11 VSOL 59/2014-C1-31
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY 29 ICm 3336/2012 11 VSOL 59/2014-C1-31 (KSBR 29 INS 15593/2012)

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v právní věci žalobce JUDr. Ivety Horváthové, advokátky se sídlem Brezno, Boženy Němcovej 1, PSČ 977 01, Slovenská republika, proti žalované Mgr. Ivaně Rychnovské, advokátce se sídlem Brno, Palackého třída 2203/186, PSČ 612 00, jako insolvenční správkyni dlužníka Profi 24, a.s., se sídlem Hodonín, Národní třída 297/20, PSČ 695 01, IČ: 28265700, zastoupené JUDr. Lukášem Klicperou, advokátem se sídlem Brno, Palackého třída 2203/186, PSČ 612 00, o určení pravosti pohledávky jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Profi 24, a.s., se sídlem Hodonín, Národní třída 297/20, PSČ 695 01, IČ: 28265700, vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 INS 15593/2012, o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25.11.2013, č.j. 29 ICm 3336/2012-22 (KSBR 29 INS 15593/2012) (KSBR 29 INS 15593/2012)

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně určil, že žalobce má za dlužníkem Profi 24, a.s., IČ: 28265700 nezajištěnou, nepodmíněnou pohledávku ve výši 867.564,81 Kč z titulu neuhrazené odměny za poskytnutí právní pomoci na základě smlouvy o právní pomoci ze dne 29.3.2012 a faktury č. 2012/038 ze dne 1.10.2012, uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem, přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 29 INS 15593/2012 (výrok I.) a rozhodl, že žádnému z účastníků se nepřiznávají náklady řízení (výrok II.). Podle odůvodnění dospěl soud prvního stupně ke skutkovému a právnímu závěru, že žalobkyně jako poskytovatel právní pomoci uzavřela s pozdějším dlužníkem Profi 24, a.s., IČ: 28265700 jako příjemcem právní pomoci smlouvu o právní pomoci ze dne 29.3.2012, jejímž předmětem byl závazek advokátky poskytnout právní pomoc, a to zejména v právní věci vymožení pohledávky ve výši 171.761 EUR s příslušenstvím od společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o., A. Bernoláka 1419/10, 034 01 Ružomberok, IČ: 34460982, a též na všechny právní úkony související s plněním předmětné smlouvy pro přijímatele právní pomoci, a to tím, že: zastupuje na základě požadavku přijímatele právní pomoci v jednání před soudem, ostatními orgány a jinými subjekty, poskytuje právní rady, zpracovává právní rozbory, sepisuje smlouvy a jiné listiny. V této smlouvě si smluvní strany sjednaly podílovou odměnu za poskytování právní pomoci podle ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 655/204 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen vyhláška ), a to ve výši 20 % z hodnoty vymožené pohledávky. Tuto odměnu žalobkyně pozdějšímu dlužníkovi vyúčtovala fakturou č. 2012/038 ze dne 1.10.2012 na částku 34.352,20 EUR a splatnou 16.10.2012. K důvodům popření této pohledávky insolvenční správkyní a k její obraně proti žalobě, kterou založila na tvrzení, že pohledávka nevznikla, neboť smlouva o právní pomoci je v části ujednání o smluvní odměně neplatná, když nejsou splněny podmínky pro sjednání podílové odměny dle § 7 vyhlášky, a to zejména proto, že se nejednalo o velmi nejistý případ a není prokázáno, že advokát o tom klienta poučil, přičemž sjednání odměny v maximální výši 20 % je též v rozporu s dobrými mravy a též není ani zřejmé, že k uhrazení částky ve výši 171.761 EUR dlužníkovi došlo na základě aktivního jednání žalobkyně, soud prvního stupně uvedl, že ustanovení § 7 vyhlášky nelze aplikovat restriktivně, ale je vhodné použít extenzivního výkladu, takže odměna dle tohoto ustanovení náleží advokátovi nejen v případě dosažení pravomocného rozhodnutí (KSBR 29 INS 15593/2012) ve věci, ale i za situace, kdy před podáním žaloby nebo v průběhu řízení před soudem dojde k smírnému vyřešení sporu. Došlo-li v tomto případě k mimosoudnímu urovnání věci, nemění to nic na nároku žalobkyně na sjednanou odměnu. Výsledek sporu byl dle okolností nejistý, neboť dlužník zakládal nárok na zaplacení kupní ceny na neplatné kupní smlouvě ze dne 30.12.2011, přičemž na základě aktivního jednání žalobkyně došlo k uzavření jejího dodatku ze dne 10.5.2012 a tím k narovnání. Dlužná částka byla vymožena aktivní činností žalobce, což potvrzuje korespondence, jakož i výpověď předsedy představenstva dlužníka. Smluvní podílová odměna ve výši 20 % je sjednána v souladu s vyhláškou v zákonem stanovené výši a není tedy v rozporu s dobrými mravy. Pro úplnost soud prvního stupně uvedl, že smlouva o poskytnutí právní pomoci je svojí povahou smlouvou mandátní. Ačkoliv je v případě mandátní smlouvy absence dohody o výši odměny sankcionována absolutní neplatností smlouvy, v případě smlouvy o právní pomoci je tento následek vyloučen právní úpravou, která v ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky stanoví, že odměna advokáta určuje na základě dohody mezi advokátem a jeho klientem (dále jen smluvní odměna ); nedojde-li k dohodě, na určení odměny advokáta se použijí ustanovení této vyhlášky o tarifní odměně (§ 9 až 14).

Proti tomuto rozhodnutí podala žalovaná odvolání, ve kterém namítala, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo 175 odst. 4 části první věty za středníkem, soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností a jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V této souvislosti uvedl, že žalobkyně neunesla důkazní břemeno o existenci přihlášené pohledávky, neboť nepředložila důkaz o obtížné vymahatelnosti a nejistém výsledku sporu, který je předpokladem pro sjednání podílové odměny dle § 7 vyhlášky a ani neprokázala, že by mezi jejím jednáním a vymoženým plněním byla příčinná souvislost. Soudu prvního stupně vytýkala, že nevyslechl jednatele společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o., kteří by mohli vyvrátit tvrzení žalobkyně o velmi nejistém výsledku jednání, jakož i o příčinné souvislosti jejího jednání a vymoženým plněním a že akceptoval podílovou odměnu v maximální výši 20 %, což odpovídá počtu 224,5 úkonů právní služby, což nelze reálně učinit v 6 měsíční lhůtě, kterou žalobkyně dle svého tvrzení věnovala vymáhání pohledávky. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, žalobu zamítne a žalované přizná náklady řízení před soudy obou stupňů.

Žalobkyně ve vyjádření k odvolání žalovaného navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, která v odvolání použila způsobilé odvolací důvody podřaditelné pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. b), c), d) a g) o.s.ř., přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho (KSBR 29 INS 15593/2012) vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.) a po jednání a doplnění dokazování dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že podle čl. 4, odst. 1, 3 Nařízení Rady 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Řím I.) se právní vztahy stran se řídí slovenským právem.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žalobou ze dne 7.11.2012, doručenou soudu dne 9.11.2012, ve znění podání ze dne 14.11.2013, doručeného soudu 18.11.2013, se žalobkyně domáhala určení pohledávky za dlužníkem Profi 24, a.s. ve výši 867.564,81 Kč z titulu neuhrazené odměny za poskytnutí právní pomoci na základě smlouvy o právní pomoci ze dne 29.3.2012 a na základě faktury č. 2012/038 ze dne 1.10.2012, kterou insolvenční správkyně u přezkumného jednání popřela. K důvodům popření, které se dozvěděla z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 22.10.2012 uvedla, že podílová odměna byla sjednána v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 655/2004 Sb., neboť výsledek jednání byl podle okolností případu skutečně velmi nejistý, a to s ohledem na neplatnou kupní smlouvu ze dne 30.12.2011, na základě níž pozdější dlužník vystavil svému odběrateli společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o. fakturu č. FV11031 na částku 171.761 EUR splatnou 27.1.2012, takže žalobkyně vedla s touto společností jednání s cílem konvalidovat neplatný právní úkon a dosáhla uzavření dodatku č. 1 ze dne 10.5.2012, jakož i zaplacení předmětné částky pozdějšímu dlužníkovi. Žalovaná založila svoji obranu proti žalobě na tvrzení, že pohledávka nevznikla, neboť smlouva o právní pomoci je v části ujednání o smluvní odměně neplatná, když nejsou splněny podmínky pro sjednání podílové odměny dle § 7 vyhlášky, a to zejména proto, že se nejednalo o velmi nejistý případ a není prokázáno, že advokát o tom klienta poučil, přičemž sjednání odměny v maximální výši 20 % je též v rozporu s dobrými mravy a též není ani zřejmé, že k uhrazení částky ve výši 171.761 EUR dlužníkovi došlo na základě aktivního jednání žalobkyně Soud prvního stupně u jednání dne 25.11.2013 zjistil stanovisko Pavla Vláčila bývalého předsedy představenstva dlužníka Profi 24, a.s., který uvedl, že by za dlužníka předmětnou pohledávku nepopřel, a dále do protokolu o jednání uvedl seznam listin, aniž uvedl, že těmito listinami provádí dokazováním (čtením či sdělením jejich podstatného obsahu), a v odůvodnění odvoláním napadeného rozhodnutí tyto listiny rozporu s ustanovením § 132 o.s.ř. souhrnně zhodnotil.

Odvolací soud proto doplnil dokazování sdělením podstatného obsahu níže uvedených listin, z nichž dospěl k následujícímu zjištění:

-z přihlášky pohledávky č. 13 věřitele č. 12 JUDr. Ivety Horváthové ze dne 2.10.2012, doručené soudu dne 4.10.2012, zjistil, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka Profi 24, a.s., IČ: 2826500 nezajištěnou pohledávku ve výši 867.564,81 Kč, jejímž důvodem vzniku je smlouva o poskytnutí právní pomoci-předmětem smlouvy je závazek advokáta poskytovat právní pomoc, a to zejména v právní věci vymožení pohledávky (KSBR 29 INS 15593/2012)

ve výši 171.761 EUR s příslušenstvím od společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o., A. Bernoláka 1419/10, 034 01 Ružomberok, IČ: 36460982 a též na všechny právní úkony související s plněním předmětné smlouvy s tím, že tato pohledávka byla předmětem faktury č. 2012/038 z 1.10.2012. Z příloh k této přihlášce zjistil, že dlužník udělil dne 29.3.2012 plnou moc žalobkyni k zastupování v právní věci vymožení pohledávky ve výši 171.761 EUR s příslušenstvím od společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o., A. Bernoláka 1419/10, 034 01 Ružomberok, IČ: 36460982 a též na všechny právní úkony s tím související. Zmocnění se týká zastupování ve výše uvedené věci až do jejího pravomocného ukončení, včetně zastupování týkajícího se exekučního řízení. Dále z příloh zjistil, že pozdější dlužník Profi 24, a.s. (jako příjemcem právní pomoci) uzavřel s žalobkyní (jako poskytovatelkou právní pomoci) smlouvu o právní pomoci ze dne 29.3.2012, jejímž předmětem je závazek advokáta poskytovat právní pomoc, a to zejména v právní věci vymožení pohledávky ve výši 171.761 EUR s příslušenstvím od společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o. a též na všechny právní úkony související s plněním předmětné smlouvy pro přijímatele právní pomoci, a to tím, že: zastupuje na základě požadavku přijímatele právní pomoci v jednání před soudem, ostatními státními orgány a jinými subjekty, poskytuje právní rady, zpracovává právní rozbory a sepisuje smlouvy a jiné listiny. Za poskytování této právní pomoci si smluvní strany sjednaly podílovou odměnu podle § 7 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 655/2004 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, a to ve výši 20 % z hodnoty vymožené pohledávky. Z faktury č. 2012/038 zjistil, že byla vystavena žalobkyní dne 1.10.2012 na částku 34.352,20 EUR splatnou 16.10.2012 za právní služby vykonané na základě smlouvy o právní pomoci ze dne 29.3.2012 ve smluvně dohodnuté ceně v souladu s čl. III. bod 1. Z e-mailové korespondence Pavla Vláčila, předsedy představenstva pozdějšího dlužníka ze dne 30.9.2012 zjistil, že dlužník oznamuje že na jeho majetek byl dne 2.8.2012 prohlášen konkurs, a proto nebude schopen zaplatit sjednanou odměnu za právní pomoc; -z protokolu o přezkumném jednání dne 8.10.2012 zjistil, že se ho kromě soudce a jeho zapisovatelky zúčastnila insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Ivana Rychnovská a z věřitelů pouze věřitel č. 1 ALURIS s.r.o., se sídlem Bučovice, Mírová 200, PSČ 685 01, IČ: 28320344. Žalobkyně jako věřitelka č. 12 se podle prezenční listiny tohoto jednání nezúčastnila. Přítomní byli soudem řádně poučeni, že dlužník, insolvenční správce a jednotliví věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek a v souladu s ustanovením § 193, 194 a 195 byli poučeni jakým způsobem lze popřít pravost, výši a pořadí pohledávek. V protokole je konstatováno, že bylo přihlášeno celkem 12 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 8.225.702,46 Kč a že pohledávka věřitele č. 12-popřena pravost a výše ; -ze seznamu přihlášených pohledávek číslo přihlášky 13, číslo věřitele 12 zjistil, že byla přezkoumána nezajištěná pohledávka přihlášená ve výši 867.564,81 Kč, jejímž právním důvodem vzniku je poskytování právních služeb advokáta dle smlouvy o poskytnutí právní pomoci, a to ve věci (KSBR 29 INS 15593/2012)

vymožení pohledávky ve výši 171.761 EUR s příslušenstvím od společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o., A. Bernoláka 1419/10, 034 01 Ružomberok, IČ: 36460982. V kolonce uznáno ve výši je uvedeno popírá pravost i výši , zatímco kolonka popřeno (pravost-výše-pořadí, výše popřené pohledávky, důvod popření) zůstala nevyplněna. V kolonce celkem přihlášeno je uvedeno 867.564,81 Kč a v kolonce z toho uznáno nezajištěné je uvedeno popírá pravost i výši. Tento seznam je opatřen podpisem soudce a insolvenčního správce; -z výzvy k plnění ze dne 29.3.2012, kterou žalobkyně adresovala společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o. (a dle obsahu podacího lístku též doručila) se zjišťuje, že tato společnost byla vyzvána k zaplacení částky 171.761 EUR splatné dne 27.1.2012 na základě faktury č. FV11031 vystavené dlužníkem Profi 24, a.s. dne 30.10.2011 (ve lhůtě do 7 dnů od přijetí této výzvy na účet Profi 24, a.s.); -z e-mailové korespondence mezi žalobkyní a Ing. Stanislavem Srníkem, jednatelem společnosti AGROMYŠĹA, s.r.o. za období od 3.4.2012 do 4.5.2012 se zjišťuje, že žalobkyně sjednávala uzavření dodatku ke kupní smlouvě, který nakonec byl 10.5.2012 podepsán.

Podle ustanovení § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle ustanovení § 194 IZ o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Otázkou, zda správce konkursní podstaty účinně popřel výši přihlášené pohledávky, se Nejvyšší soud již zabýval ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia k výkladu některých ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 52/98 (což je použitelné i v poměrech insolvenčního zákona). V něm pod bodem XXXI. dovodil, že výše pohledávky je popřena tehdy, tvrdí-li se, že tu pohledávka sice je, avšak úpadce dluží méně, než kolik bylo v přihlášce uvedeno (tvrzení, že úpadce nedluží nic, představuje popření pravosti pohledávky). Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně tvrdit, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky. Ke stejnému závěru se Nejvyšší soud přihlásil i v rozhodnutí uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 76/2002, v němž uvedl, že popírá-li konkursní věřitel nebo správce konkursní podstaty výši pohledávky, musí uvést, jak vysoká je podle něj přihlášená pohledávka; jinak popření pohledávky nemůže vyvolat zamýšlené procesní účinky. Popření pohledávky lze učinit i jako eventuální procesní úkon. Zákonu proto odpovídá i takový postup, jestliže popírající popře pravost pohledávky a pro případ, že toto popření nebude shledáno důvodným, popírá i výši pohledávky (v právní teorii jsou uvedené závěry formulovány v čl. Bureš, J., Drápal, L.: k některým otázkám incidenčních sporů v konkursu, uveřejněném v časopise Právní rozhledy č. 6, ročník 1998, strana 277/286). Z hlediska závěru, zda byla popřena (KSBR 29 INS 15593/2012) nejen pravost, nýbrž i výše, případně pořadí pohledávky, je určující obsah popření (důvody popření) v podobě zachycené právě v protokolu o přezkumném jednání nebo v seznamu přihlášených pohledávek tvořícím jeho součást.

Promítnuto na poměry projednávané věci lze uzavřít, že žalovaná popřela předmětnou pohledávku pouze co do pravosti, neboť v seznamu přihlášených pohledávek ani v protokolu o přezkumném jednání ze dne 8.10.2012 není uvedeno jaká je ve skutečnosti správná výše pohledávky a pouhý obecný údaj, že popírá výši pohledávky, nemůže vyvolat zamýšlené procesní účinky dle ustanovení § 194 IZ. Proto se odvolací soud zabýval otázkou, zda žalobkyni vznikl nárok na odměnu za právní služby poskytované na základě smlouvy o právní pomoci a udělené plné moci ze dne 29.3.2012, a to alespoň ve výši 1Kč.

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 655/2004 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen vyhláška ) se odměna advokáta určuje na základě dohody mezi advokátem a jeho klientem (dále jen smluvní odměna ); nedojde-li k dohodě, na určení odměny advokáta se použijí ustanovení této vyhlášky o tarifní odměně (§ 9 až 14).

Podle ustanovení § 2 odst. 1, 2, písm. c) vyhlášky, při uzavírání smlouvy o poskytování právních služeb může advokát dohodnout s klientem způsobem a výši smluvní odměny. Výše smluvní odměny nemůže být v rozporu s dobrými mravy. Smluvní odměna se určuje podílem na hodnotě věcí (podílová odměna).

Podle ustanovení § 7 vyhlášky podílová odměna se může dohodnout ve formě podílu na hodnotě věci, která je předmětem jednání před soudem nebo jiným orgánem, je-li výsledek tohoto jednání podle okolností případu velmi nejistý a advokát o tom klienta poučil (odstavec 1). Maximální výše dohodnuté podílové odměny nesmí přesáhnout 20 % z hodnoty věci, která je předmětem jednání před soudem nebo jiným orgánem (odstavec 2).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky, základní sazba tarifní odměny se stanoví podle tarifní hodnoty věci nebo druhu věci, nebo práva a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky, pokud není stanoveno jinak, základní sazba tarifní odměny za 1 úkon právní služby s tarifní hodnoty je nad 33.193,92 EUR ve výši 486,29 EUR plus 6,64 EUR za každých započatých 3.319,39 EUR převyšujících sumu 33.193,92 EUR.

Podle ustanovení § 14 odst. 1, písm. a), f) vyhlášky odměna ve výši základní sazby tarifní odměny patří za převzetí a přípravu zastoupení nebo obhajoby včetně první porady s klientem, vypracování listiny o právním úkonu nebo její podstatné přepracování. Odměna ve výši 2/3 základní sazby tarifní odměny patří za každý (KSBR 29 INS 15593/2012) z těchto úkonů právní služby: a) další porada nebo jednání s klientem za každou skončenou hodinu, b) jednání s protistranou, a to za každou skončenou hodinu.

Odvolací soud uzavírá, že byla-li účinně popřena pouze pravost pohledávky, nelze v rámci incidenčního sporu určovat její výši, a proto-s ohledem na právní úpravu, která v ustanovení § 1 odst.2 vyhlášky stanoví, že odměna advokáta se určuje na základě dohody mezi advokátem a jeho klientem (dále jen smluvní odměna ); nedojde-li k dohodě, na určení odměny advokáta se použijí ustanovení této vyhlášky o tarifní odměně (§ 9 až 14)-je nadbytečné zabývat se otázkou platnosti dohody o smluvní odměně, neboť i za situace, že by smluvní, tzv. podílová odměna byla sjednána v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1, 2 vyhlášky, náleží žalobkyni tarifní odměna podle § 10 a § 14 vyhlášky, a to minimálně za přípravu a převzetí zastoupení (plná moc ze dne 29.3.2012), sepis výzvy na plnění ze dne 29.3.2012, dodatku ke kupní smlouvě ze dne 10.5.2012 a jednání s protistranou.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že právním důvodem přihlášky byla odměna za právní pomoc, poskytnutou na základě smlouvy o právní pomoci a udělené plné moci ze dne 29.3.2012 dle vyhlášky, a nikoliv samotné ujednání o smluvní odměně dle § 7 vyhlášky, takže určením pravosti pohledávky podle jiných ustanovení vyhlášky nedochází ke změně právního důvodu přihlášky.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně, byť z jiných důvodů, jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ (ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

V Olomouci dne 5.listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu