11 VSOL 94/2015-32
47 ICm 2871/2013 11 VSOL 94/2015-32 (KSBR 47 INS 509/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v právní věci žalobce JUDr. Jiřího Vody, LL.M., se sídlem Praha 1, Opletalova 57, PSČ 110 00, insolvenčního správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Polná, Husovo náměstí 39, PSČ 588 13, IČ: 62874331, zastoupeného Mgr. Et Mgr. Viktorem Fojtem, advokátem se sídlem Praha 1-Hradčany, Gogolova 228/8, PSČ 118 00, proti žalovanému Šestý uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČ: 24213276, o pravost a výši vykonatelné pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Polná, Husovo náměstí 39, PSČ 588 13, IČ: 62874331, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 509/2013, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27.4.2015, č.j. 47 ICm 2871/2013-25,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zrušuje a věc s e vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl žalobu žalobce (výrok I.) a vyslovil, že žalovaný nemá proti žalobci právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). (KSBR 47 INS 509/2013)

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 30.3.2015, č.j. 47 ICm 2871/2013-23, vyzval žalobce, aby upravil žalobní petit žaloby ze dne 22.8.2013 tak, aby byl tento v souladu se skutkovými tvrzeními obsaženými v žalobě, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Ačkoliv usnesení bylo žalobci doručeno dne 31.3.2015 a žalobce byl poučen o možnosti odmítnutí žaloby, na tuto výzvu soudu nereagoval a žalobu neopravil. Žaloba žalobce je tudíž neprojednatelná, a proto ji soud prvního stupně odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce odvolání, v němž namítal, že žaloba nebyla neprojednatelná, neboť z tvrzení žaloby vyplývalo, že žalobce popírá pohledávku žalovaného ve výši 62.758,67 Kč a pouze v důsledku chyby v psaní byla v petitu žaloby uvedena nesprávně částka 80.493,19 Kč. Soudu prvního stupně nebránilo, aby v řízení pokračoval, a aby žalobě vyhovět pouze co do jím určené výše a ve zbytku žalobu zamítl. Žalobce v odvolání opravil žalobní petit tak, že se domáhá, aby bylo určeno, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSBR 47 INS 509/2013 ve věci dlužníka Petra anonymizovano z titulu smlouvy o úvěru č. 3131221843 ze dne 19.2.2007 co do výše 62.758,67 Kč nevznikla a není po právu a navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Žalovaný se k odvolání nevyjádřil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání a dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno žalobou doručenou soudu dne 22.8.2013. Žalobce uvedl, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 509/2013 vykonatelnou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru č. 3763824853 ze dne 17.3.2008 v celkové výši 224.541,90 Kč sestávající z jistiny ve výši 90.987,23 Kč s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 24,03 % ročně z částky 101.539,23 Kč od 1.6.2010 do 29.3.2011 v částce 20.188,39 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 24,03 % ročně z částky 95.539,23 Kč od 30.3.2011 do 29.7.2011 v částce 20.188,39 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 24,03 % ročně z částky 95.539,23 Kč od 30.3.2011 do 29.7.2011 v částce 7.673,65 Kč, s úrokem z prodlení ve výši (KSBR 47 INS 509/2013)

24,03 % ročně z částky 90.539,23 Kč od 30.7. do 24.3.2013 v částce 35.943,05 Kč, z náhrady nákladů řízení ve výši 22.920 Kč dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Jihlavě ze dne 3.11.2010, č.j. 21 EC 500/2010-47 a z náhrady nákladů řízení ve výši 17.044 Kč dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Jihlavě ze dne 8.12.2011, č.j. 109 EC 878/2011-45. Žalobce jako insolvenční správce dne 25.7.2013 na přezkumném jednání popřel výši pohledávky žalovaného evidovanou pod č. P11 co do výše příslušenství-úroků z prodlení. Žalobce popírá úroky z prodlení ve výši 62.758,67 Kč, neboť pohledávka v uvedeném rozsahu nevznikla. Je požadován smluvní úrok z prodlení, na který žalovaný nemá právní nárok. Oprávněná výše příslušenství pohledávky skládající se ze zákonného úroku z prodlení a z požadovaných předchozích nákladů soudních řízení je 70.796 Kč. V článku 10. smlouvy o úvěru si sjednali dlužník a žalovaný úrok z prodlení ve výši roční úrokové sazby podle smlouvy o úvěru zvýšené o 10 % p.a., nezaplatí-li dlužník splátku v dohodnuté lhůtě nebo stane-li se úvěr s příslušenstvím splatný podle bodu 12. smlouvy o úvěru. Podle článku 3. smlouvy o úvěru se potom dlužník zavázal splatit žalovanému úvěr s úrokem ve výši 14,03 % p.a. Celková výše úroku z prodlení tedy měla činit 24,03 % p.a. Výše úroku z prodlení byla sjednána v rozporu se zákonem, neboť dlužník byl v daném vztahu spotřebitelem, a proto výše úroku z prodlení musí činit výši dle ustanovení § 517 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 262 odst. 4 obchodního zákoníku. Správná výše úroku z prodlení pak odpovídá zákonné sazbě úroku z prodlení z částky 133.929,75 Kč od 26.2.209 do 25.3.2013, což činí 43.640 Kč. Oprávněná výše příslušenství pohledávky sestávající ze zákonného úroku z prodlení, z poplatku za vedení účtu a z požadovaných předchozích nákladů soudního řízení je 70.796 Kč. Z důvodů shora uvedených žalobce popírá pohledávku co do celkové výše 62.758,67 Kč. Žalobce navrhl, aby soud určil, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení sp.zn. KSBR 47 INS 509/2013 u Krajského soudu v Brně dlužníka Petra anonymizovano z titulu smlouvy o úvěru č. 3131221843 ze dne 19.2.2007 co do výše 80.493,19 Kč nevznikla a není po právu. Soud prvního stupně usnesením ze dne 30.3.2015, č.j. 47 ICm 2871/2013-23, vyzval žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení upravil žalobní petit žaloby ze dne 22.8.2013 tak, aby tento byl v souladu se skutkovými tvrzeními obsaženými v žalobě s odůvodněním, že žalobce tvrdí výši popřené pohledávky 62.758,67 Kč, v petitu je však uvedena částka 80.493,19 Kč a poučil žalobce dle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. o tom, že neodstraní-li rozpor žalobního petitu se skutkovými tvrzeními obsaženými v žalobě, soud žalobu odmítne. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 31.3.2015. Na tuto výzvu žalobce nereagoval. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. (KSBR 47 INS 509/2013)

Podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Odvolací soud se shoduje se závěrem soudu prvního stupně, že žaloba žalobce byla neprojednatelná z důvodu rozporu mezi žalobním petitem a skutkovými tvrzeními, kdy v navrženém petitu se žalobce domáhal určení pohledávky v jiné výši, než vyplývalo ze skutkových tvrzení žaloby. Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, když žalobce vyzval usnesením ze dne 30.3.2015, č.j. 47 ICm 2871/2013-23, k odstranění této vady žaloby s poučením o tom, jak je třeba vadu žaloby odstranit a s poučením o následcích pro případ nevyhovění této výzvě soudu. Žalobce vytýkanou vadu žaloby odstranil sice až v rámci podaného odvolání, odvolací soud je však vázán stavem ke dni rozhodnutí (§ 154 odst. 1, § 167 odst. 2 o.s.ř.), a proto k odstranění této vady přihlédl a lze konstatovat, že tato vada nečiní nadále žalobu neprojednatelnou.

Soud prvního stupně však přehlédl, že žaloba žalobce trpí dalšími vadami. Žalobce v žalobě tvrdí, že popřel pohledávku žalovaného přihlášenou z titulu smlouvy o úvěru č. 3763824853 ze dne 17.3.2008, v žalobním petitu se však domáhá určení ve vztahu k pohledávce z titulu jiné smlouvy o úvěru-č. 3131221843 ze dne 19.2.2007. Kromě tohoto rozporu je v žalobě rozpor i v tvrzeních v bodu I. žaloby, když žalobce tvrdí celkovou výši žalovaným přihlášené pohledávky 224.541,90 Kč, nicméně součet částek, z nichž se má tato částka sestávat (90.987,23 Kč, 20.188,39 Kč, 20.188,39 Kč, 7.673,65 Kč, 35.943,05 Kč, 22.920 Kč, 17.044 Kč) činí částku 214.944,71 Kč. V žalobě jsou i další rozpory ve skutkových tvrzeních, když žalobce tvrdí, že žalovaný přihlásil na úroku z prodlení celkem částku 83.993,48 Kč (20.188,39 Kč, 20.188,39 Kč, 7.673,65 Kč, 35.943,05 Kč), z níž žalobce popřel 62.758,67 Kč, rozdíl však neodpovídá tvrzené správné výši úroků z prodlení 43.640 Kč. Žalobním tvrzením neodpovídá ani součet tvrzené oprávněné výše příslušenství 70.796 Kč.

Je proto třeba, aby soud prvního stupně opakovaně postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzval žalobce k odstranění výše uvedených vad žaloby s poučením o tom, jak je třeba vady žaloby odstranit a s poučením o následcích pro případ jejich neodstranění dle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně dle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil dle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím (KSBR 47 INS 509/2013)

Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Olomouc 30. června 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu

v.z. Mgr. Diana Vebrová v.r. pověřený člen senátu

z důvodu nepřítomnosti předsedkyně senátu podepsáno zastupujícím členem senátu dle § 158 odst. 1 o.s.ř.