122 ICm 1825/2012
Jednací číslo: 122 ICm 1825/2012-52 (KSPL 54 INS 9511/2010) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: ELFETEX, spol. s r.o., IČ 40524485, Hřbitovní 31a, 312 16, Plzeň, právní zástupce: JUDr. Robert Varga, advokát, Vlastina 23, 323 18, Plzeň proti žalovanému: Ing. Vladimír Nechutný, Soukenická 5, 323 00 Plzeň, IS dlužníka SPIN Plzeň, a.s., se sídlem Plzeň, Borůvková 13, právní zástupce: JUDr. Václav Horák, Bezručova 9, 301 00, Plzeň, o žalobě o určení pravosti a pořadí pohledávky věřitele ve výši 9.546.174,66 Kč,

takto:

I. Řízení se zastavuje, co do určení pravosti pohledávky žalobce za dlužníkem v celkové výši 5.456.761,--Kč.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce za dlužníkem, přihlášená v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. KSPL 54 INS 9511/2010, je po právu prokázána ve výši 4.089.413,66,-Kč, s tím, že se jedná o pohledávku nezajištěnou.

III.Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 18. 06. 2012 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal určení pravosti pohledávky za dlužníkem v celkové výši 9.546.174,66,-Kč. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v uvedené výši, kterou žalovaný, jakožto IS, popřel. Žalobce s popřením pohledávky nesouhlasil, pohledávka je dle něj v celém uplatňovaném rozsahu oprávněná a vyplývá z následujících skutečností. Mezi věřitelem a úpadcem byla uzavřena smlouva o koupi souboru věcí movitých č. SPIN/01/2009, smlouva o koupi soboru věcí movitých č. SPIN/02/2009 a smlouva o koupi souboru věcí movitých č. SPIN/03/2009. Na základě smlouvy č. SPIN/01/2009 dodal žalobce společnosti MIJAVA s.r.o. rozvodnu. Tato smlouva nabyla platnosti dne 08. 09. 2009. Dále na základě smlouvy o koupi souboru movitých věcí č. SPIN02/2009 bylo dodáno této společnosti další zboží, a to technologický rozvaděč bioplynové stanice + kabel a příslušenství, kabeláž bioplynové stanice a osvětlení, přičemž tato smlouva nabyla platnosti dne 05. 10. 2009. Na základě poslední smlouvy o koupi věcí movitých byly dodány blokové transformátorovny, kabeláž a příslušenství, přičemž tato smlouva nabyla platnosti dne 26. 10. 2009. Všechny shora citované smlouvy o koupi věcí movitých podepsala též společnost SPIN, a.s.-úpadce, jako vedlejší účastník. Dle čl. 7.3 citovaných smluv se strany dohodly, že vedlejší účastník přistupuje ke všem závazkům kupujícího vůči prodávajícímu a že je tudíž zavázán z těchto závazků vůči prodávajícímu spolu s kupujícím rukou společnou a nerozdílnou. V čl. 7 citovaných smluv je řešeno zajištění závazků, když v čl. 7.1 se účastníci smlouvy dohodli, že vedlejší účastník, tedy společnost SPIN Plzeň, a.s., vystaví věřiteli 1 ks fixní zajišťovací blanko směnky vlastní bez protestu, splatné v místě sídle prodávajícího, kde zejména nebude vyplněn směnečný peníz a datum splatnosti. Číslo jednotlivých směnek koresponduje s číslem smlouvy, tedy konkrétně byly uzavřeny 3 smlouvy, a každá z těchto smluv byla zajištěna jedním kusem blanko směnky a každá byla avalována Ing. Jaroslavem Komorou. Jedná se o směnku ze dne 08. 09. 2009, směnku ze dne 05. 10. 2009 a směnku ze dne 26. 10. 2009. V čl. 7.1 se dále prodávající a vedlejší účastník dohodli o směnečném vyplňovacím právu, které zní tak, že prodávající je oprávněn doplnit předmětnou směnku o směnečný peníz kdykoli v průběhu realizace této smlouvy, jehož výše bude odpovídat jakémukoli splatnému závazku prodávajícího vůči kupujícímu dle této smlouvy, s jehož plněním bude v době realizace vyplňovacího práva prodávajícího kupující v prodlení. Datum splatnosti směnky bude následující pracovní den po dni, kdy se kupující dostal do prodlení s úhradou toho kterého závazku, s nímž koresponduje vyplňovaný směnečný peníz. Vzor každé z blanko směnek tvoří přílohu každé smlouvy o koupi soboru věcí movitých a je její nedílnou součástí. MIJAVA spol. s r.o. odebrala na základě shora uvedených smluv od věřitele zboží v celkové hodnotě 16.638.815,8 Kč. Zboží bylo věřitelem společnosti MIJAVA spol. s r.o. dodáno řádně a včas, což také společnost MIJAVA spol. s r.o. potvrdila svým podpisem na vystavených fakturách a dodacích listech. Účastníci smluv se dohodli, že celkové kupní ceny z jednotlivých smluv budou hrazeny po splátkách, jejichž výše a částka je specifikována vždy v čl. 5 citovaných smluv. Kupující byl v prodlení ze smlouvy o koupi souboru věcí movitých č. SPIN/01/2009 s úhradou částky 315.0353,-Kč, kterou měl uhradit do 27. 05. 2010 a poté již taktéž neuhradil ničeho. Splatnost směnky nastává následující pracovní den po dni, kdy se kupující dostal do prodlení s úhradou, což je 28. 05. 2010. Kupující byl v prodlení ze smlouvy o koupi souboru věcí movitých č. SPIN/02/2009 s úhradou částky 201.109,-Kč, kterou měl uhradit do 27. 05. 2010 a poté již taktéž neuhradil ničeho. Splatnost směnky nastává následující pracovní den po dni, kdy se kupující dostal do prodlení s úhradou, což je 28. 05. 2010. Kupující byl v prodlení ze smlouvy o koupi souboru věcí movitých č. SPIN/03/2009 s úhradou částky 729.657,-Kč, kterou měl uhradit do 27. 05. 2010, a poté již taktéž neuhradil ničeho. Splatnost směnky nastává následující pracovní den po dni, kdy se kupující dostal do prodlení s úhradou, což je 28. 05. 2010. S ohledem na skutečnost, že žalobce obdržel na úhradě pouze část kupní ceny citovaných smluv, provedl žalobce vyplnění jednotlivých směnek, a to podle směnečného prohlášení v každé smlouvě. Směnka č. SPIN/01/2009 zní na částku 2.708.732,-Kč. Směnka byla vystavena v Plzni dne 08. 09. 2009, s tím, že tato byla splatná dne 28. 05. 2010 v Komerční bance, a.s., pobočka Plzeň-město, Goethova ulice 1, Plzeň. Směnka č. SPIN/02/2009 zní na částku 1.107.407,-Kč. Tato směnka byla vystavena v Plzni dne 05. 09. 2009, s tím, že tato byla splatná dne 28. 05. 2010 v Komerční bance, a.s., pobočka Plzeň-město, Goethova ulice 1, Plzeň. Směnka č. SPIN/03/2009 zní na částku 5.456.761,-Kč. Směnka byla vystavena v Plzni dne 26. 10. 2009, s tím, že tato byla splatná dne 28. 05. 2010 v Komerční bance, a.s., pobočka Plzeň-město, Goethova ulice 1, Plzeň.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 29. 08. 2012. Žalovaný uvedl, že žalovaný nárok uplatněný žalobcem neuznává, neboť existují pochybnosti o tom, zda žalobce plnil kupujícímu, společnosti MIJAVA spol. s r.o., na základě v č. II žaloby uvedených smluv, zda fakticky poskytnuté plnění odpovídalo uvedeným smlouvám a zda tedy byl žalobce oprávněn vyplit v žalobě uvedené směnky. Žalovaný se domnívá, že k tomu, aby žalobce unesl v tomto řízení své důkazní břemeno, je nezbytné, aby prokázal, že poskytl plnění na základě předmětných smluv a že byl oprávněn předmětné směnky vyplnit, a to způsobem jakým tak dle svých tvrzení učinil.

V průběhu řízení, konkrétně dne 10. 09. 2013, vzal žalobce částečně žalobu zpět, a to co do určení částky 5.456.761,--Kč.

Podle § 96 odst. 1, 2, 3 a 4 o.s.ř. soud řízení o této části řízení zastavil.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena IS, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Na úvod soud konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Vyrozuměním ze dne 29. 05. 2012, které bylo žalobci doručeno dne 11. 06. 2012, sdělil žalovaný žalobci, že jeho přihlášenou pohledávku popřel co do částky 9.546.174,66 Kč. Žaloba pak byla podána dne 18. 06. 2012.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení úpadce-SPIN Plzeň a.s. soud zjistil, že žalobce přihlásil pohledávku v celkové výši 9.546.174,66 Kč. Jako důvod vzniku pohledávky byly uvedeny tři směnky, a to směnka č. SPIN/01/2009, č. SPIN/02/2009 a směnka č. SPIN/03/2009. V kolonce další okolnosti pak bylo uvedeno, že je vedeno směnečné řízení u zdejšího soudu pod sp. zn. 49 Cm 350/2010 pro zaplacení částky 9.272.900,-Kč s příslušenstvím, a to po avalovi Ing. Jaroslavu Komorovi. Pohledávka byla přihlášena jako zajištěná s odkazem na zástavní smlouvu ze dne 08. 09. 2009 a 26. 10. 2009 ve formě notářského zápisu JUDr. Burdy, NZ 370/2009 a NZ 431/2009. Ve věci má soud za prokázané, že dne 08. 09. 2009 byla uzavřena smlouva o koupi souboru věcí movitých, č. SPIN/01/2009, přičemž jako prodávající figuroval ELFETEX, spol. s r.o., jako kupující MIJAVA spol. s r.o. a jako vedlejší účastník SPIN Plzeň, a.s. Úmyslem kupujícího dle této smlouvy bylo koupit a úmyslem prodávajícího bylo prodat kupujícímu rozvodnu-soubor movitých věcí, jejichž specifikace je podrobně uvedena v příloze k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět této smlouvy ve výši 4.200.474,-Kč vč. DPH. V čl. 7 smlouvy je zakotveno zajištění závazku. K zajištění veškerých pohledávek prodávajícího po kupujícím dle této kupní smlouvy vystaví vedlejší účastník, společnost SPIN Plzeň, a.s., prodávajícímu jeden kus fixní zajišťovací blanko směnky vlastní bez protestu, splatné v místě sídle prodávajícího, kde zejména nebude vyplněn směnečný peníz a datum splatnosti. Číslo směnky je SPIN/01/2009. Předmětná smlouva bude avalována ze strany fyzické osoby a to Ing. Jaroslavem Komorou. Prodávající a vedlejší účastník se dohodly o následujícím směnečném vyplňovacím právu pro prodávajícího: prodávající je oprávněn doplnit předmětnou směnku o směnečný peníz kdykoli v průběhu realizace této smlouvy, jehož výše bude odpovídat jakémukoli splatnému závazku prodávajícího vůči kupujícímu dle této smlouvy, s jehož plněním bude v době realizace vyplňovacího práva prodávajícího kupující v prodlení. Datum splatnosti směnky bude následující pracovní den po dni, kdy se kupující dostal do prodlení s úhradou toho kterého závazku, s nímž koresponduje vyplňovaný směnečný peníz. Vzor této blanko směnky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a je její nedílnou součástí. O předání a převzetí blanko směnky sepíší dotčené smluvní strany předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K zajištění veškerých pohledávek prodávajícího po kupujícím dle této kupní smlouvy bude dále zřízeno zástavní právo smluvní, kde zástavou bude tzv. kogenerační jednotka ve vlastnictví vedlejšího účastníka smlouvy, společnosti SPIN Plzeň, a.s. Zástavní smlouva bude uzavřena ve formě notářského zápisu v notářské kanceláři JUDr. Josefa Burdy. Dále má soud za prokázané, že shodná smlouva o koupi souboru věcí movitých, č. smlouvy SPIN/02/2009 byla mezi stejnými účastníky uzavřena dne 05. 10. 2009. Předmětem této smlouvy byl soubor věcí movitých, a to technologický rozvaděč bioplynové stanice, VN kabel a příslušenství, kabeláž bioplynové stanice a osvětlení. Celková kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena na 2.253.324,46 Kč bez DPH. I tato smlouva obsahuje zcela shodné ustanovení ohledně zajištění závazků. Třetí obsahově shodná smlouva byla mezi stejnými účastníky uzavřena dne 26. 10. 2009, jedná se o číslo smlouvy SPIN/03/2009. Předmětem této smlouvy je soubor movitých věcí, a to blokové transformátorovny vč. kabeláže a příslušenství. Kupní cena byla stanovena na 8.175.435,30 Kč bez DPH. I tato smlouva v čl. 7 obsahovala naprosto shodné zajištění závazků. Soud provedl důkaz kopií směnky vystavené v Plzni dne 08. 09. 2009 na částku 2.708.732,-Kč se splatností 28. 05. 2010, směnka byla vystavena společností SPIN Plzeň, a.s. jednající předsedkyní představenstva Ing. Světlanou Komorovou, na řad společnosti ELFETEX, spol. s r.o., se sídlem v Plzni, Hřbitovní 31a. Směnka byla splatná v Komerční bance, a.s., pobočka Plzeň-město, Goethova ulice 1, Plzeň. Směnka byla avalována Ing. Jaroslavem Komorou, bytem Plzeň, Borůvková 11. Dále soud provedl důkaz kopií směnky vystavené dne 05. 10. 2009 společností SPIN Plzeň, a.s. jednající předsedkyní představenstva Ing. Světlanou Komorovou, znějící na částku 1.107.407,-Kč, splatnou 28. 05. 2010 v Komerční bance, a.s., Goethova ulice 1, Plzeň, a to na řad společnosti ELFETEX, spol. s r.o. Tato směnka byla taktéž avalována Ing. Jaroslavem Komorou. Dále byl proveden důkaz směnkou vystavenou 26. 10. 2009 společností SPIN Plzeň, a.s., jednající předsedkyní představenstva Ing. Světlanou Komorovou, znějící na částku 5.456.761,-Kč, splatnou 28.05.2010 na řad společnosti ELFETEX, spol. s r.o. I tato směnka byla splatná v Komerční bance, a.s., pobočka Plzeň-město, Goethova ulice 1, Plzeň. I tato směnka byla avalována Ing. Jaroslavem Komorou. Dále bylo zjištěno, že žalobce podal proti Ing. Jaroslavu Komorovi ke Krajskému soudu v Plzni dne 20. 10. 2010 žalobu na zaplacení částky 9.272.900,-s příslušenstvím s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Věc je vedena pod sp. zn. 49 Cm 350/2010. Předmětem žaloby jsou pak pohledávky z titulu shora uvedených směnek. Ve věci byl dne 01. 12. 2010 vydán směnečný platební rozkaz č. j. 49 Cm 350/2010-19. Proti tomuto směnečnému platebnímu rozkazu podal žalovaný-Ing. Jaroslav Komora dne 20. 12. 2010 námitky. Zásadním argumentem Ing. Komory v námitkách je tvrzení, že žalobce vyplnil všechny tři blanko směnky v rozporu s ujednáním obsaženým v kupních smlouvách, ke kterým nebyly uzavřeny žádné dodatky. Ing. Komora souhlasil s tím, že směnky předložené zdejšímu soudu, byly původně blanko směnkami sloužícími k zajištění závazku společnosti MIJAVA spol. s r.o. vůči žalobci. Součástí ujednání byla však i dohoda o směnečném vyplňovacím právu žalobce, který byl oprávněn doplnit předmětnou směnku o směnečný peníz kdykoliv v průběhu realizace odpovídající kupní smlouvy, jehož výše bude odpovídat jakémukoli splatnému závazku prodávajícího vůči kupujícímu dle odpovídající kupní smlouvy, z jehož plnění bude v době realizace vyplňovacího práva žalobce, jako prodávajícího, společnost MIJAVA spol. s r.o., jako kupující, v prodlení. Ing. Komora namítal nesprávné vyplnění všech tří směnek. ELFETEX, spol. s r.o. námitky Ing. Komory považovala za účelové a zcela irelevantní, neurčité a vágní, neboť k nim nedoložil žádné potřebné důkazy. Řízení nebylo skončeno, neboť na majetek žalovaného bylo zahájeno insolvenční řízení. Žalobce soudu předložil listinu označenou jako uznání dluhu ze dne 30. 08. 2012. V této listině Jaroslav Hruška, zástupce společnosti MIJAVA spol. s r.o., ke dni 30. 08. 2012 uznává celkovou částku vůči společnosti ELFETEX, spol. s r.o. ve výši 9.272.900,-Kč a to jako dluh ze smlouvy o koupi souboru movitých věcí č. SPIN/01/2009 ve výši 2.708.732,-Kč, dále ze smlouvy o koupi souboru věcí movitých č. SPIN/02/2009 ve výši 1.107.407,-Kč a ze smlouvy o koupi souboru věcí movitých č. SPIN/03/2009 ve výši 5.456.761,-Kč. Ve věci byl jako svědek vyslyšen Ing. Jaroslav Komora. Svědek potvrdil, že žalobce dodal zboží dle všech třech smluv zcela řádně, smlouvy tedy byly zcela naplněny. Pokud se však jedná o směnky, tento svědek se domnívá, že směnky nebyly vyplněny správně. Smlouvy, které byly podkladem pro směnky, se totiž postupně splácely, z každé té smlouvy bylo něco zaplaceno. Podle názoru svědka Komora se ve směnkách objevují i částky, které se těch tří smluv vůbec netýkají, ale týkají se jiných věcí. Své tvrzení však svědek dále nikterak neprokázal. Ve věci byl vyslechnut jako svědek i Jaroslav Hruška, který uvedl, že potvrzuje uzavření tří smluv, jednalo se o takové trojsmlouvy, ELFETEX dodával MIJAVě materiál a MIJAVA dělala pro SPIN montáž a dodávku materiálu. Z jeho pohledu šlo o nešťastnou smlouvu, resp. tak jí hodnotí nyní, dříve se domníval, že to bude bezproblémová akce. Jde o to, že MIJAVA plnila, ELFETEX dodal materiál, oni ho namontovali a vyfakturovali SPINU. Konečný zákazník byl tedy SPIN. MIJAVA měla se SPINEM smlouvy, neví, o jakou smlouvu šlo. Ty smlouvy 100 % kopírovaly co do předmětu, tzn. ohledně materiálu ty tři smlouvy kupní, o kterých se vede de facto tento spor. ELFETEX MIJAVĚ vyúčtoval materiál a MIJAVA to přeúčtovala SPINu. Placení probíhalo velice špatně. MIJAVA dostala materiál, namontovala ho do SPINu, někdy byla MIJAVA osobně přítomna, někdy ne. Veškeré zboží od ELFETEXu bylo skutečně dodáno, zabudováno a vyfakturováno. Na tuto akci byl od ELFETEXu odebírán materiál pouze na základě těch tří kupních smluv. Jsou malá společnost, neměli dostatek finančních prostředků, aby to přímo hradili sami. Kolik MIJAVA vyinkasovala od SPINu, to neví. Ví, ale kolik přesně dluží, je to něco přes 9 mil. Kč ELFETEXu. Poté, co svědkovi bylo předestřeno uznání dluhu ze dne 30. 08. 2012, tento svědek potvrdil, že je obsahově správné, že obsahem tohoto uznání je bohužel to, co reálně MIJAVA dluží kvůli této předmětné akci společnosti ELFETEX. Uznání dluhu podepsal, protože to je zkrátka pravda a oni tuto částku dluží. Je to podloženo v účetnictví.

Po provedeném dokazování, po částečném zpětvzetí žaloby, soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Jak již bylo uvedeno shora, byly uzavřeny 3 obsahově shodné smlouvy o koupi souboru movitých věcí, a to mezi společností ELFETEX, spol. s r.o., jako prodávajícím, a společností MIJAVA spol. s r.o., jako kupujícím. Ve všech smlouvách figuroval úpadce jako vedlejší účastník, přičemž ve všech smlouvách se strany dohodly, že vedlejší účastník přistupuje ke všem závazkům kupujícího vůči prodávajícímu a že je tudíž zavázán z těchto závazků vůči prodávajícímu spolu s kupujícím rukou společnou a nerozdílnou. Dále se ve všech smlouvách strany dohodly, že vedlejší účastník, tedy úpadce, vystaví věřiteli vždy jednu fixní zajišťovací blanko směnku vlastní bez protestu, splatnou v místě sídla prodávajícího, kde zejména nebude vyplněn směnečný peníz a datum splatnosti. Číslo jednotlivých směnek pak koresponduje s číslem smlouvy, tedy konkrétně byly uzavřeny

3 smlouvy a každá z těchto smluv byla zajištěna 1 ks blanko směnky a každá byla avalována Ing. Jaroslavem Komorou. Určení pohledávky ve vztahu ke třetí směnce vystavené 26. 10. 2009 bylo vzato zpátky, proto se soud zabýval de facto pouze směnkou č. 1 a 2. Dle názoru soudu bylo v tomto řízení prokázáno, a to listinnými důkazy a svědeckými výpověďmi, že společnost MIJAVA spol. s r.o. odebrala na základě shora uvedených smluv od žalobce zboží, které bylo dodáno řádně a včas. Dále ve sporu nebylo rozporováno tvrzení žalobce o prodlení kupujícího ve vztahu ke všem třem smlouvám o koupi souboru věcích movitých. Žalovaný v průběhu sporu neustále setrvával na závěru, že vyplnění směnek bylo v rozporu se směnečným ujednáním, neboť částky na směnkách nebyly uvedeny ve správné výši. Toto své tvrzení však nebylo žádným způsobem prokázáno, pouze se v tomto duchu vyjadřoval svědek Komora. Soud tedy vychází z toho, že směnky byly vyplněny zcela v souladu s ujednáním mezi stranami. Opak nebyl prokázán. Verze žalovaného a Ing. Jaroslava Komory je v rozporu se svědeckou výpovědí Ing. Jaroslava Hrušky a s již citovaným uznáním dluhu. Soud se ztotožňuje se žalovaným v tom, že pohledávky žalobce nejsou pohledávkami zajištěnými, neboť zástavou měla být tzv. kogenerační jednotka ve vlastnictví vedlejšího účastníka smlouvy, společnosti SPIN Plzeň, a.s., přičemž bylo zjištěno, že tato kogenerační jednotka ve vlastnictví vedlejšího účastníka smlouvy není.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 2 o.s.ř. Obě strany měly de facto poloviční úspěch, a proto soud rozhodl o tom, že strany nemají právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 10.09.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v. r. Eva Havlíčková samosoudce