122 ICm 3786/2012
122 ICm 3786/2012-197 (KSPL 27 INS 20667/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: MUDr. Anna anonymizovano , anonymizovano , Foglarova 4a, Plzeň, zast. Mgr. Ing. Martinou anonymizovano , advokátkou, se sídlem v Plzni, Mikulášské náměstí 11, proti žalovanému: JUDr. Josefu Cupkovi, insolvenčnímu anonymizovano , anonymizovano , Praha 2, Trojanova 18, zast. Mgr. Ing. Janou Tempírovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 12, v řízení o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka,

t a k t o:

I. V řízení o žalobě o vyloučení bytové jednotky č. 1112/22 v budově č.p. 1112 stojící na pozemku č. 11102/554, vč. spoluvlastnického podílu ve výši 4767/204268 na společných částech budovy č.p. 1112 a spoluvlastnického podílu č. 4767/004268 na pozemku č. 11102/554 a spoluvlastnického podílu č. 4767/004268 na pozemku č. 11102/525, vše v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, část obce Severní předměstí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, se zastavuje.

II. Žaloba o vyloučení bytové jednotky č. 509/7 v budově Nový Lískovec č.p. 509 na pozemku p.č. 1643/6 a p.č. 1698/7 vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 799/38393 na společných částech domu č.p. 509 na pozemku č. 1643/6 a p.č. 1698/7 a na pozemcích p.č. 1643/6 a p.č. 1698/7, a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/30 na garáži-č. jednotky 509/51 v budově Nový Lískovec č.p. 509 na pozemku p.č. 1643/6 a p.č. 1698/7 a na spoluvlastnickém podílu o velikosti 9054/38393, který je spjat s vlastnictvím uvedené garáže, na společných částech domu č.p. 509 na pozemcích p.č. 1643/6 a p.č. 1698/7 a na pozemcích p.č. 1643/6 a p.č. 1698/7, vše v k.ú. Nový Lískovec, obec Brno a dále obchodního podílu MUDr. Anny anonymizovano ve společnosti Soudek s. r. o., IČ 25222589 (obchodní podíl 40%,

odpovídající vkladu 40.000,-Kč do základního kapitálu), zahrnuté do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Lubomíra Soudka v rámci insolvenčního řízení vedeného KS v Plzni pod sp.zn. KSPL 27 INS 20667/2011 ze soupisu majetkové podstaty, se zamítá.

III.Žalobkyně je povinna uhradit žalovanému ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 23.300,-Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 19. 12. 2012 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala mimo jiné i vyloučení ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Ing. Lubomíra Soudka. Část žaloby, které se týká uvedené rozhodnutí, byla dne 25. 4. 2014 usnesením č. j.-96 vyloučena k samostatnému projednávání. Žalobkyně v žalobě tvrdí, že předmětné nemovitosti jsou v jejím vlastnictví, žalovaný nebyl oprávněn nemovitosti zapsat do majetkové podstaty dlužníka. Není jasné, zda společné jmění manželů bylo předlužené. Manželství žalobkyně s dlužníkem bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město, který nabyl právní moci dne 12. 11. 2008. K tomuto datu zaniklo i SJM anonymizovano . K vypořádání SJM dohodou ani soudně nikdy nedošlo. Nastala tedy fikce dle §150 odst. 4 o. z. Ve vztahu k nemovitostem byl uzavřen notářský zápis o zúžení společného jmění manželů, který deklaruje, že tyto nemovitosti nepatří do společného jmění manželů, ale byly výlučným vlastnictvím žalobkyně. Kupní cenu nemovitostí i obchodního podílu uhradila žalobkyně ze svých prostředků. Nemovitosti ve výroku citované prodala žalobkyně jednak paní Jiřině Maršálkové a jednak Tatianě Hrdonkové. Obchodní podíl prodala Ing. Lukáši anonymizovano .

Podáním ze dne 23. 6. 2015 žalobkyně vzala částečně žalobu zpět, a to v části týkající se nemovitostí, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto ve věci Krajského soudu v Plzni sp. zn. 122 ICm 3809/2012 (bytová jednotka č. 1112/22 v budově č. p. 1112 stojící na pozemku č. 11102/554 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy i pozemků v k. ú. Plzeň).

V této části soud řízení dle § 96 odst. 1, 2, 3, 4 o. s. ř. zastavil.

Ve zbytku žalovaný navrhoval žalobu zamítnout. Zejména proto, že žalobkyně není ohledně zbývající části žaloby aktivně legitimována. Žalobkyně ohledně zbývajícího majetku, u kterého se domáhá vyloučení z majetkové podstaty dlužníka, netvrdí, že by jí svědčilo vlastnické právo, tvrdí, že vlastnické právo svědčí třetím osobám.

Ve věci je nesporné, že žalobkyně Jiřina Maršálková podala u zdejšího soudu žalobu ohledně nemovitostí, které jsou předmětem tohoto sporu a týkají se nemovitostí v Brně, Novém Lískovci. Věc se vede pod sp. zn. 122 ICm 3787/2012. Dne 30. 1. 2015 vydal zdejší soud ve věci rozsudek, kterým žalobě vyhověl. Žalovaný insolvenční správce podal proti rozhodnutí odvolání a věc se od 3. 5. 2015 nachází u Vrchního soudu v Praze.

Dále je nesporné, že žalobce Ing. Lukáš Soudek podal ke zdejšímu soudu žalobu na vyloučení obchodního podílu MUDr. Anny anonymizovano ve společnosti Soudek, s. r. o., nyní vedený v obchodním rejstříku jako majetek Ing. Lukáše Soudka. Věc se vede pod sp. zn. 122

ICm 3821/2012. Zdejší soud dne 18. 3. 2014 vydal rozsudek, kterým žalobě vyhověl. Žalovaný insolvenční správce se proti rozsudku odvolal. Dne 24. 9. 2015 vydal Vrchní soud v Praze usnesení sp. zn. 103 VSPH 447/2014, kterým rozsudek zdejšího soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

V dané věci je nesporné, že dne 10. 11. 2011 bylo u Krajského soudu v Plzni vyhláškou č. j. KSPL 27 INS 20667/2011-A-2 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Ing. Lubomíra Soudka. Usnesením téhož soudu č. j. 27 INS 20667/2011-A-17 ze dne 16. 3. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Josef Cupka. Usnesením téhož soudu č. j. 27 INS 20667/2011-A-51 ze dne 4. 6. 2012 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, který je projednáván jako nepatrný. Z rozsudku Okresního soudu Plzeň-město č. j. 23 C 153/2008-14 ze dne 24. 9. 2008 má soud za prokázané, že tímto rozhodnutím bylo manželství MUDr. Anny anonymizovano (žalobkyně) a Ing. Lubomíra Soudka (dlužník) rozvedeno. Rozsudek nabyl právní moci dne 12. 11. 2008. Tato skutečnost je dále evidentní z výpisu z technologického centra MV ČR. Z doplněného soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni 28. 11. 2012, který byl téhož dne zaslán soudu, je patrné, že nemovitosti, které jsou předmětem tohoto sporu, insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty Ing. Soudka. Žalobkyně soudu doložila notářský zápis NZ 193/98, N 213/98, sepsaný dne 7. 9. 1998 notářkou JUDr. Šilhavou, jehož obsahem je Smlouva manželů anonymizovano o zúžení společného jmění manželů podle ustanovení § 143a odst.1) občanského zákoníku. V článku I.) je uvedeno, že manželé anonymizovano prohlašují, že za trvání manželství zakoupila MUDr. Anna anonymizovano byt č. 7 o výměře 90,6 m2 v domě čp. 648 stojícím na parc. č. 1029 v Brně, Pellicova 33 s podílem 1079/10000 na společných částech domu čp. 648 a parc. č. 1029 o výměře 352 m2, parc. 1030 o výměře 169 m2, parc. č. 1031 o výměře 90 m2, zapsaného na LV č. 118 pro obec Brno, k. ú. Staré Brno. Manželé se touto smlouvou dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů tak, že výlučnou vlastnicí nemovitosti je MUDr. Anna anonymizovano . V bodu III) této smlouvy manželé anonymizovano prohlásili, že dne 1. 3. 1998 uzavřeli smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, a to bytu-jednotky v sekci T2-č. 7, sestávající se z 2 + KK o výměře 83,13 m2 s příslušenstvím, t. j. sklepem o výměře 5,94 m2, garážovým stáním č. 16 v bytovém domě na parc. č. 1698/7, zaps. na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu Brno-město, s podíly na společných částech domu a pozemku ve výši, která bude uvedena v prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek dle zákona č. 72/1994 sb., které bude vloženo do Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno-město. V článku IV.) je uvedeno, že manželé anonymizovano se mohou odvolat na tuto smlouvu vůči jiné osobě jen tehdy, jestliže je jí tato dohoda známa. V článku V.) je pak uvedeno, že tato smlouva bude podkladem pro vklad výlučného práva k uvedeným nemovitostem do katastru nemovitostí pro Annu anonymizovano . Žalobkyně dále soudu doložila Potvrzení ze dne 26. 8. 1998, kterým Ing. Soudek-dlužník potvrzuje pro účely uzavření kupní smlouvy a zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro svoji manželku Annu anonymizovano , že kupní cenu za bytovou jednotku v Brně, Oblá ul. č. 64 B v sekci T-2, č. bytu 7 v přízemí s terasou, sklepem a garážovým stáním, bude hradit výlučně ze svých finančních prostředků a bytová jednotka nebude patřit do společného jmění manželů. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10046, má soud za prokázané, že společnost Soudek s. r. o. byla do OR zapsána dne 18. 6. 1998, MUDr. Anna anonymizovano byla jako společník z rejstříku vymazána k datu 26. 9. 2001. Jediným společníkem a současně jednatelem je Ing. Lukáš Soudek.

Z výpisu z KN, LV 1279, obec Brno, k. ú. Nový Lískovec je patrno, že jako vlastník podílu na nemovitostech-domu je uvedena Jiřina Maršálková. Z výpisu z KN, LV č. 2879, obec Brno, k. ú. Nový Lískovec je patrno, že vlastníkem podílu na pozemcích je Jiřina Maršálková. Z výpisu z KN, LV č. 1879, obec Brno, k. ú. Nový Lískovec je patrno, že vlastníkem bytové jednotky č. 509/7 na parcelách, které jsou uvedeny na LV č. 2879 s podílem na společných částech domu je Jiřina Maršálková.

Podle § 225 odst. 1 až 6) IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu anonymizovano , a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl. Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě. Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Žalobkyně se dožadovala vyloučení ve výroku uvedených majetkových hodnot z majetkové podstaty dlužníka Ing. Soudka s odkazem na ustanovení § 225 odst. 1 IZ, ačkoli již přímo v žalobě současně tvrdila, že nemovitosti i obchodní podíl v minulosti platně převedla na jiné osoby. Jak uvedl již Vrchní soud v Praze ve svém usnesení č. j. 104 VSPH 488/2014-117 ze dne 1. 4. 2015, kterým změnil usnesení tohoto soudu, který měl v úmyslu toto řízení přerušit, než-li se pravomocně vyřeší všechny tři-nyní již dvě-věci, týkající se stejných nemovitostí, žalobkyně tvrzením, že nemovitosti i obchodní podíl je již ve vlastnictví jiných osob, přiznala, že k podání této žaloby není aktivně legitimována. To byl také důvod, proč Vrchní soud nesouhlasil s názorem zdejšího soudu, že by bylo vhodné řízení přerušit. Krajský soud v Plzni tedy, i s odkazem na obsah citovaného rozhodnutí Vrchního soudu, dospěl k závěru, že žalobě není možno vyhovět, neboť nejsou splněny podmínky ustanovení § 225 odst. 1 IZ a žalobkyně není ve sporu aktivně legitimována. Žalobkyně podala tuto žalobu zjevně z opatrnosti, neboť pokud by J. Maršálková a další uvedené osoby ve svých sporech neuspěly, nebylo by zřejmě možno, již s ohledem na běh lhůt, tuto žalobu podat.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný měl ve věci úspěch, a náleží mu právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Částka 23. 300,-Kč zahrnuje odměnu za zastupování advokátem dle § 7 a § 9 odst. 4 písmeno c) vyhlášky MS š. 177/96 Sb.,-t. j. sazba za úkon právní služby činí 3100,-Kč, přičemž u úkonů učiněných do 25. 4.

2014, tj. do rozhodnutí o vyloučení části žaloby k samostatnému projednání, je počítáno se sazbou ve výši 1/2, nebo tyto úkony se t ýkaly jak části žaloby vyloučené, tak nevyloučené. ť Žalovaný si vyúčtoval 5 x 1.550,-Kč a 4x 3.100,-Kč, dohromady 20.150,-Kč. Dále pak žalovaný požadoval paušální odměnu za zastupování advokátem po 300,-Kč (5 úkonů po 150,-Kč a 4 úkony po 300,-Kč, tedy 1950,-Kč, náhradu za promeškaný čas za 5 cest z Prahy do Plzně a zpět poloviční částka, tj. 800,-Kč a cestovné 400,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, ve lhůtě 15-ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení, a to prostřednictvím soudu podepsaného.

V Plzni dne 9. 10. 2015

Mgr. Ivana Žánová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Kučerová