122 ICm 3176/2011
Jednací číslo: 122 ICm 3176/2011-21 (KSPL 27 INS 1473/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: SPORK s.r.o., IČ 27947050, Borůvková 336/13, 312 00, Plzeň, zast.: Mgr. Ing. Jan Lerch, Bedřicha Smetany 167/2, 301 00, Plzeň proti žalovanému: Ing. Petr Bendl, , nar. 19.12.1961, Soukenická 5, 305 51, Plzeň, v řízení o určení existence popřených nevykonatelných pohledávek,

takto:

I. Určuje, že pohledávka žalobce přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka v souhrnné výši 4.858.066.81 Kč z titulu neuhrazených faktur za dodávky jatečních prasat je po právu pohledávkou II. třídy bez práva na oddělené uspokojení. II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 28.listopadu 2011 podal žalobce ke zdejšímu osudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že Krajským soudem v Plzni bylo dne 1.února 2011 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka. Současně byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Na majetek dlužníka byl prohlášen 25.10.2011 konkurz. Žalobce podal do uvedeného insolvenčního řízení svoji přihlášku nezajištěné pohledávky ve výši 4.858.066,81 Kč, která je evidována pod číslem 11. Na výzvu žalovaného pak žalobce pohledávku doplnil. Žalovaný v rámci zvláštního přezkumného jednání pohledávky žalobce popřel, z důvodu, že pohledávky údajně nevznikly. Prvním důvodem vzniku pohledávek bylo uzavření kupních smluv a následné dodávky jatečních prasat na základě operativních požadavků dlužníka. Dodávky byly v souladu se smluvními ujednáními fyzicky uskutečněny vždy přímo konečnému odběrateli. Následná faktura se pak posílala opět v souladu se smluvními ujednáními. Věřitel vystavil fakturu na dlužníka, který zajistil následnou fakturaci ke konečnému odběrateli. Předmětný závazek vznikl z titulu následujících neuhrazených faktur za dodávky jatečních prasat, a to FV0038, FV0045, FV0046, FV0052, FV0052, FV0055, FV0061, FV0072, FV0075, FV0077. Dlužník svůj dluh v celkové výši uznal dne 30.6.2011.

Žalovaný se žalobou nesouhlasil a navrhl její zamítnutí. Uvedl, že žalobce neprokázal skutečnost existence pohledávek v celkové požadované výši a nedoložil žádné věrohodné důkazy, které by prokázaly opak. Uznání závazku považuje za naprosto irelevantní, neboť závazek byl uznán stejnou osobou.

Podle § 193 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do její pravosti, jde tehdy, jeli namítáno že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla nebo že se zcela promlčela.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitele nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem mohou uplatnit své právo na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Strany učinily nesporným, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě.

Z listin doložených stranou žalující má soud za prokázané, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení za úpadcem pohledávky v souhrnné výši 4.858.066.81 Kč, přičemž tyto pohledávky byly evidovány pod pořadovým číslem 11 a zahrnují celkem 9 jednotlivých pohledávek z titulu neuhrazených faktur za dodávky jatečních prasat. Jako právní důvod vzniku pohledávek přihlášených věřitelem je uvedeno uzavření kupní smlouvy a následné dodání jatečních prasat na základě operativních požadavků dlužníka. Dodávky byly fyzicky uskutečněny vždy přímo konečnému odběrateli, kterým byl převážně pan Milan Paclt, soukromá obchodní firma. Následná fakturace probíhala v souladu se smluvním ujednáním a to tak, že věřitel vystavil fakturu na dlužníka, který zajistil následnou fakturaci vedoucí ke konečnému odběrateli. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník byl členem společnosti Agropork -družstvo, bylo nutné všechny dodávky koordinovat s uvedenou společností. Dodávky tak formálně proběhly za součinnosti a prostřednictvím zprostředkovatele společnosti Agropork-družstvo. Každá dílčí dodávka je řádně doložena nákupním lístkem nebo dodacím listem se všemi náležitostmi a je řádně vyfakturována. Všechny neuhrazené pohledávky jsou žalobcem řádně zaúčtovány jak v účetnictví věřitele, tak v účetnictví dlužníka. Součástí přihlášky byly i v žalobě uvedené faktury, kde jako odběratel figurovala Porkyně, s.r.o. a jako dodavatel Spork, s.r.o. Součástí každé faktury byl i dodací list, kde jako dodavatel figurovala společnost Agropork-družstvo. Dále je zde uveden Spork, s.r.o. a Porkyně, s.r.o. Žalovaný potvrdil, že v majetkové podstatě dlužníka eviduje i seznam pohledávek proti společnosti Agropork, neví však, zda jsou zcela identické jako pohledávky, které jsou předmětem tohoto sporu. Taktéž připustil, že pohledávky ze stejného právního důvodu přihlásila do insolvenčního řízení i další společnost a to Respo, spol. s r. o., přičemž tuto pohledávku insolvenční správce nepopřel. Žalobce soudu doložil originál uznání závazku ze dne 30.6.2011, ze kterého vyplývá, že společnost Porkyně, s.r.o. uznává svůj závazek vůči společnosti Spork, s.r.o. ve výši 4.423.362.01 Kč z titulu neuhrazených faktur, který jsou v uznání specifikovány a které eviduje ve svém účetnictví. Žalovaný potvrdil, že skutečně v účetnictví úpadce faktury, které jsou předmětem tohoto sporu existují. Shora uvedené uznání závazku bylo podepsáno tehdejším jednatelem Porkyně, s.r.o. panem Jaroslavem Komorou.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu, neboť shledal pohledávky žalobce za zjištěné a prokázané. Žalobce doložil všechny v žalobě uvedené faktury s konkrétními daty splatnosti. Doložil i dodací listy, ze kterých vyplývá, že jateční prasata šla od žalobce přes úpadce ke konečným odběratelům, přičemž všechny tyto subjekty si zboží fakturovaly. Skutečnost, že úpadce měl závazek v souvislosti s dodávkou jatečních prasat vůči žalobci vyplývá z uznání závazku, které má náležitosti zákonem stanovené.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1) insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 13.03.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Petra Menclová samosoudce