122 ICm 311/2012
Jednací číslo: 122 ICm 311/2012-67 (KSPL 27 INS 13843/2010) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: Heineken Česká republika, a.s., IČ 45148066, U Pivovaru 1, 270 53, Krušovice, zastoupeného: Mgr. Petra Beaver, Pod Vilami 747/10, 140 00, Praha 4 proti žalovanému Petr Berdych, rč: 550402/0863, nar. 02.04.1955, Kateřina 32, 351 34, Skalná o Žalobě o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávky žalobce vůči žalovanému uplatněné v přihlášce č. 14 v insolnvenčním řízení vedeném zdejším soudem pod sp. zn. KSPL 27 INS 13843/2010 jsou po právu co do důvodu a výše, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 11.01.2012 podal žalobce ke Krajskému soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal určení pravosti pohledávek žalobce uplatněných v přihlášce č. 14 v insolvenčním řízení dlužníka-žalovaného. Dne 03.02.2012 byla žaloba postoupena zdejšímu soudu, jako soudu příslušnému. V žalobě je uvedeno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka-žalovaného, pohledávku ve výši 1.396.488,85 Kč, který se sestává z celkem 8 dílčích nároků.

Dopisem ze dne 22.12.2011, který byl právnímu zástupci žalobce doručen 27.12.2011, IS žalovaného sdělila žalobci, že pohledávka žalobce byla ze strany IS uznána, co do důvodu, výše i pořadí, ale dlužník-žalovaný, pohledávku popřel, co do pravosti a výše. Současně IS poučila žalobce o možnosti podat proti žalovanému žalobu na určení práva ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Ve věci bylo zjištěno, že úpadek žalovaného nebyl řešet oddlužením ani reorganizací, naopak na majetek dlužníka byl usnesením zdejšího soudu dne 06.02.2013 prohlášen konkurz. Usnesení nabylo právní moci dne 01.03.2013.

Podle § 192 odst. 3 IZ není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co je její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem, má za trvání účinku schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky IS. Pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se IS. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastaví účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy proti dlužníku.

V daném případě popřel dlužník pohledávky žalobce při přezkumném jednání, které se konalo před vydáním rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, přičemž účinky jeho popěrného úkonu dle § 410 odst. 2 IZ nenastaly, neboť jeho úpadek nebyl řešen oddlužením, nýbrž konkurzem. V důsledku toho nemá dle § 192 odst. 3 IZ popření žalobcových pohledávek dlužníkem vliv na jejich zjištění. Jelikož pohledávky žalobce nebyly popřeny IS ani žádným z věřitelů a nenastaly ani účinky jejich popření dlužníkem, jsou tedy zjištěny, proto nebyl dán důvod k podání této žaloby. Soud považuje tedy žalobu za bezpředmětnou. Proto soud žalobu zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 20.08.2013

Mgr. Ivana Žánová samosoudce