122 ICm 1493/2010
Číslo jednací: 122ICm 1493/2010 KSPL 27 INS 1919/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: XAVER gen, a.s, IČ: 27460363, Žižkova 286/12, Říčany u Prahy, zast. Mgr. Jaroslavem Lukešem, advokátem se sídlem v Benešově, Pražského povstání 2057, proti žalovanému: Ing. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Soukenická 5, Plzeň, insolvenční správce dlužníka-Šumavský Masokombinát s.r.o, zast. Mgr. Martinem Seberou, advokátem se sídlem v Plzni, Bezručova 9, v řízení o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že celková výše pohledávky žalobce přihlášená do insolvenčního řízení před Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. KSPL 27 INS 1919/2010 ve věci dlužníka Šumavský masokombinát činí 760.626,46,-Kč + úroky ve výši 46.592,96,.Kč, tedy celkem 807.219,42,- Kč.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svou žalobou ze dne 19.10.2010 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. vůči dlužníku popřená žalovanou na přezkumném jednání dne. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce v řádném termínu přihlásil do insolvenčního

řízení pohledávku ve výši 760.626,46,-Kč a později doplněním přihlášky ze dne 8.7.201 přihlásil úroky z prodlení do dne zjištění úpadku tj. do dne 11.6.2010 ve výši 46.592,96,-Kč, tedy celková přihlášená pohledávka činí 807.219,42,-Kč Před konáním přezkumného jednání žalovaný vyhotovil Seznam přihlášených pohledávek ze dne 29.7.2010, kde pohledávka přihlášená žalobcem byla žalovaným uznána. Náhle pak, v den konání přezkumného jednání žalovaným vyhotovený Opravený seznam pohledávek ze dne 5.8.2010 již přihlášku žalobce uvádí s poznámkou-výzva-odloženo-. Výzvou k odstranění vady přihlášky ze dne 12.8.2010 vyzval žalovaný žalobce , aby ve lhůtě doplnil svou přihlášku, a to právní důvod vzniku pohledávky. žalobce, i přes přesvědčení, že přihláška pohledávky byla podána zcela správně, doplnil text přihlášky pohledávky, když v ní podrobněji specifikoval právní důvod vzniku pohledávky dle jednotlivých položek tvořících přihlášenou pohledávku a takto upravený text poslat žalovanému. Před konáním zvláštního přezkumného jednání žalovaný vyhotovil seznam přihlášených pohledávek, kde u přihlášené pohledávky žalobce proti minulému nastává změna v tom, že z přihlášené pohledávky správce uznává částku 243.585,84,-Kč a popírá částku 517.040,62,-Kč. Pokud jde o úroky z prodlení, správce pohledávku ve výši 46.592,96,-kč popřel zcela, a to vše s poznámkou-nedoložený právní důvod. Žalobce popření považuje za zcela nedůvodné, není podloženo žádnými doklady, tudíž je neoprávněné.

Žalovaný při jednání dne 13.3.2012 navrhl odročení jednání s odůvodněním, že je přesvědčením, že v této věci je dán prostor pro mimosoudní jednání.

Při jednání, které se konalo dne 9.10.2012, byl žalovaný vyzván, aby soudu sdělil, jakou část pohledávky popřel a z jakého důvodu, neboť tyto skutečnosti nevyplývají ani ze spisu, ani z popření pohledávky. Žalovaný požádal o odročení jednání, aby konkretizoval, co z přihlášené pohledávky popřel.

Na další jednání se žalovaný nedostavil.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, neboť přezkumné jednání, na kterém byla pohledávka částečně popřena dlužnicí se konalo dne 21.9.2010 a žaloba byla podána dne 20.10.2010.

Z přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce, jakožto věřitel přihlásil za dlužníkem-pohledávku v celkové výši 807.219,42-Kč, přičemž se jednalo o 16 pohledávek. Jako důvod vzniku uvedl žalobce u položek 1-4 dodávku zboží, které byly dle dohody s dlužníkem uskutečněny přímo zahraničním dodavatelem-doloženo potvrzeným převzetím dodávek na průvodních dokladech-následně vyfakturováno dlužníkovi. U pohledávek č. 5-15 bylo uvedeno, že se jedná o pohledávky z přefakturace služeb a energií-konkrétně telefonních hovorů , mýtného, silniční daně, spotřeby el. energie a plynu-vše v souladu s ujednáním článku 5, bodu 5.3 podnájemní smlouvy o podnájmu nemovitých a movitých věcí uzavřené dne 23.12.2008 mezi žalobcem a dlužníkem. U pohledávky č. 16 bylo uvedeno, že se jedná o pohledávku z titulu převodu leasingových smluv-poměrné části zbývající akontace připadající na nového leasingového nájemce-dlužníka-nezaplacený zůstatek pohledávky po provedeném částečném zápočtu. K přihlášce byly doloženy avizované faktury, podnájemní smlouva. Přihláška byla žalobcem následně dne 20.9.2010 doplněna, a to pokud se jedná o preciznější vylíčení důvodu vzniku všech pohledávek. Do konce jednání nebylo žalovaným sděleno, které pohledávky žalobce, v jakých částkách a přesně proč popřel.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení celkem 16 pohledávek, v celkové výši 807.219,42,-Kč. Jednalo se o jistinu 760.626,46,-kč + úrok z prodlení ve výši 46.592,96,-Kč. Pohledávky byly řádně specifikovány a dle soudu i doloženy příslušnými doklady. Pohledávky žalobce byly zpočátku žalovaným uznány, následně žalovaný část popřel, a to 517.040,62,-Kč. Jako důvod popření žalovaný uvedl, že je nedostatečně uveden důvod pohledávek. Z žádné písemnosti však nelze vyčíst, které z 16 pohledávek žalovaný popřel a jaký konkrétní důvod k tomu měl. Za takovéto situace soud považuje popření pohledávek ze strany žalovaného za neurčité a nepřezkoumatelné. Soudu tedy nezbylo, že popření vyhodnotit jako bezdůvodné a žalobě vyhovět.

O nákladech soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 27.11.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. samosoudkyně

Za správnost: Lucie Častoralová