupení pohledávek a taktéž svoje stanovisko zdůvodnil zápočty.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Z přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce jakožto věřitel přihlásil za dlužníkem pohledávku č. 1 ve výši 3.769.996,83,-Kč z titulu neuhrazené kupní ceny za dodávku zboží, které dlužník řádně převzal. Věřitel vystavil 2 faktury na dodané zboží, a to na částku 1.697.913,-Kč a 677.824,-Kč. Na uvedené faktury nebylo uhrazeno ničeho. K jistině si žalobce nárokuje i smluvní úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky denně. Dne 28.1.2010 žalobce zaslal opravu přihlášené pohledávky, která byla původně vyčíslena na 5.056.520,-Kč, ve které celkovou výši přihlášených pohledávek stanovil na 5.046.858,95,-Kč, a to s ohledem na skutečnost, že nebylo správně vypočteno příslušenství. Tato pohledávka byla přihlášena z titulu neuhrazené kupní ceny za dodávku zboží specifikovaného v kupní smlouvě ze dne 4.7.2006 a dodatku č. 2 ze dne 30.8.2006. Pohledávky jsou vedeny pod čísly P-049 a P 136. Ve věci má soud za prokázané, že dne 21.6.2006 byla mezi úpadcem (kupující) a žalobcem (prodávající) uzavřena kupní smlouva na dodávku, č. smlouvy 351731/2310/6/0F. Předmětem smlouvy byl závazek prodávajícího vyrobit a dodat pozinkované šroubované ocelové konstrukce v níže uvedeném rozsahu. V článku VII si strany dojednaly smluvní pokuty ve výši 0.05% denně z dlužné částky, až do

úplného zaplacení. K uvedené smlouvě byl uzavřen dne 4.9.2006 dodatek č. 3, jehož předmětem byl závazek prodávajícího dodat zboží dle specifikace, a to za kupní cenu dílu 530.000,-Kč + DPH. Dne 4.7.2006 byla mezi stejnými subjekty uzavřena další smlouva na dodávku zboží, a to na výrobu a dodávku vzduchovodů a spalinovodů včetně dokumentace. Součástí smluv byly i Všeobecné obchodní podmínky hmotných dodávek pro BRESSON a.s., které mimo jiné obsahovaly i platební podmínky a fakturaci. Ze zápisu o přejímce ocelové konstrukce konvekčního výměníku SO 03 je prokázáno, že dne 28.8.2006 se uskutečnila přejímka ocelové konstrukce pro stavbu Kronospan Jihlava za účasti kupujícího a prodávajícího. Díly byly převzaty s konstatováním, že jsou připraveny k montáži. Dne 30.8.2006 vystavil žalobce úpadci fakturu č. 628 za dodávku ocelové konstrukce ve výši 1.679.913,45,-Kč, která byla splatná k datu 11.9.2006. Dne 7. Až 11.9 se uskutečnila přejímka sběrače kouře nad konvekcí pro stavbu Kronospan Jihlava, o čemž svědčí Zápis o přejímce kusu nad konvekcí. tento zápis byl podepsán zástupcem úpadce. Dne 12.9.2006 vystavil žalobce úpadci za dodávku sběrače kouře fakturu znějící na částku 677.824,-Kč, splatnou k datu 25.9.2006. Z 26.2.2007 pochází dopis od technického ředitele Kronospanu Jihlava, Zdeňka Brancuzského, adresovaný Ing. Jaroslavu Maršálovi, jednateli žalobce, ve kterém mu sděluje, že firma Kronospan neuplatnila u firmy Bresson žádné vícepráce z hlediska kvality dodávek ocelových konstrukcí a potrubí spalin a že nepředaná technická dokumentace, týkající se části ocelových konstrukcí neměla vliv na platby firmě Bresson a není uvedená v soupisu vad a nedodělků. Žalobce dále soudu předložil dopis Ing. Čermáka, předsedy představenstva Bressonu, adresovaný Ing. Maršálovi ze dne 11.10.2006. V tomto dopise Ing. Čermák píše mimo jiné, že společnost Bresson je připravena neprodleně po uzavření zakázky pro společnost Kronospan postupně uhradit zbývající částky všem subdodavatelům a to s přihlédnutím k případným časovým prodlevám. V současné době společnost bude podle svých finančních možností hradit Alstemem vystavené faktury a to jen dílčími úhradami, jelikož jim společnost Kronospan neuhradila vícepráce a 40% z celkové hodnoty objednávky. Proto žádají o strpení a případně i dokončení svých prací, tak aby Bresson mohl dílo předat v termínu. Bresson tímto ujišťuje Alstem, že vůči němu dostojí svým závazkům . Ing. Čermák následně, dne 1.10.2007 píše spol. Alstem, že opětovně žádá o dodání veškeré dokumentace, která měla být součástí dodávky prací a technologií na akci Kronospan Jihlava. Nepředáním dokumentace považuje Bresson dílo za pepředané řádně, kvůli čemuž uplatňuje vůči žalobci sankci, což přímo souvisí s uplatněním sankcí od investora vůči Bressonu. V tomto dopise se také Ing. Čermák vyjadřuje k postoupení pohledávky na Revital finance, s tím, že se podle něj jedná o fiktivní neexistující pohledávku. Z 5.3.2007 pochází dopis, ve kterém oznamuje jednatel Alstemu Ing. Růžičkovi za Bresson, že zasílá technickou dokumentaci, a to ve dvou paré. Dne 20.2.2008 sdělil písemně JUDr. Kulhánek, za Alstem, Ing. Čermákovi, že s ohledem na uzavřené smlouvy mezi stranami a na vystavené faktury žádají o úhradu závazků s tím, že pokud se tak nestane bude věc postoupena před rozhodce. Dne 22.6.2007 uzavřel žalobce s firmou Revital finance s.r.o smlouvu o postoupení pohledávky, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky žalobce za úpadcem v celkové výši 6.415.060,-Kč, a to za úplatu 4.811.295,-Kč. Ze stejného dne pochází oznámení o postoupení pohledávky na Revital finance s.r.o, adresovaná firmě Bresson.

Dne 10.1.2008 písemně odstoupila firma Revital Finance s.r.o od smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.6.2007, a to proto, že se nepodařilo ani částečně vymoci na dlužníkovi postoupenou pohledávku ( viz. článek II odst. 2 smlouvy). Oznámení o odstoupení od smlouvy bylo Jaroslavem maršálem doručováno dne 1.2.2008 zástupci Bressonu, Ing. Čermákovi. Taktéž bylo zástupci Bressonu oznámeno, že nadále je vlastníkem pohledávky za Bressonem opět firma Alstem, spol. s r.o. Při jednání dne 20.3.2012zástupce žalobce soudu sdělil, že společnost Kronospan Jihlava stavěla pro kotelnu a spalovnu pro technologické zařízení a výběrové řízení vyhrál úpadce. Žalobce dodával úpadci popěrné konstrukce a různá potrubí, figuroval ve vztahu k úpadci jako subdodavatel. Mezi úpadcem a Kronospanem došlo k nějakým roztržkám a Kronospan pozastavil financování úpadce. Výsledkem těchto sporů bylo uzavření dohody o narovnání mezi firmou Kronospan a úpadcem, z čehož vyplývalo, že tyto dvě firmy nemají ve vztahu k sobě žádné závazky, ato i přes to, že Kronospan neuhradil úpadci asi 19 milionů korun. Roztržky a následná dohoda se však netýkala díla, kde figuroval jako subdodavatel žalobce. Tou dohodou o narovnání došlo k tomu, že úpadce musel zkrátit své subdodavatele, včetně žalobce. Tím se to všechno začalo. například úpadce napsal žalobci dopis v tom smyslu, že Kronospan vyfakturovala úpadci škodu, kterou měl způsobit žalobce a to ve výši zhruba 1,6 milionů korun a tuto částku započetl. Nic k faktuře doloženo nebylo, a to ani k výzvě žalobce. Žalobce pochopitelně tuto fakturu nepřijal a zápočet neuznal. Následně úpadce učinil to, že žalobci sdělil, že ve smyslu shora citovaných smluv jim žalobce vůbec nedodal zboží, k čemuž jim pomohl supervizor, jakási firma Podstat, která napsala, že zboží nebylo protokolárně odevzdáno. V poslední řadě úpadce vyrukoval na žalobce s penále ve výši 2.547.000,-Kč za pozdě dodané zboží a tuto částku také započetl. Žalobce i tuto fakturu vrátil úpadci jako zcela bezpředmětnou. O dalších zápočtech žalobce neví. Ze spisu Krajského soudu v plzni sp.zn. 43 Cm 185/2008 soud zjistil, že dne 7.11.2008 podal žalobce proti úpadci žalobu a zaplacení částky 3.149.082,-Kč z titulu smlouvy č. 351731/2310/6/0/K včetně dodatku. Ve věci byl vydán platební rozkaz proti kterému byl podán odpor. Z odporu vyplývá, že z důvodu opatrnosti a právní jistoty žalovaný vznesl námitku započtení svých pohledávek ve výši 2.547.106,-Kč z titulu smluvní pokuty a 1.608.150,-Kč z titulu náhrady škody. Ani jeden ze žalovaných se na jednání soudu bez omluvy nedostavil, soud měl tedy k dispozici pouze jejich písemné vyjádření k žalobě.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně, přičemž se ztotožnil s argumentací strany žalující. K prvé námitce žalovaných soud uvádí, že žalobce je ve sporu aktivně legitimován, neboť prvotně sice došlo k postoupení pohledávek, které jsou předmětem sporu na společnost Revital Finance s.r.o, tato společnost však z důvodu ve smlouvě uvedených od smlouvy odstoupila a žalobce se tedy znovu stal vlastníkem pohledávek. O těchto skutečnostech byl vždy řádně úpadce písemně informován. Pokud se jedná o další argumentaci žalovaných, ve sporu dále nijak nepodloženou a nerozvinutou, a to o tom, že došlo k platným zápočtům vzájemných pohledávek, zde soud musí konstatovat, že žádné zápočty nebyly ve sporu žalovanými prokázány a ani nevyplývají z předložených důkazů. Tvrzení a odkaz na spory, v nichž byly zápočty uplatněny (například v odporu proti platebnímu rozkazu) soudu nepostačuje. Zástupce žalobce, přítomný na jednání, se naopak soudu v rámci vylíčení rozhodných skutečností hodnověrným způsobem k vzniklým pohledávkám a údajným zápočtům vyjádřil. Protože nikdo ze žalovaných přítomen nebyl, soud vycházel převážně z tvrzení žalobce. Jelikož zástupce žalovaného č. 1, tedy úpadce, vždy podepsal příslušný zápis o převzetí díla, jež bylo předmětem té či oné smlouvy, které jsou titulem pro pohledávky žalobce, nelze jinak, než zkonstatovat, že díla byla vyrobena a dodána řádně a včas, připravená k montáži a není tedy důvod pro neplnění ze strany úpadce. Z korespondence mezi zástupci zúčastněných stran a zástupcem firmy Kronospan nevyplývá, že by naposledy uvedená firma požadovala po úpadci jakékoli částky z titulu náhrady škody, která by se měla vztahovat k dílu žalobce. Ani včasné nedodání dokumentace žalobcem nemělo žádný podstatný vliv na montáž a realizaci veškerých komponentů díla. Soud je tedy toho názoru, že z provedeného dokazování nevyplynulo, že by ze strany úpadce došlo k jakémukoli platnému zápočtu oproti přihlášeným pohledávkám, a proto soud žalobě zcela vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 20.03.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Petra Menclová