122 ICm 1223/2011
Číslo jednací: 122 ICm 1223/2011-63 (KSPL 27 INS 5345/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: FONIA STEEL spol. s r. o., IČ: 25213164, Plzeň, T.G.Masaryka 16, zast. JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem se sídlem v Plzni, Perlová 9, proti žalovanému: Mgr. Ing. Hana anonymizovano , anonymizovano , Koterovská 29, insolvenční správkyně dlužníka MS MONT s.r.o, zast. Mgr. Gustavem Valenzem, advokátem se sídlem v Plzni, Božkovská 15, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,

takto:

I. U r č u j e s e , že nákladní automobil Peugeot Partner G, RZ 3P808110, rok výroby 2009, číslo položky 22, se vylučuje z majetkové podstaty dlužníka MS MONT s.r.o.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 17.5.2011 ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce dne 17.5.2010 uzavřel s dlužníkem smlouvu o koupi osobního automobilu, který je předmětem tohoto sporu. Obvyklá cena vozu vyplývá z posudku znalce Ladislava Zwikla. Stejného dne byla taktéž mezi zúčastněnými stranami uzavřena smlouva o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek. Dne 18.5.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka a tím nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení podle § 109 a následujících insolvenčního zákona. Dne 10.5.2011 byl žalobce vyrozuměn o tom, že žalovaná jakožto insolvenční správkyně dlužníka zahrnula do majetkové podstaty i předmětný nákladní automobil Peugeot Partner. žalobce je vlastníkem tohoto vozidla a proto podal tuto žalobu.

Žalovaná insolvenční správkyně ve svém vyjádření ze dne 3.2.2012 navrhla žalobu zamítnout. Namítla neúčinnost kupní smlouvy, jejímž předmětem byl předmětný Peugeot Partner, a to proto, že úpadek dlužníka byl zjištěn dne 4.8.2010 a je tedy zřejmé, že smlouva byla uzavřena v roční lhůtě ve smyslu § 241 odst.4 IZ. Ke zvýhodnění žalobce zcela jistě došlo, neboť díky zápočtu obsaženém v kupní smlouvě byl zcela uspokojen, zatímco ze soupisu majetkové podstaty a seznamu přihlášených pohledávek plyne, že předpokládané uspokojení věřitelů nebude dosahovat ani 10%. Dle žalované lze taktéž kupní smlouvu považovat i za znevýhodňující právní úkon ve smyslu § 241 odst. 2 IZ.

V dané věci je mezi stranami nesporné, že na majetek dlužníka-MS MONT s.r.o bylo zahájeno dne 18.5. 2010 insolvenční řízení, které se vede pod sp.zn. 27 INS 5345/2010. Dne 4.8.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka. Insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná, která do majetkové podstaty zahrnula i nákladní automobil Peugeot partner, RZ 3P8 8110. Žalobce soudu předložil smlouvu o vzájemném zápočtu uzavřenou dne 17.5.2010 mezi žalobcem a firmou Malý stavební a montážní společnost s.r.o (předchůdce dlužníka). Touto smlouvou se uvedené subjekty ve smyslu § 364 Obch. zákoníku dohodly započítat vzájemné pohledávky a závazky k datu 17.5.2010 ve výši 360.000,-Kč. Ze smlouvy vyplývá, že předchůdce dlužníka má vůči žalobci pohledávky ze splatných faktur ve výši 360.000,-Kč. Ze stejného dne pochází i smlouva o koupi předmětného vozidla, na základě které dlužník prodal žalobci automobil Peugeot partner za kupní cenu 360.000,-Kč včetně DPH. žalobce doložil znalecký posudek ohledně stanovení obvyklé ceny vozidla, která byla určena částkou 295.200,-Kč bez DPH.

Podle § 241 odst. 1 a 2 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkurzu. Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle § 241 odst. 4 IZ zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Podle § 241 odst. 5 písmeno b) IZ zvýhodňujícím právním úkonem není právní úkon, učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku , na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která s dlužníkem tvoří koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

V průběhu řízení učinila žalující strana nesporným, že byly naplněny podmínky ustanovení § 241 odst. 1,2 a 4 IZ. Ve vztahu ke kumulativnímu splnění podmínek uvedených v § 241 odst. 5) písmeno b) IZ žalovaná sporovala pouze podmínku poslední, a to nemožnost žalobce při náležité péči poznat, že dlužník je v úpadku. Odkazovala zejména na tzv. Přehled hospodářských výsledků dlužníka, který se nachází ve Sbírce listin, což je veřejný seznam firem, ze kterého je zřetelné, že v roce 2009 nebyla situace dlužníka dobrá, neboť faktury přesahovaly i 30 dnů splatnost, dlužník si dlouhodobě neplnil povinnosti.

K naposledy uvedenému žalobce tvrdil, že i při náležité péči žalobce nedisponoval informacemi o dlužníku, z nichž by mohl důvodně usuzovat, že je v úpadku. Žalobce věděl, že mu dlužník dluží, nicméně z toho žádné závěry o potencionálním úpadku činit nemohl a navíc, stejně jako dlužník mu dlužila a stále dluží i řada jiných subjektů, což je bohužel běžná praxe. Podle žalované nemohl žádný přehled o hospodářských výsledcích dlužníka vést žalobce k domnění, že by dlužník byl v úpadku a nebo že by se k úpadku chýlil. Zhoršení hospodářské situace v průběhu existence vykazuje celá řada firem, ve stavebnictví jsou zcela běžné platby i 60 a více dnů po splatnosti. Žalobce s dlužníkem spolupracoval dlouhodobě, obchody probíhaly normálně ještě v roce 2010.

Žalobce soudu doložil seznam firem, se kterými žalobce taktéž spolupracuje a které měli od 1.1.1990 do 18.5.2010 pohledávky do 90 dnů po splatnosti, 180 dnů po splatnosti a dokonce i nad 360 dnů po splatnosti. Jednalo se o mnoho firem, z nichž ani jedna není v úpadku a úpadek jí nehrozí. U splatnosti do 180 dnů se jednalo například o 4 dlužníky, u kterých žalobce provedl kontrolu hospodaření v letech 2009 a 2010, všechny firmy stejně jako úpadce vykazovaly v uvedených letech zápornou hospodářskou bilanci a jejich dluhy jsou více jak 90 dnů po splatnosti. Jak uvedl žalobce, všechny firmy se žalobcem stále spolupracují a jsou aktivní. K naposledy tvrzenému žalobce doložil seznam dlužníků a účetní závěrky. . Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žalobce podal žalobu po právu. Žalobce prokázal, že automobil Peugeot Partner G zahrnula žalovaná do majetkové podstaty dlužníka neoprávněně, neboť se jedná o majetek žalobce. Žalované se v řízení nepodařilo prokázat, že by kupní smlouva, předložená žalobcem ohledně koupě Peugeota Partnera G, byla neúčinným právním úkonem ve smyslu § 241 odst. 2 a 4 insolvenčního zákona. Naopak žalobci se podařilo prokázat, že kupní smlouva zvýhodňujícím právním úkonem nebyla, a to proto, že byly splněny všechny podmínky požadované v § 241 odst. 5 písmeno b) IZ. Soud se neztotožňuje se žalovanou v tom, že žalobce mohl, pokud by nahlédl do hospodářských výsledků úpadce ve Sbírce, které jsou veřejné a dostupné na internetu, právě z výsledků úpadce dovodit, že je v úpadku anebo, že k úpadku směřuje. Z tabulek, které předložil žalobce ohledně jeho dalších dlužníků je patrné, že byť tyto subjekty mají dlouhodobě faktury po splatnosti a vykazují v určitých obdobích ztráty, přesto jsou aktivní a nehrozí jim úpadek. Z popsaných důvodů soud návrhu žalobce tímto rozsudkem vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze podáním učiněným u soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 17.04.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. Samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Menclová