122 ICm 2571/2012
Jednací číslo: 122 ICm 2571/2012-58 (KSPL 27 INS 5483/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobkyně : Mileny Veverkové , nar. 09.09.1953, Mezirolí 86, Nová Role, 362 25, zast. JUDr. Pavlu Tomkovi, AK Karlovy Vary, Polská 4, proti žalovanému: Miroslavě Šafránkové, MBA, bytem v Praze 5, Bellušova 1846, insolvenční správkyni dlužníka Rudolfa anonymizovano , v řízení o žalobě na vypořádání společného jmění manželů,

takto:

I. Žaloba na vypořádání společného jmění manželů Marie Veverkové a Rudolfa anonymizovano , se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 6.10.2011 podala žalobkyně ke zdejšímu soudu žalobu na nesprávné rozhodnutí insolvenční správkyně-žalované, kdy požadovala určit neplatnost kupní smlouvy. V doplňku žaloby ze dne 29.2.2012 žalobkyně v závěru vznesla požadavek na vypořádání spolčeného jmění manželů Veverkových. V podání ze dne 24.10.2012 navrhovala, vypořádání majetku v SJM v poměru 50/50, tj. 50% pro ní a 50% pro jejího manžela Rudolfa Veverku. Jako předmět SJM vyjmenovala majetek zpracovaný v Seznamu pro Krajský soud v Plzni, a to pozemky p.p.č 861/5-orná půda, 862/4-trvalý travní porost, 864/2-ostatní plocha, dále pak zahradní a ostatní nářadí (sekačka, 3x čerpadlo, lis a drtič na ovoce, cirlkulárka), nadzemní bazén, skleník, lednice Minsk, mrazák Privileg-vše staré cca 15 let, vybavení kanceláře (počítač Comfor s tiskárnou, kancelářský nábytek, tresor, fax, e.psací stroj, 2ks kopírky, telefon s faxem).

Žalovaná se k žalobě vyjádřila dne 10.11.2012. Předložila soudu soupis majetkové podstaty dlužníka, znalecký posudek na ocenění nemovitostí, které jsou v SJM Veverkových a další listinné důkazy. Uvedla, že současná výše poheldávek dlužníka Rudolfa anonymizovano činí 21.514.891,48,-Kč. Znaleckým posudkem byly nemovitosti shora uvedené oceněny na 2.410.240,-Kč.

Z důkazů provedených v tomto řízení soud zjistil, že Krajský soud v Plzni vydal dne 12.12.2010 usnesení sp.zn. KSPL 27 INS 5483/2009, kterým na majetek dlužníka Rudolfa anonymizovano , anonymizovano prohlásil konkurs. K odvolání dlužníka rozhodl dne 8.2.2011 Vrchní soud v Praze usnesením sp.zn. 2 VSPH 127/2011-B-1, tak že usnesení krajského soudu v Plzni o prohlášení konkurzu potvrdil. Dne 18.4.2011 podal dlužník proti oběma shora uvedeným rozhodnutím dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Dovolání bylo usnesením Nejvyššího soudu ČR dne 16.2.2012 odmítnuto. Stejně tak byla odmítnuta dne 25.7.2012 ústavní stížnost, kterou proti všem rozhodnutím podal dlužník. Z oddacího listu má soud za prokázané, že manželství dlužníka a žalobkyně bylo uzavřeno dne 11.10.1974 a dosud trvá. Z výpisu Katastru z nemovitostí soud zjistil, že žalobkyně a dlužník mají v SJM nemovitosti, zapsané na LV č. 56 u KÚ pro Plzeňský kraj, území Mezirolí. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka k datu 1.6.2010 bylo zjištěno, že v MP jsou zahrnuty jednak shora uvedené pozemky + movité věci-automobil Mazda MPV 2.0 exklusive, r.v 2000, drobné zahradní a ostatní nářadí, dále poheldávky ve výši 48.412,-Kč-zůstatek z prodeje movitých věcí synovi dle kupní smlouvy z 31.12.2008-neuhrazené DPH, finanční majetek dle DP podaného k datu 17.3.2010-v pokladně 60.786,-Kč a na účtu 1.718,-Kč, zásoby dle DP-15.800,-Kč. Do soupisu majetkové podstaty k datu 28.2.2012 přibyl finanční majetek-405.000,-Kč jakožto 4 splátky paní Veverkové. ze seznamu pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení za dlužníkem bylo zjištěno, že bylo přihlášeno 12 věřitelů, přičemž celková výše přihlášených poheldávek činí 23.997.200,48,-LKč, z čehož zajištěné poheldávky jsou ve výši 7.704.671,62,-Kč. Žalovaná dopisem ze dne 2.9.2011 písemně oznámila žalobkyni, že s ohledem na výši závazků dlužníka zahrnula veškerý majetek, který náleží do SJM Veverkových do majetkové podstaty dlužníka. Ze znaleckého posudku č. 1531/2011 ohledně stanovení obvyklé ceny nemovitostí pro účely insolvenčního správce bylo zjištěno, že obecná cena za pozemky činí 2.410.240,-Kč. Žalovaná při jednání soudu sdělila, že nakonec nemovitosti prodala za 3.430.400,-Kč. Dne 9.2.2012 vyzvala žalovaná dlužníka, aby vrátil 405.000,-Kč do majetkové podstaty. Při jednání strany učinily nesporným, že obvyklá cena movitých věcí, které patří do SJM, je velmi nízká, v žádném případě by nepokryla rozdíl mezi hodnotou věcí v SJM a závazky dlužníka. Nebylo zpochybněno, že by závazky dlužníka nevznikly za trvání manželství účastníků. Tato skutečnost vyplývá i ze soupisu přihlášených poheldávek.

Podle § 268 odst. 1 IZ prohlášeným konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela; byl-li vznik společného jmění dlužníka a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství.

Podle § 274 IZ nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty.

V daném případě soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky pro vypořádání společného jmění manželů Veverkových, a to ani způsobem, který byl navržen v žalobě. Bylo zjištěno, že majetek, který náleží do společného jmění manželů má podstatně nižší hodnotu, než činí závazky dlužníka. Je tedy nepochybné, že se v daném případě jedná o vypořádání předluženého společného jmění manželů. V průběhu řízení bylo taktéž zjištěno, že veškeré závazky dlužníka vznikly za doby trvání manželství, žalobkyně nevyvrátila, že se jedná o výhradně společné dluhy. Ve smyslu § 274 IZ proto nezbylo soudu než zamítnout žalobu na vypořádání společného jmění manželů Veverkových s tím, že veškerý majetek náležející do společného jmění manželů byl správně zahrnut do majetkové podstaty dlužníka-manžela žalobkyně.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 150 o.s.ř. S ohledem na charakter řízení, kde soud není vázán návrhem, má soud za to, že aplikace shora uvedeného zákonného ustanovení je na místě.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím, a to Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, s výjimkou osob, které se práva na odvolání po vyhlášení rozsudku platně vzdaly.

Krajský soud v Plzni dne 20.11.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Petra Menclová samosoudkyně