122 ICm 3031/2012
Jednací číslo: 122 ICm 3031/2012-26 (KSPL 27 INS 9046/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: DEBTERIS Management Company SE, IČ 24844209, K Vinici 1256, 530 02, Pardubice-Zelené Předměstí proti žalovanému Ing. Vladimír Nechutný, IČ 16691822, rč: , nar. 12.09.1960, Soukenická 5, 305 51, Plzeň, IS dlužníka Milana Brady, v řízení o Žaloba o určení pravosti nevykonané pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že žalobcem přihlášená pohledávka za Milanem Bradou ve výši 10.785,62 Kč jako pohledávka nevykonatelná, která byla při přezkumném jednání popřena v celém uplatněném rozsahu co do pravosti a výše, je po právu, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu řízení nákladů.

Odůvodnění

Dne 16.10.2012 podal žalobce proti žalovanému insolvenčnímu správci žalobu, kterou se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že žalobcem přihlášená pohledávka za úpadcem ve výši 10.785,62 Kč byla přihlášena po právu. Žaloba byla odůvodněna tak, že u zdejšího soudu se vede řízení o úpadku dlužníka Milana Brady, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Tento správce při přezkumném jednání, které se konalo dne 20.09.2012 popřel pohledávku žalobce ve výši 10.785,62 Kč. Právní důvod vzniku pohledávky tvoří smluvní pokuta z důvodu zkreslení finanční situace při vyřizování úvěru dlužníka. Smluvní pokuta vznikla z důvodu uvedení nepravdivých údajů o majetkových poměrech dlužníka, když šlo o neuvedení všech závazků dlužníka dle článku III., odst. 5, písmeno a) smlouvy. Dlužník uzavřel dne 02.08.2011 se společností Société Publique D Investissement s.r.o. (původní věřitel) smlouvu č. 505924 o finančním produktu. Téhož dne dlužník vyplnil tzv. kartu klienta, kde uvedl, že má závazky vůči obchodní společnosti GE Money Bank ve výši 86.000,--Kč s měsíční splátkou 2.100,--Kč a u obchodí společnosti CETELEM ČR ve výši 200.000,--Kč s měsíční splátkou ve výši 4.100,--Kč a v rámci konsolidace splácí společnosti GE Money Banka a.s. úvěr ve výši 222,000,--Kč s měsíční splátkou 3.970,--Kč. Prohlásil, že tyto údaje jsou správné, úpravné a pravdivé a že odrážejí jeho aktuální majetkové poměry. Toto prohlášení učinil v článku III odst. 1 smlouvy. V rámci finálního schválení úvěru pak finanční společnost z dokladů dodaných panem Bradou zjistila, že jím uváděné údaje nejsou zcela pravdivé. Smluvní strany se v článku III, odst. 5, písmeno a) smlouvy a odst. 6 smlouvy dohodly, že původní věřitel má nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,--Kč jestliže dlužník hrubě zkreslí, zamlčí nebo opomene sdělit finanční společnosti informace o své finanční situaci nebo svých majetkových poměrech. Za zkreslení údajů se považuje odchýlení o více jak 15 % mezi skutečnými a dlužníkem uváděnými údaji. Dlužník uvedl, že nemá jiné závazky. Ve skutečnosti z výpisu účtu dlužníka za červenec 2011 plyne, že dlužník má další závazky, neboť splácí úvěr na účet obchodní společnosti Home Credit a.s. s měsíčními splátkami ve výši 3.106,--Kč a 1.900,--Kč, dále úvěr u společnosti Kredia s měsíční splátkou ve výši 4.123,--Kč a společnosti City Bank ve výši 2.500,--Kč. Dlužník má více závazků, než uvedl, které mají nepochybně vliv na poskytnutí úvěru. Pohledávka z titulu smluvní pokuty se stala splatnou dne 17.08.2011 tj. ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy dlužník při uzavření úvěru uvedl nepravdivé informace o svých majetkových poměrech. Žalobce tak uplatnil přihlášku ve výši jistiny 10.000,--Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ode dne 18.08.2011 do zaplacení.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 06.02.2013. Navrhl zamítnutí žaloby. Žalovaný považuje ustanovení předmětné smlouvy o smluvní pokutě za absolutně neplatné z důvodu neurčitosti a nesrozumitelnosti. Sdělení pravidelných měsíčních závazků včetně nákladů na bydlení a splátek případných půjček má dle ustanovení smlouvy o smluvní pokutě vyplývat z formuláře karty klienta. Karta klienta ale umožňuje vyplnění pouze dvou kolonek týkajících se úvěru, jedné kolonky týkající se výživného a kolonky týkající se případné exekuce. V prohlášení na spodní straně karty klienta se uvádí, že v případě nedostatku místa v kolonkách části závazky pokračuje jejich výčet volně vlastí rukou na zadní straně formuláře. Z výkladu formuláře tak lze dovodit, že vyplnit do formuláře, případně na další stranu lze pouze další úvěry, nikoliv půjčky, další výživné a žádné jiné závazky. Toto je ovšem zcela v rozporu s požadavkem smlouvy, resp. ustanovením o smluvní pokutě, které hovoří o 15 % rozdílu v nákladech na bydlení, jiných měsíčních splátek či pravidelných závazků. Nad to má žalovaný za to, že ustanovení o smluvní pokutě je neplatné i pro rozpor s dobrými mravy.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla, nebo že již zcela zanikla a nebo že se zcela promlčela.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Žalovaný popřel pohledávku žalobce na přezkumném jednání, které se konalo dne 20.09.2012 a žaloba ve věci byla podána dne 16.10.2012.

Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení Milana Brady má soud za prokázané, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 10.785,62 Kč, přičemž takto částka se skládala z jistiny 10.000,--Kč a ze zákonného úroku z prodlení. Jako důvod vzniku pohledávky byla uvedena smluvní pokuta z důvodu uvedení nepravdivých údajů o majetkových poměrech dlužníka. Pohledávka byla přihlášena jako nepodřízená, peněžitá, nepodmíněná, splatná a nezajištěná. Z listin předložených žalobcem má soud za prokázané, že 02.08.2011 uzavřel dlužník Milan Brada se společností Société Publique D Investissement s.r.o. smlouvu č. 505924, jejíž předmětem byla žádost dlužníka o získání finančních prostředků v celkové výši 260.000,--Kč s měsíčními splátkami 4.936,--Kč po dobu 72 měsíců. V této smlouvě článku V je uvedeno, že finanční společnost a klient se dohodli na povinnosti klienta zaplatit finanční společnosti smluvní pokutu v případech pokud: a) klient zkreslí, zamlčí nebo opomene sdělit finanční společnosti informace o své finanční situaci nebo svých majetkových poměrech. Za zkreslení majetkových poměrů a finanční situace klienta se považuje uvedení čistého měsíčního příjmu klienta s odchýlením o více jak 15 % mezi skutečným a nahlášeným příjmem za poslední kalendářní měsíc před podpisem této smlouvy, nebo uvedení nákladů na bydlení a jiných měsíčních splátek, půjček a pravidelných závazků v celkové výši s rozdílem větším jak 15 % ve srovnání údajů uvedených klientem v kartě klienta se skutečným stavem za poslední kalendářní měsíc před podpisem této smlouvy, b) klient se dostane do prodlení se splácením jakéhokoliv závazku vůči finanční společnosti nebo třetí osobě, která mu úvěr zrealizovaný prostřednictvím finanční společnosti poskytne, c) finanční společnosti nepředá potřebné doklady. Žalobce soudu předložil i tzv. kartu klienta ke smlouvě č. 505924, která obsahuje ve vztahu ke klientovi dvě kolonky, přičemž první kolonka je označena klient a druhá je označena ,,závazky klienta . Karta klienta, pokud se jedná o závazky klienta, umožňuje vyplnění pouze dvou kolonek týkajících se úvěrů, přičemž je zde společností předuvedeno, že má být vyplněn úvěr ve vztahu ke společnosti, dále je zde možnost vyplnit jednu kolonku ohledně výživného a informaci, zda žadatel má exekuci či nemá, zda je majitel vozidla či ne a zda vlastní nějakou nemovitost. V závěru této karty je pak uvedeno, že v případě nedostatku místa v kolonkách v části závazky má klient pokračovat v jejich výčtu volně vlastní rukou na zadní straně formuláře. Na zadní stranu formuláře pak klient vyplnil konsolidační úvěr u GE Money Bank ve výši 222.000,--Kč s měsíční splátkou 3.970,--Kč. Karta klienta, tak jak byla soudu žalobcem předložena, neobsahuje žádnou kolonku, do které by měl klient uvést náklady na bydlení či jiné závazky kromě půjček či úvěrů. Z kolonek nevyplývá, že by klient měl uvést např. půjčky vůči fyzickým osobám.

S ohledem na shora uvedené soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána nedůvodně. Soud se zcela ztotožňuje s argumentací žalovaného o tom, že ujednání o smluvní pokutě je zcela neurčité a tudíž absolutně neplatné ve smyslu § 37 občanského zákoníku. Karta klienta, ke které se smluvní pokuta vztahuje, nikde neobsahuje jakoukoliv kolonku, do které by měly být uvedeny např. náklady na bydlení či jiné závazky než úvěry u právnických osob. Je tedy zcela nepravděpodobné, že by jakýkoliv klient do této karty klienta, byť na druhou stranu, vypsal, jaké má náklady na bydlení či aby tam vypisoval jakékoliv jiné půjčky, např. mezi fyzickými osobami. Logicky to tedy znamená, že každý klient se de facto tím, že podepíše či vyplní katru klienta, dostane do pozice, kdy je vůči němu možno nárokovat smluvní pokutu, která se vztahuje i k chybějícím údajům ohledně nákladů na bydlení. V tomto směru je smlouva nesrozumitelná, neurčitá a je-li to chápáno skutečně takto, pak v rozporu s dobrými mravy. Ze shora uvedených důvodů soud žalobu zamítl jako nedůvodnou.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci úspěch a náleželo by mu právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalovaný však úhradu nákladů nepožadoval. Soud proto rozhodl tak, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 18.02.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně