11 VSOL 214/2016-40
39 ICm 3434/2015 11 VSOL 214/2016-40 (KSOL 39 INS 218/2015)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové ve věci žalobkyně JUDr. Kateřiny Martínkové, LL.M., advokátky se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Sokolská třída 22, PSČ 702 00, jako insolvenční správkyně dlužnice Karin anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2579/75, PSČ 700 30, zastoupené Mgr. Ladislavem Popkem, advokátem se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 22, PSČ 702 00, proti žalované Mgr. Ing. Pavle Buxbaumové, advokátce se sídlem Uničov, Masarykovo nám. 37, PSČ 783 91, jako insolvenční správkyni dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Zábřeh, Markova 2946/14, PSČ 700 30, IČ: 62267795, o vyloučení věcí z majetkové podstaty jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 39 INS 218/2015, k odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30.6.2016, č.j. 39 ICm 3434/2015-17 (KSOS 39 INS 218/2015)

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že se řízení nezastavuje. isir.justi ce.cz (KSOL 39 INS 218/2015) Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že řízení zastavil z důvodu nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ).

Soud prvního stupně vyšel z toho, že: -Žalobou ze dne 1.9.2015, doručenou soudu téhož dne, se žalobkyně Karin anonymizovano (pozdější dlužnice) domáhala proti žalované insolvenční správkyni dlužníka Karla anonymizovano vyloučení v žalobě označených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Karla anonymizovano . -Usnesením ze dne 2.5.2016, č.j. 39 ICm 3434/2015-13 byla žalobkyně vyzvána, aby ve lhůtě do tří dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek z žaloby podle položky 13 odst. 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků ve výši 2.000 Kč. Na tuto výzvu, která byla žalobkyni doručena dne 18.5.2016, nebylo ve stanovené lhůtě a ani později reagováno a soudní poplatek nebyl zaplacen.

Proti tomuto rozhodnutí podala odvolání JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., jako insolvenční správkyně dlužnice Karin anonymizovano (původní žalobkyně) a současně podala návrh na pokračování v řízení podle ustanovení § 264 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ). V odvolání uvedla, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.8.2016, č.j. KSOS 39 INS 6600/2016-A-15 byl zjištěn úpadek dlužnice Karin anonymizovano , anonymizovano , na její majetek prohlášen konkurs a odvolatelka JUDr. Kateřina Martínková, LL.M. byla ustanovena insolvenční správkyní této dlužnice. O zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku bylo rozhodnuto až dne 30.6.2016, tedy po zahájení insolvenčního řízení dlužnice, a toto rozhodnutí nemohlo nabýt právní moci, neboť prohlášením konkursu na její majetek dne 23.8.2016 došlo k přerušení řízení podle ustanovení § 263 IZ. Z tohoto důvodu nelze podané odvolání považovat za opožděné. Insolvenční správkyně, která podala návrh na pokračování tohoto řízení, je osvobozena od soudních poplatků podle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích, a proto navrhuje, aby odvoláním napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. (KSOL 39 INS 218/2015) Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 39 INS 6600/2016-A-15 vyplývá, že věřitel OREA-INVEST s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Svojsíkova 1596/2, PSČ 708 00, IČ: 25842480 se návrhem ze dne 18.3.2016, doručeným soudu téhož dne, domáhal rozhodnutí o úpadku dlužnice Karin anonymizovano , anonymizovano a navrhoval, aby byl řešen prohlášením konkursu na její majetek. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení spolu s insolvenčním návrhem byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 21.3.2016 v 7:56 hodin. Usnesením ze dne 23.8.2016, č.j. KSOS 39 INS 6600/2015-A-15, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.8.2016 v 11:45 hodin byl zjištěn úpadek dlužnice Karin anonymizovano , na její majetek prohlášen konkurs, deklarováno, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastaly okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a insolvenční správkyní ustanovena JUDr. Kateřina Martínková.

Z obsahu předloženého spisu Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 39 ICm 3434/2015 vyplývá, že po zahájení insolvenčního řízení (21.3.2016) byla dlužnice Karin anonymizovano usnesením ze dne 2.5.2016, č.j. 39 ICm 3434/2015-13 vyzvána k zaplacení soudního poplatku. Toto rozhodnutí jí bylo doručeno dne 18.5.2016. Odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 30.6.2016 a dlužnici doručeno 8.8.2016. Lhůta pro podání odvolání byla přerušena dne 23.8.2016 prohlášením konkursu na majetek dlužnice, takže rozhodnutí o zastavení řízení nenabylo právní moci.

Podle ustanovení § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením (KSOL 39 INS 218/2015) insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet.

Podle ustanovení § 263 IZ není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, přerušují se soudní a rozhodčí řízení, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, prohlášením konkursu. V těchto řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených tímto zákonem; možnost postupovat podle ustanovení § 141a tím není dotčena (odstavec 1). Je-li řízení podle odstavce 1 přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu (odstavec 2)

Podle ustanovení § 264 odst. 1 IZ v přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu dlužník vystupoval jako žalobce nebo jiný navrhovatel, jakož i v dalších řízeních, ve kterých uplatňoval své pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty, lze pokračovat na návrh insolvenčního správce; dnem, kdy soudu, rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu, u kterého je řízení vedeno, došel jeho návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka.

Odvolací soud uzavírá, že soud prvního stupně vyzval žalobkyni Karin anonymizovano k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 2.5.2016, tedy v době, kdy již nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (21.3.2016) a odvoláním napadené rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nenabylo právní moci, neboť lhůta pro podání odvolání byla přerušena prohlášením konkursu na její majetek. V řízení lze nyní pokračovat na návrh insolvenční správkyně dlužnice Karin anonymizovano , která současně podala též projednávané odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku z žaloby podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích od poplatku se osvobozují insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.

Vrchní soud v Praze v rozhodnutí ze dne 29.6.2005, sp. zn. 2Cmo 211/2004-38 formuloval a odůvodnil závěr, že pokud žalobce při podání návrhu na zahájení řízení nezaplatil soudní poplatek splatný podáním tohoto návrhu a soudní poplatek nebyl zaplacen ani ve lhůtě stanovené soudem k jeho zaplacení a na majetek žalobce je prohlášen konkurs dříve, než soud rozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., (KSOL 39 INS 218/2015) o soudních poplatcích, nelze správci konkursní podstaty, který navrhl pokračovat v řízení podle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání uložit povinnost nezaplacený soudní poplatek zaplatit (§ 11 odst. 2 písm. r/ zákona o soudních poplatcích).

Odvolací soud konstatuje, že byť je shora citované rozhodnutí vydáno v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání, je použitelné též pro poměry insolvenčního zákona a na posuzovanou věc, neboť na majetek původní žalobkyně Karin anonymizovano byl prohlášen konkurs dříve, než rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích nabylo právní moci.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se řízení nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu