11 VSOL 123/2017
29 ICm 1667/2013 11 VSOL 123/2017 (KSBR 29 INS 2921/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v právní věci žalobkyně JUDr. Martiny Skřivánkové, se sídlem Brno, Mezírka 1, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně dlužníka BASSLER s.r.o. v likvidaci, se sídlem Brno, Šumavská 524/31, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26872223, proti žalovanému Zdeňku anonymizovano , anonymizovano , bytem Zábřeh, Komenského 80/18, PSČ 789 01, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Hlavešem, advokátem se sídlem v Šumperku, Slovanská 20, PSČ 787 01, o neplatnost, eventuálně neúčinnost právního úkonu jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka BASSLER s.r.o. v likvidaci, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 29 INS 2921/2012, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30.1.2017, č. j. 29 ICm 1667/2013-20 (KSBR 29 INS 2921/2012-C10),

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í tak, že žaloba, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobci do majetkové podstaty dlužníka isir.justi ce.cz (KSBR 29 INS 2921/2012) BASSLER s.r.o. v likvidaci DPH ve výši 21 % z částky 59.900 Kč ve výši 12.579 Kč se z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Soud prvního stupně určil, že kupní smlouva o převodu motorového vozidla Mercedes Benz SPZ SUJ 40-50 VIN WDB2100261B199253/2000 (dále jen vozidlo Mercedes ) za cenu 59.900 Kč, uzavřená mezi dlužníkem BASSLER s.r.o. jako prodávajícím a Zdeňkem Basslerem, anonymizovano jako kupujícím dne 14.12.2011, je vůči věřitelům v insolvenčním řízení KSBR 29 INS 2921/20125 neúčinným právním úkonem (výrok I.), určil, že jednostranný zápočet pohledávky Zdeňka Basslera, anonymizovano , za společností BASSLER s r.o. z titulu dlužného nájemného ve výši 209.300 Kč na závazek Zdeňka Basslera anonymizovano , ve výši 59.900 Kč jako kupní ceny za koupi vozidla Mercedes ke dni 14.12.2012, je úkonem, se kterým není spojen zánik závazku žalovaného zaplatit kupní cenu za koupi vozidla Mercedes podle kupní smlouvy ze dne 14.12.2011, neboť tento úkon je podle ustanovení § 111 zákona č. 182/2006 Sb. vůči věřitelům v insolvenčním řízení KSBR 29 INS 2921/2012 neúčinný ze zákona a dále ve smyslu ustanovení § 140 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb. není přípustný (výrok II.), žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci do majetkové podstaty dlužníka BASSLER, s r.o. v likvidaci částku 59.900 Kč a DPH ve výši 21% z částky 59.900 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.), zamítl žalobu v části 17.521 Kč (výrok IV.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok V.)

Soud prvního stupně vyšel z toho, že -insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno na návrh věřitele, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, č. j. KSBR 29 INS 2921/2012-A-2 byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 8.2.2012. -Usnesením ze dne 2.8.2012 č. j. KSBR 29 INS 2129/2012-A-18 rozhodl soud o úpadku dlužníka, prohlásil na majetek dlužníka konkurs a insolvenčním správcem dlužníka ustanovil žalobce JUDr. Martinu Skřivánkovou. -Z přihlášek pohledávek č. 3, 6, 7, 9, 13, 52, 1, 56, 53, 12, 11, 50, 37, 22, 21, 32, 33, 25 a 8 vyplývá, že žalobce měl ke dni uzavření kupní smlouvy vůči věřitelům MINIB, s.r.o., pohledávku ve výši 1.232.654 Kč splatnou od 17. 10. 2011 a pohledávku ve výši 9.450,65 splatnou od 29. 10. 2011, Heineken Česká republika, s.r.o., pohledávku ve výši 38.000 Kč splatnou od 8. 3. 2010, (KSBR 29 INS 2921/2012)

PTÁČEK-velkoobchod, a.s., pohledávku ve výši 85.526 Kč splatnou od 25. 11. 2011, ve výši 3.722 Kč splatnou od 26. 11. 2011, ve výši 21.075 Kč splatnou od 28. 11. 2011, ve výši 14.660 Kč splatnou od 5. 12. 2011, ve výši 19.862 Kč splatnou od 10. 12. 2011 a ve výši 22.317 Kč splatnou od 2. 12. 2012, TECAM spol. s r.o. pohledávku ve výši 32.965 Kč splatnou od 26. 8. 2011, Viessmann, spol. s r.o., pohledávku ve výši 18.988,32 Kč splatnou od 28. 11. 2011, p. Bujáček pohledávku ve výši 49.480 Kč splatnou od 30. 11. 2009, ve výši 24.660 Kč splatnou od 30. 1. 2010, ve výši 136.320 Kč splatnou od 30. 1. 2010, ve výši 127.980 Kč splatnou od 28. 2. 2010 a ve výši 55.720 Kč splatnou od 28. 2. 2010, KROHNE CZ, spol. s r.o., pohledávku ve výši 71.234,80 Kč splatnou od 11. 9. 2011, M-tech, s.r.o., pohledávku ve výši 37.596 Kč splatnou od 10. 8. 2011. -Dne 14.12.2011 uzavřeli dlužník jako prodávající a žalovaný jako kupující kupní smlouvu na předmětné vozidlo Mercedes za kupní cenu 59.900 Kč (bez DPH), splatnou do tří dnů od 14.12.2011 a předání vozidla, tedy do 17.12.2011. -Listinou Sdělení o provedeném zápočtu závazků a pohledávek ke dni 14.12.2012 oznámil žalovaný Zdeněk Bassler dlužníkovi jednostranný zápočet svých závazků z kupních cen ve výši 112.540 Kč za vybavení kuchyně Tiffany a ve výši 59.000 Kč z fa č. 20110146 za koupi vozila Mercedes na svou pohledávku za dlužníkem BASSLER s.r.o. z neuhrazeného nájemného ve výši 209.300 Kč -Žalovaný Zdeněk Bassler je veden v tzv. velkém technickém průkazu vozidla Mercedes. Žalovaný tvrdil, že vozidlo již nevlastní a převedl jej na jinou osobu. -Žalobce nedoložil, že by cena vozidla byla ke dni uzavření kupní smlouvy vyšší než 59.900 Kč + DPH 21% stanovené znaleckým posudkem znalce Ing. Krejsy včetně DPH 21%.

Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník BASSLER s.r.o. v likvidaci má přes 32 mil. Kč dluhů, z nichž téměř všechny byly splatné v době uzavření kupní smlouvy dne 14.12.2011. Kupní smlouvou byl převeden movitý majetek za cenu 59 tis. Kč bez DPH, cena zaplacena nebyla, byl proveden jednostranný zápočet žalovaným. Žádného reálného plnění se dlužníku nedostalo. V té době byl dlužník v úpadku, což bylo prokázáno přihláškami pohledávek. Prodávající jednatelka úpadce jednala s úmyslem zkrátit uspokojení věřitelů, kupující je osobou blízkou prodávajícímu a znalost úmyslu dlužníka zkrátit věřitele se u něj předpokládá. Jedná se o úkon za nepřiměřeně nízkou částku bez přiměřeného protiplnění dle § 240 IZ a zvýhodňující dle § 241 IZ, když prodej byl uskutečněn s tím, že kupní cena bude započtena proti pohledávkám žalovaného za dlužníkem z titulu nájemného. Dne 2.8.2012 byl na majetek dlužníka BASSLER s.r.o. v likvidaci prohlášen konkurs. Žalovaný provedl zápočet ke dni 14.12.2012, tedy po prohlášení konkursu na majetek dlužníka, proto nemohl tento zápočet způsobit zánik závazku žalovaného vůči majetkové podstatě dlužníka, neboť je vůči věřitelům neúčinný podle ustanovení § 111 IZ a dle ustanovení § 140 odst. 3 IZ písm. a) IZ je započtení nepřípustné. Žádný ze zákonem uznávaných liberačních důvodů v § 240 (KSBR 29 INS 2921/2012) odst. 4 IZ nebyl naplněn. Protože v kupní smlouvě a ve faktuře vůči žalovanému je kupní cena bez DPH a dlužník BASSLER s.r.o. byl plátcem DPH, navýšil soud cenu stanovenou v kupní smlouvě ze dne 14.12.2011 o DPH ve výši 21%. Pokud žalobce navrhoval, aby byl žalovaný zavázán zaplatit do majetkové podstaty částku 90.000 Kč včetně DPH jako ekvivalent za vozidlo Mercedes, které již žalovaný nevlastní, soud žalobu zamítl pro částku 17.521 Kč představující rozdíl mezi návrhem žalobce a cenou vozidla podle kupní smlouvy ze dne 14.12.2011.

Výrok III. rozhodnutí napadl žalovaný odvoláním, a to pouze do té části, kterou byl zavázán zaplatit 21% DPH z peněžitého plnění ve výši 59.900 Kč, které měl vydat do majetkové podstaty dlužníka. Vozidlo bylo firmou BASSLER s.r.o. pořízeno před 1.1.2009, kdy nebyl nárok na odpočet DPH z pořizovací ceny vozu, takže v daném případě je prodej takového vozidla osvobozen od DPH na výstupu, tzn. v případě jeho prodeje není cena zatížena DPH. Tento problém řeší přechodné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, konkrétně přechodná ustanovení zákona č. 87/2009 Sb., článek II. bod 1. V zákoně platném do r. 2009 bylo v § 72 uvedeno, že při prodeji osobního automobilu, u kterého nemohl být ze zákona uplatněn odpočet DPH na vstupu, není aplikováno DPH na výstupu. Proto v této části spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně na nesprávném právním posouzení věci a navrhoval změnu výroku III. rozsudku tak, že mu nebude uloženo zaplatit 21 % DPH, která navíc nebyla číselně vyjádřena.

Žalobce ve vyjádření k odvolání žalovaného navrhoval napadené rozhodnutí jako věcně správné potvrdit. Bylo na žalovaném, aby tvrdil a prokázal, že vozidlo bylo pořízeno před 1.1.2009 a nebyl při jeho pořízení uplatněn odpočet DPH. Jelikož se žalovaný zbavil předmětného vozidla, ačkoliv mu bylo známo, že je zahrnuto do majetkové podstaty a je předmětem sporu, musel počítat s tím, že mu může být uloženo placení peněžité náhrady za vozidlo. K výši a otázce DPH se mohl v průběhu sporu vyjádřit. Jak se podává z insolvenčního spisu, dlužník BASSLER s.r.o. v likvidaci předal účetní doklady v nepoužitelném stavu, po údajné vodovodní havárii, slepené vodou a plesnivé, takže z nich nelze ničeho dohledat, ani nabývací listinu. Účetní knihy a evidenci DPH dlužník nepředal, takže nelze zjistit, že nebyl odpočet uplatněn.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, která tvrdila odvolací důvod podle ustanovení dle § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal odvolací soud podle ustanovení § 212, 212a o.s.ř. odvoláním napadené rozhodnutí, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, v souladu s ustanovením § 214 odst. 3 o.s.ř. tak se souhlasem účastníků učinil bez nařízení jednání, a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o (KSBR 29 INS 2921/2012) zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 111 odst. 3 IZ právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

Podle § 236 odst. 1 IZ neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty.

Podle § 236 odst. 2 IZ není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

Podle § 239 odst. 4 IZ dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Vylučovací žaloba není přípustná.

Podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je předmětem daně a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení 1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Vzhledem ke skutečnosti, že rozsudek soudu prvního stupně je pravomocný v části, kterou určil, že kupní smlouva o převodu motorového vozidla Mercedes Benz za cenu 59.900 Kč je vůči věřitelům v insolvenčním řízení KSBR 29 INS 2921/20125 neúčinným právním úkonem, že jednostranný zápočet pohledávky žalovaného na závazek žalovaného zaplatit kupní cenu vozidla Mercedes ve výši 59.900 Kč je úkonem, se kterým není spojen zánik závazku žalovaného s tím, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci do majetkové podstaty dlužníka částku 59.900 Kč a v části, kterou byla zamítnuta žalobu pro částku 17.521 Kč, zabýval se odvolací soud pouze tím, zda peněžitá náhrada, kterou má žalovaný do majetkové podstaty dlužníka vydat, má být navýšena o 21 % DPH z částky 59.900 Kč představující částku 12.579 Kč. (KSBR 29 INS 2921/2012) Bezpředmětná je především odvolací námitka žalovaného o vadě řízení, že soud číselně nevyjádřil výši 21% DPH, kterou uložil žalovanému vydat. Žalobce totiž požadoval vydání peněžitého plnění ve výši 90.000 Kč včetně DPH , z toho pro částku 59.900 Kč soud žalobě vyhověl, pro částku 17.521 Kč žalobu zamítl a 21% DPH z částky 59.900 Kč představuje částku 12.579 Kč (59.900 +17.521+ 12.579 = 90.000), kterou žalovaný napadl odvoláním.

Pokud žalobce tvrdil, že bylo na žalovaném, aby tvrdil a prokázal, že vozidlo bylo pořízeno před 1.1.2009 a nebyl při jeho pořízení uplatněn odpočet DPH, pak zjevně přehlédl tvrzení žalovaného učiněná před soudem prvního stupně při jednání konaném dne 30.1.2017, že vozidlo provozoval Zdeněk Bassler jako OSVČ od 20.8.2000 do konce roku 2007 a před koncem roku 2011, kdy se mělo jednat o likvidaci společnosti BASSLER s.r.o., je chtěl nadále užívat, neboť na něj byl zvyklý, i když vyžadovalo nákladnější opravy. O luxusní vozidlo se snad mohlo jednat pouze v době pořízení a několik let poté, ne však po 14 letech , která doložil a prokázal technickým průkazem k motorovému vozidlu Mercedes Benz SPZ SUJ 40-50 VIN WDB2100261B199253/2000. Ostatně sám žalobce k požadavku na navýšení peněžitého plnění 59.900 Kč, za které dlužník vozidlo na žalovaného bez DPH převedl, ničeho netvrdil.

Smyslem odpůrčí žaloby se Nejvyšší soud zabýval ve svém rozhodnutí ze dne 8.9.2016 sp. zn. 21 Cdo 508/2016, které je využitelné i pro poměry insolvenčního řízení, v němž formuloval závěr, že odpůrčí žaloba je právním prostředkem sloužícím k uspokojení pohledávky věřitele v řízení o výkon rozhodnutí (v poměrech projednávané věci v insolvenčním řízení), a to postižením věcí nebo jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním úkonem ušly z dlužníkova majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady ve výši odpovídající prospěchu získanému z odporovatelného právního úkonu.

V projednávané věci odporovaným úkonem z majetkové podstaty dlužníka ušlo motorové vozidlo Mercedes Benz SPZ SUJ 40-50, rok výroby 2000, jehož kupní cena byla v roce 2011 stanovena na částku 59.900 Kč bez DPH. Jednalo se přitom o cenu vozidla stanovenou znaleckým posudkem znalce Ing. Krejsy a soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalobce neprokázal, že by cena vozidla byla ke dni uzavření kupní smlouvy vyšší. Protože dle tvrzení žalovaného nebylo možné původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, tedy motorové vozidlo Mercedes, do majetkové podstaty dlužníka vydat, musela za něj být poskytnuta rovnocenná náhrada a to ve výši plnění poskytnutého neúčinným právním úkonem. Toto plnění nepodléhá navýšení o DPH ze dvou důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že vozidlo bylo jako nové zakoupeno žalovaným coby OSVČ 20.8.2000 a rok pořízení vozidla 2000 Zdeňkem Basslerem je zřejmý z technického průkazu vozidla založeného ve spise. Druhým důvodem, a to bez ohledu na stáří vozidla, je skutečnost, že částka 59.900 Kč je dle § 236 odst. 2 IZ peněžitou náhradou za plnění dlužníka z neúčinného právního úkonu stanovenou soudem věřitelům dlužníka v insolvenčním řízení, nikoliv dodáním zboží za úplatu, poskytnutím služby za úplatu, (KSBR 29 INS 2921/2012) pořízením nového dopravního prostředku z jiného členského státu či dovozem zboží s místem plnění v tuzemsku dle § 2 odst. 1 zákona o DPH, a pro svůj specifický charakter se peněžitá náhrada o DPH nenavyšuje.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadené části ve výroku III. podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil tak, že žalovanému povinnost vydat peněžité plnění z neúčinného právního úkonu navýšené o 21% DPH neuložil.

O nákladech řízení rozhodl odvolací soud podle ustanovení § 224 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 142 odst. 1 a 2 o.s.ř. tak, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů nepřiznal, neboť v řízení před soudem prvního stupně se v převážné většině procesně úspěšný žalobce náhrady nákladů řízení výslovně vzdal a v odvolacím řízení procesně úspěšný žalovaný jednak náhradu nákladů řízení nevyúčtoval a odvoláním napadená část nároku, v níž byl žalovaný procesně úspěšný, je zcela nepatrná ve vztahu k rozsahu celého, žalobou úspěšně uplatněného, nároku.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř. ve znění účinném od 1.10.2017).

V Olomouci dne 22. listopadu 2017

JUDr. Anna Hradilová předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: v.z. JUDr. Táňa Šimečková, v.r. Jitka Jahodová Podle § 158 odst. 1 o.s.ř. podepsáno pověřeným členem senátu z důvodu řádné dovolené předsedkyně senátu.