11 Zp 38/2002
Datum rozhodnutí: 10.07.2002
Dotčené předpisy:
11 Zp 38/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Hasche a soudců JUDr. Pavla Kučery a JUDr. Jana Engelmanna rozhodl v právní věci navrhovatele M. R., proti odpůrci Státní volební komisi se sídlem v Praze 1, U Obecního domu č. 3, o návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, t a k t o:

Návrh s e z a m í t á.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Ve svém podání doručeném Nejvyššímu soudu dne 10. 7. 2002 navrhovatel M. R. uvádí, že volební lístky za L. kraj možná i jinde byly tištěny oboustranně, čímž pravděpodobně byli za každou stranu poškozeni na preferencích dva kandidáti uvedení tiskem na rubové straně lístku, že zadaná zakázka tiskárnám byla prodražena úmyslně, šlo jistě o korupční jednání a finanční prospěch, jednostranný potisk jiná cenová relace. Žádá uvedení cen v jednom a druhém případě. Dále uvádí, že proto bylo pracnější zpracování ve volebních komisích, každý lístek bylo nutné při finálním sčítání otáčet.

Podle § 87 odst. 1 zákona. se podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu (tj. § 200n o. s. ř.) každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována, přičemž návrh je třeba podat nejpozději deset dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.

Ve smyslu ustanovení § 200n odst. 4 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhodne o návrhu do dvaceti dnů bez jednání usnesením, proti němuž nejsou přípustné opravné prostředky a jež nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce soudu.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných dne 14. a 15. června 2002 vyhlásila Státní volební komise dne 18. června 2002.

Nejvyšší soud především v této věci zkoumal, zda je návrh podán včas ve lhůtě uvedené v ustanovení § 87 odst. 1 zákona, tedy ve lhůtě deseti dnů od vyhlášení výsledků voleb.

Podstatné přitom je, že zákon obsahuje zvláštní ustanovení upravující počítání lhůt (§ 97a zákona). Podle § 97a odst. 1 zákona se do běhu lhůty nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Podle § 97a odst. 3 zákona lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hod. Podle § 97a odst. 4 zákona lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Toto ustanovení je pro posuzování lhůt ve věcech soudního přezkumu voleb ustanovením speciálním, ze kterého musí soud vycházet. Nelze v tomto směru uplatnit obecná ustanovení občanského soudního řádu o lhůtách.

Ze zákona (§ 87 odst. 1 a § 97a), jakož i z data vyhlášení výsledků voleb tedy vyplývá, že návrh na neplatnost volby kandidáta bylo možno uplatnit do pátku 28. června 2002 do 16.00 hodin u Nejvyššího soudu.

Návrh byl sice podán k poštovní přepravě dne 28. června 2002, ovšem Nejvyššímu soudu byl doručen až dne 10. července 2002, tj. po uplynutí zákonem stanovené hmotněprávní lhůty. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že návrh obsažený v podání navrhovatele se zamítá, aniž mohl meritorně přezkoumávat jeho důvodnost.

Řízení o návrhu na vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb je zvláštním druhem řízení z hlediska rozhodování o jeho nákladech. Nejvyšší soud má za to, že s přihlédnutím k povaze, účelu a předmětu tohoto řízení je nutno rozhodnout o nákladech řízení ve smyslu § 146 odst. 1 písm. a) o. s. ř., per. analogiam. Platí tedy pro toto řízení, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není žádný opravný prostředek přípustný (§ 200n odst. 5 o. s. ř.).

V Brně dne 10. července 2002

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch