122 Cm 1/2010
i Číslo jednací: 122Cm 1/2010-46

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK F' J MENEM REPUBLIKY Krajský soud vPlzni rozhodl samosoudeem JUDr. Josefem Střeštíkem ve véoi žalobce: Komerční banka,I a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 proti

žalovaněmu: Ing. Zdeněk Zavadil, bytem Guldenerova 20, 326 00 Plzeň, a vedlejšímu ůčastníkovi na straně žalovaněho: Libor Valaehovíě, bytem Sídliště 650, 357 01 Rotava, o popření nevykonatelné pohledávky Kč 120.000,-takto: l. Žaloba o určení pravosti pohledávky ve výši Kč 120.000,-,l přihlášená žalobkyní za dlužníkem Liborem Valaehoviěem v insolvenční věci KSPL 27 INS 3251f2008 s e z a m i t á.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou, doručenou soudu 6.1.2010, se žalobce domáhal urěení pravosti své pohledávky ve výši Kč 120.000,-, přihlášené do insolveněniho řízení dlužníka Libora Valaohoviče, vedeného zdejším soudem pod spzn. KSPL 27 INS 325112008. Přihlášená pohledávka byla při přezkumném jednání konaném 21.4.2009 žalovanyrn IS uznána, byla však popřena eo do pravosti dlužníkem. Protože úpadek dlužníka byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, nastoupil režim § 410 odst. 2 IZ a žaloboi ve smyslu § 407 IZ počala lhůta kpodáni žaloby běžet dnem 23.12.2009, kdy bylo rozhodnutí o schválení splátkového kalendáře zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Po věcné stránce odůvodňuje žaloba relevantnost přihlášené pohledávky smlouvou o úvěru reg. ě. 0340703222433, uzavřenou 18.12.2003 s Josefem Valaehovičem, právním předchůdcem nynějšího dlužníka. Odkazuje též na obecné podmínky Komerční banky, a.s. pro úvěry občanům. Nynější dlužník podepsal dne 18.12.2003 s manželkou ručitelské prohlášení na poskytnutý úvěr, a protože osobni dlužník nesplnil svůj závazek ani v přiměřené lhůtě po obdržení výzvy, uplatnil žalobce svou pohledávku, která byla prohlášením ručitele omezena co do částky Kč 120.000,-, za dlužnikem.

Žalovaný IS ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že osobní dlužník Josef Valachovič ještě před splacením úvěru zemřel dne 2.5.2006, a protože nynější dlužník svému zemřelému bratrovi za předmětný úvěr ručil dle ručitelského závazku, uznal IS pohledávku žalobce v přihlášené výši. Dlužník sice tvrdil, že jeho zemřelý bratr měl uzavřenou pojistku, která by měla krýt nesplacený úvěr, avšak správci nebyly v tomto směru předloženy doklady. Pohledávku však popřel dlužník co do pravosti.

Při ústním jednání konaném 16.9.2010 doplnil žalovaný IS své vyjádření další korespondenci, týkající se otázky kolektivního pojištěni ke spotřebitelským úvěrům, resp. jejího vypovézení ze strany Komerční pojišťovny, a.s. Na základě této nové skutečnosti vyžádal si žalobce lhůtu kdošetření této otázky. Žalovaný IS pak podal soudu návrh na vedlejší účastenství dlužníka Libora Valachoviče na straně žalovaného. S tímto vyslovil vedlejší účastník souhlas podáním, doručeným soudu 8.10.2010, a soud tedy ve smyslu § 93 o.s.ř. konstatoval, že doručením tohoto oznámení se vedlejším účastníkem na straně žalovaného stal pan Libor Valachovič.

Žalobce v písemném vyjádření ze dne 24.9.2010 potvrdil, že 27.12.2000 uzavřela KB, a.s. jako pojístník, s Komerční pojišťovnou, a.s. jako pojistitelem, smlouvu o kolektivním pojištění. Tato má depad i na pojištění fyzických osob pro případ specifikovaných rizik v případě, že pojistnik uzavřel smlouvu o poskytnutí úvěru. Dnem 18.12.2003 na základě smlouvy o úvěru vstoupil do kolektivního pojištění i tehdejší osobní dlužník Josef Valachovič. Pak se ale zjistilo, že smlouva neodpovídá pojistné-technickým zásadám a pojistná smlouva byla ze strany Komerční pojišťovny, a.s. dne 22.1.2004 vypovézena a pojištěni tím zaniklo. Žalovaný, resp. vedlejší účastník na straně žalovaného, nemůže tedy dovozovat, že nesplacený úvěr (a ztoho plynoucí přihlášená pohledávka) byl vyřešen z uzavřené pojistné smlouvy.

Soud provedl důkaz smlouvou o úvěru reg. č. 0340703222433 ze dne 18.12.2003 a navazujícího prohlášení ručitele ztéhož dne. Zjistil, že žalobce poskytl úvěr ve výši Kč 420.000,-osobnímu dlužníkovi Josefu Valachovičovi s tím, že úvěr s příslušenstvím bude splacen do 20.11.2009, měsíčními splátkami ve výši Kč 8.569,-. Nynějši dlužník a vedlejší účastník Libor Valachovič podepsal spolu smanželkou 18.12.2003 ručitelské prohlášení, kterým za shora uvedený úvěr ručí do výše Kč 120.000,-.

Ze smlouvy o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům klientů Komerční banky, uzavřené dne 27.12.2000 mezi Komerční bankou, a.s. jako pojistníkem a Komerční pojišťovnou, a.s. jako pojistitelem, zjistil soud, že toto pojištění se vztahuje na fyzické osoby, se kterými KB, a.s. uzavřela úvěrové smlouvy, a kromě jiného se pojištění vztahuje i pro případ smrti. Dle či. II, odst. 3 pak do kolektivního pojištění nelze přijmout klienta, který nesplňuje podmínky pro vstup do kolektivního pojištění uvedené ve smluvním ujednání a zdravotním dotazníku. Z přílohy 2 smluvního ujednání ke kolektivnimu pojištění k úvěrům, či. 3, pak vyplývá, že pojištěný vstupuje do kolektivního pojištění k úvěrům v den podpisu smlouvy o úvěru, přičemž počátek pojistné ochrany daného klienta je v 00 hodin dne následujícího po dni prvního čerpání poskytnutého úvěru. Pojistná ochrana klienta kromě jiného končí též úmrtím pojištěného.

Soud dále provedl důkaz sdělenim Komerční pojišťovny a.s. ze dne 22.1.2004, kterým sděluje Komerční bance, a.s. výpověď kolektivního pojištění ke spotřebitelským úvěrům pojištěného Josefa Valachoviče. V textu se uvádí, že výše uvedená smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům sjednaná 26.11.2003 neodpovídá pojistné-technickým zásadám pro sjednávání pojištění.

Žalobce posléze k důkazu předložil přílohu ke smlouvě o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům ze dne 26.11.2003. Jde v podstatě o formulář-zdravotní dotazník ohledně zdravotního stavu pojištěného Josefa Valachoviče, přičemž tento formulář navazuje na žádost o poskytnutí úvěru, datovanou rovněž 26.11.2003.

Po zhodnocení provedených listinných důkazů dospěl soud kzávěru o zamítnutí žaloby. Vycházel z toho, že úvěrová smlouva tehdejšího osobního dlužníka Josefa Valachoviče byla podepsána 18.12.2003 a téhož dne bylo souběžně podepsáno ručitelské prohlášení nynějšího dlužníka Libora Valachoviče somezenim do částky Kč 120.000,-. Tomuto předcházela žádost Josefa Valachoviěe o poskytnutí úvěru ze dne 26.11.2003 na základě vyplněného a podepsaného zdravotního dotazníku klienta z téhož dne. Žalobce tedy cca tři týdny věděl, zda a jaká zdravotní či jiná rizika vyplývají ze zdravotního stavu pojištěného Josefa Valachoviče, přesto úvěrová smlouva byla uzavřena. Jejím uzavřením tedy pojištěný vstoupil do kolektivního pojištění k úvěrům dle článku 3 smluvního ujednání dle přílohy 2 smluvního ujednání ke kolektivnímu pojištěni. Jestliže pak posléze pojistitel ze smlouvy o kolektivním pojištění, tj. Komerční pojišťovna, a.s., dospěl přesto kzávěru, že v případě Josefa Valachoviče smlouva neodpovídá pojistné-technickým zásadám pro sjednávání pojištění a přikročil kvýpovědi, datované 22.1.2004, nelze tomuto postupu přitakat. Nejen proto, že všechny zjištěné skutečnosti ohledně pojištěného byly známy od 26.11.2003, nebránily však uzavření úvěrové smlouvy dne 18.12.2003, ale především též pro neurčitost a nesrozumitelnost úkonu z 22.1.2004, tj. výpovědi z kolektivního pojištění. Není zde uvedeno, jakým pojistné-technickým zásadám smlouva o kolektivním pojištění Josefa Valachoviče odporuje, ale především se oznamuje, že smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům sjednaná 26.11.2003 neodpovídá pojistné-technickým zásadám pro sjednávání pojištění. Z výše uvedeného sledu listinných dokladů pak vyplývá, že 26.11.2003 nebyla sjednána žádná smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům. Toho dne pouze tehdejší osobní dlužník Josef Valachovič vyplní] příslušný formulář KB, a.s. o poskytnutí osobního úvěru a formulář o svém zdravotním stavu. Smlouva o kolektivním pojištění ke spotřebitelským úvěrům byla uzavřena již 27.12.2000 mezi Komerční bankou, a.s. a Komerční pojišťovnou, a.s. Úvěrová smlouva mezi Komerční bankou, a.s. a Josefem Valachovičem byla uzavřena (spolu sručitelským prohlášením) dne 18.12.2003. Úkon Komerční pojišťovny, a.s. ze dne 22.1.2004 pokládá soud za neplatný dle § 37 odst. l obč.zák., neboť není určitý a srozumitelný. Jeho zamýšlené účinky proto nenastaly, a protože nastala smrt pojištěného Josefa Valachoviče, je pro tento případ stanoven postup dle článku 5 přílohy 2 smluvního ujednání ke kolektivnímu pojištění k úvěrům, tedy pojistné plnění ve výši zůstatku nesplacené jistiny k příslušnému měsíci a roku, v němž nastala pojistná událost, mělo být poukázáno oprávněné osobě poskytující úvěr, tj. Komerční bance, a.s. od Komerční pojišťovny, a.s.

Soud proto žalobu zamítl, a protože žalovaný ani vedlejší účastník na straně žalovaného náhradu nákladů řízení nepožadovali, rozhodl soud tak, že žádný zúčastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání k Vrchnírnu soudu v Praze do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím soudu podepsaného.

Krajský soud v Plzni dne 18.11.2010

Za správnost vyhotovení: Helena Mařková sl***-:2.

JUDr. Josef Střeštík, v.r. samosoudce