122 ICm 1073/2012
Číslo jednací: 122 ICm 1073/2012-32 KSPL 27INS 5669/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Žánovou ve věci žalobce: Zemědělské služby Dynín, IČ: 60070820, Dynín 92, 373 64, zast. Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, advokátem se sídlem České Budějovice, Dukelská 21, proti žalovanému: Ing. Vladimíru Nechutnému, Soukenická 5, Plzeň, insolvenční správce dlužníka-Ing. Světlana Komorová, v řízení o žalobě na určení existence popřené pohledávky,

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce v celkové výši 30.352.425,04,-Kč za dlužníkem Ing. Světlanou Komorovou uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u tohoto soudu pod sp.zn. KSPL 27 INS 5669/2011 je po právu a zajištěna co do právního důvodu i výše.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svou žalobou ze dne 16.4.2012 domáhal vydání shora uvedeného rozsudku. Žaloba byla odůvodněna tak, že usnesením zdejšího soudu byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Světlany Komorové a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Žalobce včas přihlásil svoje pohledávky za dlužnicí v celkové výši 30.767.496.66,-Kč, a to pod pohledávkami č. 1 až 10. Žalovaný část pohledávek popřel, a to v rozsahu 6.787.518,66,-Kč, pohledávku ve výši 23.979.978,-Kč uznal. Žalovaný posoudil všechny pohledávky jako nevykonatelné. Důvodem popření má být to, že pohledávky nevznikly, konkrétně žalovaný popřel zákonný úrok u pohledávek č. 1,2,3,4,6,8 a 10 a pohledávku č. 4 a 7,9 popřel zcela. žalobce dne 12.4. 2012 zaslal soudu částečné zpětvzetí přihlášky pohledávek, přičemž k datu podání žaloby činí pohledávka č. 1) 1.745.000,-kč + příslušenství 226.113,64,-Kč, 2) 1.745.000,-kč + příslušenství 214.257,20,-Kč, 3) 1.745.000,-kč + příslušenství 203.022,27,-Kč, 4) 12.215.000,-Kč + příslušenství 1.366.690,39,-Kč, 5) 2.839.464,-kč, 6) 2.391.890,-kč + příslušenství 399.048,24,-Kč, 7) 159.508,-Kč + příslušenství 16.254,95,-Kč, 8) 2.990.649,-Kč + příslušenství 290.162,41,-Kč, 9) 432.987,13,-Kč, 10) 1.147.439,-Kč + příslušenství 224.938,81,-Kč. Pohledávka č. 1 vznikla z titulu ručitelského závazku dlužníka dle Notářského zápisu NZ 515/2008 ve znění dodatků, jde o 18.splátku, která měla být uhrazena 20.5.2010. Pohledávka č. 2) je splátkou č. 19, pohledávka č. 3 splátkou č. 20, pohledávka č. 4) je doplatkem zbývající části dluhu z NZ. Pohledávka č. 5) vznikla taktéž z ručitelského závazku, jedná se o smluvní pokutu z dlužných částek. Pohledávka č. 6 znázorňuje úročení shora citovaného dluhu, pohledávka č. 7 je částí 18.splátky, která měla být zaplacena do 26.92010. Pohledávka č. 8 je opět doplatkem zbývající části dluhu z NZ, pohledávka č.9 je smluvní pokutou z dlužných částek a konečně pohledávka č. 10 je opět úrok z dluhu.

Žalovaný č. ve svém vyjádření k žalobě ze dne 29.8.2012 uvedl, že z předloženého žalobního návrhu je zřejmé, že žalobce upravil svoji insolvenční přihlášku v insolvenční věci sp.zn. 27 INS 5669/2011, zejména v části jistiny s přihlédnutím k výsledku přezkumného jednání. Z předložených důkazů je zřejmé, že rozhodování insolvenčního správce při přezkumném jednání odpovídalo stavu insolvenční přihlášky. Insolvenční správce ponechává rozhodnutí na úvaze soudu.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále také jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15-ti dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka Světlany Komorové je patrno, že žalobce byl označen jako věřitel č. 5 a prvotně přihlásil pohledávku v celkové výši 30.352.425,04,-Kč Tato částka byla tvořena deseti pohledávkami, tak jak je uvedeno v žalobě, přičemž jako právní titul je u všech pohledávek uveden Notářský zápis NZ 515/2008, N 530/2008-ručitelský závazek dlužníka. Následně došlo k částečnému zpětvzetí přihlášky pohledávek, a to tak, jak je koncipována žaloba. V kolonce další okolnosti pak bylo uvedeno, že z původní dlužné částky zbývá uhradit 17.450.000,-kč, když naposledy byla uhrazena 15.splátka. Splátka č. 20 měla být uhrazena dne 20.7.2010. Dále byl proveden důkaz stejnopisem Notářského zápisu se psaného dne 27.11.2008, sp.zn. N 530/2008, NZ 515/2008, ve kterém účastníci-žalobce jako věřitel, akciová společnost SPIN Plzeň a.s, jako dlužník, akciová společnost SP Poběžovice a.s, jako ručitel a zástavce , dále Ing. Jaroslav komora a Ing. Světlana Komorová, taktéž jako ručitelé uzavřeli dohodu o uznání dluhu a jeho splacení a dohodu dle § 71 až 71c notářského řádu s prohlášením povinné osoby o svolení k přímé vykonatelnosti dle ust. § 274 písmeno e) o.s.ř a zástavní smlouvu. Předmětem uznání byl závazek společnosti SPIN vůči žalobci z důvodu nezaplacení kupní ceny za postoupené pohledávky v celkové výši 25.984.285,-Kč, přičemž se zúčastnění dohodli, že SPIN zaplatí uvedený dluh ve dvaceti měsíčních splátkách , a to zpočátku ve výši 550.000,.Kč, splátku č. 15) ve výši 834.285,-Kč a od šestnácté splátky ve výši 1.745.000,-Kč měsíčně. Součástí NZ bylo i ujednání o úročení, kdy úrok z dluhu činí 3M PRIBOR-5% p.a. Dále v bodě 5) je uvedeno zajištění závazku vystavením směnky, která je zaručena čestným prohlášením ing. komory a Ing. Komorové. Ing. Jaroslav Komora a Ing. Světlana Komorová prohlásili, že na sebe berou povinnost vůči věřiteli, uspokojit kteroukoli pohledávku věřitele vůči dlužníkovi vyplývající z této dohody, pokud tak neučiní dlužník. K notářskému zápisu pak byly uzavřeny 2 dodatky, kterými se měnily termíny splatnosti některých splátek. Soud provedl důkaz smlouvou o postoupení pohledávek, ve které figuroval jako postupník SPIN Plzeň a.s, jako postupitel žalobce a jako dlužník SP Poběžovice a.s. Postoupená pohledávka vznikla jako nesplacená kupní cena za dodávky krmných směsí podle kupních smluv č. QKS-V-07/26 ze dne26.4.2007 a č. QKS-V-08/026. Souhrnná výše pohledávek činila 18.913.194,-Kč, resp. 25.984.285,-Kč. . V dané věci soud na úvod konstatuje, že žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, tuto skutečnost učinily strany nespornou.

Soud po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba byla podána oprávněně. Žalovaný popřel pohledávky žalobce co do zákonných úroků z prodlení před částečným zpětvzetím ve výši 415.071,62,-Kč, následně již ponechal rozhodnutí na úvaze soudu. Soud z dokazování zjistil, že splátky dle notářského zápisu nebyly dlužníkem hrazeny, resp. naposledy byla uhrazena splátka č. 15). Ing. Komorová jako ručitelka vstoupila dle NZ do povinností dlužníka a je povinna i k úhradě zákonných úroků z prodlení, tak jak je následně žalobce specifikoval. Soud tedy žalobě vyhověl.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb.

Poučení : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů ode doručení jeho písemného vyhotovení, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, ve trojím vyhotovení.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Plzni dne 6.11.2012

Mgr. Ivana Žánová, v.r. Za správnost: samosoudkyně Lucie Častoralová