11 VSOL 81/2013-42
28 ICm 2948/2011 11 VSOL 81/2013-42 (KSBR 28 INS 14622/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudců JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové ve věci žalobkyně Jiřiny Mendlové, bytem Břeclav-Ladná, Sportovní 41, PSČ 691 46, zastoupené Mgr. Michaelem Mannem, advokátem se sídlem Brno, Šumavská 416/15, PSČ 602 00, proti žalované Mgr. Romaně Andělové, advokátce se sídlem Brno, Roubalova 13, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyni dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Brno-Komárov, Mariánské náměstí 617/1,PSČ 617 00, IČ: 26304708, o určení pohledávky, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Brno-Komárov, Mariánské náměstí 617/1,PSČ 617 00, IČ: 26304708, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 14622/2010, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.6.2013, č.j. 28 ICm 2948/2011-27 (KSBR 28 INS 14622/010)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že žalobkyni se přiznává částečné osvobození od soudních poplatků ve výši 50 %.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že se žalobkyni osvobození od soudního poplatku za podanou žalobu nepřiznává. V odůvodnění uvedl, že nelze posoudit, zda žalobkyně splňuje podmínku (KSBR 28 INS 14622/2010) pro osvobození od soudního poplatku dle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., neboť na výzvu soudu, aby ve lhůtě 10 dnů doplnila svoji žádost tak, že uvede a doloží veškeré majetkové a finanční poměry, žalobkyně nereagovala.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, ve kterém především namítala, že v usnesení, kterým byla vyzvána k doplnění žádosti, nebyla soudem náležitě poučena jakým způsobem a v jakém rozsahu má žádost doplnit a ani jí nebyl zaslán příslušný formulář. Dále v odvolání současně doplnila svoji žádost o osvobození, když uvedla, že jejím jediným měsíčním příjmem je starobní důchod ve výši 9.134 Kč a dále zisk z podnikání, který za loňský rod činil částku ve výši 44.441 Kč před zdaněním, nevlastní žádné nemovité či movité věci, s výjimkou běžného vybavení domácnosti (starší nábytek) a ošacení, není vlastníkem cenných papírů ani pohledávek. Po odečtení nutných nákladů na živobytí (a v jejím věku též značného množství léků, které neproplácí pojišťovna) jí měsíčně zbývá pouze nepatrná částka na úhradu nákladních potřeb, a tudíž nemá prostředky na zaplacení soudního poplatku tak, aby mohla před soudem řádně bránit svá práva. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu projednání.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání je zčásti důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žalobou ze dne 1.11.2011, doručenou soudu dne 2.11.2011, se žalobkyně domáhala proti insolvenční správkyni dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci určení pravosti pohledávky ve výši 375.000 Kč, kterou přihlásila do insolvenčního řízení na majetek dlužníka a kterou insolvenční správkyně dlužníka při přezkumném jednání dne 4.10.2011 popřela. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20.1.2012, č.j. 28 ICm 2948/2011-10 byla žalobkyně vyzvána, aby ve lhůtě do tří dnů od doručení této výzvy zaplatila soudní poplatek z žaloby ve výši 5.000 Kč. Na tuto výzvu žalobkyně reagovala žádostí o osvobození od placení soudního poplatku, ve které uvedla, že s ohledem na skutečnost, že jejím jediným příjmem je starobní důchod ve výši 9.134 Kč, má za to, že jsou splněny zákonné podmínky pro přiznání o osvobození od placení soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o.s.ř. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 1.3.2013 č.j. 28 ICm 2948/2011-24 byla žalobkyně vyzvána, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení doplnila svoji žádost o osvobození od soudního poplatku tak, že uvede a doloží veškeré svoje majetkové a finanční poměry. V odůvodnění uvedl, že žalobkyně svoji žádost odůvodnila pouze tak, že jejím jediným příjmem je starobní důchod ve výši 9.134 Kč, přičemž na základě tohoto sdělení nemůže soud posoudit, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku. Na tuto výzvu doručenou advokátovi žalobkyně dne 4.3.2013 (KSBR 28 INS 14622/2010) žalobkyně nereagovala. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném od 1.9.2011 (žaloba podaná dne 2.11.2011) na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Ze shora citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatněného nároku a k dalším podobným okolnostem. U fyzických osob bere v úvahu také jejich sociální poměry, zdravotní stav apod.

Odvolací soud poté, co žalobkyně v podaném odvolání uvedla skutečnosti potřebné pro posouzení důvodnosti její žádosti o osvobození od placení soudních poplatků, zhodnotil všechny okolnosti, které vypovídají o poměrech žalobkyně, tj. výši starobního důchodu, jakož i zanedbatelný příjem z podnikání, zdravotní stav, nemajetnost, a dospěl k závěru, že žalobkyně s ohledem na své poměry není schopna zaplatit celý soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a nést další výdaje spojené s řízením, včetně nákladů spojených s poskytováním právní pomoci (se zastoupením), takže splňuje podmínky pro částečné osvobození od placení soudních poplatků.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se žalobkyni přiznává částečné osvobození od soudních poplatků ve výši 50 %.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že soudní poplatek ve výši 2.500 Kč je žalobkyně povinna zaplatit bezprostředně po doručení tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Brně č. 3703-5720621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2843294811, vedený u ČNB.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 25.července 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu