122 ICm 2870/2011
Jednací číslo: 122 ICm 2870/2011-39 KSPL 27 INS 1473/2011 .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: CENTROODBYT-národní odbytové družstvo, IČ 27145191, Boženy Němcové 2625, 530 02, Pardubice-Zelené Předměstí proti žalovanému: Ing. Petr anonymizovano , anonymizovano , Soukenická 5, 305 51, Plzeň, v řízení o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Porkyně, s.r.o. pohledávku ve výši 386.552,90,- Kč z titulu dodávky zboží dle ústní objednávky, uplatněnou v insolvenčním řízení přihláškou ze dne 21.2.2011. II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 26.10.2011 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce je družstvem, zapsaným v obchodním rejstříku, žalovaný je insolvenční správce dlužníka Porkyně, s.r.o. Žalobce přihláškou ze dne 21.2.2011 a doplnění ze dne 5.10.2011 uplatnil v insolvenčním řízení svoji nevykonatelnou pohledávku ve výši 386.552.90 Kč z titulu dodání zboží společnosti Porkyně, s.r.o. na základě ústní objednávky. Kupní cena byla společnosti Porkyně, s.r.o. vyúčtována fakturou č. 100016. Uvedená faktura byla vydána dne 22.1.2011. Objednávka zboží byla učiněna oprávněným zástupcem společnosti Porkyně, s.r.o. a zboží bylo žalobcem řádně dodáno a jeho příjem byl dokladován potvrzením o převzetí dodávky pro odběratele Porkyně, s.r.o. Žalobce trvá na tom, že jeho přihlášená pohledávka v plné výši existuje. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 11.10.2011 žalovaný pohledávku žalobce v plném rozsahu popřel.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že není doložen důkaz o provedení objednávky zboží, potvrzení o převzetí dodávky je vystaveno firmou Agropork-družstvo, nikoliv dlužníkem. Žalovanému chybí potvrzení, že zboží skutečně převzal. Není doložen právní vztah mezi Agropork-družstvem, žalobcem a společností Porkyně, s.ro.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Podle § 193 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo již zanikla nebo zcela promlčela

V dané věci má soud za prokázané, že žalobce do insolvenčního řízení za úpadcem přihlásil svoji pohledávku ve výši 386.552.90 Kč, přičemž jako důvod vzniku uvedl, že se jedná o dodání kolekce jatečních prasat k porážce dne 11.1.2010, a to v počtu 120 kusů při hmotnosti 14.223,29 kg. Dodávka jatečních prasat byla prostřednictvím firmy Porkyně, s.ro. určena k porážce do Šumavského masokombinátu, s.r.o. Vzhledem k tomu, že faktura nebyla v termínu splatnosti uhrazena, zaslal žalobce na dlužníka upomínku se žádostí o uznání závazku. Uznání závazku a návrh splátkového kalendáře obdržel žalobce od Porkyně, s.r.o. 17.5.2010. Dlužník podle tohoto splátkového kalendáře nepostupoval a proto byla pohledávka přihlášena z důvodu prvotní fakturace. K přihlášce pohledávky pak žalobce do insolvenčního řízení doložil i uznání závazku a splátkový kalendář, dále fakturu za dodávku jatečních prasat včetně potvrzení o převzetí dodávky. V dané věci má soud za prokázané, že žalobce vystavil dne 22.1.2010 Porkyně, s.r.o. fakturu, znějící na částku 386.552.90Kč a to za dodaná jateční prasata v počtu 120 kusů. Splatnost faktury nastala dne 11.2.2010. Z potvrzení o převzetí dodávky má soud za prokázané, že firma Agropork jakožto zprostředkovatel převzala 15. ledna 2010 pro konečného odběratele-Porkyně, s.r.o. dodávku jatečních prasat. Dále má soud za prokázané, že na adresu žalobce došlo dne 17.5.2010 uznání závazku a návrh splátkového kalendáře, který za dlužníka podepsala Ing. Světlana Komorová, která, jak vyplynulo z obchodního rejstříku byla v té době jednatelkou úpadce. V tomto uznání je uvedeno, že dlužník uznává závazek vzešlý z uvedené faktury ve výši 386.552.90Kč a zavazuje se jí uhradit postupnými 6 měsíčními splátkami. Jak vyplynulo z vyjádření žalobce, tento splátkový kalendář nebyl ze strany úpadce dodržen.

S ohledem na shora uvedené soud dospěl k závěru, že žaloba byla uvedena po právu. Soud shledal pohledávku žalobce za zjištěnou, prokázanou. Na základě ústní objednávky bylo úpadci dodáno 120 kusů jatečních prasat, za což byla vystavena faktura znějící na částku 386.552,90 Kč. Tato faktura nebyla ze strany úpadce uhrazena ani v den splatnosti, ani způsobem dohodnutým ve splátkovém kalendáři, který navrhla společnost Porkyně, s.r.o. v tzv. uznání dluhu. Uznáním dluhu je dle názoru soudu jednoznačně prokázáno, že Porkyně, s.r.o. byla konečným odběratelem zboží a že skutečně prasata převzala.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 13.03.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Petra Menclová samosoudce