11 VSOL 457/2017-62
12/37 ICm 2913/2013 11 VSOL 457/2017-62 (KSBR 37 INS 5919/2010-C-7-8)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Anny Hradilové v právní věci žalobkyně Renaty Navarové, bytem Hořejší 1258/12, 614 00 Brno, zastoupené JUDr. Světlanou Žabenskou, advokátkou se sídlem Jundrovská 14, 624 00 Brno, proti žalovanému Mgr. Radku Frkalovi, se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, insolvenčnímu správci dlužníka Zbyňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Hořejší 1258/12, 614 00 Brno, zastoupenému JUDr. Františkem Frkalem, advokátem se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno, o vyloučení věci z majetkové podstaty, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.9.2017 č. j. 12/37 ICm 2913/2013-45 (KSBR 37 INS 5919/2010-C-7-8)

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. m ě n í tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 13.342 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokátky JUDr. Světlany Žabenské.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 4.114 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokátky JUDr. Světlany Žabenské. isir.justi ce.cz (KSBR 37 INS 5919/2010-C-7-8)

Odůvodnění:

Soud prvního stupně zastavil řízení o vyloučení věci z majetkové podstaty podle § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 1, písm. c) o.s.ř. (výrok II.) a že žalobkyni se vrací soudní poplatek ve výši 1.000 Kč (výrok III.).

Soud prvního stupně vyšel z toho, že žalobou došlou soudu dne 27.8.2013 se žalobkyně domáhala vyloučení vypořádacího podílu z titulu zaniklého společného členského podílu v Bytovém družstvu Chládkova 22, identifikační číslo 262 91 614, sídlem Brno, Chládkova 2015/22a, včetně veškerých práv a povinností se společným členstvím spojených zejména práva společného nájmu družstevního bytu č. 4 o velikosti 2+1 v prvním poschodí na ulici Chládkova 22b, Brno-bytový dům č. p. 2014 na pozemku p. č. 2464 v k.ú. Žabovřesky, obec Brno, okres Brno-město (dále jen vypořádací podíl), z majetkové podstaty dlužníka Zbyňka anonymizovano . Dne 21.8.2017 vzala žalobkyně žalobu zpět s ohledem na vynětí vypořádacího podílu ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Zbyňka anonymizovano , současně žádala o přiznání náhrady nákladů řízení. Soud prvního stupně neshledal podmínky pro přiznání náhrady nákladů řízení dle § 146 odst. 2 o.s.ř., a rozhodl o vrácení zaplaceného poplatku sníženého o 20 %, v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, v němž namítala, že dopisem ze dne 23.7.2013 ji žalovaný informoval o tom, že dne 17.11.2010 zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužníka vypořádací podíl a současně ji poučil o možnosti podat vylučovací žalobu ve smyslu ustanovení § 225 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ). Žalobu podala na základě tohoto vyrozumění dne 27.8.2013. Byl to tedy žalovaný, který zavinil, že žalobkyně podala předmětnou žalobu a uplatňovat svá práva soudní cestou. A byl to také žalovaný, kdo zavinil zastavení řízení v této věci, když po jeho zahájení vyjmul vypořádací podíl z majetkové podstaty dlužníka, čímž podaná žaloba ztratila své opodstatnění a žalobkyni nezbylo, než ji vzít zpět. Proto požadovala přiznání náhrady nákladů řízení, včetně nákladů odvolacího řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. (KSBR 37 INS 5919/2010-C-7-8)

Odvolací soud po zjištění, že podané odvolání splňuje obecné náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., přezkoumal rozhodnutí včetně jemu předcházejícího řízení, v souladu s ustanovením § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. tak učinil bez nařízení odvolacího jednání a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 146 odst. 2 o.s.ř. jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady. Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení).

Z obsahu spisu vyplývá, že: -usnesením ze dne 13.10.2010, č. j. KSBR 37 INS 5919/2010-A-27 soud zjistil úpadek dlužníka Zbyňka anonymizovano , na majetek dlužníka prohlásil konkurs, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radka Frkala, -přípisem ze dne 23.7.2013 Mgr. Radek Frkal vyrozuměl zástupkyni žalobkyně o zahrnutí vypořádacího podílu do soupisu majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 224 IZ. Současně žalobkyni poučil o možnosti podat vylučovací žalobu dle § 225 IZ. Výzva byla zástupkyně žalobkyně doručena dne 29.7.2013, -řízení bylo zahájeno vylučovací žalobou došlou soudu dne 28.8.2013, jíž se žalobkyně domáhala vyloučení vypořádacího podílu z majetkové podstaty dlužníka Zbyňka anonymizovano , -dne 12.2.2016 žalobkyně zaplatila soudní poplatek ve výši 2.000 Kč, -dne 6.5.2016 se žalovaný na výzvu soudu vyjádřil k žalobě tak, že navrhoval její zamítnutí, -dne 21.8.2017 vzala žalobkyně žalobu zpět, protože dne 18.7.2017 jí žalovaný oznámil, že vypořádací podíl byl vyňat ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Zbyňka anonymizovano . Současně požádal o zpětvzetí vylučovací žaloby. Nahlédnutím do insolvenčního rejstříku zjistila, že usnesením č.d. B-127 soud udělil souhlas s tím, aby žalovaný vyňal ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vypořádací podíl ze soupisu majetkové podstaty Zbyňka anonymizovano . Proto navrhovala zastavení řízení a uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobkyni soudní poplatek v rozsahu, který jí nebude vrácen a odměnu advokáta za tři úkony právní služby dle § 7, § 11 odst. 1, písm. a) a d), a to přípravu a převzetí zastoupení, sepis návrhu na zahájení řízení a sepis zpětvzetí žaloby a 3 x režijní paušál včetně 21% DPH dle ustanovení § 14a odst. 1 advokátního tarifu. Současně ke zpětvzetí žaloby připojila listiny z insolvenčního spisu č.d. B-127 a č.d. B-128, -žalovaný ve vyjádření ke zpětvzetí žaloby navrhoval, aby o nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 146 odst. 1, písm. b) o.s.ř. Podmínky pro přiznání náhrady nákladů řízení žalobkyni podle ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř., by neměly být shledány, neboť žalovaný zastavení řízení nezavinil. Všichni účastníci předmětného insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 227 IZ požádali, aby byl vypořádací podíl vyjmut ze soupisu majetkové podstaty, poněvadž všichni účastníci insolvenčního řízení mají zájem na jeho ukončení, respektive na zrušení konkursu- (KSBR 37 INS 5919/2010-C-7-8) viz souhlas (žádost) věřitelů a dlužníka ze dne 18.4.2017, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 19.4.2017. Insolvenční soud žádosti insolvenčního správce o udělení souhlasu s vynětím vypořádacího podílu ze soupisu majetkové podstaty vyhověl. -Z obsahu insolvenčního spisu KSBR 37 INS 5919/2010 odvolací soud zjistil, že dne 18.4.2017 byl soudu doručen souhlas věřitelů a dlužníka s vyjmutím vypořádacího podílu ze soupisu majetkové podstaty, v němž bylo sděleno, že v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Zdeňka anonymizovano dlužník a všichni věřitelé NORDWEG s.r.o., Nora Navara a Hallenbeck s.r.o. souhlasí s vyjmutím (vyřazením) vypořádacího podílu sepsaného v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 20.5.2013 pod položkou 2.1 z majetkové podstaty dlužníka, poněvadž mají zájem na ukončení tohoto insolvenčního řízení, respektive na zrušení konkursu. Proto výslovně žádají, aby ve smyslu ustanovení § 227 IZ byla ze soupisu majetkové podstaty vyjmuta (vyškrtnuta) shora identifikovaná majetková hodnota sepsaná v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty ze dne 20.5.2013 pod položkou 2.1.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 23.10.2014, sp. zn. 33 Cdo 1787/2014 zopakoval závěry, že náhradu nákladů řízení ovládá zásada úspěchu ve věci, která je doplněna zásadou zavinění. Zásada zavinění se uplatní zejména v případě, kdy je řízení zastaveno. Zastavuje-li soud řízení, zabývá se ve smyslu § 146 odst. 2 o. s. ř. při rozhodování o nákladech řízení nejprve otázkou, zda některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno. Tam, kde účastník zavinil zastavení řízení, soud přizná ostatním účastníkům náhradu nákladů řízení. Zavinění může spočívat i v tom, že žalobce vzal žalobu zpět. V tom případě zavinil zastavení řízení a je povinen nahradit druhé straně náklady řízení, které v řízení účelně vynaložila na uplatňování nebo bránění svého práva. Vzal-li však žalobce zpět žalobu, která byla podána důvodně, pro chování žalovaného, zastavení řízení nezavinil žalobce, ale žalovaný a ten je pak povinen uhradit žalobci náklady řízení. Na skutečnost, zda šlo o důvodně podanou žalobu, lze usuzovat z toho, zda se žalobce domohl žalobou uplatněného nároku či nikoliv. Ke zpětvzetí žaloby pro chování žalovaného zpravidla dojde tehdy, jestliže žalovaný po podání žaloby poskytl žalobci plnění, jež po něm žalobce v žalobním petitu požadoval. Zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 o. s. ř., včetně splnění výše uvedených podmínek, je nutno posuzovat z procesního hlediska, tedy z hlediska vztahu výsledku chování žalovaného k požadavkům žalobce (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 26. 2. 1982, sp. zn. 3 Cz 14/82, publikovaný ve Sborníku stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí Nejvyšších soudů z let 1970-1983, svazek IV, část první, str. 736-737 a z něhož vychází i Ústavní soud-srov. např. jeho usnesení ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. II. ÚS 2199/09, nebo nález ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. IV. ÚS 1386/07). Nárok uplatněný žalobou však nelze z procesního hlediska chápat ryze formálně jen jako to, co bylo uplatněno žalobním petitem; žalobu je třeba chápat jako celek; nejen petit, ale i žalobní tvrzení (důvody žaloby) vyjadřují, proč se žalobce domáhá žalovaného plnění. Použití § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř. proto přichází v úvahu pouze tehdy, je-li příčinou zpětvzetí výlučně (jen) chování (KSBR 37 INS 5919/2010-C-7-8)

žalovaného. Bylo-li touto příčinou chování osoby odlišné (žalobcův nárok uspokojil někdo jiný) nebo chování obou (více) stran v řízení (např. proto, že došlo k dohodě o sporných nárocích), použití uvedeného pravidla nepřichází v úvahu; o nákladech řízení bude rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. (srovnej Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 990-991.

Odvolací soud konstatuje, že vyjmutím vypořádacího podílu ze soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Zdeňka anonymizovano žalovaným na základě souhlasu věřitelů a dlužníka nepochybně žalobkyně dosáhla účelu, pro který předmětnou vylučovací žalobu podala a žalovaný tak žalobkyni poskytl plnění, jehož se žalobkyně vylučovací žalobou domáhala. Proto žalovaný zavinil, že se podaná žaloba stala bezpředmětnou a žalobkyně vzala žalobu v celém rozsahu zpět. Proto též žalobkyni náleží plná náhrada nákladů řízení v souladu s ustanovením § 146 odst. 2 o.s.ř.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud v souladu s ustanovením § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil napadené rozhodnutí a přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení za právní zastoupení před soudem prvního stupně za 3 úkony právní pomoci po 3.100 Kč (9.300 Kč) a to za přípravu a převzetí zastoupení, sepis návrhu na zahájení řízení a zpětvzetí žaloby dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bod. 5 a § 11 odst. 1, písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátního tarifu (dále AK), 3 x náhradu hotových výdajů po 300 Kč (900 Kč) dle § 13 odst. 3 AK včetně 21% DPH dle ustanovení § 14a odst. 1 AK (2.142 Kč) a 1.000 Kč soudní poplatek v rozsahu, který nebyl žalobkyni vrácen. Celková výše náhrady nákladů za řízení před soudem prvního stupně činí 13.342 Kč.

Dále odvolací soud přiznal v odvolacím řízení plně procesně úspěšné žalobkyni náhradu nákladů odvolacího řízení podle § 224 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř. za jeden úkon právní pomoci a to sepis odvolání ve výši 3.100 Kč, náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč, vše navýšeno o 21% DPH ve výši 714 Kč, celkem 4.114 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. h) o.s.ř. ve znění účinném od 1.10.2017).

V Olomouci dne 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu