122 ICm 2022/2012
Jednací číslo: 122 ICm 2022/2012-40 (KSPL 27 INS 8186/2011) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: FORSET COLLECT LIMITED, Agiou Nikolaou 67-69, 2408, Nicosia, zast.: JUDr. Tereza Novobílská, advokátka, Haštalská 27, 110 00, Praha 1 proti žalovanému: Mgr. Tomáš Linha, IČ 66251354, , nar. 10.11.1974, Hábova 1519/24, 155 00, Praha 5, IS dlužníka Marie anonymizovano , anonymizovano o Žalobě o určení popřených nevykonatelných pohledávek

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávky žalobce, které byly popřeny insolvenčním správcem ve výši 4.929,30 Kč, 4.417,10 Kč a 6.531,50 Kč jsou po právu, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce je povinen uhradit státu na účet Okresního soudu Plzeň-město ve lhůtě 3 dnů od pravomoci tohoto rozsudku soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč.

Odůvodnění Dne 04.06.2012 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal určení, že pohledávky žalobce ve výši 4.929,30 Kč, ve výši 4.117,10 Kč a 6.531,50 Kč jsou po právu. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce přihláškou ze dne 20.10.2011 do insolvenčního řízení dlužnice včas přihlásil své pohledávky ve výši 67.328,--Kč z titulu směnky vlastní vystavené dlužnicí dne 09.08.2010, kterou se dlužnice zavázala zaplatit na řad společnosti Euro Benefit a.s. dne 30.06.2011 částku 20.728,20 Kč a dále 6 % úrok ze směnečné sumy ve výši 386,--Kč, směnky vlastní vystavené dne 19.08.2010, kterou se dlužnice zavázala zaplatit na

řad společnosti www.monay24.cz a.s. částku 21.098,60 Kč s úrokem, směnky vlastní vystavené dlužnicí dne 19.08.2010, kterou se zavázala zaplatit na řad společnosti Domácí Půjčky, a.s. částku 23.988,20 Kč s úrokem ze směnečné sumy. Žalovaný insolvenční správce popřel pohledávky žalobce tak, že pohledávku č. 1 popřel do částky 4.929,30 Kč, pohledávku č. 2 do částky 4.417,10 Kč a pohledávku č. 1 ve výši 6.531,50 Kč. Důvod popření byl shledáván v částečném zániku pohledávek pro částečné zaplacení. Žalobce se však s názorem žalovaného neshoduje, má za to, že žalobce v přihlášce pohledávky předložením originálu směnky zcela dostatečně a úplně prokázal důvod všech svých pohledávek.

Dne 31.01.2013 došlo soudu vyjádření žalovaného, ve kterém sdělil, že po přezkumném jednání žalobce vysvětlil, jakým způsobem došel k přihlášené výši svých pohledávek a jeho pohledávky jsou tedy po právu. Proto vzal žalovaný podáním ze dne 29.01.2013 popření pohledávek, které jsou předmětem tohoto řízení, zpět.

Ze spisu Krajského soudu v Plzni sp. zn. KSPL 27 INS 8186/2011 bylo zjištěno, že insolvenční správce Mgr. Tomáš Linha vzal 29.01.2013 zpět popření pohledávek, které je předmětem tohoto řízení. Jednalo se o částku 4.929,30 Kč, 4.417,10 Kč a 6.531,50 Kč.

Dne 07.02.2013 obdržela JUDr. Tereza Novobílská do datové schránky přípis soudu, ve kterém byla informována o tom, že žalovaný vzal popření zcela zpět. Do dne vyhlášení rozsudku žalobce nezareagoval na přípis soudu a žalobu zpět nevzal.

Podle § 194 IZ o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Vyrozuměním ze dne 21.06.2012, doručeným dne 22.06.2012, vyrozuměl insolvenční správce žalobce, že jeho přihlášené pohledávky byly ve shora uvedených výším popřeny. Žaloba pak byla podána dne 05.07.2012.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení má soud za prokázané, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice tři pohledávky v celkové výši 67.328,--Kč. Pohledávka č. 1, 2 i 3 byly přihlášeny z titulu směnky. Pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 20.728,20 Kč plus 6 % úrok ze směnečné sumy, pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 21.098,60 Kč plus 6 % úrok ze směnečné sumy a pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 23.988,20 Kč plus 6 % úrok ze směnečné sumy. Žalobce předložil soudu kopie všech tří směnek, které byly podkladem pro podání přihlášky. Všechny tři směnky vystavila Marie anonymizovano , první směnka činila 23.988,20 Kč a datum splatnosti byl stanoven na 30.04.2011. Částka měla být uhrazena na řad společnosti Domácí půjčky, a.s. Další směnka byla vystavena na částku 21.098,60 Kč, datum splatnosti 31.05.2011 na řad společnosti www.money24.cz a.s., třetí směnka byla vystavena na částku 20.728,20 Kč, splatnost 30.06.2011 na řad společnosti Euro Benefit a.s. Žalovaný částečně pohledávky žalobce popřel, přičemž o tomto úkonu vyrozuměl písemně žalobce dopisem ze dne 21.06.2012. Následně dne 29.01.2013 vzal popření pohledávek zcela zpět.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žalobě za daných okolností nelze vyhovět. Žaloba sice byla prvotně podána důvodně, nicméně v průběhu řízení bylo zjištěno, že žalovaný vzal popření pohledávek žalobce zcela zpět. Žalobce, resp. zástupce žalobce byl o této skutečnosti vyrozuměn a neučinil žádný procení úkon ve vztahu k podané žalobě. Za daných okolností tedy žaloba nemá své opodstatnění. Z uvedených důvodů soud žalobě vyhovět nemohl, byť pohledávky, u nichž se žalobce domáhá oprávněnosti, skutečně po právu jsou. Nicméně v době, kdy dochází k vyhlášení rozsudku, již popřeny nejsou.

O nákladech řízení soud rozhodoval podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci úspěch a náleželo by mu právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalovaný však žádné náklady neúčtoval. Soud proto rozhodl tak, že účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Soud nakonec rozhodl o povinnosti žalobce uhradit na účet zdejšího soudu soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč, neboť poplatková povinnost vzniká na základě zákona a soudní poplatek nebyl žalobcem uhrazen.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 18.02.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně