122 ICm 119/2013
Jednací číslo: 122 ICm 119/2013-33 (KSPL 27 INS 8073/2012) .

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou v právní věci žalobce: BRE Bank S.A., IČ 27943445, Karolínská 654/2, 186 00, Praha 8 proti žalovanému: JUDr. Martin Aleš, IČ 45331073, rč: , nar. 05.09.1962, Houškova 30, 326 00, Plzeň, IS dlužníka: Romana anonymizovano , anonymizovano , Dolní Nivy 121, 356 01, Sokolov o Žalobě o určení výše a pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka P7 žalobce vůči dlužnici Romaně anonymizovano , trvale bytem Sokolov, Dolní Nivy 121 je po právu a platná a určuje se ve výši 73.461,66 Kč jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 14.01.2013 podal žalobce ke zdejšímu soudu žalobu, kterou se domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že žalobce podal ke zdejšímu soudu řádně a včas přihlášku své pohledávky v celkové výši 73.461,66 Kč, která je složena z jistiny úvěru ve výši 60.325,85 Kč a příslušenství ve výši 13.035,81 Kč. Při přezkumném jednání konaném u zdejšího soudu dne 13.12.2012 byla pohledávka žalobce popřena v celkové výši. Důvodem popření bylo neprokázání vzniku pohledávky. Žalobce s popřením pohledávky nesouhlasí, neboť je přesvědčen, že jeho nárok uplatněný přihláškou je po právu. Žalobce a dlužník společně dne 22.07.2009 uzavřeli smlouvu o hotovostním úvěru ,,mP půjčka plus , na základě které žalobce poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 73.000,--Kč. Tato částka tak byla dne

22.07.2009 připsána ve prospěch běžného účtu klienta. Z důvodu toho, že dlužník řádně a včas neplnil sjednané splátky, banka dne 29.07.2011 odstoupila od výše uvedené úvěrové smlouvy. Dlužná jistina byla od této doby následně úročena výpůjční úrokovou sazbou ve výši 14,9 % a dále zákonným úrokem z prodlení.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil dne 20.02.2013. Uvedl, že v přihlášce pohledávky není ani slovo o tom, že úvěr byl skutečně dlužnici poskytnut. Nevyplývá to ani z příloh přihlášky. Smlouva o úvěru je přitom smlouvou reálnou, kdy ke vzniku závazku dlužníka nestačí pouze uzavření smlouvy, musí přistoupit ještě poskytnutí peněžních prostředků. Z tohoto důvodu správce pohledávku popřel v plné výši.

Při jednání, které se konalo dne 04.03.2013 byla k důkazu provedena přihláška pohledávky žalobce do insolvenčního řízení, smlouva o hotovostním úvěru uzavřená mezi dlužníkem a žalobcem dne 22.07.2009, žádost o poskytnutí hotovostního úvěru. Dále byl konstatován k důkazu výpis z účtu mKONTO 670100, zejména pak článek 13, č. transakce 124, ze kterého jednoznačně vyplynulo, že došlo k připsání částky 73.000,--Kč na účet dlužnice. Dále byl k důkazu konstatován výpis z úvěrového účtu žalované, resp. dlužnice, ze kterého taktéž vyplynulo, že jí částka 73.000,--Kč byla poskytnuta. Z protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů, které se konalo dne 13.12.2012 bylo zjištěno, že insolvenční správce popřel pohledávku žalobce. Žalobce se přezkumného jednání nezúčastnil.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávky nevznikla nebo že již zcela zanikla a nebo že se zcela promlčela.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

V daném případě soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě. Přezkumné jednání, kde byla popřena pohledávka žalobce se konalo 13.12.2012. Tohoto přezkumného jednání se žalobce jakožto věřitel nezúčastnil, proto byl následně žalovaným vyzván k podání žaloby, s odůvodněním, že pohledávka byla popřena. Žaloba pak byla podána 14.01.2013.

Vzhledem k tomu, že pohledávka žalobce byla žalovaným popřena pouze z toho důvodu, že nebylo doloženo, že žalobce reálně dlužnici poskytl úvěr ve výši 73.000,--Kč, což bylo následně při jednání doloženo, soud neměl důvodu žalobě nevyhovět. Mezi žalobcem a dlužnicí byla uzavřena dne 22.07.2009 smlouva o hotovostním úvěru, na základě které žalobce poskytl dlužnici úvěr ve výši 73.000,--Kč. Dlužnice přestala hradit splátky úvěru, a proto došlo ze strany žalobce k odstoupení od smlouvy. Dlužná jistina pak byla od doby odstoupení úročena výpůjční úrokovou sazbou plus zákonným úrokem z prodlení. Pohledávka žalobce byla tedy shledána po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodováno podle § 202 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.

Krajský soud v Plzni dne 04.03.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Ivana Žánová, v.r. Bc. Jana Viktorie Šeinerová samosoudkyně