11 VSOL 65/2013
26 ICm 650/2011 11 VSOL 65/2013 11 VSOL 66/2013-1421 (KSBR 26 INS 869/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v právní věci žalobkyně Mgr. Ivany Rychnovské, se sídlem Brno, Palackého tř. 2203/186, PSČ 612 00, insolvenční správkyně dlužníka RESIDENCE BRNO spol. s r.o., se sídlem Brno, Novoměstská 2170/1c, PSČ 621 00, IČ: 26313162, proti žalované Mgr. Romaně Andělové, se sídlem Brno, Roubalova 13, PSČ 602 00, insolvenční správkyni dlužníka MINTOM s.r.o., se sídlem Brno, Náměstí Svobody 84/15, PSČ 602 00, IČ: 25568850, zastoupené Mgr. Radovanem Dospělem, advokátem se sídlem Brno, Tábor 2333/8, PSČ 616 00, za účasti vedlejších účastníků na straně žalobkyně: a) Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zastoupeného Mgr. Radkou Šimkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, V Kolkovně 921/3, PSČ 110 00, b) Andrey anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Stará 651/2, PSČ 602 00, c) Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Stará 6, PSČ 602 00, d) Ivety Pospíšilové, nar. 23.12.1979, bytem Česká 333, PSČ 664 31, e) Bc. Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Merhautova 65, PSČ 615 00, zastoupeného JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Brno, Křížová 18, PSČ 602 00, f) Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Kroměříž, Spáčilova 3448, g) Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravské Knínice, Úvoz 56, PSČ 664 34, h) Lenky Navrátilové, nar. 10.5.1978, bytem Zlín, Pod Mlýnem 313, PSČ 760 01, ch) Moniky Macholánové, nar. 4.11.1984, bytem Brno, Blatného 3a, PSČ 616 00, i) Ing. Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Haškova 153/17, PSČ 638 00, j) Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, V Újezdech 611/12, PSČ 621 00, k) Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, V Újezdech 611/12, PSČ 621 00, 11 VSOL 66/2013 (KSBR 26 INS 869/2010) l) Ondřeje anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Křehlíkova 1102/48, PSČ 627 00, m) Ing. Zuzany anonymizovano , anonymizovano , bytem Blansko, Husova 67, PSČ 678 01, n) Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Mohelnice, Staškova 18, PSČ 789 85, o) Mariana anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravany, Pod Lesem 415/3, PSČ 664 84, p) Mgr. Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem Moravany, Pod Lesem 415/3, PSČ 664 84, q) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Glinkova 4, PSČ 623 00, r) Květy anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, V Újezdech 3, PSČ 621 00, vedlejší účastníci b), c), d), h), ch), j), k), l), m), n), q), r) zastoupeni JUDr. Michaelou Voseckou Klečkovou, advokátkou se sídlem Brno, Ječná 29a, PSČ 621 00, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka MINTOM s.r.o., jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka MINTOM s.r.o., se sídlem Brno, Náměstí Svobody 84/15, PSČ 602 00, IČ: 25568850, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 26 INS 869/2010, o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6.3.2013, č.j. 26 ICm 650/2011-1185, ve znění doplňujícího usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.3.2013, č.j. 26 ICm 650/2011-1236 a ve znění doplňujícího usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.1.2014, č.j. 26 ICm 650/2011-1330, o doplnění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20.8.2014, č.j., 11 VSOL 66/2013-1406,

takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20.8.2014, č.j. 11 VSOL 65/2013, 11 VSOL 66/2013-1406, se doplňuje takto:

XI. Vedlejší účastníci Andrea anonymizovano , Pavel Škorec, Lenka Navrátilová, Petr Koutný, Marian Materna a Mgr. Pavla anonymizovano nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. 11 VSOL 66/2013 (KSBR 26 INS 869/2010)

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 20.8.2014, č.j., 11 VSOL 66/2013-1406, rozhodl o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6.3.2013, č.j. 26 ICm 650/2011-1185, ve znění doplňujícího usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28.3.2013, č.j. 26 ICm 650/2011-1236 a ve znění doplňujícího usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.1.2014, č.j. 26 ICm 650/2011-1330 a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi žalovanou na straně jedné a žalobkyní a vedlejšími účastníky Československou obchodní bankou, a.s., Ivetou Pospíšilovou, Monikou Macholánovou, Annou anonymizovano , Ondřejem Krchňákem, Ing. Zuzanou anonymizovano , Miroslavem Bodečkem, Květou anonymizovano , Dušanem Pirochtou, Bc. Davidem Ilíkem, Ing. Janou anonymizovano , Ing. Janem Navrátilem a Annou anonymizovano na straně druhé. Opomněl však rozhodnout o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi žalovanou a vedlejšími účastníky Andreou anonymizovano , Pavlem anonymizovano , Lenkou Navrátilovou, Petrem Koutným, Marianem Maternou a Mgr. Pavlou anonymizovano .

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 166 odst. 1, odstavec 2 o.s.ř. a o chybějícím výroku o náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl tímto usnesením.

O náhradě nákladů odvolacího řízení mezi žalovanou a vedlejšími účastníky Andreou anonymizovano , Pavlem anonymizovano , Lenkou Navrátilovou, Petrem Koutným, Marianem Maternou a Mgr. Pavlou anonymizovano odvolací soud rozhodl dle ustanovení § 224 odst. 1, § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že těmto vedlejším účastníkům právo na náhradu nákladů odvolacího řízení nepřiznal, neboť ačkoliv se tito vedlejší účastníci řízení účastnili na straně plně úspěšné, v odvolacím řízení jim náklady nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci 17.9.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu