11 VSOL 97/2012-28
33 ICm 3221/2011 11 VSOL 97/2012-28 (KSOS 33 INS 16390/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci žalobkyně JUDr. Kateřiny Danielové, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 118/9, PSČ 702 00, insolvenční správkyně dlužnice Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 1304/15, PSČ 700 30, zastoupené Mgr. Adrianou Stiborkovou, advokátkou se sídlem Frýdek-Místek, O. Lysohorského 702, PSČ 738 01, proti žalovanému JUDr. Ondřeji Marešovi, LL.M., soudnímu exekutorovi se sídlem Litoměřice, Novobranská 20, PSČ 412 01, IČ: 66253799, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 16390/2011, 33 ICm 3221/2011-15 ze dne 29.5.2012

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl žalobu na určení, že žalovaný nemá za dlužnicí pohledávku z titulu nákladů exekučního řízení ve výši 7.800 Kč uplatněnou přihláškou č. P19 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 16390/2011 (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). (KSOS 33 INS 16390/2011) Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně včasné odvolání, které však vzala zpět (podáním doručeným soudu dne 23.8.2012) před rozhodnutím o jejím odvolání odvolacím soudem.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně vzala zpět své odvolání dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. (za použití § 7 odst. 1 insolvenčního zákona) a odvolací řízení zastavil.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Navíc žalovanému podle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 29. října 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu