11 VSOL 55/2013-91
39 ICm 3182/2011 11 VSOL 55/2013-91 (KSOS 39 INS 1287/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v právní věci žalobce Sortpack corporation s.r.o., se sídlem Hlízov 230, PSČ 285 32, identifikační číslo: 255 07 541, proti žalovanému Ing. Martinu Koubkovi, se sídlem Olomouc, Na Střelnici 1212/39, PSČ 779 00, insolvenčnímu správci dlužníka KRÁLOVÁ-SADY, spol. s r.o., se sídlem Medlov, Králová č.p. 8, 783 91 pošta Uničov, identifikační číslo: 471 53 440, zastoupenému Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem se sídlem Olomouc, Na Střelnici 39, PSČ 779 00, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, rozhodl o odvolání žalobce ze dne 4.3.2013 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.1.2013, č.j. 39 ICm 3182/2011-69,

t a k t o:

I. Odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.1.2013, č.j. 39 ICm 3182/2011-69, se o d m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu žalobce, kterou se domáhal, aby z majetkové podstaty dlužníka KRÁLOVÁ-SADY, spol. s r.o., byly vyloučeny movité věci ve výroku I. tohoto rozsudku specifikované a neúspěšného žalobce zavázal k povinnosti zaplatit žalovanému ve stanovené lhůtě (KSOS 39 INS 1287/2011) náhradu nákladů řízení ve výši 13.374 Kč k rukám právního zástupce žalovaného (výrok II.).

Podle odůvodnění tohoto rozsudku soud prvního stupně po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žalobce v tomto řízení neprokázal, že se stal vlastníkem sporných movitých věcí. O nákladech řízení rozhodl soud prvního stupně dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a neúspěšného žalobce zavázal k povinnosti zaplatit žalovanému náklady na právním zastoupení v celkové výši 13.374 Kč.

Proti tomuto rozsudku, v celém jeho rozsahu podal žalobce včasné odvolání, v němž uvedl, že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci , dále, že soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním a věc nesprávně posoudil , s tím, že bližší odůvodnění bude odvolatelem provedeno dodatečně. Navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Jelikož odvolatel své odvolání nedoplnil, usnesením ze dne 25.3.2013, č.j. 39 ICm 3182/2011-87 (doručeném 27.3.2013), byl soudem prvního stupně vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení uvedeného usnesení mimo jiné uvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se svým odvoláním domáhá (odvolací návrh). Současně byl poučen, že nebudou-li vady odvolání odstraněny a v odvolacím řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud odvolání odmítne (§ 211, § 43 odst. 2 o.s.ř.).

Na tuto výzvu odvolatel nereagoval.

Podle ust. § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Dle ust. § 209 o.s.ř. se předseda senátu soudu prvního stupně postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ust. § 212a odst. 1 a 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat i z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 205 odst. 2). Rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) ve věcech neuvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Dle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud (KSOS 39 INS 1287/2011) usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Odvoláním odvolatele je napadeno meritorní rozhodnutí soudu prvního stupně. Přesto v něm odvolatel vůbec nevylíčil, v čem konkrétně spatřuje nesprávnost rozhodnutí a vady v postupu soudu prvního stupně, případně v čem při právním posouzení dané věci soud prvního stupně pochybil. Odvolatel toliko vyjmenoval, bez bližšího odůvodnění, odvolací důvody definované ustanovením § 205 odst. 2 o.s.ř., což nelze považovat za řádné uvedení odvolacího důvodu (srov. Drápal, L., Bureš, J. a kol., Občanský soudní řád II, § 201 až 376, Komentář, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1627). Soud prvního stupně odvolatele řádně vyzval, aby odstranil vady svého odvolání, poučil jej, jakým způsobem je má odstranit a rovněž mu poskytl poučení o následcích pro případ, že vytýkané vady odvolání odstraněny nebudou. Odvolatel na tuto výzvu a poučení nereflektoval a vady svého odvolání neodstranil. Z tohoto důvodu nelze napadené rozhodnutí odvolacím soudem náležitě přezkoumat (§ 212a odst. 2 o.s.ř.).

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití ust. § 211 o.s.ř. a odvolání odvolatele odmítl.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Přitom přihlédl k tomu, že žalovanému dle obsahu spisu žádné náklady tohoto odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 3. července 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu