11 VSOL 130/2014-171
25 ICm 2960/2011 11 VSOL 130/2014-171 (KSOS 25 INS 11870/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v právní věci žalobkyně Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, PSČ 700 30, korespondenční adresa Ostrava 30, Plzeňská 10, PSČ 700 30, u pana Vojtěcha Keprta, proti žalovanému Bytové družstvo Horní 1427, se sídlem Ostrava-Hrabůvka, Horní 1427/60, PSČ 700 30, identifikační číslo osoby: 253 88 908, zastoupenému JUDr. Martinem Skybou, advokátem, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Preslova 9, PSČ 702 00, o popření vykonatelné pohledávky, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužnice Marie anonymizovano , vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 11870/2011, o žádosti žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, rozhodl o odvolání žalobkyně ze dne 12.4.2014 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.3.2014, č.j. 25 ICm 2960/2011-159,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.3.2014, č.j. 25 ICm 2960/2011-159, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě ustanovil žalobkyni Marii anonymizovano pro dovolací řízení ve věci dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17.12.2013, č.j. 25 ICm 2960/2011, 11 VSOL 141/2013-100, KSOS 25 INS 11870/2011

(KSOS 25 INS 11870/2011) s odkazem na ust. § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř.) zástupce, a to Mgr. Lukáše Seiberta, advokáta, se sídlem Moravská Ostrava, Sokolská třída 1204/8.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včasné odvolání. Uvedla, že využívá svého práva a žádá soud, aby vyhověl její původní žádosti a ustanovil jí jako zástupce advokáta Mgr. Petra Miketu, se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Jaklovecká 18, PSČ 710 00, který je již s problematikou blíže seznámen. Dále uvedla, že občas jezdí do Ostravy vyřizovat soukromé záležitosti a má tak větší možnost si domluvit se jmenovaným schůzku. Navrhla, aby v tomto směru odvolací soud napadené usnesení změnil a na místo ustanoveného advokáta Mgr. Lukáše Seiberta jí k ochraně jejích zájmů v této věci ustanovil zástupce Mgr. Petra Miketu.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobu k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že žalobou, doručenou soudu dne 3.11.2011 se žalobkyně (co by dlužnice v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 INS 11870/2011) domáhala proti žalovanému určení neexistence jeho vykonatelných pohledávek z titulu nákladů řízení v celkové výši 90.114,85 Kč. V žalobě uvedla, že usnesením ze dne 6.10.2011, sp.zn. KSOS 25 INS 11870/2011 , jí insolvenční soud povolil oddlužení plněním splátkového kalendáře a do tohoto řízení žalovaný vůči ní přihlásil uvedené vykonatelné pohledávky. Namítla, že tyto pohledávky byly žalovanému z její strany již uhrazeny, jednak započtením z přeplatku služeb spojených s bydlením a dále ze soudních úschov. Důvodem soudních úschov byla skutečnost, že žalovaný od ní odmítal přijmout plnění a zaplacené částky vracel zpět. Proto žalobkyně pohledávky žalovaného v uvedeném rozsahu popřela. Podáním ze dne 17.5.2012 žalobkyně požádala soud o osvobození od placení soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů a to konkrétně Mgr. Petra Miketu. K této žádosti uvedla, že trpí duševní poruchou, která jí znesnadňuje orientaci v běžném životě a není proto vždy schopna reagovat na požadavky soudu, dále uvedla (a doložila), že má pouze příjem ze sociálních dávek a není schopna ze svých prostředků hradit odměnu advokáta. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 8.6.2012 (č.l. 46 spisu-doručenou žalobkyni KSOS 25 INS 11870/2011 dne 9.7.2012), aby doložila lékařskou zprávu o tvrzené duševní poruše, žalobkyně nereagovala. Usnesením ze dne 24.6.2013, č.j. 25 ICm 2960/2011-70 Krajský soud v Ostravě návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení zamítl. V odvolání proti tomuto usnesení žalobkyně opětovně žádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů a to Mgr. Petra Miketu s tím, že jmenovaný je s její problematikou blíže seznámen. Usnesením ze dne 17.12.2013, č.j. 11 VSOL 141/2013-100 Vrchní soud v Olomouci posledně uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě jako věcně správné potvrdil, z důvodů v tomto usnesení uvedených (dlužnici doručeno dne 9.1.2014). Podáním ze dne 8.3.2014 podala žalobkyně proti tomuto usnesení Vrchního soudu v Olomouci dovolání a současně opětovně žádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení advokáta Mgr. Petra Miketu. K tomuto podání doložila své aktuální příjmy (částečný invalidní důchod 5.297 Kč měsíčně). Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení, kterým žalobkyni pro dovolací řízení ustanovil advokáta Mgr. Lukáše Seiberta.

Podle ust. § 30 odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Odvolací soud především konstatuje, že soud prvního stupně nepochybil, pokud žalobkyni pro dovolací řízení ustanovil zástupce z řad advokátů. Jednak proto, že u dlužnice jsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (s ohledem na její nedostatečné příjmy, které v současné době činí toliko částečně invalidního důchod, viz zjištění shora, a dále s ohledem na průběh insolvenčního řízení, kdy byl zjištěn úpadek dlužnice) a též proto, že v dovolacím řízení je zastoupení advokátem či notářem povinné. Spornou zůstala otázka, zda byl soud prvního stupně povinen ustanovit žalobkyni pro dovolací řízení konkrétní osobu, kterou žalobkyně navrhla.

K tomu je třeba uvést, že obecně platí, že při výběru osoby zástupce není soud případnými návrhy žadatele vázán. Nicméně není vyloučeno, aby v případě, že je návrh na ustanovení konkrétního zástupce z řad advokátů opřen o oprávněné důvody, aby takovému návrhu nebylo vyhověno. Takovými oprávněnými důvody může být například skutečnost, že označený advokát účastníka již dříve (byť v jiném řízení) zastupoval a je s projednávanou věcí blíže seznámen; svou roli může sehrát i specializace označeného advokáta a shodná problematika daného řízení apod.

V přezkoumávané věci žalobkyně k požadavku na ustanovení zástupce z řad advokátů Mgr. Petra Mikety sice uvedla, že jmenovaný je s její problematikou seznámen, nicméně k tomu nic bližšího neuvedla. Ze seznamu advokátů a KSOS 25 INS 11870/2011 koncipientů, vedeného Českou advokátní komorou dále vyplývá, že Mgr. Petr Miketa má zaměření pro občanské právo, trestní právo, výkon rozhodnutí a exekuce a soudem prvního stupně žalobkyni ustanovený zástupce pro dovolací řízení Mgr. Lukáš Seibert má rovněž zaměření na generální praxi; oba pak mají sídlo v Ostravě, rovněž bydliště žalobkyně je v Ostravě. Komunikaci žalobkyně s ustanoveným zástupcem-advokátem Mgr. Lukášem Seibertem proto nebrání ani požadavek na specifické zaměření jeho praxe, ani sídlo jeho kanceláře. Nelze dále přehlédnout, že v nyní přezkoumávané věci se nejedná o ustanovení zástupce z řad advokátů pro celé řízení (jehož předmětem by byla speciální-náročná-hmotněprávní problematika, na kterou by byl Mgr. Petr Miketa oproti Mgr. Lukáši Seibertovi odborně zaměřen), nýbrž se jedná o ustanovení zástupce pro řízení dovolací, kdy jeho předmětem bude přezkum správnosti závěrů odvolacího soudu v jeho usnesení ze dne 17.12.2013, č.j. 11 VSOL 141/2013-100, kterým byl potvrzen právní závěr soudu prvního stupně, že žalobkyni k ochraně jejích zájmů ustanovení zástupce z řad advokátů není v tomto řízení třeba, když s ohledem na její dosavadní jednotlivá podání (včetně žaloby) je zřejmé, že je schopna postarat se o svá práva a prosazovat své oprávněné zájmy v tomto řízení sama. Odvolací soud proto uzavírá, že v dané věci není pochyb o tom, že žalobkyni ustanovený zástupce z řad advokátů Mgr. Lukáš Seibert má všechny předpoklady k tomu, aby řádně hájil zájmy žalobkyně v rámci dovolacího řízení.

Ze všech uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně nepochybil, pokud nevyhověl žádosti žalobkyně o ustanovení jím označeného advokáta pro dovolací řízení, neboť ani odvolací soud k tomuto postupu neshledal žádné důležité důvody. Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 27. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu