11 Zp 29/99
Datum rozhodnutí: 20.01.2003
Dotčené předpisy:11 Zp 29/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 20. ledna 2003 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Stanislava Rizmana a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Karla Hasche ve věci navrhovatele Vlády České republiky, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, zastoupeného JUDr. V. H., ředitelem odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, proti odpůrci Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR se sídlem Sokolov, Hornická 1415, zastoupeného předsedou V. M. , bytem H. , S. , o pozastavení činnosti politického hnutí, t a k t o :

Činnost politického hnutí Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR s e p o z a s t a v u j e .

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odpůrce je povinen zaplatit státu na účet Nejvyššího soudu ČR částku 1.000,- Kč jako soudní poplatek do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky obdržel dne 28. 5. 1999 návrh vlády na pozastavení činnosti politického hnutí Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR. Navrhovatel odůvodnil uvedený návrh tím, že odpůrce opakovaně nesplnil povinnost, vyplývající pro něj z ustanovení § 18 odst. 1 zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), když nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční finanční zprávy za rok 1996 a rok 1997. V tomto směru navrhovatel poukázal na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 11. června 1997 č. 382 a ze dne 22. května 1998 č. 825. Navrhovatel tak dovozuje, že činnost odpůrce je v rozporu s ustanovením § 4 písm. a) zákona, podle něhož nemohou vyvíjet činnost politické strany a politická hnutí, která porušují ústavu a zákony. Proto se domáhá, aby Nejvyšší soud rozhodl o pozastavení činnosti odpůrce.

Odpůrci byl návrh doručen dne 28. června 1999. Odpůrce se k návrhu vyjádřil s tím, že žádá o prominutí skutečnosti, že nesplnil zákonnou povinnost předložit výroční finanční zprávy dle zák. č. 424/1991 Sb. a současně navrhuje, aby Východoevropské politické hnutí ČR nebylo zrušeno. Proto přiložil ke svému vyjádření stanovy, programové cíle, osvědčení ze statistického úřadu a konečný účet devizového a běžného účtu vedeného u České spořitelny v Sokolově.

Navrhovatel k výzvě Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2002 uvedl, že výroční finanční zpráva Východoevropského národnostního politického hnutí v ČR za rok 1996 a 1997 se dle zjištění Ministerstva vnitra ze dne 2. prosince 2002 v dokumentaci rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dosud nenachází, přičemž politické hnutí nepředložilo výroční finanční zprávu ani za rok 1998 až 2001. Za tohoto stavu věci konstatuje, že návrh vlády na pozastavení činnosti jmenovaného politického hnutí je nadále aktuální.

Jednání před Nejvyšším soudem o pozastavení činnosti politického hnutí bylo nařízeno na 17. prosince 2002. Jednání před Nejvyšším soudem se zástupce navrhovatele ani odpůrce nezúčastnili. Doručení předvolání k jednání bylo zástupci navrhovatele i odpůrci vykázáno dne 28. listopadu 2002. Z tohoto jednání se zástupce odpůrce JUDr. V. M. , předseda strany telefonicky omluvil, neboť chtěl být osobně účasten u jednání soudu, a proto navrhl odročit jednání soudu na 20. ledna 2003 nebo na 20. února 2003. Návrhu na odročení jednání Nejvyšší soud vyhověl a jednání o pozastavení činnosti politického hnutí bylo nařízeno na 20. ledna 2003. Předvolání k jednání bylo zástupci navrhovatele doručeno dne 27. prosince 2002 a zástupci odpůrce dne 27. prosince 2002.

Při jednání před Nejvyšším soudem podal předseda senátu zprávu o stavu věci, zejména konstatoval návrh vlády na zahájení řízení, dále přednesl písemné vyjádření odpůrce, stanovisko navrhovatele, vyjádření odpůrce, usnesení od výboru pro kontrolu z roku 2000 k výročním finančním zprávám za rok 1998, usnesení Poslanecké sněmovny z roku 1997, výroční finanční zprávu za rok 1996, usnesení Poslanecké sněmovny z roku 1999 k výročním finančním zprávám za rok 1998, usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2000, výroční finanční zprávu za rok 1999. Poté předseda senátu vyzval zástupce navrhovatele JUDr. V. H. k přednesení závěrečného návrhu.

Navrhovatel potvrdil, že na návrhu, aby činnost hnutí byla pozastavena trvá s ohledem na konstatované skutečnosti a to i bez ohledu na nesprávné poučení finančním úřadem.

Zástupce odpůrce JUDr. V. M. se k jednání před Nejvyšším soudem nedostavil.

Podle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 382 z 11. schůze konané dne 11. června 1997 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1996 a usnesení Poslanecké sněmovny č. 825 z 25. schůze konané dne 22. května 1998 ke zprávě rozpočtového výboru a kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1997, nepředložil odpůrce výroční finanční zprávy za rok 1996 a rok 1997.

K vyžádání Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2002 bylo jako příloha podání tajemníka Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předloženo usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 825 z 25. schůze z 22. května 1998, usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 275 z 13. schůze z 20. května 1999 a konečně usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1063 z 25. schůze z 30. května 2000, v nichž je Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR uvedeno mezi politickými stranami a politickými hnutími, které nepředložily výroční finanční zprávy, či jejichž strany byly neúplné nebo jiným způsobem porušily zákony upravující činnost a hospodaření politických stran a hnutí.

Nadto ve svém podání ze dne 4. prosince 2002, č. j. VS-7630/SDR/1-2002, JUDr. V. H. , zástupce navrhovatele, Nejvyššímu soudu sdělil, že výroční finanční zpráva Východoevropského národnostního politického hnutí v ČR za rok 1996 a 1997 se dle zjištění navrhovatele ke dni 2. prosince 2002 v dokumentaci rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dosud nenachází, přičemž politické hnutí nepředložilo výroční finanční zprávu ani za rok 1998 až 2001. Za tohoto stavu nezbylo navrhovateli než konstatovat, že jeho návrh na pozastavení činnosti shora uvedeného politického hnutí je nadále aktuální.

Podle § 4 písm. a) zákona mimo jiné platí, že vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují Ústavu a zákony.

Podle § 18 odst. 1 zákona jsou strany a hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční finanční zprávu v členění konkretizovaném pod body a) až e) citovaného ustanovení.

Podle § 14 odst. 1 zákona může činnost strany a hnutí být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až § 5, § 6 odst. 5 a § 17 až 19 zákona nebo se stanovami.

Podle § 15 odst. 1 zákona platí, že o pozastavení činnosti strany a hnutí rozhoduje k návrhu vlády Nejvyšší soud. Řízení před Nejvyšším soudem se přitom řídí ustanovením § 200i o. s. ř., tzn., že Nejvyšší soud rozhoduje usnesením, proti němuž nejsou přípustné opravné prostředky. Z hlediska rozsahu dokazování platí, že soud je povinen provést ke zjištění skutkového stavu i jiné důkazy potřebné k náležitému objasnění věci, než které byly účastníky navrhovány (§ 120 odst. 2 o. s. ř.).

Nejvyšší soud návrh projednal a shledal, a to ze zpráv a usnesení vyžádaných ve věci Nejvyšším soudem, že politické hnutí Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR skutečně nesplnilo zákonem uloženou povinnost předkládat výroční finanční zprávy v zákonné lhůtě a dle hledisek stanovených zákonem, a to v letech 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 a 2001.

Odpůrce tedy nesplnil zákonnou povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 zákona, přičemž nesplnění této povinnosti představuje zvláštní a samostatný důvod, pro který může Nejvyšší soud rozhodnout o pozastavení činnosti strany či hnutí.

Podle názoru Nejvyššího soudu odpovídá smysl ustanovení § 14 odst. 1 zákona závěru, že za situace, kdy politická strana nebo politické hnutí výroční finanční zprávy nepředložily buď' vůbec anebo je nepředložily se zákonem požadovanými náležitostmi a když se tak stalo opakovaně, pak takové porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona opodstatňuje pozastavení činnosti strany nebo hnutí. Nejvyšší soud se přitom opíral i o nález Ústavního soudu ze dne 18. října 1995, sp. zn. Pl. US 26/94, podle kterého je možno opakované porušování ustanovení § 18 odst. 1 zákona považovat za důvod pozastavení činnosti hnutí. Opakované porušování uvedených povinností stanovených zákonem je totiž podle závěrů Ústavního soudu protiprávním jednáním ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona.

Vycházeje z takto vyložených důvodů s poukazem na ustanovení § 18 odst. 1 zákona Nejvyšší soud rozhodl na podkladě návrhu oprávněného subjektu o pozastavení činnosti politického hnutí Východoevropského národnostního politického hnutí v ČR.

Pro úplnost nutno dodat, že při pozastavení činnosti mohou strana a hnutí činit pouze takové úkony, které jsou zaměřeny na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, avšak nejdéle po dobu jednoho roku (§ 14 odst. 2 zákona). Nedojde-li v této době ke sjednání nápravy, může dojít k podání návrhu na rozpuštění takové strany či hnutí. Dojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení činnosti strany (§ 18 odst. 1 zákona), považuje se činnost strany a hnutí za řádně obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou příslušným orgánem (§ 14 odst. 3 zákona).

Navrhovatel měl sice v řízení ve věci úspěch, avšak je zřejmé, že mu žádné náklady nevznikly. Proto Nejvyšší soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 142 odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o zaplacení soudního poplatku z návrhu na zahájení řízení, kdy navrhovatel je od soudního poplatku osvobozen podle § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se opírá o ustanovení § 2 odst. 3 větu první a § 7 odst. 1 tohoto zákona a o položku 2 písm. c) sazebníku soudních poplatků, jenž je přílohou tohoto zákona. Pro uvedené bylo rozhodnuto o povinnosti odpůrce zaplatit soudní poplatek, jenž činí částku 1000,-Kč, na účet Nejvyššího soudu České republiky, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 20. ledna 2003
Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman