11 VSOL 207/2016-66
25 ICm 4471/2015 11 VSOL 207/2016-66 (KSOS 25 INS 13790/2015)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Táni Šimečkové ve věci žalobce FALOAN s.r.o., se sídlem Nový Jičín, Hoblíkova 507/34, PSČ 741 01, IČO: 02642808, zastoupeného Mgr. Ivo Hudečkem, advokátem se sídlem Šenov u Nového Jičína, Anenská 366, PSČ 742 42, proti žalovaným 1) Ing. Robertu Benešovi, se sídlem Přerov, Kosmákova 29, PSČ 750 00, jako insolvenčnímu správci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Budovatelů 1770/1, PSČ 741 01, 2) Janě anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Budovatelů 1770/1, PSČ 741 01, o určení pohledávky jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužnice Jany anonymizovano , vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 25 INS 13790/2015, k odvolání žalované 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 15.8.2016, č.j. 25 ICm 4471/2015-46 (KSOS 25 INS 13790/2015),

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že se žalované 2) zástupce pro řízení z řad advokátů k ochraně jejích zájmů isir.justi ce.cz (KSOS 25 INS 13790/2015) neustanovuje. V odůvodnění uvedl, že žalovaná 2) nesplňuje předpoklady pro ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť to není nezbytně třeba k ochraně jejích zájmů. V této souvislosti uvedl, že žalovaná 2) jako dlužnice popřela pohledávku žalobce přihlášenou a přezkoumanou jako zajištěnou, takže se nejedná o případ podle ustanovení § 410 odst. 2 IZ a takové popření nemá stejné účinky jako popření insolvenčním správcem, a proto v tomto řízení není pasivně legitimována a žaloba vůči ní bude muset být bez dalšího zamítnuta.

Soud prvního stupně vyšel zejména z toho, že: -Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.8.2015, č.j. KSOS 25 INS 13790/2015-A-15 byl zjištěn úpadek dlužnice Jany anonymizovano , insolvenčním správcem ustanoven Ing. Robert Beneš a povoleno řešení úpadku oddlužením. -Pohledávka č P5, kterou věřitel č. 5 FALOAN s.r.o. přihlásil jako zajištěnou, byla u přezkumného jednání dne 4.11.2015 byla jako zajištěná přezkoumána a popřena insolvenčním správcem i dlužnicí. -Usnesením ze dne 10.11.2015, č.j. KSOS 25 INS 13790/2015-B-3, soud schválil oddlužení dlužnice Jany anonymizovano plněním splátkového kalendáře. -Insolvenční správce dlužnice vyrozuměl věřitele č. 5 FALOAN s.r.o. o popření jeho pohledávky podáním ze dne 5.11.2015 a současně ho poučil o 30denní lhůtě pro podání incidenční žaloby. -Žalobou ze dne 30.11.2015, doručenou soudu téhož dne, se žalobce FALOAN s.r.o. domáhal proti žalovaným 1) Ing. Robertu Benešovi, jako insolvenčnímu správci dlužnice Jany anonymizovano , 2) dlužnici Janě anonymizovano určení pravosti, výše a pořadí pohledávky. -Žalovaná 2) Jana anonymizovano ve vyjádření k žalobě mimo jiné uvedla, že nerozumí právním věcem ani soudním věcem, a proto žádá o ustanovení advokáta nebo advokátky pro soudní řízení. Dále uvedla, že navíc má přes 70 let a špatně vidí. Bez brýlí na čtení nevidí. Ze všech důvodů žádá o ustanovení advokáta nebo advokátky, aby chránili její práva a zájmy.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalovaná 2) včas odvolání, které ani na výzvu soudu blíže neodůvodnila.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona (KSOS 25 INS 13790/2015) o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ ). Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle § 2, písm. g) IZ pro účely tohoto zákona se rozumí zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 30 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto (KSOS 25 INS 13790/2015) žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že žalovaná 2) popřela při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, pohledávku zajištěného věřitele, proto její popření nemá tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, z čehož plyne, že žalovaná 2) není v incidenčním sporu podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ, § 159 odst. 1, písm. a) IZ věcně pasivně legitimována. Žaloba vůči ní bude zamítnuta, a to bez potřeby se proti této žalobě právními argumenty bránit.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu