122 ICm 2920/2012
Jednací číslo: 122 ICm 2920/2012-21 (KSPL 27 INS 8151/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, Rybářská 1005/1, 301 00, Plzeň, IS dlužníka Jaromíra Pěnkavy, bytem Chyše, Žižkovo náměstí 18, proti žalovanému: Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni, Sokolovská 70,72, IČ 26347466, Sokolovská 70, 323 00, Plzeň, zast.: Mgr. Martin Zikmund, advokát, Šafaříkovy sady 5, 301 00, Plzeň o Žalobě na popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Jaromírem Pěnkavou, bytem Žižkovo náměstí 18, Chyše, přihlášená v insolvenčním řízení dlužníka přihláškou č. 6, dílčí pohledávka č. 2, v celkové výši 36.190,--Kč, přiznaná rozhodnutím Okresního soudu Plzně-město ze dne 24.11.2011, č.jed. 38 C 221/2011-26, je nezajištěná.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 05.10.2012 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce je insolvenčním správcem dlužníka Jaromíra Pěnkavy, jehož úpadek je řešen zdejším soudem. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 11.09.2012, popřel žalobce pořadí pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení přihláškou č. 6, dílčí pohledávky č. 2. Žalovaný uplatnil pohledávku jako vykonatelnou na základě rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město ze dne 24.11.2011, č. jednací 38 C 221/2011-26. Pohledávku žalovaného popřel žalobce na přezkumném jednání co do jejího pořadí. Pohledávku žalovaný uplatnil přihláškou jako zajištěnou majetkem náležejícím do majetkové podstaty, konkrétně nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka a to, spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 1/4 z celku na pozemkové parcele č. 721/4 v k. ú. Vesce u Drahonic a stavební parcelou č. 345/4 v k. ú. Chyše. Pohledávku žalovaný uplatnil jako zajištěnou zástavním právem vzniklým na základě exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Venduly Flaišhansové, exekutorský úřad Plzeň-sever, z 10.05.2012 a exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Venduly Flaišhansové, z 10.05.2012. Žalobce popřel pořadí této pohledávky, neboť považuje zajištění pro rozpor s § 109 odst. 1 písmeno b) IZ za neplatně zřízené. Zástavní práva byla zřizována k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka a do zahájení insolvenčního řízení zřízena nebyla. Exekuční příkazy byly vydány až po zahájení insolvenčního řízení.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 25.01.2013. Uvedl, že uznává nárok, který je vznesený v podané žalobě, tj. souhlasí s tím, že jeho pohledávka za dlužníkem v celkové výši 36.190,--Kč by měla být zjištěna jako nezajištěná.

Podle § 195 IZ o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonavatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty k soudu.

V daném případě soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Přezkumné jednání, na kterém bylo pořadí pohledávky popřeno, se konalo 11.09.2012. Žaloba byla podána dne 05.10.2012.

Z vyhlášky Krajského soudu v Plzni sp. zn. KSPL 27 INS 8151/2012-A-2 ze dne 04.04.2012 má soud za prokázané, že tímto dnem bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Jaromíra Pěnkavy. Dále má soud za prokázané, že rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město č. jednací 38 C 221/2011 ze dne 24.11.2011 bylo žalovaným Vendule Franzové a Jaromíru Pěnkavovi uloženo zaplatit žalobci-Společenství vlastníků jednotek domů v Plzni, Sokolovská 70,72 společně a nerozdílně ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku 10.596,--Kč s úrokem z prodlení a náklady řízení ve výši 12.252,--Kč. Rozsudek nabyl právní moci dne 28.01.2012. Dne 30.03.2012 vynesl Okresní soud v Karlových Varech usnesení, kterým nařídil exekuci k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému shora uvedenou částku včetně zákonného úroku z prodlení. Dne 10.05.2012 byl vydán exekuční příkaz č. jednací 121 EX 1123/12-15, kterým soudní exekutorka JUDr. Vendula Flaišhansová rozhodla o provedení exekuce shora citovaného rozsudku Okresního soudu Plzeň-město zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech povinného Jaromíra Pěnkavy.

V dané věci soud s ohledem na shora uvedené dospěl k závěru, že žaloba byla podána zcela po právu. Nakonec žalovaný nárok žalobce taktéž uznal. Z doložených listin je patrno, že insolvenční řízení na majetek dlužníka Jaroslava Pěnkavy bylo zahájeno dne 04.04.2012 a exekuční příkaz, kterým bylo zřízeno exekutorské zástavní právo na nemovitostech povinného, pochází až z 10.05.2012. Je tedy nepochybné, že tento exekuční příkaz nabyl právní moci až poté, co bylo zahájeno insolvenční řízení. Zástavní právo tedy v době zahájení insolvenčního řízení zřízeno nebylo.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu. Za daných okolností přísluší žalobci právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalobce však ve svém stanovisku ze dne 15.02.2013 uvedl, že náhradu nákladů řízení neúčtuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 18.02.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudce