122 ICm 29/2013
Jednací číslo: 122 ICm 29/2013-29 (KSPL 27 INS 3373/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: GE Money Auto, s.r.o., IČ 60112743, Vyskočilova 1422/1a, 140 00, Praha 4, zast.: JUDr. Miroslav Nypl, Dukelská 15, 500 02, Hradec Králové proti žalovanému: 1. Ing. Pavel Tatíček, insolvenční správce, IČ 72536403, rč: nar. 19.11.1963, Pražská 45, 301 00, Plzeň, 2. Petr Hanzlík, rč: 791130/2025, nar. 30.11.1979, nám. Míru 62, 339 01, Klatovy, zast.: JUDr. David Sedláček, advokát, Plovární 478/1, 301 00, Plzeň, o žalobě na určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Plzni sp. zn. KSPL 27 INS 3373/2012 ve věci dlužníka Petra Hanzlíka popřená žalovaným č. 1, žalovaným č. 2 ve výši 73.878,14 Kč je po právu platná.

II. Ve vztahu mezi žalobcem a prvním žalovaným nemají účastníci právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ve vztahu mezi žalobcem a druhým žalovaným je žalovaný povinen uhradit žalobci ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku náklady řízení v celkové výši 28.610,73 Kč.

Odůvodnění

Dne 03.01.2013 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem ve věci dlužníka Petra Hanzlíka, popřená žalovaným č. 1 i žalovaným č. 2 ve výši 73.878,14 Kč je po právu a tedy platná. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce do shora uvedeného řízení přihlásil svou nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 172.869,18 Kč, přičemž právním důvodem vzniku této pohledávky byla smlouva o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla č. 20007011. Dne 19.12.2012 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalovaného č. 1 o tom, že jeho pohledávka byla popřena co do pravosti v celém rozsahu, a to oběma žalovanými. Důvodem popření je skutečnost, že dle žalovaných je pohledávka promlčená. Dne 19.12.2003 byla mezi právním předchůdcem žalobce a úpadcem uzavřena smlouva o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla č. 20007011. Konkrétním předmětem úvěru bylo poskytnutí finančních prostředků na úhradu kupní ceny vozidla Škoda Octavia Combi 96-00 1.8 20V GLXi. Nedílnou součástí předmětné úvěrové smlouvy byly i všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Capital Multiservis. Dle předmětné úvěrové smlouvy a všeobecných obchodních podmínek se úpadce zavázal k placení pravidelných měsíčních splátek po 9.399,--Kč ve prospěch žalobce. Délka smluvního vztahu byla sjednána na 60 měsíců, první splátka byla splatná dne 19.01.2004. Další splátky byly splatné vždy ke každému 19. dni v měsíci. Žalobce tedy přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku v celkové výši 172.869,18 Kč, která sestává z jednotlivých splátek úvěru, a to ze splátky splatné dne 19.06.2007 pouze ve výši 778,60 Kč, ze splátek splatných dne 19.07.2007 do 19.12.2008 po 7.077,65 Kč, a dále ze zákonného úroku z prodlení ve výši 44.692,88 Kč. Protože žalobce odeslal přihlášku své pohledávky do insolvenčního řízení dne 09.05.2012 a promlčecí doba vztahující se k úvěrovým smlouvám činí 4 roky, splátky splatné od 19.05.2008 a dále nejsou promlčené, tedy se žalobce domnívá, že jeho pohledávka ve výši 73.878,14 Kč je po právu. Z výše uvedených skutečností má žalobce za to, že jeho pohledávka v popřené výši je opodstatněná.

Oba žalovaní navrhli žalobu zamítnout, neboť setrvávali na stanovisku, že nárok žalobce je promlčen. Zástupce druhého žalovaného odkazoval zejména na novelu občanského zákoníku ve vztahu ke spotřebitelským smlouvám, na směrnici EHS, které se dotýkají spotřebitelských smluv. Uvedl, že má za to, že je nutno vykládat veškerá ujednání dle směrnice evropského práva, kdy jednoznačně promlčení má sloužit k ochraně dlužníka, tedy spotřebitele. Trvají na tom, že promlčecí lhůta v daném případě se řídí občanským zákoníkem a činí 3 roky.

Soud provedl důkaz protokolem o přezkumném jednání, které se konalo dne 11.12.2012, ze kterého vyplynulo, že pohledávka žalobce byla oběma žalovanými popřena. Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení Petra Hanzlíka soud zjistil, že žalobce přihlásil pohledávku v celkové výši 172.869,18 Kč, přičemž jistina této částky činila 128.176,30 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky je uvedeno nezaplacení dluhu ze smlouvy o úvěru č. 20007011. Dále je v přihlášce uvedeno, že věřitel uzavřel s dlužníkem shora uvedenou smlouvu o úvěru dne 19.12.2003, přičemž na základě této smlouvy věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 237.959,--Kč. Dlužník se zavázal věřiteli uhradit tento dluh ve splátkách po 9.399,--Kč splatné vždy k 19. dni v měsíci, a to od 19.01.2004 do 19.12.2008. Mělo se jednat o 60 splátek. Dlužník však splátky počínaje splátkou splatnou dne 19.01.2004 neplatil, resp. první splátku zaplatil pouze ve výši 8.348,--Kč. Vozidlo bylo prodáno za účelem zpeněžení a uhrazení dluhu dlužníka. Výnos z prodeje vozidla ve výši 176.000,--Kč věřitel započetl a započítává na nezaplacené splátky, tedy na zbývající část nesplacené splátky splatné k 19.01.2004 ve výši 1.051,--Kč, dále na nezaplacené splátky splatné od 19.02.2004 do 19.01.2006 ponížené o pojištění ve výši 7.077,65 Kč a na část splátky splatné 19.02.2006 ve výši 5.085,40 Kč. Věřitel požaduje zaplacení částky nezaplacené splátky splatné 19.06.2007 ve výši 778,60 Kč a dále nezaplacených splátek splatných od 19.07.2007 do 19.12.2008 po 7.077,65 Kč, a to vše s příslušenstvím. Dále z přihlášky vyplývá, že smlouvou o vkladu části podniku, uzavřenou mezi GE Money Multiservis a věřitelem ze dne 19.08.2010 došlo k datu 23.08.2010 ke vkladu části podniku vkladatele do základního kapitálu věřitele. Součástí vkladu vkladatele je rovněž výše skutkově tvrzená a do důkazů přiložená úvěrová smlouva a práva z ní vyplývající. Smlouva o vkladu části podniku je založena ve sbírce listin vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168410, pod číslem listiny C 168410/SL68. Soud provedl důkaz smlouvou o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla č. 20007011 ze dne 19.12.2013, splátkovým kalendářem i všeobecnými obchodními podmínkami smlouvy o úvěru. Těmito listinami se soud však více nezabýval, neboť nárok žalobce byl napaden výhradně z titulu promlčení. Žalovaní soudu předložili rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 48 EC 1/2011 ze dne 15.06.2012, kterým byla zamítnuta žaloba žalobkyně GE Money Multiservis proti Petru Hanzlíkovi o 127.397,70 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, přičemž se jednalo o splátky z téže úvěrové smlouvy. Strany však při jednání učinily nesporným, že uvedený rozsudek se týká jiných splátek než těch, které jsou předmětem této žaloby. Nicméně v uvedeném rozsudku je Obvodním soudem pro Prahu 4 vysloven právní názor, že občanský zákoník při využití institutu promlčení poskytuje dlužníkovi zásadní vyšší ochranu tím, že opravuje kratší promlčecí dobu. Odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13.03.2012, sp. zn. 30 CO 25/2012.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinku schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu proti dlužníku.

V dané věci na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Vyrozumění o popření pohledávky bylo doručeno žalobci dne 19.12.2012, žaloba pak byla podána dne 03.01.2013.

Soud v dané věci po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Jak již bylo uvedeno shora, nárok žalobce je odvíjen od smlouvy o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla, která byla uzavřena dne 19.12.2003. První splátka se stala splatnou 19.01.2004. V daném případě nikdy nedošlo k zesplatnění celého dluhu, nedošlo ani k odstoupení od smlouvy, dlužník dobrovolně odevzdal vozidlo a smlouva nikterak ukončena nebyla. Právní předchůdce žalobce automobil prodal za 176.000,--Kč a tuto částku pak započetl na nezaplacené splátky. Žalobce požaduje splátky z úvěru splatné 19.05.2008 do 19.12.2008. Soud se tedy zabýval tím, jaká promlčecí lhůta platí na vztahy z uvedené smlouvy o úvěru. Bez pochyby lze dospět k závěru, že smlouva o úvěru na úhradu kupní ceny, která byla uzavřena mezi GE Capital Multiservis, a. s. a druhým žalovaným je smlouvou o spotřebitelském úvěru, která byla uzavřena podle obchodního zákoníku, na kterou se však subsidiárně vztahují některá ustanovení občanského zákoníku, a to např. o spotřebitelských smlouvách (§ 52 až 57 občanského zákoníku), nebo o platnosti právních úkonů. Soud se však neztotožňuje s názorem žalovaných o tom, že by na spotřebitelské úvěrové smlouvy, uzavřené podle obchodního zákoníku měly být aplikovány subsidiárně i ustanovení občanského zákoníku týkající se promlčení, byť by se samozřejmě jednalo o zásadně vyšší ochranu pro spotřebitele. Soud je jednoznačně toho názoru, že i ochrana spotřebitele má své meze. Obecnou délku promlčecí doby pro práva z občanskoprávních vztahů stanové zákon na 3 roky. Naproti tomu pro práva z obchodních závazkových vztahů platí zásadně čtyřletá promlčecí doba. Pro všechny případy práv z obchodních závazkových vztahů však je zároveň-na rozdíl od občanského zákoníku-stanoven konečný absolutní limit formou desetileté promlčecí doby, která se počítá ode dne, kdy promlčecí doba začala běžet poprvé. Soud tedy uzavírá, že na daný případ byl správně žalobcem aplikován obchodní zákoník, tedy čtyřletá promlčecí lhůta. Soud je toho názoru, že spotřebitel je ujednáním ohledně spotřebitelských smluv v občanském zákoníku i zákonem na ochranu spotřebitele dostatečně chráněn, že není nutné k jeho ochraně přebírat z občanského zákoníku i tak obecný institut, jako je promlčecí lhůta. Z uvedených důvodů soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu a dále § 202 odst. 1 téhož zákona. Jelikož druhý žalovaný, který není insolvenčním správcem, nebyl ve věci úspěšný, uložil mu soud povinnost uhradit žalobci náklady řízení ve výši 28.610,73 Kč. Tato částka se skládá z odměny a náhrady za právní zastoupení advokátem dle vyhlášky 484/2000 Sb. ve výši 15.000,--Kč, 3 x RP po 300,--Kč, náhrada cestovních výdajů ve výši 2.613,--Kč, náhrada za promeškaný čas ve výši 1.000,--Kč plus 21 % DPH. Cestovné bylo počítáno ohledně osobního vozidla značky 4H23699, průměrná spotřeba 7,1 litrů na 100 km, Natural 95 v ceně 36,10 Kč za litr, a to trasa Hradech Králové-Plzeň a zpět 424 km.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 04.03.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně