11 VSOL 481/2017-53
72/38 ICm 4769/2015 11 VSOL 481/2017-53 (KSBR 38 INS 18949/2013)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Anny Hradilové v právní věci žalobce Jiřího Vašici, nar. bytem Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 315, PSČ 686 01, proti žalovanému Mgr. Pavlu Scholle, se sídlem Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01, insolvenčním správci dlužníka Pavla anonymizovano , o vyloučení majetku z majetkové podstaty v insolvenčním řízení dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Kunovice, Červená cesta 1628, PSČ 686 04, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 18949/2015, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.10.2017, č.j. 72/38 ICm 4769/2015- 40 (KSBR 38 INS 18949/2015-C3-11)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Soud prvního stupně odmítl pro opožděnost vylučovací žalobu podanou dne 10.12.2015 (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a vrátil žalobci zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000 Kč (výrok III.). Soud prvního stupně vyšel z toho, že : isir.justi ce.cz (KSBR 38 INS 18949/2013) -žalobou došlou soudu dne 15.12.2015 se žalobce domáhal vyloučení osobního automobilu Audi A6 VIN kód WAUZZZ4F15N119084 z majetkové podstaty dlužníka Pavla anonymizovano označeného v soupisu majetkové podstaty jako položka m2. -Na výzvu soudu žalobce doplnil, že vyrozumění insolvenčního správce o tom, že věc byla pojata do majetkové podstaty, nepřevzal, protože byl v předpokládané době doručování dočasně a naléhavě mimo bydliště. Proto nemohl písemnost převzít. Jak se dodatečně dozvěděl, písemnost převzala jeho manželka, která mu ji zapomněla předat, někam ji založila a nenašla. Vylučovací žalobu podal z důvodu právní jistoty na základě rady advokáta. -Insolvenční správce navrhoval odmítnout vylučovací žalobu pro opožděnost a obranu žalobce označil za účelovou. Přípisem ze dne 10.11.2015, který byl žalobci doručen dne 13.11.2015, byl žalobce vyrozuměn o sepsání dotčeného osobního automobilu. Žaloba byla soudu doručena v úterý 15.12.2015, ačkoliv lhůta pro podání žaloby marně uplynula v pondělí dne 14.12.2015. Proto platí, že majetek byl do soupisu majetkové podstaty dlužníka zahrnut oprávněně. K vyjádření připojil kopii vyrozumění o zahrnutí automobilu do osobní majetkové podstaty včetně dokladu o doručení tohoto vyrozumění žalobci. -Vyrozumění insolvenčního správce o zahrnutí majetku do majetkové podstaty obsahovalo mimo jiné poučení dle ust. § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ) včetně poučení o tom, že žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bylo žalobci doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li nejpozději poslední den této lhůty Krajskému soudu v Brně. -Usnesením ze dne 31.7.2015, č.j. KSBR 38 INS 18949/2013-A-65 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7.1.2016, č.j. KSBR 38 INS 18949/2013-A-88 soud zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil žalovaného. -Usnesením ze dne 27.4.2016, č.d. B-31 soud odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení, na jeho majetek prohlásil konkurs. Toto rozhodnutí potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 31.8.2016, č.d. B-48. -Dne 27.4.2016 pod poř. č. B-33 soud zveřejnil zprávu o činnosti insolvenčního správce, k níž byl připojen i aktualizovaný soupis majetkové podstaty dlužníka. Pod položkou m2 je do něj zahrnut předmětný osobní automobil. Do soupisu majetkové podstaty byl sepsán dne 4.11.2015, neboť dne 21.8.2015 byl dlužníkem převeden na žalobce neúčinným právním úkonem dle § 246 odst. 2 IZ.

Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně odkazem na ust. § 224 odst. 1, 2 IZ, 225 odst. 1, 2, 3 a § 160 odst. 1 IZ odmítl předmětnou vylučovací žalobu, která je incidenčním sporem ve smyslu ust. § 159 odst. 1 písm. b) IZ. Žalobce je osobou oprávněnou k podání žaloby o vyloučení movité věci z majetkové podstaty dlužníka, tuto však měl podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění insolvenčního správce dle ust. § 225 odst. 2 IZ s tím, že poslední den 30-ti denní lhůty musí žaloba dojít soudu. Žalobce byl vyrozuměn o zahrnutí osobního automobilu do soupisu majetkové podstaty dlužníka podáním (KSBR 38 INS 18949/2013) doručeným žalobci dne 13.11.2015, posledním dnem podáním žaloby bylo tedy pondělí dne 14.12.2015. Pokud žalobce žalobu doručil soudu až v úterý dne 15.12.2015, jedná se o žalobu opožděnou, kterou soud podle § 160 odst. 4 IZ odmítl. O nákladech řízení soud rozhodl podle § 146 odst. 3 IZ, neboť žalovanému dle obsahu spisu náklady řízení nevznikly a o vrácení celého soudního poplatku rozhodl soud podle § 10 odst. 3 věty poslední, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce blanketní odvolání, které přes výzvu soudu prvního stupně ze dne 1.11.2017, č.j. 72/38 ICm 4769/2015-46 nedoplnil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání podané osobou k tomuto úkonu oprávněnou, sice nesplňuje náležitosti řádného odvolání, směřuje však proti rozhodnutí procesní povahy, o němž je možno rozhodnout na základě obsahu spisu, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, 212 a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 214 odst. 2 písm. a) o.s.ř.) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 224 odst. 1 IZ insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.

Podle § 224 odst. 2 IZ vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. (KSBR 38 INS 18949/2013)

Podle § 225 odst. 2 IZ žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Podle § 225 odst. 3 IZ nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.

Z obsahu insolvenčního spisu mimo zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že insolvenční správce Mgr. Pavel Scholle přípisem ze dne 10.11.2015 vyrozuměl žalobce Jiřího Vašicu o soupisu majetku do majetkové podstaty, a to osobního automobilu Audi A6 4F, reg. značky první zaevidování 11.1.2006, VIN kód: z důvodu, že se jedná o plnění z neúčinného právního úkonu, když předmětný majetek byl na žalobce dlužníkem převeden dne 21.8.2015, tedy poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce. Tento právní úkon je tak dle § 246 odst. 2 IZ vůči věřitelům neúčinný. Vyrozumění obsahuje poučení podle § 225 odst. 1, 2, 3 IZ s tím, že adresát byl výslovně poučen, že žalobu podle § 225 odst. 2 IZ má doručit nejpozději poslední den lhůty insolvenčnímu soudu, tj. Krajskému soudu v Brně. Dle dodejky převzal adresát Jiří Vašica vyrozumění dne 13.11.2015, když před tím byla zásilka uložena na poště dne 11.11.2015.

Na základě shora uvedených zjištění se odvolací soud ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že vylučovací žaloba došlá Krajskému soudu v Brně v úterý dne 15.12.2015 poštou je žalobou opožděnou, neboť dle doručenky bylo vyrozumění o soupisu automobilu Audi A6 4F, reg. značky do majetkové podstaty dlužníka žalobci doručeno dne 13.11.2015. Vyrozumění insolvenčního správce obsahuje kromě specifikace majetku pojatého do soupisu i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o délce a počátku běhu lhůty k jejímu podání, uvedení osoby, vůči níž má vylučovací žaloba směřovat, označení soudu, u něhož má být podána, a i poučení o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby. Dle ust. § 225 odst. 2 IZ byl žalobce povinen podat vylučovací žalobu ve lhůtě 30 dnů Krajskému soudu v Brně s tím, že se jedná o lhůtu zákonnou a poslední den lhůty k podání vylučovací žaloby tak bylo pondělí dne 14.12.2015.

Pokud žalobce tvrdil, že vyrozumění převzala jeho manželka, pak dle dodejky byla zásilka uložena na poště dne 11.11.2015 a žalobce ji převzal dne 13.11.2015. Skutečnost, že vyrozumění převzala osoba odlišná od žalobce z dodejky nevyplývá a žalobce k tomuto tvrzení žádný důkaz neoznačil. Naopak odvolání žalobce je pouze blanketní a žádné důvody, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí, neobsahuje. (KSBR 38 INS 18949/2013) Ze shora uvedených důvodů proto odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené rozhodnutí jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu