122 ICm 1445/2012
Jednací číslo: 122 ICm 1445/2012-22 (KSPL 27 INS 11999/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivana Žánová v právní věci žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ 60192852, Bělehradská 128/222, 120 21, Praha 2 proti žalovanému Mgr. Ing. Haně Müllerové, IČ 14708353, Koterovská 29, Plzeň, IS dlužníka-Libuše anonymizovano , v řízení o žalobě na určení pořadí pohledávky,

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávky žalobce v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Plzni ve věci dlužníka Libuše anonymizovano , anonymizovano a Vojtěch anonymizovano , anonymizovano , ve výši 60.987,97 Kč jsou po právu přihlášeny jako pohledávky nepodmíněné, z čehož pohledávka ve výši 15.403,69 Kč je pohledávkou zajištěnou majetkem dlužníka a pohledávka ve výši 45.584,28 Kč je pohledávkou nezajištěnou majetkem dlužníka a tato bude zařazena do splátkového kalendáře dlužníka, se zamítá.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 28.5.2012 podal žalobce proti žalovanému ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání rozsudku, kterým by soud určil, že jeho pohledávky vůči dlužníku ve výši 60.987,97 Kč jsou přihlášeny jako pohledávky nepodmíněné, z čehož pohledávka 15.403,69 Kč je pohledávka zajištěná a pohledávka ve výši 45.584,28,-Kč je pohledávka nezajištěná a bude zařazena do splátkového kalendáře dlužníka. Žaloba byla odůvodněna tak, že ve věci úpadců Libuše anonymizovano a Vojtěcha anonymizovano bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Žalobce přihlásil svoji pohledávkuve výši 60.987,97,-Kč. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 26.1. 2012 byly pohledávky žalobce žalovaným zjištěny ve výši v souladu s přihláškou, avšak je zde uvedena poznámka, že se jedná o pohledávky nesplatné. Nezajištěná poheldávka ve výši 45.584,28,-Kč však nebyla zařazena do splákového kalendáře, což žalobce zjistil až po datu 21.5.2012 vzhledem k tomu, že žalovaná o zhoršení pořadí přihlášené nezajištěné pohledávky žalobce neinformovala. Přihlášená celková pohšldávka vyplývá ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření, kterou Vojtěch anonymizovano podepsal jako dlužník a Libuše anonymizovano jako spoludlužník. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení poheldávky, od kterých k datu zjištšění úpadku nebylo odtouoeno, tzn, že žalobce poheldávky nezesplatnil. Dle názoru žalobce zespaltnění pohledávky nemá vliv na zařazení nezajištěné pohledávky do splátkového kalendáře, a to obzvláště v tom případě, že je Vojtěch anonymizovano hlavním dlužníkem smlouvy a Libuše anonymizovano spoludludlužnice.

Žalovaná se k žalobě vyjádřila dne 28.8.2012. Navrhla žalobu zamítnout, nebo%ť se nejedná o žalobu na popření pořadí poheldávky, jde pouze o údaj o povaze pohledávky. S ohledem na nesplatnost poheldávek je nelze zařadit do splátkového kalendáře.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení za dlužníky má soud za prokázané, že žalobce přihlásil pohledávku ve výši 60.987,97,-Kč, a to jako pohledávku podřízenou, peněžitou, nepodmíněnou, nezajištěnou a nesplatnou. Jako důvod vzniku byla označena smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3141752051 ze dne 18.7.2005. K přihlášce byla přiložena smlouva o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření uzavřená mezi žalobcem a dlužníkem Vojtěchem anonymizovano dne 18.7.2005. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 26.1 2012 bylo zjištěno, že bylo konstatováno, že u žalobce se jedná o nezajištěné pohledávky, které IS uznává jako podmíněné. Z usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21.5.2012, kterým bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře bylo zjištěno, že pohledávka žalobce nebyla do splátkového kalendáře zařazena.

Podle § 195 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena.

V daném případě soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně. Z důkazů provedených v řízení bylo zjištěno, že pohledávka žalobce nebyla zařazena do splátkového kalendáře, neboť byla žalobcem přihlášena jako nesplatna. Dle názoru soudu pohledávka nemůže být zařazena do splátkového kalendáře, pokud je na ní plněno 3 osobou odlišnou od dlužníka nebo je-li označena za nesplatnou. Až stane-li se pohledávka splatnou, musí žalobce tuto skutečnost soudu sdělit a soud pohledávku dodatečně do splátkového kalendáře zařadí. Soudu není známo, zda žalobce oznámil insolvenčnímu soudu, zda a kdy event. došlo k zesplatnění pohledávky, která je předmětem tohoto sporu. Soudu tedy nezbylo než žalobu zamítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný měl ve věci úspěch a náleželo by mu právo na náhradu nákladů řízení v plné výši. Žalované však žádné náklady nevznikly, resp. je nepožadovala.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím, a to Krajského soudu v Plzni, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 29. 10.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Petra Menclovka