11 VSOL 233/2016-65
30 ICm 1181/2014 11 VSOL 233/2016-65 (KSBR 30 INS 31893/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Anny Hradilové v právní věci žalobců a) Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Radějov 42, PSČ 696 67, b) Rozálie anonymizovano , anonymizovano , bytem Radějov 42, PSČ 696 67, obou zastoupených JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Štefánikova 14, proti žalované Mgr. Zuzaně Zajícové, se sídlem Hovorany 825, PSČ 696 12, insolvenční správkyni dlužníka Marie Slováčkové, bytem Radějov 42, PSČ 696 67, o vyloučení věci z majetkové podstaty jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužnice Marie Slováčkové vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS 31893/2012, o odvolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.8.2016, č.j. 30 ICm 1181/2014-48 (KSBR 30 INS 31893/2012-C3)

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., pro nezaplacení soudního poplatku z vylučovací žaloby (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř. (výrok II.). isir.justi ce.cz (KSBR 30 INS 31893/2012)

Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci dne 7.9.2016 blanketní odvolání, které na výzvu krajského soudu ze dne 30.9.2016 č.j. 30 ICm 1181/2014-54, C3-15 k odstranění vad odvolání doplnili podáním, v němž uvedli, že s ohledem na svou sociální situaci patrně nedopatřením soudní poplatek za zahájení řízení dosud nezaplatili, za což se omlouvají. Soudní poplatek s ohledem na okamžik výplaty jejich starobního důchodu bude nejpozději ke dni 17.10.2016 z jejich strany uhrazen.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, a že odvolání směřuje do rozhodnutí procesní povahy, o němž je možné rozhodnout na základě obsahu spisu, odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání žalobců není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že : -žalobou doručenou soudu dne 4.4.2014 se žalobci domáhali vyloučení budovy č.p. 42 v Radějově (rodinný dům) stojící na pozemku parc. č. 732, pozemku parcela č. 732 o výměře 351 m (zastavěná plocha a nádvoří) a pozem ku parcela č. 152/3 o výměře 385 m (zahrada), které j sou vedeny v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín zapsané pro k.ú. Radějov u Strážnice, obec Radějov, na listu vlastnictví č. 126 z majetkové podstaty dlužnice Marie Slováčkové. -Usnesením ze dne 9.5.2014 soud vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z návrhu na zahájení řízení společně a nerozdílně dle položky 13., bod 1. písm. b), Sazebníku soudních poplatků ve výši 10.000 Kč, tj. 5.000 Kč za každou nemovitost. Usnesení bylo doručeno oběma žalobcům dne 16.5.2014. Ačkoliv byli žalobci zastoupeni advokátem, soud výzvu k zaplacení soudního poplatku doručil pouze žalobcům. -Dne 21.5.2014 žalobci požádali o osvobození od soudních poplatků, protože jsou ve starobním důchodu, který je jediným zdrojem jejich příjmů. -Usnesením ze dne 13.11.2015, č.j. 30 ICm 1181/2014-21 soud zamítl žádost žalobců o osvobození od soudních poplatků vzhledem ke skutečnosti, že jejich čistý měsíční příjem činí 21.000 Kč a výše soudního poplatku činí 5.000 Kč, nikoliv 10.000 Kč, jak bylo stanoveno ve výzvě ze dne 9.5.2014. -Usnesením ze dne 23.3.2016, č.j. 30 ICm 1181/2014, 12 VSOL 1/2016-33 (KSBR 30 INS 31893/2012) Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu žalobců na osvobození od soudních poplatků. (KSBR 30 INS 31893/2012) -Usnesením ze dne 15.4.2016, č.j. 30 ICm 1181/2014-36 soud prvního stupně vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku ve správné výši 5.000 Kč dle položky 13.1. písm. b) Sazebníku soudních poplatků do 3 dnů od doručení. Ve výzvě žalobce poučil o následku nezaplacení soudního poplatku spočívajícím v zastavení řízení. Výzvu doručil zástupci žalobců Mgr. Jiřímu Drobečkovi dne 25.4.2016. -Dne 26.4.2016 žalobci podali nový návrh na osvobození od soudního poplatku, o němž soud rozhodl usnesením ze dne 24.5.2016 č.l. 42 a řízení zastavil. Na tomto skutkovém základě vydal soud prvního stupně odvoláním napadené rozhodnutí, které doručil zástupci účastníků dne 5.9.2016. Žalobci podali 7.9.2016 blanketní odvolání, které doplnili dne 11.10.2016.

Dne 18.10.2016 doručil zástupce žalobců odvolacímu soudu kopii jednorázového příkazu k úhradě částky 5.000 Kč žalobci na účet uvedený ve výzvě k zaplacení soudního poplatku dne 17.10.2016.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích (dále ZOSP) nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle odst. 3 soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. Podle odst. 4 pro nezaplacení poplatku soud řízení nezastaví, a) začal-li již jednat o věci samé, b) vznikla-li povinnost zaplatit poplatek poplatníku, kterému soud v řízení ustanovil opatrovníka jako účastníku, jehož pobyt není znám nebo jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, c) je-li nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve lhůtě určené soudem ve výzvě podle odstavců 1 a 2 sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit, d) došlo-li k rozšíření návrhu na zahájení řízení v téže věci nebo rozšířil-li poplatník odvolání nebo dovolání poté, co soud začal jednat o věci samé. Podle odst. 7 usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Z uvedených ustanovení vyplývá, že lhůta pro zaplacení soudního poplatku nejpozději do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je zachována, je-li poplatek, který nepřevyšuje 5.000 Kč zaplacen v kolcích na odvolání podaném v 15-ti denní odvolací lhůtě (srovnej rozhodnutí NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2856/2015 přístupné na www.nsoud.cz). (KSBR 30 INS 31893/2012) V případě poplatku za žalobu podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích nelze žádat o posečkání úhrady soudního poplatku, respektive o povolení splátek soudního poplatku podle daňového řádu; taková žádost je nepřípustná, neboť na zaplacení soudního poplatku závisí samotné vedení řízení a zákon pro případ nezaplacení soudního poplatku předpokládá jednoznačný následek v podobě zastavení řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Žádost je nutno posoudit v intencích § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích, který umožňuje soudu řízení pro nezaplacení soudního poplatku v předepsaných případech nezastavit a povinnost platit soudní poplatek odložit až do rozhodnutí o věci samé (srovnej rozhodnutí NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1679/2015 přístupné na www.nsoud.cz).

V daném případě odvolací soud neshledal podmínky předpokládané ustanovením § 9 odst. 4 ZOSP, pro které by bylo možné akceptovat žádost žalobců o posečkání s úhradou soudního poplatku ze žaloby do jimi stanovené lhůty dne 17.10.2016. Lhůta k podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení uplynula žalobcům dne 16.9.2016 a do tohoto data byli žalobci povinni vyměřený soudní poplatek zaplatit. Pokud tak žalobci učinili dne 17.10.2016, pak tak učinili až po uplynutí lhůty k podání odvolání, kdy jim poplatková povinnost zanikla.

V projednávané věci proto byly splněny zákonné podmínky pro zastavení řízení soudem prvního stupně. Žalobci nezaplatili soudní poplatek z incidenční žaloby při podání žaloby dne 4.4.2014, ani v dodatečné lhůtě tří dnů od doručení usnesení, stanovené soudem prvního stupně k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 15.4.2016, č.j. 30 ICm 1181/2014-36, ani do konce odvolací lhůty proti usnesení o zastavení řízení dne 16.9.2016. Důsledkem spojeným s nesplněním poplatkové povinnosti je podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavení řízení. O těchto důsledcích byli také žalobci poučeni.

Z těchto důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že postup soudu prvního stupně byl správný, a proto napadené usnesení podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř.; žalobci nebyli v odvolacím řízení úspěšní a žalované v odvolacím řízení náklady nevznikly, proto nebyla přiznána náhrada nákladů odvolacího řízení žádnému z účastníků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pouze pokud na základě podaného dovolání dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo (KSBR 30 INS 31893/2012) která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237 a § 239 o.s.ř.).

V Olomouci dne 8. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu