122 ICm 3556/2012
Jednací číslo: 122 ICm 3556/2012-21 (KSPL 27 INS 8706/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: JUDr. Soňa Ulčová, IČ 16676254, rč: , nar. 04.06.1955, Klatovská 426/286, 321 00, Plzeň, insolvenční správkyně dlužníků-manželů: Antonín Hubinger a Jarmila Hubingerová, oba bytem Lhota u Stříbra, 349 01, Stříbro, proti žalovanému: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 17, Praha 10, o žalobě o určení, že vykonatelná pohledávka ve výši 713 378,-Kč byla popřena po právu,

takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení na majetek dlužnice Jarmily Hubingerové vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 8706/2012, KSPL 27 INS 8707/2012 v celkové výši 713.378,--Kč byla co do pravosti i výše popřena po právu.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 03.12.2012 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhala vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že usnesením zdejšího soudu ze dne 23.07.2012 byl zjištěn úpadek dlužníků: Antonína Hubingera a Jarmily Hubingerové. Žalobkyně byla ustanovena insolvenční správkyní. Žalovaný jako přihlášený věřitel přihlásil dne 10.08.2012 v insolvenčním řízení Antonína Hubingera vykonatelnou pohledávku jako zajištěnou majetkem dlužníka v celkové výši 713.378,--Kč, z toho jistina činila 516.826,40 Kč a příslušenství 196.551,60 Kč. Tutéž vykonatelnou pohledávku potom přihlásil žalovaný jako věřitel dne 10.08.2012 do insolvenčního řízení Jarmily Hubingerové, avšak jako nezajištěnou. Přípisem ze dne 08.08.2012 žalovaný sdělil žalobkyni, že jako zajištěný věřitel uplatňuje na majetku dlužníka Antonína Hubingera právo na uspokojení z předmětného zajištění. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 20.09.2012 byla žalobkyní vykonatelná pohledávka žalovaného, která byla přihlášena jako zajištěná majetkem dlužníka, uznána. Pohledávka přihlášená jako nezajištěná byla odložena ke zvláštnímu přezkumnému jednání, které se konalo dne 13.11.2012. Na tomto zvláštním přezkumném jednání ohledně sporné pohledávky žalobkyně ve vztahu k dlužníku Antonínu Hubingerovi pohledávku jako zajištěnou uznala, resp. potvrdila její uznání, neboť nemovitosti, které tuto pohledávku zajišťují, jsou v jeho výlučném vlastnictví. Ve vztahu k dlužnici Jarmile Hubingerové tuto pohledávku popřela co do pravosti i výše, neboť byla ve spojeném řízení duplicitně uplatněna vůči dlužnici jako nezajištěná. Žalovaný před zvláštním přezkumným jednáním byl žalovanou vyrozuměn o dalším postupu s tím, že byl vyzván, aby se vyjádřil, zda bude trvat na přihlášené nezajištěné pohledávce, nebo ji vezme zpět. Žalovaný se však vyjádřil tak, že se jedná o pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, které jsou pouze ve výlučném vlastnictví Antonína Hubingera. Z tohoto důvodu přihlásil pohledávku za Antonínem Hubingerem jako zajištěnou a za Jarmilou Hubingerovou jako nezajištěnou. Dále uvedl, že přihlášku pohledávky za Jarmilou Hubingerovou zpět brát nebude, i když se jedná o jednu duplicitní pohledávku, která bude uspokojována pouze jednou. Podle názoru žalovaného by pohledávka měla být přihlášena za oběma dlužníky pro případ nenadálé události, která by jednoho z dlužníků z insolvenčního řízení vyloučila, aby tak byla ošetřena práva věřitele vůči oběma insolvenčním dlužníkům. S tímto stanoviskem žalobkyně nesouhlasí.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila dne 01.02.2013. Uvedla, že nezpochybňuje, že se skutečně jedná o jednu pohledávku, kterou má za oběma dlužníky, tedy za Antonínem Hubingerem i Jarmilou Hubingerovou. Souhlasí i s tím, že jako taková může být uspokojována pouze jednou v rámci insolvenčního řízení. Pohledávka vznikla na základě řádně uzavřené smlouvy o poskytnutí meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, kde smluvní stranou byli dva dlužníci a oba dva dlužníci jsou v souladu s ustanoveními smlouvy zavázáni společně a nerozdílně a jsou povinni oba plnit. Pouze plněním jednoho z dlužníků zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost druhého dlužníka. Jedná se o solidární dlužníky a žalobce může po každém z dlužníků vyžadovat zaplacení celé pohledávky. Žalobce tak má v tomto spojeném insolvenčním řízení pohledávku za každým z dlužníků. Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nezná společnou přihlášku za více dlužníky, nezbývalo žalovanému než přihlásit pohledávku za oběma dlužníky.

V dané věci je nesporné, že pohledávka žalované, která je předmětem tohoto sporu byla popřena na zvláštním přezkumném jednání, které se konalo dne 13.11.2012. Dne 08.08.2012 zaslala žalovaná insolvenční správkyni přípis, ve kterém sděluje, že na základě usnesení Krajského soudu v Plzni byl pod shora uvedeným číslem jednacím zjištěn úpadek dlužníka Antonína Hubingera a povoleno oddlužení. Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 713.378,--Kč, která je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. Předmětem zástavních práv jsou nemovitosti v obci Stříbro, přičemž jejich vlastník je výhradně Antonín Hubinger. Zástavní právo bylo sjednáno smlouvou o zřízení zástavních práv k věcem nemovitým a jako zajištěný věřitel žalovaná uplatňuje na majetku dlužníka právo na uspokojení z předmětného zajištění. Dále má soud za nesporné, že žalovaná přihlásila spoji pohledávku z titulu nesplaceného úvěru poskytnutého na základě smlouvy o poskytnutí meziúvěrů a úvěrů ze stavebního spoření uzavřené dne 03.08.2004 mezi žalovanou a Antonínem Hubingerem a Jarmilou Hubingerovou u obou dlužníků, tedy u Jarmily Hubingerové i u Antonína Hubingera. U dlužnice Jarmily Hubingerové byla pohledávka přihlášena jako nezajištěná a u Antonína Hubingera jako zajištěná zástavním právem.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

V daném případě soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Pohledávka byla popřena na zvláštním přezkumném jednání, které se konalo dne 13.11.2012 a k podání žaloby došlo dne 03.12.2012.

Soud po provedeném dokazování nakonec dospěl k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Soud je toho názoru, že pokud byla řízení manželů Antonína Hubingera a Jarmily Hubingerové spojena, nelze totožnou pohledávku uznat dvakrát, byť jednou jako zajištěnou a jednou jako nezajištěnou a tu pak zařadit do splátkového kalendáře v případě, bude-li schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž zůstane zajištěnému věřiteli právo na uspokojení z předmětného zajištění. Jak vyplynulo z provedeného dokazování, žalovaný využil svého práva a oznámil insolvenční správkyni, že ve vztahu k Antonínu Hubingerovi uplatňuje na majetku dlužníka právo na uspokojení z předmětného zajištění. Pokud by soud zařadil pohledávku za Jarmilou Hubingerovou do splátkového kalendáře, mohlo by dle názoru soudu dojít k znevýhodnění ostatních věřitelů, neboť žalovaný využil svého práva na uspokojení z předmětného zajištění. Pravděpodobně opačný názor by soud zastával v případě, že by insolvenční řízení manželů Hubingerových nebylo spojeno. Soud má za to, že tímto postupem nedojde k poškození dalších práv žalované jako věřitele. Proto soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně měla ve věci úspěch, náhradu nákladů řízení nepožadovala.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 04.03.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně