122 ICm 1883/2012
Číslo jednací: 122 ICm 1883/2012-40 KSPL 54INS 9511/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: KRAMSEL s.r.o, IČ: 28970373, Praha 5, Karla Engiše 3221/2, zast. Mgr. Janem Špirkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Belgická 32, proti žalovanému: Ing. Vladimíru anonymizovano , anonymizovano , Plzeň, Soukenická 5, insolvenčnímu správci dlužníka-SPIN Plzeň, a.s, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalovaného-Ing. Jaroslav Komora, Borůvková 11, Plzeň, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem SPIN Plzeň, a.s, nevykonatelnou pohledávku ve výši 104.773,73,-Kč z titulu ručení za závazek společnosti SP Poběžovice, a.s, který vznikl z titulu neuhrazení kupní ceny za dodávku ječmene od společnosti EUROCORP, s.r.o ze dne 14.1.2010, vyúčtovanou fakturou č. 148/2010 ze dne 29.1.2010 a že tato pohledávka je zajištěna zástavním právem k souboru movitých věcí označenému jako Kompletní rozvodna nízkého napětí Poběžovice podle zástavní smlouvy o zastavení věci movité bez odevzdání zástavnímu věřiteli či schovateli uzavřené dne 14.4.2010 mezi společností EUROCORP s.r.o jako zástavním věřitelem a společností SPIN Plzeň a.s jako zástavcem, a to ve formě notářského zápisu sepsaného dne 14.4.2010, pod č. N 185/2010, NZ KSPL 54 INS 9511//2010

172/2010, které vzniklo zápisem práva do Rejstříku zástav dne 14.4.2010, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobce se svou žalobou podanou k soudu dne 26.6.2012 domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že pohledávka specifikovaná ve výroku tohoto rozsudku je po právu. Žaloba byla odůvodněna tak, že dne 14.1.2010 společnost EUROCORP s.r.o dodala společnosti SP Poběžovice a.s, ječmen v množství 77,23 tun, přičemž společnost SP Poběžovice a.s neuhradila sjednanou kupní cenu za tuto dodávku ječmene ve výši 220.877,80,-Kč. Vedle výše uvedeného závazku i další závazky SP Poběžovice zajištěny ze strany společnosti SPIN, a.s, a to zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti Eurocorp s.r.o k souboru movitých věcí označenému jako Kompletní rozvodna nízkého napětí Poběžovice podle zástavní smlouvy o zastavení věci movité bez odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli či schovateli uzavřené dne 14.4.2010 mezi společností EUROCORP s.r.o jako zástavním věřitelem a společností SPIN a.s jako zástavcem, a to ve formě notářského zápisu a dále ručením společnosti SPIN Plzeň, a.s, dle Ručitelského prohlášení ze dne 14.4.2010. Společnost Eurocorp postoupila veškeré pohledávky vůči SP Poběžovice žalobci, a to smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 12.8.2010. V rámci této smlouvy byla postoupena i tato pohledávka. Z pohledávky žalobce v původní výši 220.877,80,-Kč došlo k částečnému zániku pohledávky z důvodu započtení vzájemných pohledávek, přičemž neuhrazená část pohledávek z titulu dodávky ječmene ze dne 14.1.2010 činí 98.784,30,-.Kš s příslušenstvím.

Insolvenční správce navrhl žalobu zamítnout. Uvedl, že se žalobci v průběhu insolvenčního řízení nepodařilo prokázat existenci nároku.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Žalobce se o popření pohledávky dozvěděl dne 11.6.2012 a žaloba byla podána dne 26.6.2012. KSPL 54 INS 9511//2010

Z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení za úpadcem soud zjistil, že žalobce byl označen jako věřitel č. 53 a přihlásil pohledávku v celkové výši 104.773,73,-Kč. Jistinu pohledávky tvořila částka 98.784,30,-Kč, zákonný úrok z prodlení byl vypočten na 5.989,43,-Kč. Jako důvod vzniku pohledávky bylo uvedeno ručení za nesplněný závazek společnosti SP Poběžovice a.s k zaplacení kupní ceny za zboží dodané společností EUROCORP s.r.o-daňový doklad č. FV 148/2010 ze dne 29.1.2010. Z listin předložených žalobcem má soud za prokázané, že společnost EUROCORP s.r.o uzavřela dne 12.8.2010 se žalobcem jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek, mezi nimiž byla postoupena i pohledávka , která je předmětem žaloby. Dne 12.10.2010 byl jak dlužník SP Poběžovice, tak ručitel SPIN Plzeň a.s, písemně o postoupení pohledávek informován. Oznámení podepsal za obě společnosti Ing. Komora. Ze dne 14.4.2010 pochází notářský zápis, jejímž předmětem byla zástavní smlouva o zastavení movité věci bez odevzdání zástavy zástavnímu věřiteli či schovateli, přičemž mezi zajišťované pohledávky byla zahrnuta i pohledávka předmětná. Ze dne 14.4.2010 pochází prohlášení ručitele-společnosti SPIN a.s, , že se zavazuje uspokojit pohledávky společnosti EUROCORP s.r.o za dlužníkem společností SP Poběžovice a.s, ve výši 11. 098.784,30,-Kč, vzniklé z titulu nezaplacení kupní ceny řádně dodaného a nezaplacením úroků z prodlení, vyúčtovaných Postupitelem Dlužníkovi fakturami, jejichž seznam tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto prohlášení. Ze dne 14.4.2010 pochází i Potvrzení o zápisu zástavy do rejstříku zástav. Soud měl k dispozici kopii faktury, kterou vystavila společnost EUROCORP s.r.o dne 29.1.2010 odběrateli SP Poběžovice, znějící na 220.877,80,-kč, splatnou dne 14.5.2010. Předmětem faktury byla dodávka ječmene v množství 77,230 tun. Z faktury vyplývá existence dodacího listu označeného jako DL-615/2010. Žalobce soudu předložil i kopii uvedeného dodacího listu, vystaveného dne 14.1.2010. Z dodacího listu vyplývá, že uvedeného dne mělo dojít k dodávce zboží-ječmene-do hlavního skladu a to v množství 77,23 tun. Doklad vystavila Ing. Petra Lišková. kdo měl DL převzít za SP Poběžovice soudu není známo, neboť na DL je jen neidentifikovatelný podpis. K důkazu byla také konstatována listina označená jako úhrada kupní ceny podle kupní smlouvy ze dne 25.5.2010 adresovaná SPIN Plzeň, a.s ze strany Ing. Miloše Patočky, jednatele žalobce, ohledně zápočtu kupní ceny ve výši 11.000.000,-Kč za prodej kompletní rozvodny nízkého napětí Poběžovice. Tento zápočet převzal dne 13.8.2010 Ing. Komora. jak žalovaný, tak vedlejší účastník zpochybnili, že mají problém s tím, aby uznali jednorázovou dodávku takového množství ječmene, neboť jednorázově z hlediska kvantity nemohlo k takovéto dodávce dojít. Žalobce s tímto argumentem projevil souhlas a přislíbil dodání jednotlivých přepravních listů. Vedlejší účastník potvrdil, že EUROCORP dodával SP Poběžovice ječmen, měli ale i jiné dodavatele, takže nemůže ani potvrdit, ale ani zpochybnit, že k takovéto dodávce došlo. Žalobce v jím navržené lhůtě žádné přepravní listy nedodal, z jednání se omluvil.

V dané věci soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána po právu. Žalobce neunesl důkazní břemeno ve sporu o svém tvrzení, že došlo k postoupení platně vzniklé pohledávky. Postoupená pohledávka byla sice podložena smlouvami, fakturou i dodacím listem, nicméně bylo de facto potvrzeno, že takové množství ječmene nemohlo být reálně dodáno na základě jednoho dodacího listu a jednotlivé přepravní listy nebyly doloženy. Existuje tedy pochybnost o tom, zda takto vyfakturovaná pohledávka skutečně vznikla. Z uvedeného důvodu soud žalobu zamítl. KSPL 54 INS 9511//2010

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

V Plzni dne 15.10.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Petra Menclová