122 ICm 1914/2011
122 ICm 1914/2011 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014-284 (KSPL 27 INS 6386/2010)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a soudc JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ji ího Goldsteina v právní vďci žalobc : a) Jind ich Dvo ák, , , b) Olga Dvo áková, , zast. Mgr. Pavlem Ba kem, advokátem, sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8, proti žalovaným: 1) AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIK ARES, v.o.s., IyO 26330351, sídlem Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary, insolven ní správce dlužníka Michala Makarovi e, zast. Mgr. Jitkou Hudouskovou, advokátkou, sídlem Obrnďné brigády 20/20, Cheb, 2) JUDr. Jan Špelina, sídlem Lábkova 19, Plzeě, insolven ní správce dlužníka HGA, a.s., zast. JUDr. Karlem Uhlí em, advokátem, sídlem Husova 722/13, Plzeě, o vylou ení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužník Michala Makarovi e a HGA, a.s., o odvolání žalobkynď Olgy Dvo ákové, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j.-232 (155 ICm 2600/2011 a 139 ICm 2595/2011) ze dne 9. ervence 2013,

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j.-232 (155 ICm 2600/2011 a 139 ICm 2595/2011) ze dne 9. ervence 2013 se v napadených výrocích pod body III., IV., V. a VI. ve vztahu k žalobci Jind ichu Dvo ákovi zrušuje a ve vztahu k tomuto žalobci se ízení zastavuje.

II.Ve vztahu k žalobkyni Olze Dvo ákové se rozsudek Krajského soudu v Plzni .j. -232 (155 ICm 2600/2011 a 139 ICm 2595/2011) ze dne 9. ervence 2013 ve výrocích pod body III. a V. potvrzuje ve znďní, že se zamítá žaloba, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka HGA, a.s. a dlužníka Michala Makarovi e byly vylou eny tyto nemovitosti v k.ú. Kolešov: 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010)

-budova bez p/ e na pozemku parc. . St. 126, technická vybavenost; -budova bez p/ e na pozemku parc. . St. 127, technická vybavenost; -budova bez p/ e na pozemku parc. . St. 131, ob anská vybavenost; -pozemek parc. . St. 126, druh pozemku zastavďná plocha a nádvo í; -pozemek parc. . St. 127, druh pozemku zastavďná plocha a nádvo í; -pozemek parc. . St. 131; druh pozemku zastavďná plocha a nádvo í; -pozemek parc. . 867/3, druh pozemku orná p da; -pozemek parc. . 867/5, druh pozemku orná p da -pozemek parc. . 877/1, druh pozemku orná p da; -pozemek parc. . 877/2, druh pozemku orná p da; -pozemek parc. . 877/3, druh pozemku orná p da; -pozemek parc. . 880/1, druh pozemku ostatní plocha; -pozemek parc. . 880/2, druh pozemku ostatní plocha; -pozemek parc. . 880/4, druh pozemku ostatní plocha; -pozemek parc. . 886/1, druh pozemku ostatní plocha; -pozemek parc. . 886/3, druh pozemku ostatní plocha; -pozemek parc. . 962, druh pozemku ostatní plocha zapsané na LV .150 u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, katastrální pracovištď Rakovník.

Ve výrocích pod body IV. a VI. se tento rozsudek mďní tak, že žalobkynď je povinna zaplatit do t í dn od právní moci tohoto rozsudku žalovanému 1/ k rukám jeho zástupkynď Mgr.Jitky Hudouskové ástku 11.011,-K a žalovanému 2/ k rukám jeho zástupce JUDr.Karla Uhlí e rovnďž ástku 11.011,-K .

III.Žalobkynď je povinna zaplatit na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto rozsudku žalovanému 2/ k rukám jeho zástupce JUDr.Karla Uhlí e ástku 3.928,75 K .

Žalobkynď a první žalovaný nemají navzájem právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Plzni jako soud I.stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I.výroku rozhodl, že zastavuje ízení ve vďci žaloby na vylou ení ozna ených nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Jana Holoty a pod bodem II.výroku ve vztahu mezi žalobcem a insolven ním správcem tohoto dlužníka-Plzeěská insolven ní, v.o.s., rozhodl, že tito ú astníci nemají navzájem právo na náhradu náklad ízení.

Proti tďmto výrok m žádný z ú astník nepodal odvolání, v tomto rozsahu nabyl rozsudek soudu I.stupnď právní moci a vďcnou správnost tďchto výrok odvolací soud nep ezkoumával.

Pod bodem III.výroku rozhodl soud I.stupnď tak, že zamítl žalobu, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka HGA, a.s., byly vylou eny nemovitosti a v bodď IV.výroku rozhodl, že žalobci jsou povinni zaplatit žalovanému 2/ JUDr. Janu Špelinovi na nákladech ízení 11.011,-K . Pod bodem V. výroku zamítl soud žalobu na vylou ení majetku ze 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010) soupisu majetkové podstaty dlužníka Michala Makarovi e a pod bodem VI. výroku rozhodl, že žalobci jsou povinni uhradit insolven nímu správci tohoto dlužníka-žalovaný .1-na náhradď náklad ízení 11.011,-K .

Soud I.stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem rozhodl poté, kdy ke spole nému ízení spojil žaloby žalobc na vylou ení stejného majetku ze soupisu majetkových podstat t í dlužník , a to Michala Makarovi e, akciové spole nosti HGA a Jana Holoty.

Ve svém rozhodnutí vyšel soud I.stupnď z tďchto zjištďní:

-žalobce a) uzav el se svým vnukem Vítďzslavem Maštalí em (d íve Sedlákem) dne 22.dubna 1999 darovací smlouvu, kterou obdarovanému daroval stavbu ob anské vybavenosti-motorest Zálesák v Kolešovď s p íslušenstvím na stavební parcele .131 v k.ú. Holešov; ohlednď této stavby byl obdarovaný zapsán v katastru nemovitostí s právními ú inky vkladu dnem 3.kvďtna 1999,

-žalobci uzav eli dne 22.dubna 1999 se svým vnukem Vítďzslavem Maštalí em jako obdarovaným, darovací smlouvu, kterou svému vnukovi darovali nemovitosti zapsané na L.V. .150 pro obec a k.ú. Kolešov a vlastnické právo k tďmto nemovitostem bylo vloženo do katastru nemovitostí s ú inky vkladu dnem 7.kvďtna 1999,

-touto smlouvou došlo k darování stavby erpací stanice na stavebním pozemku .126 a komunikace na parcele .962, dále obou tďchto pozemk a pozemk p. . uvedených v bodď B této darovací smlouvy, které dárci mďli ve svém podílovém spoluvlastnictví v rozsahu každý jedné poloviny nemovitostí,

-žalobci pak uzav eli k darovací smlouvď z 22.dubna 1991 ještď dodatek .1, a to dne 30.kvďtna 1999, kterým zmďnili znďní lánku V. darovací smlouvy, a doplnili jej ještď o odstavec 2.; podle tohoto lánku se obdarovaný zavázal z ídit k darem získaným nemovitostem užívací právo formou nájemní smlouvy s právem z ízení smluvního podnájemního vztahu nejménď na dobu deseti let ve prospďch dárc , s ú inností od vkladu vlastnického práva k nemovitostem ve prospďch obdarovaného; výše ro ního nájemného po dobu nájmu, tedy po dobu deseti let, byla stanovena ástkou 1,000.000,-K ; obdarovaný se dále zavázal po dobu užívání darem získaných nemovitostí dárci nep evést nemovitosti na t etí osobu, aniž by tato osoba nep evzala na sebe závazky v i dárci a jeho manželce, vyplývající z darovací smlouvy a v souladu s bodem 2. lánku V.,

-v odstavci 2. lánku V. dodatku se obdarovaný zavázal, že bez písemného souhlasu dárc p edmďt daru podle darovací smlouvy z 22.dubna 1992 nezcizí, neuzav e kupní smlouvu na prodej p edmďtu darovací smlouvy, neuzav e nájemní smlouvu na p edmďt darovací smlouvy a nezatíží p edmďt darovací smlouvy zástavním právem, vďcným b emenem, pop . jiným závazkovým právem t etí osoby,

-obdobné ujednání jako shora žalobce a obdarovaný vtďlili také do bodu V. darovací smlouvy z 22.dubna 1999, v nďmž je uvedeno, že dárce se zavazuje z ídit k darem získané nemovitosti užívací právo formou nájemní smlouvy s právem z ízení smluvního podnájemního vztahu nejménď na dobu pďti let ve prospďch dárce a jeho manželky Olgy Dvo ákové, s ú inností ode dne vkladu vlastnického práva ve prospďch obdarovaného, a 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010) obdarovaný se zavázal, že po dobu užívání darem získané nemovitosti dárcem a jeho manželkou nemovitost nep evede zcela nebo z ásti jakýmkoliv zp sobem na t etí osobu, aniž by tato osoba nep evzala na sebe závazky v i dárci a jeho manželce, vyplývající z této smlouvy v rozsahu v této smlouvď odpovídající, s výjimkou p ípadu výslovného souhlasu dárce a jeho manželky k takovému p evodu,

-poté, kdy byl obdarovaný zapsán jako vlastník darovaných nemovitostí do katastru nemovitostí, prodal darované nemovitosti jinému vlastníku a následnď se domáhal žalobou jejich vrácení, p i emž rozsudkem Krajského soudu v Praze .j. 22 Co 341/2012-167 bylo ur eno, že obdarovaný je vlastníkem darovaných nemovitostí; rozsudek nabyl právní moci 17.b ezna 2013,

-žalobci požádali obdarovaného o vrácení dar , a to všech darovaných nemovitostí, doporu eným dopisem ze 4. ervna 2003, který obdarovaný p evzal 9. ervna 2013,

-d vodem pro vrácení dar bylo podle dopisu hrubé porušení dobrých mrav ze strany obdarovaného v i dárc m spo ívající v tom, že dárce nedodržel podmínku uvedenou v lánku V. obou darovacích smluv a nez ídil k darem získaným nemovitostem užívací právo dárc m formou nájemní smlouvy s právem z ízení smluvního podnájemního vztahu nejménď na dobu pďti resp.deseti let, a tím je p ipravil o finan ní zdroj, což dárci považovali za neposkytnutí pot ebné a dohodnuté pomoci ve stá í,

-ze shodných d vod , které uvedli ve svém dopise o vrácení daru ze 4. ervna 2013, sepsali dárci za p ítomnosti obdarovaného dne 30. ervence 2003 notá ský zápis o zrušení darovacích smluv pro hrubé porušení dobrých mrav obdarovaným ve smyslu § 630 ob anského zákoníku,

-do notá ského zápisu obdarovaný prohlásil, že skute nosti uvedené v dopise dárc ze 4. ervna 2003 jsou mezi ním a dárci nesporné a souhlasil i s d vody, které vedly dárce k žádosti o vrácení dar a vzal na vďdomí, že na základď tohoto notá ského zápisu p ejde vlastnické právo ke všem darovaným nemovitostem zpďt na žalobce v rozsahu, v jakém je mďli p ed darováním,

-na základď tohoto notá ského zápisu byli žalobci zapsáni zpďt jako vlastníci sporných nemovitostí do katastru nemovitostí,

-poté, kdy byl sepsán notá ský zápis shora uvedený a poté, kdy p evzal obdarovaný dopis o vrácení daru ze 4. ervna 2013, Nejvyšší soud yR rozsudkem z 31.b ezna 2004 sp.zn. 30 Cdo 860/2003 zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze, kterým krajský soud vyhovďl žalobď obdarovaného Vítďzslava Maštalí e, a rozhodl, že kupní smlouva, kterou p evedl vlastnické právo ke sporným nemovitostem obdarovaný na Jana Holotu, je neplatná, a následnď katastrální ú ad záznamem obnovil vlastnické právo ke sporným nemovitostem ve prospďch Jana Holoty.

K tomuto zjištďní zaujal soud I.stupnď právní názor s odkazem na § 243d odst.2 o.s. ., podle nďhož právní vztahy nďkoho jiného, než ú astník ízení, nemohou být dot eny novým rozhodnutím p ijatým poté, co dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a vďc vrátil soudu k dalšímu ízení. Z toho dovodil, že jestliže k ú innému vrácení daru 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010) sporných nemovitostí došlo na základď žádosti dárc a sepsání shora uvedeného notá ského zápisu, pak právní úkon spo ívající ve vrácení daru je právním úkonem platným, nebo vlastnické právo žalobc ke sporným nemovitostem nem že být dot eno rozsudkem dovolacího soudu.

Soud I.stupnď v rámci dokazování provedl dále d kaz výpovďdí obdarovaného jako svďdka a výpovďdí svďdkynď Svatavy Maštalí ové, dcery žalobc a matky obdarovaného, soupisy majetku obou insolven ních dlužník na stranď žalovaného 1) a žalovaného 2), z nichž zjistil, že sporné nemovitosti jsou zapsány v obou soupisech tďchto insolven ních dlužník , a po zhodnocení všech provedených d kaz dospďl k závďru, že žaloba není d vodná, nebo žalobci nejsou aktivnď legitimováni k tomu, aby se domáhali ve smyslu § 225 insolven ního zákona vylou ení sporných nemovitostí z majetkových podstat insolven ních dlužník . Dovodil, že na základď žádosti o vrácení daru ani na základď notá ského zápisu o vrácení daru, tedy listin shora uvedených, žalobci nenabyli zpďt své vlastnické právo ke sporným nemovitostem, nebo neprokázali kvalifikované d vody uvedené v § 630 ob anského zákoníku, které jsou zákonnými p edpoklady k tomu, aby vrácení daru bylo ú inným právním úkonem, na jehož základď žalobci nabyli platnď své vlastnické právo ke sporným nemovitostem. Dovodil, že právnď relevantní skute nosti, které zvažoval p i tomto závďru, jsou obsaženy v písemné žádosti o vrácení daru a v notá ském zápisu o vrácení daru. Jiné d vody, které nap . vyplynuly z výpovďdi obdarovaného-krádeže penďz dárc m-pro posouzení možnosti postupovat podle § 630 ob anského zákoníku nezvažoval, nebo ze strany žalobc to zjevnď nebyl d vod pro vrácení daru. Bylo sice prokázáno, že obdarovaný se spornými nemovitostmi nenakládal zp sobem, na nďmž se s dárci dohodl v láncích V. obou darovacích smluv, a bylo prokázáno, že darované nemovitosti p evedl na t etí osobu, neuzav el s dárci nájemní smlouvu na dohodnutou dobu, ale toto jeho jednání nelze posoudit jako hrubé porušení dobrých mrav ve vztahu k dárc m. Nesplnďní závazk z darovacích smluv nelze pod adit pod § 630 ob anského zákoníku, a d vody uvádďné dárci pro vrácení daru, považoval soud za ú elové, aby darované nemovitosti z staly v rodinď, což potvrdil ostatnď i svďdek Maštalí ve své výpovďdi, kde uvedl, že souhlasil s vrácením daru proto, že nemovitosti stejnď zdďdí.

Výrok o náhradď náklad ízení od vodnil soud I.stupnď úspďchem obou žalovaných v ízení.

Proti tomuto rozsudku podala v as odvolání žalobkynď Olga Dvo áková, s tím, že žalobce Jind ich Dvo ák ještď p ed vyhlášením rozsudku soudu I.stupnď zem el. Ve svém odvolání uvedla, že soud I.stupnď nezjistil úplnď skutkový stav vďci, pokud se týká dalších d vod pro vrácení dar uplatěovaných žalobkyní. P edevším opomenul, že žalobci požádali o vrácení daru i ústnď, žalobkynď to konkrétnď u inila v i obdarovanému 30. ervence 2003, jak uvedla již ve svém vyjád ení v ízení p ed soudem I.stupnď. Závďr, že dárci fakticky mohli užívat darované nemovitosti, aniž by byla uzav ena nájemní smlouva, mohl soud dovodit jen ve vztahu k žalobci Jind ichu Dvo ákovi, který i podle vyjád ení obdarovaného s ním spole nď podnikal v darovaných nemovitostech, avšak nic takového nelze dovodit ve vztahu k žalobkyni samotné, takže podmínky pro vrácení daru bylo t eba u každého z žalobc posuzovat oddďlenď, a to i s ohledem na skute nost, že prohlášením konkursu na majetek prvního žalobce došlo k zániku spole ného jmďní manžel Dvo ákových. Nesouhlasila se závďrem soudu I.stupnď o tom, že žalobci požádali o vrácení daru ú elovď, nebo opakovanď obdarovaného vyzývali k vrácení daru a opakovanď jej, by 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010)

ústnď, vyzývali k tomu, aby plnil podmínky z darovací smlouvy, zejména s nimi uzav el nájemní smlouvu, což obdarovaný nikdy neu inil, naopak po nich požadoval peníze, a když mu je nedali, tak jim je odcizil.

Žalovaní navrhli, aby odvolací soud rozsudek soudu I.stupnď jako vďcnď správný potvrdil.

Odvolací soud z úmrtního listu Jind icha Dvo áka a z usnesení o zastavení dďdického ízení .j. 20 D 587/2013-40 ze dne 10. íjna 2013 (stejnopis založen na .l. 269 spisu) zjistil, že žalobce Jind ich Dvo ák dne 11. ervna 2013 zem el, že majetek nepatrné hodnoty zanechaný z stavitelem byl vydán poz stalé manželce Olze Dvo ákové (žalobkynď) a dďdické ízení po zem elém Jind ichu Dvo ákovi bylo zastaveno. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 21. íjna 2013.

S ohledem na tato zjištďní odvolací soud nejprve rozsudek soudu I.stupnď v napadených výrocích pod body III., IV., V. a VI. ve vztahu k žalobci Jind ichu Dvo ákovi zrušil, a ve vztahu k tomuto žalobci ízení zastavil podle § 107 odst.1 ve spojení s § 104 odst.1, nebo po zahájení ízení žalobce ztratil zp sobilost být ú astníkem ízení d íve, než ízení bylo pravomocnď skon eno a dďdické ízení skon ilo zastavením pro nedostatek majetku, takže v ízení nelze pokra ovat procesním nástupcem žalobce. Žalobkyní v tomto sporu z stala pouze Olga Dvo áková.

Odvolací soud v rozsahu podaného odvolání touto žalobkyní p ezkoumal napadený rozsudek a odvolání žalobkynď ve výrocích ve vďci samé pod body III. a V. neshledal d vodným.

Soud I.stupnď dostate nď zjistil skutkový stav vďci, jeho právní argumentace má oporu ve skutkových zjištďních, a ani ve stádiu odvolacího ízení nebylo zjištďno nic, co by bylo zp sobilé vést odvolací soud k jeho zmďnď, i zrušení.

Žalobci v žalobď právní d vod, o nďjž opírají své vlastnické právo k nemovitostem, jež chtďjí vylou it ze soupisu majetkových podstat dlužník obou žalovaných (dále jen nemovitosti), skutkovď jednozna nď vymezili tím, že se úspďšnď na obdarovaném domohli vrácení nemovitostí na základď svého dopisu ze 4. ervna 2003, doru eného obdarovanému, a na základď notá ského zápisu z 30. ervence 2003, jehož obsahem bylo uplatnďní práva dárc na vrácení daru, potvrzené podpisem a souhlasem obdarovaného s tím, že tento notá ský zápis byl titulem pro to, aby p íslušný katastrální ú ad záznamem zapsal opďt vlastnické právo k nemovitostem na dárce (žalobce).

Soud I.stupnď proto nepochybil, jestliže zamď il dokazování k tďmto žalobním tvrzením a k p edloženým d kaz m a odvolací soud sdílí jeho právní názor, že skute nosti žalobci tvrzené a prokazované pro vrácení daru neosvďd ují, že by umožěovaly závďr, že obdarovaný se k dárc m po ú innosti obou darovacích smluv choval tak, že hrubď porušil dobré mravy.

Jak z obsahu dopisu žalobc ze 4. ervna 2003, tak z notá ského zápisu o vrácení daru z 30. ervence 2003 nepochybnď vyplývá, že ono hrubé porušení dobrých mrav obdarovaného k dárc m má spo ívat v tom, že obdarovaný po nabytí vlastnického práva 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010) k nemovitostem vykonával své vlastnické právo v rozporu s tím, k emu se ve vztahu k dárc m zavázal v láncích V. obou darovacích smluv, v etnď dodatku .1, tedy neuzav el se žalobci nájemní smlouvu, podle které by žalobci mohli darované nemovitosti výlu nď užívat po smluvenou dobu (pďt resp.deset let), a nemovitosti bez souhlasu dárc bďhem této doby p evedl na jinou osobu, která však nep evzala dohodnuté závazky obdarovaného v i dárc m v podobď možnosti nemovitosti po smluvenou dobu výlu nď jako nájemci užívat, a tím je p ipravil o zisk a finan ní zdroje ve stá í.

Tyto skute nosti byly v ízení p ed soudem I.stupnď sice prokázány, ale ani podle odvolacího soudu nemohou být d vodem k vrácení daru podle § 630 ob anského zákoníku.

Zákonným p edpokladem úspďšného uplatnďní práva dárc na vrácení daru není jakékoliv nevhodné chování obdarovaného, nebo pouze nevdďk, ale pouze takové chování, které lze v tom kterém konkrétním p ípadu kvalifikovat jako hrubé porušení dobrých mrav ve vztahu k dárc m, tedy takové, které svou intenzitou a soustavností mďlo za následek zna né narušení tďlesné i psychické integrity dárc , a zp sobilo jim zna nou újmu, a již zdravotní i majetkovou.

Jinak e eno, musí jít o takové jednání obdarovaného v i dárc m, které p esahuje obvyklé spole enské normy chování mezi lidmi, v daném p ípadď mezi p íbuznými, které by mďlo za následek hrubé týrání a ponižování dárc , nebo že je obdarovaný (p esto, že od nich obdržel darem nemovitosti) p ipravil podvodnď i násilím o jejich veškerý další majetek. To podle názoru odvolacího soudu prokázáno nebylo.

Obdarovaný sice v daném p ípadď nenakládal s darovanými nemovitostmi ve smlouvách dohodnutým zp sobem, také vlastnické právo k nim vykonával v rozporu s tím, k emu se ve smlouvách zavázal, tj. po dohodnutou dobu se nespokojil jen s holým vlastnickým právem, a neumožnil dárc m nemovitosti užívat a brát z nich požitky a výnosy, avšak toto jeho chování nelze kvalifikovat jako hrubé porušení dobrých mrav ve smyslu § 630 ob anského zákoníku.

Tento závďr obstojí i v p ípadď, kdy by d vodem pro vrácení daru bylo i jiné chování obdarovaného v i žalobc m, než uvedené v žádosti o vrácení daru a v notá ském zápisu o vrácení daru, a které uvedl ve své svďdecké výpovďdi obdarovaný o tom, že darované nemovitosti použil jako zástavu pro sv j úvďr, jednou dárc m ukradl p ehráva a nďjaké peníze, a v jednom p ípadď peníze, které dostal od žalobc , použil jinak. Tyto skute nosti žalobci v listinách, kterými prokazovali sv j jednostranný právní úkon ve vztahu k obdarovanému spo ívajícím v projevu v le k vrácení daru, neuvedli, a obdarovaný ve své svďdecké výpovďdi uvedl, že dárci na toto jeho nevhodné chování reagovali tím, že mu vyhubovali.

Nicménď odvolací soud poté, kdy v odvolacím ízení opakoval podle § 213 o.s. . d kaz lánky V. obou smluv ve znďní dodatku .1 ke smlouvď z 22.dubna 1999, má za to, že vedle shora uvedených d vod vedoucích k zamítnutí žaloby pro nedostatek aktivní legitimací žalobc ve sporu, existuje ještď jeden takový d vod, spo ívající v tom, že obď smlouvy (z 22.dubna 1999) nejsou svým obsahem darováním nemovitostí, by jsou jako smlouvy darovací nadepsány. 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010)

P i darování (a již vďci movité i nemovité) se dárce zavazuje bezplatnď poskytnout obdarovanému ur itý majetek a obdarovaný dar p ijímá. Bezplatnost je charakterizována tím, že za dar nemá dárce dostat nic, co by mďlo majetkovou hodnotu. Poskytnutí majetkové hodnoty na základď právní povinnosti pro obdarovaného není darováním.

Jak odvolací soud zjistil, v obou smlouvách ohlednď sporných nemovitostí, uzav ených mezi žalobci a jejich vnukem, je v láncích V. zakotven závazek obdarovaného, že poté, kdy se stane vlastníkem nemovitostí, poskytne dárc m majetkové právo-tedy právo mající majetkový význam, v podobď práva nájmu darovaných nemovitostí žalobc m (dárc m) po dobu pďti resp. deseti let, a to bezplatnď, resp. v druhém p ípadď za dohodnuté nájemné. V lánku V. smlouvy datované k 21.4.1999 se obdarovaný zavázal umožnit dárci (žalobci), že uzav e s dárcem a jeho manželkou nájemní smlouvu ohlednď nemovitostí s možností následného podnájmu nájemcem na dobu nejménď pďti let. Ve smlouvď datované 22.dubna 1999 v lánku V. ve znďní dodatku smlouvy .1 z 30.kvďtna 1999 se obdarovaný v i dárc m zavázal k poskytnutí stejného majetkového (nájemního) práva k darovaným nemovitostem, a to na dobu deseti let za dohodnuté nájemné. V obou smlouvách pak v tomto lánku jsou uvedeny dohodnuté zp soby omezení výkonu vlastnického práva obdarovaného po dobu, kdy dárci budou jejich nájemci, a tudíž i výlu nými uživateli.

Z tďchto smluvních ujednání podle názoru odvolacího soudu nepochybnď vyplývá, že žalobci za to, že své nemovitosti vnukovi darovali , si ve smlouvď vymínili ve sv j prospďch konkrétní majetková práva k darovaným nemovitostem, z nichž by (pokud by je vlastník nemovitostí splnil) mďli po pomďrnď dlouhou dobu majetkový prospďch v podobď výlu ného práva nemovitosti užívat a brát z nich užitky, což vyplývá z tvrzení žalobc i z výpovďdi obdarovaného o tom, že i po p evedení vlastnického práva k nemovitostem na obdarovaného žalobci chtďli v nemovitostech dále podnikat (šlo o nemovitosti sloužící svým ú elem k podnikání v penzionu a na erpací stanici), brát z toho pro sebe užitky v podobď zisku, aby si tak vydďlali na stá í.

Svým obsahem proto obď smlouvy nejsou smlouvami darovacími, ale smlouvami o p evodu vlastnického práva k nemovitostem za p imď ené protiplnďní, které poskytne nový vlastník p evodc m. I z tohoto d vodu je vylou ené, aby se žalobci mohli stát vlastníky sporných nemovitostí postupem podle § 630 ob anského zákoníku.

Shora zmínďná argumentace odvolacího soudu k vďcným d vod m, pro které byla žaloba zamítnuta, se pochopitelnď vztahuje jen k darovací smlouvď, jejíž ú astnicí jako dárkynď byla žalobkynď Olga Dvo áková (spolu s manželem), nikoliv k darovací smlouvď z téhož dne, v níž dárcem byl pouze její manžel, zem elý Jind ich Dvo ák, ve vztahu k nďmuž odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zrušil a ízení zastavil, nebo dďdické ízení po nďm bylo zastaveno a žalobkynď se tak nestala jeho procesní nástupkyní.

Ohlednď žaloby na vylou ení nemovitostí, které byly ve výlu ném vlastnictví dárce Jind icha Dvo áka a ohlednď jeho podílu na nemovitostech v podílovém spoluvlastnictví s dárkyní Olgou Dvo ákovou, není totiž žalobkynď k podání takové žaloby aktivnď legitimována, nebo je do svého vlastnictví nenabyla jako dďdi ka po zem elém žalobci.

Z tďchto d vod odvolací soud podle § 219 o.s. . potvrdil rozsudek soudu I.stupnď ve výrocích ve vďci samé body III. a V. výroku ve vztahu k žalobkyni, ovšem v up esnďném 155 ICm 2600/2011 139 ICm 2595/2011 101 VSPH 112/2014 (KSPL 27 INS 6386/2010) znďní tak, aby z výroku rozsudku (nebo jen ten je pro ú astníky závazný) bylo jednozna nď patrné, které nemovitosti byly p edmďtem tohoto sporu o jejich vylou ení z majetkových podstat ozna ených dlužník ve smyslu § 225 IZ.

Výroky o náhradď náklad ízení pod body IV. a VI. výroku napadeného rozsudku odvolací soud zmďnil jen proto, že povinnost hradit náklady ízení v uplatnďné výši má po smrti žalobce již jen žalobkynď Olga Dvo áková.

Výrok o náhradď náklad odvolacího ízení je od vodnďn tím, že první žalovaný se práva na náhradu náklad odvolacího ízení výslovnď vzdal a druhému žalovanému p ísluší náhrada podle § 142 odst.1 ve spojení s § 224 odst.1 o.s. ., a to za náklady právního zastoupení druhého žalovaného. Náhrada byla p iznána za jeden úkon právní služby v žalovaným požadované výši 1.000,-K za jeden úkon, nebo odmďnu ve výši, jež by mu jinak náležela podle § 9 odst.4 písm.c) advokátního tarifu, druhý žalovaný nepožadoval. Dále byl p iznán 1 x režijní paušál advokáta ve výši 300,-K , cestovné 1.446,90 K , náhrada za ztrátu asu 500,-K a DPH ve výši 21 %.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má- li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 15.kvďtna 2014

JUDr. František K u e r a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová