122 ICm 2715/2011
Jednací číslo: 122 ICm 2715/2011-23 (27 INS 1171/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, Mírové náměstí 35 C, 400 50, Ústí nad Labem proti žalovanému: Ing. Ivan Chrtek, IČ 61925179, , nar. 01.06.1966, Jablonského 1226, 286 01, Čáslav, o žalobě o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobcovi pohledávky ve výši 18.150,-Kč na pojistném na VZP a 9.698,-Kč na penále přihlášené v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. KSPL 27 INS 1171/2011, v přihlášce pohledávky ze dne 8.4.2011 označené pořadovým číslem 1 a 2, jsou zajištěny exekutorským zástavním právem.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 11.10.2011 podal žalobce proti žalovanému ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že usnesením zdejšího soudu ze dne 10.3.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka Pavla Rejla, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Dne 4.5.2011 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Žalobce dne 8.4.2011 přihlásil do insolvenčního řízení svoje pohledávky za dlužníkem ve výši 31.533,-Kč z titulu pojistného a penále. Částka se sestává ze tří dílčích pohledávek-nedoplatku na pojistném ve výši 18.150,-Kč a nedoplatku penále ve výši 9.698,-Kč a nedoplatku penále ve výši 3.685,-Kč. Prvé pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné a bylo uplatněno právo na jejich uspokojení ze zajištění, jehož předmětem jsou nemovitosti dlužníka zapsané na LV č. 221 a 214, pro k.ú. Dlouhý Újezd, a to na základě exekučního příkazu JUDr. Zítky ze dne 8.7.2010, jímž bylo ve prospěch žalobce zřízeno exekutorské zástavní právo. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 31.7.2010. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 28.4.2011 žalovaný pohledávky žalobce 1) a 2) popřel co do jejich pořadí, když popřel právo na jejich uspokojení ze zajištění z důvodu, že žalobce toto právo získal až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. S tímto názorem žalobce nesouhlasí. Právním důvodem vzniku práva žalobce na uspokojení ze zajištění není zástavní smlouva, nýbrž pravomocný exekuční příkaz, jímž bylo zřízeno exekutorské zástavní právo. Insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno dne 26.1.2011, exekuční příkaz nabyl právní moci dne 31.7.2010.

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Odkázal na § 69a odst. 3 exekučního řádu, kde je uvedeno, že pro pořadí exekutorského zástavního práva k nemovitosti je rozhodující den , kdy byl příslušnému katastrálnímu úřadu doručen exekuční příkaz. Ke dni zahájení insolvenčního řízení na dlužníka nebylo v katastru nemovitostí evidováno exekutorské zástavní právo ve prospěch žalobce, tedy nebylo určeno pořadí předmětného zástavního práva. Datum přijetí je evidován k 27.5.2011.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě.

Listinnými důkazy a žalobou bylo ve věci prokázáno, že dne 26.1.2011 bylo zahájeno ve věci dlužníka Pavla Rejla insolvenční řízení. Do řízení žalobce přihlásil svoje pohledávky za dlužníkem, celkem ve výši 31.533,-Kč. Pohledávka č. 1 činila 18.150,-Kč a jejím titulem bylo dlužné pojistné. Pohledávka byla označena jako vykonatelná a zajištěná majetkem dlužníka, a to na základě exekutorského zástavního práva dle exekučního příkazu ze dne 8.7.2010 č.j. 108 EX 3253/10-10 v celkové výši 27.848,-Kč. Pohledávka č. 2 činila 9.698,-Kč z titulu penále na pojistném. I tato pohledávka byla ze stejného důvodu označená jako vykonatelná a zajištěná. Třetí pohledávka činila 3.685,-Kč (o ní v tomto sporu nejde).

Soud má za prokázané, že dne 22.2.2010 vydal žalobce platební výměr č. 4241000102, kterým plátci Pavlu Rejlovi uložil povinnost zaplatit dlužné pojistné ve výši 18.150,-Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.3.2010. Druhý platební výměr pochází z téhož dne a byla jím uložena povinnost plátci Pavlu Rejlovi zaplatit penále ve výši 9.698,-Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.4.2010. Dne 8.7.2010 byl exekutorem JUDr. Zdeňkem Zítkou vydán exekuční příkaz č.j. 108 EX 03253/10-010, kterým bylo rozhodnuto na základě shora uvedených platebních výměrů o provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech ve vlastnictví povinného-dlužníka zapsaných na LV č. 221 a 214 u KÚ pro Plzeňský kraj, k.p. Tachov, obec Dlouhý Újezd. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.7.2010. Ze zprávy katastrálního úřadu je patrno, že exekuční příkaz byl na katastr nemovitostí dne 9.7.2010. Z emailové korespondence mezi pracovnicí exekutorského úřadu a zástupcem žalobce je patrno, že exekuční příkaz doručený uvedeného dne na katastr nemovitostí nebyl označen doložkou právní moci. Vyrozumění o právní moci exekučního příkazu bylo zasláno katastrálnímu úřadu dne 27.5.2011.

Podle § 195 IZ o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění.

Podle dodatku č. 2 Pokynů č. 39 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pokud exekuční příkaz není opatřen doložkou právní moci ani doložen vyrozuměním o nabytí právní moci, katastrální úřad na jeho základě zapíše upozornění podle § 12 odst. 1 písmeno h) vyhlášky č. 26/2007.

Soud má za to, že žaloba byla podána po právu. Podle § 160 odst. 1 o.s.ř. ve znění pozdějších předpisů, zástavní právo na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu vzniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dle názoru soudu i případě exekučního příkazu se postupuje obdobným způsobem. Soud odkazuje i na znění § 69a odst. 2 exekučního řádu, ve kterém se praví, že na provádění exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech se přiměřeně použijí ustanovení o.s.ř. upravující výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva. Exekutorské zástavní právo se na katastru nemovitostí zapisuje pouze tzv. záznamem a nikoli vkladem. Záznam nemá žádný vliv na to, kdy právo vzniklo, má pouze evidenční účinky. Soud je toho názoru, že v době zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka byla pohledávka žalobce, která je předmětem sporu, zajištěna exekutorským zástavním právem, neboť zásadní pro vznik exekutorského zástavního práva je datum právní moci exekučního příkazu, nikoli datum, kdy je exekuční příkaz doručen na katastr. Opačný názor byl mimo jiné v neprospěch žalobce jakožto oprávněného, který nemůže rychlost doručování ze strany exekutora na katastr ovlivnit. Soud taktéž poukazuje na pokyny č. 39 vydané Českým katastrálním úřadem, které případ, kdy na katastr nemovitostí dojde exekuční příkaz bez doložené právní moci, řeší. Z uvedených důvodů bylo žalobě vyhověno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Nebude-li povinnost žalovaného splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 06.03.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Lada Priglová samosoudce