11 VSOL 301/2017-67
37 ICm 210/2016 11 VSOL 301/2017-67 (KSOS 37 INS 33533/2014)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové ve věci žalobce Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Krmelínská 164/366, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, zastoupeného Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem, se sídlem K Nemocnici 18, 741 01 Nový Jičín, o žalobě pro zmatečnost, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.6.2016, (správně 6.6.2017) č.j. 37 ICm 210/2016 (KSOS 37 INS 33533/2014)-44

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně zamítl žalobu pro zmatečnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.6.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-58 podle § 234 o.s.ř. jako opožděnou.

Soud prvního stupně vyšel z toho, že -usnesením ze dne 26.6.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-58 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Václava anonymizovano . Usnesení bylo doručováno do vlastních rukou dlužníka, jelikož nebyl zastižen, byla písemnost uložena na poště dne 8.7.2015. -Usnesení ze dne 26.6.2015 č.d. A-58 bylo dlužníku doručeno dle ust. § 49 odst. 4 o.s.ř. dne 20.7.2015 (dne 8.7.2015 byla zásilka uložena). isir.justi ce.cz (KSOS 37 INS 33533/2014) -Usnesením ze dne 25.11.2015, č.j. 3 VSOL 909/2015-A-110 Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně č.d. A-58. -Usnesením ze dne 24.10.2016, č.j. 29 NSČR 88/2016-A-177 Nejvyšší soud ČR odmítl dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.11.2015, č.j. 3 VSOL 909/2015-A-110. -Žaloba pro zmatečnost došla soudu dne 18.1.2016. -Usnesením č.j. 3 VSOL 791/2016-B-200 ze dne 30.11.2016 Vrchní soud v Olomouci rozhodl, že soudce Mgr. David Stošek není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014. -Žalobou pro zmatečnost se žalobce domáhal, aby soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.6.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-58 ve výroku I. a souvisejících výrocích a současně rozhodl, že se insolvenční řízení zastavuje. Žalobou pro zmatečnost napadeným usnesením soud rozhodl o věřitelském insolvenčním návrhu tak, že zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Evu Hepperovou. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 25.11.2015, č.j. 3 VSOL 909/2015-A-110 rozhodnutí soudu prvního stupně č.d. A-58 jako věcně správné potvrdil a v odůvodnění uvedl, že navrhovatelé Sberbank CZ a.s. a Komerční banka, a.s. neosvědčili svou aktivní věcnou legitimaci k podání návrhu a vzal za osvědčené pohledávky věřitele Alžběty Klimešové z titulu půjčky ve výši 350.000 Kč a věřitelů Marka anonymizovano a Ondřeje anonymizovano z titulu běžného výživného. Tito věřitelé potvrdili své pohledávky za dlužníkem a uvedli, že dosud se k insolvenčnímu řízení nepřipojili, jelikož to nepovažovali vzhledem k insolvenčnímu návrhu a existenci dvou věřitelů za nutné, v případě zjištění úpadku toto učiní. Věřitelé, jejichž pohledávky měl soud za osvědčené v době vydání rozhodnutí o úpadku, neuplatňovali své právo vůči dlužníkovi a nebyli tedy účastníky insolvenčního řízení ve smyslu § 14 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ ). Žalobce tvrdil zmatečnostní důvod dle ust. § 229 odst. 1 písm. b) o.s.ř., jelikož navrhovatelé a) a b) neosvědčili svou aktivní věcnou legitimaci k podání insolvenčního návrhu ve smyslu § 105 IZ a nebyli tedy účastníky insolvenčního řízení. Další věřitelé, jejichž pohledávky měl insolvenční soud za osvědčené, nebyli účastníky insolvenčního řízení. V řízení byl proto podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ke kterému se v souladu s § 97 odst. 2 IZ nepřihlíží. -Skutečnost, že žaloba pro zmatečnost byla podána včas, vylíčil žalobce tak, že dne 25.11.2015 usnesením č.j. 3 VSOL 909/2015-A-108 Vrchní soud v Olomouci rozhodl o odvolání žalobce. Žalobu podal v zákonné lhůtě tří měsíců od doručení napadeného rozhodnutí . -Dne 10.3.2016 doplnil žalobce žalobu pro zmatečnost tak, že insolvenční návrh je za navrhovatele b) podepsán na základě plné moci JUDr. Petrem Balcarem, který ve stejném rozsahu zmocnil Mgr. Marka Pilaře. Plná moc nesplňovala požadavky stanovené v § 97 odst. 2 a 3 IZ. Krajský soud v Ostravě neměl napadené usnesení vydat, jelikož v řízení byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ke kterému se v souladu s § 97 odst. 2 IZ nepřihlíží, a proto je řízení stižěno zmatečnostní vadou dle § 229 odst. 1 písm. d) o.s.ř. (KSOS 37 INS 33533/2014) -Dne 31.5.2016, žalobce doplnil žalobu pro zmatečnost o důvod dle § 229 odst. 1 písm. e) o.s.ř., že soudce Mgr. David Stošek je podjatý, má k dlužníkovi nepřátelský vztah a důvody v žalobě dále specifikoval. -Soudem ustanovený zástupce žalobce Mgr. Lukáš Stoček žalobu pro zmatečnost doplnil podáním doručeným soudu dne 2.6.2016, v němž podrobně rozvedl nedostatky aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele a) Sberbank CZ a.s. a insolvenčního navrhovatele b) Komerční banky a.s.

Soud prvního stupně odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.10.2006, sp.zn. 21 Cdo 2758/2005 dospěl k závěru, že žaloba pro zmatečnost je přípustná. Dále dospěl k závěru, že poslední den lhůty, kdy žalobce mohl podat žalobu pro zmatečnost v souladu s ust. § 234 odst. 1 o.s.ř., byl den 20.10.2015. Žalobce podal žalobu pro zmatečnost dle § 229 odst. 1 písm. b) a d) o.s.ř. dne 18.1.2016, jedná proto v souladu s ust. § 234 o.s.ř. o žalobu opožděnou. Pokud žalobce žalobu pro zmatečnost opakovaně doplňoval podáními doručenými soudu dne 18.1.2016, 10.3.2016, 31.5.2016 a 1.6.2016, kdy uváděl další důvody dle § 229 odst. 1 písm. e) a c) o.s.ř., pak uplatněným důvodem zmatečnosti je soud vázán a nesmí napadené rozhodnutí posuzovat z jiného důvodu, než který označil ten, kdo žalobu podal. Lhůta k podání žaloby pro zmatečnost uplynula dne 20.10.2015, proto žalobu jako opožděnou zamítl v souladu s ust. § 235e odst. 2 o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, v němž namítal, že usnesení ze dne 26.6.2015 č.d. A-58 mu insolvenční soud doručil prostřednictvím doručujícího orgánu do vlastních rukou adresáta tak, že písemnost vložil do domovní schránky na adresu Krmelínská 164/366, 724 00 Ostrava-Nová Bělá. Nemovitost na této adrese vlastní p. Roman Krško. Žalobce na uvedené adrese nemá dle centrální evidence obyvatel trvalé bydliště, ani tuto adresu neuvedl soudu jako doručující adresu. Žalobce v řízení učinil několik podání, v nichž označil adresu pro doručování Krmelínská 364/164, 724 00 Ostrava-Nová Bělá. Insolvenční soud byl proto povinen v souladu s ust. § 80 odst. 2 IZ napadené usnesení doručit dlužníkovi na takto označenou adresu. Pokud doručoval na adresu Krmelínská 164/366, 724 00 Ostrava-Nová Bělá, pak z jeho strany došlo zjevnému pochybení. Žalobce má za to, že v souladu s ust. § 74 odst. 2 IZ mu dosud nezačala běžet lhůta k podání opravného prostředku a žalobu pro zmatečnost tak doručil včas. Žalobce učinil další podání dne 30.5.2016, kdy podal návrh označený jako žaloba pro zmatečnost z toho důvodu, že insolvenční návrh projednal a o něm rozhodl vyloučený soudce. O tom ostatně svědčí i přípis Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9.9.2016 založený pod sp.zn. 37 ICm 210/2016. O tomto důvodu zmatečnosti řízení se žalobce dozvěděl z usnesení ze dne 19.4.2016, č.d. B-55 a ze strany soudu došlo k nesprávnému právnímu posouzení včasnosti žaloby. Insolvenční soud provedl mimo jiné důkaz usnesením ze dne 26.6.2015, č.d. A-58. Žalobce z obsahu spisu zjistil, že napadené usnesení bylo ztraceno (zničeno) a do spisu byla založena fotokopie jej nahrazující. Dle ust. § 40b odst. 2 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, v listinné podobě vyhotovený úkon soudu podepisuje předseda senátu nebo ten, kdo ho z pověření předsedy senátu nebo podle zákona učinil, jeho stejnopis se vyhotoví, (KSOS 37 INS 33533/2014) jestliže je to třeba, podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis. Odkazem na ust. § 134 o.s.ř. a dále rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.7.2013, sp.zn. 21 Cdo 2288/2012 žalobce namítal nedostatek formálních náležitostí originálu rozhodnutí, které způsobuje nicotnost rozhodnutí jako takového, ačkoliv stejnopis usnesení již veškeré formální náležitosti obsahuje. V dané věci originál napadeného usnesení nebyl podepsán předsedou senátu ani jinou osobou k tomuto oprávněnou. Insolvenční soud provedl důkaz doručenkou usnesení č.d. A-58, z níž zjistil, že usnesení bylo uloženo na poště a připraveno k vyzvednutí dne 8.7.2015. Žalobce nahlédnutím do spisu zjistil, že předmětná doručenka byla ztracena (zničena) a ve spise je založena prostá (černobílá) fotokopie doručenky. Žalobce se domnívá, že tato fotokopie nemá povahu veřejné listiny a nemohlo tak dojít k založení vyvratitelné právní domněnky doručení napadeného usnesení žalobci. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se usnesení Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 37 INS 33533/2014-A-58 ve výroku I. a souvisejících výrocích ruší a současně se insolvenční řízení zastavuje. Podané odvolání následně žalobce doplnil tak, že v poučení žalobou pro zmatečnost napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Insolvenčnímu správci, navrhovateli a dlužníkovi se toto usnesení doručuje také zvláštním způsobem. Osobám, kterým se usnesení doručuje zvláštním způsobem, běží odvolací lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 IZ) . Žalobou pro zmatečnost napadené usnesení pak insolvenční soud doručil mimo jiné po kontrole existence datové schránky dlužníkovi dne 21.7.2015 tak, že bylo vhozeno do poštovní schránky na adrese Krmelínská 164/366, Ostrava-Nová Bělá. Právnímu zástupci dlužníka, insolvenčnímu správci a právním zástupcům navrhovatele a) a b) dodáním do datové schránky dne 29.6.2015. Odkazem na ust. § 50b odst. 4 písm. e) o.s.ř. a ust. § 75 odst. 2 IZ žalobce namítal, že insolvenční soud ve smyslu § 50b odst. 4 písm. e) o.s.ř. rozhodl, že žalobou pro zmatečnost napadené usnesení doručí zvlášť žalobci. Doručením žalobou pro zmatečnost napadeného usnesení právnímu zástupci žalobce tak nepočala běžet lhůta pro podání opravného prostředku, jak stanoví § 74 odst. 2 IZ. O tom neměl ostatně pochybnosti ani soud prvního stupně, když v rámci dokazování žádný důkaz o doručení právnímu zástupci žalobce neprovedl.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, která tvrdila odvolací důvod podle ustanovení dle § 205 odst. 2 písm. c) a g) o.s.ř., přezkoumal odvolací soud podle ustanovení § 212, 212a o.s.ř. odvoláním napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo a dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí je třeba zrušit.

Podle § 229 odst. 1 písm. b), c), d) a e) o.s.ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže b) ten, kdo v řízení vystupoval jako účastník, neměl způsobilost být účastníkem řízení, (KSOS 37 INS 33533/2014) c) účastník řízení neměl procesní způsobilost nebo nemohl před soudem vystupovat (§ 29 odst. 2) a nebyl řádně zastoupen, d) nebyl podán návrh na zahájení řízení, ačkoliv podle zákona ho bylo třeba, e) rozhodoval vyloučený soudce nebo přísedící.

Podle § 232 odst. 1 o.s.ř. žaloba musí vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu je napadá, důvod žaloby (důvod obnovy řízení nebo zmatečnosti), vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo podal žalobu, domáhá.

Podle § 42 odst. 4 věty první o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 90 o.s.ř. účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný.

Podle § 232 odst. 2 o.s.ř. rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, a důvod žaloby (důvod zmatečnosti) mohou být měněny jen v průběhu trvání lhůt k žalobě.

Podle § 234 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být žaloba pro zmatečnost podána ve lhůtě tří měsíců od doručení napadeného rozhodnutí.

Podle § 234 odst. 2 o.s.ř. z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. c) lze žalobu podat ve lhůtě tří měsíců, která počíná běžet dnem, kdy účastníku byl ustanoven zástupce nebo kdy odpadla překážka, pro kterou nemohl před soudem samostatně jednat nebo pro kterou nemohl před soudem vystupovat, nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

Podle § 234 odst. 3 o.s.ř. z důvodu zmatečnosti uvedeného v § 229 odst. 1 písm. e) lze žalobu podat ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy se ten, kdo žalobu podává, o důvodu zmatečnosti dozvěděl, nejpozději však do tří let od právní moci napadeného rozhodnutí.

Odvolací soud zdůrazňuje, že účastníky řízení o žalobě pro zmatečnost jsou, jak vyplývá z povahy této žaloby jakožto mimořádného opravného prostředku, ti, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo vydáno žalobou napadené rozhodnutí, popř. jejich právní nástupci z důvodu univerzální nebo singulární subcese (žalobu pro zmatečnost může podat jen účastník soudního řízení, popř. jeho právní zástupce, přičemž také ostatní účastníci řízení nemohou být osobami odlišnými od účastníků řízení, proti nimž žaloba pro zmatečnost směřuje, popř. jejich právních nástupců). Uvedenému odpovídá, že zákon (§ 232 odst. 1 o.s.ř.) ani nepožaduje, aby žaloba pro zmatečnost obsahovala označení účastníků řízení. Definice účastníků je tedy u žaloby pro zmatečnost dána ustanovením § 94 odst. 2 o. s. ř. (odvolací soud poznamenává ve znění účinném do 31.12.2013). V řízení o zmatečnostní žalobě si (KSOS 37 INS 33533/2014) účastníci zachovávají stejné procesní postavení jako v původním řízení (srov. právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9.7.2014 sp. zn. 21 Cdo 1529/2013, ze dne 23.11.2010, sp.zn. 21 Cdo 4629/2009 nebo v obdobné věci v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.10.2003, sp.zn. 29 Odo 558/2001, které bylo uveřejněno pod č. 43 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek ročník 2004).

Žaloba pro zmatečnost je určena pro nápravu mimořádných procesních pochybení a týkají se závažných procesněprávních vad, které představují porušení základních principů ovládajících řízení před soudem, kdy je nejen v zájmu účastníků, ale i ve veřejném zájmu, aby taková rozhodnutí byla dodatečně odstraněna, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou věcně správná a musí vedle obecných náležitostí uvedených v § 42 odst. 4 o.s.ř. obsahovat -označení rozhodnutí, proti němuž směřuje (datem vyhlášení, popř. vydání a jednacím číslem, popř. spisovou značkou), žalobou lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně nebo pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, popř. obě rozhodnutí, -určení rozsahu, v jakém se rozhodnutí napadá (obsahuje-li rozhodnutí více výroků, je třeba uvést, který výrok a v jakém rozsahu se napadá), -důvod žaloby, tedy určení zmatečnosti podle § 229 o.s.ř., -důvod žaloby pro zmatečnost musí být po skutkové stránce vylíčen tak, aby bylo nepochybné, jaký z důvodů zmatečnosti se uplatňuje (nestačí pouhý odkaz na ustanovení zákona, ve kterém je důvod zmatečnosti obsažen), -vylíčení skutečností, o tom, že žaloba pro zmatečnost je podána včas, jde zejména o vylíčení skutečností, které svědčí o zachování subjektivních lhůt, -označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby pro zmatečnost prokázán, -údaj o tom, čeho se ten, kdo podává žalobu pro zmatečnost, domáhá (tzv. žalobní petit). V případě žaloby pro zmatečnost se bude jednat o návrh na zrušení napadeného rozhodnutí.

Neobsahuje-li žaloba pro zmatečnost všechny potřebné náležitosti, brání tato vada v pokračování v řízení a je třeba postupovat podle § 43 o.s.ř. Označení účastníků řízení není v § 232 o.s.ř. zmíněno jako nezbytná náležitost žaloby pro zmatečnost a závěr, že jde o nezbytnou náležitost těchto žalob, nelze dovodit ani z odkazu na § 42 odst. 4 o.s.ř. Je tomuto tak proto, že žaloba je ve své podstatě opravným prostředkem, u něhož je účastenství (včetně legitimace k podání žalob) vymezeno ve vazbě na osoby, jež jsou účastníky řízení v jeho předchozích fázích. Definice účastníků byla u těchto žalob do účinnosti novely zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu do 31.12.2013 dána § 94 odst. 2 o.s.ř. a dle názoru odvolacího soudu i dle právní úpravy novely zákona č. 293/2013 Sb. o.s.ř. účinné od 1.1.2014 jakékoliv občanské soudní řízení probíhá za účasti žalobce a žalovaného dle § 90 o.s.ř. Účastníci řízení si v řízení o žalobě pro zmatečnost zachovávají (stejně jako v případě odvolání nebo dovolání) stejné procesní postavení jako v původním řízení. (KSOS 37 INS 33533/2014) Z obsahu insolvenčního spisu dlužníka Václava anonymizovano sp. zn. KSOS 37 INS 33533/2014 je zřejmé, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitelů navrhovatele a) Sberbank CZ a.s., zastoupeného Mgr. Davidem Urbancem a navrhovatele b) Komerční banky a.s., zastoupené JUDr. Zdeňkem Balcarem, jímž se domáhali zjištění úpadku Václava anonymizovano . Z žalobou pro zmatečnost napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.6.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-58 je zřejmé, že jako účastníci řízení jsou v záhlaví tohoto usnesení označeni dlužník Václav Klimeš a insolvenční navrhovatelé a) Sberbank CZ a.s., b) Komerční banka a.s. s tím, že řízení proběhlo za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě.

Řízení o žalobě pro zmatečnost bylo zahájeno žalobou dlužníka Václava anonymizovano , v níž neoznačil žádného z původních účastníků řízení o věřitelském insolvenčním návrhu. Pokud judikatura vyšších soudů dospěla k závěru, že žalobce takto účastníky v žalobě o zmatečnost označit nemusí, pak měl soud prvního stupně s účastníky původního řízení (řízení o věřitelském insolvenčním návrhu) jednat i bez tohoto označení v žalobě, měl těmto účastníkům žalobu pro zmatečnost doručit, vyzvat je k vyjádření k žalobě pro zmatečnost a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost jim doručit, což neučinil. Tímto procesním postupem soud prvního stupně zatížil řízení vadou, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí podle § 219a odst. 1 písm. c) o.s.ř. zrušit a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně doručí žalobu pro zmatečnost podanou dlužníkem původním účastníkům řízení o věřitelském insolvenčním návrhu, mimo státního zastupitelství, které do jakéhokoliv řízení vstupuje z vlastního podnětu, a vyzve je k vyjádření k této žalobě, o níž rozhodne za jejich účasti.

Dále se soud prvního stupně v řízení vypořádá s odvolacími námitkami dlužníka, že mu insolvenční soud nedoručoval napadené rozhodnutí na doručnou adresu označenou dlužníkem, když vložil žalobou pro zmatečnost napadené rozhodnutí do domovní schránky na adrese Krmelínská 164/366, Ostrava-Nová Bělá, zatímco dlužník ve svých písemnostech označil doručovací adresu Krmelínská 364/164, Ostrava-Nová Bělá. K tomuto tvrzení soud prvního stupně zjistí stanovisko Stavebního úřadu Městské části Ostrava-Nová Bělá, zda eviduje 2 samostatné nemovitostí pod adresou Krmelínská 164/366, Ostrava-Nová Bělá a Krmelínská 364/164, Ostrava-Nová Bělá, nebo zda se jedná o jednu nemovitost, případně kterou z takto označených nemovitostí eviduje. Dále zjistí u příslušného poštovního úřadu adresu, na které skutečně vložil do domovní schránky písemnost ze dne 26.6.2015, č.d. A-58 určenou dlužníkovi. V závislosti na těchto šetřeních učiní závěr, zda a kdy bylo žalobou pro zmatečnost napadené rozhodnutí dlužníkovi doručeno a kdy skutečně počala dlužníkovi běžet lhůta k podání žaloby pro zmatečnost. K těmto závěrům bude rovněž nutno vzít v úvahu, že dlužník byl na základě plné moci ze dne 30.4.2015 (č.d. A-56/5) právně zastoupen a zvážit, zda a kdy advokátu dlužníka bylo to usnesení náležitě doručeno. (KSOS 37 INS 33533/2014)

V závislosti na výsledcích výše uvedených šetření soud prvního stupně o žalobě pro zmatečnost nově rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu