11 VSOL 121/2014-76
45 ICm 2048/2012 11 VSOL 121/2014-76 (KSBR 45 INS 15292/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v právní věci žalobce Ing. Miroslava Hercíka, se sídlem Moravský Krumlov, Kadov 71, PSČ 672 01, insolvenčního správce dlužnice Ludmily Kroutilové, nar. bytem Moravský Krumlov, Palackého 89, PSČ 672 01, proti žalované Jitce Kroutilové, nar. bytem Moravský Krumlov, Palackého 89, PSČ 672 01, o vyslovení neúčinnosti právního úkonu, jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužnice Ludmily Kroutilové, nar. , bytem Moravský Krumlov, Palackého 89, PSČ 672 01, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 15292/2011, o odvolání žalované proti rozsudku pro uznání Krajského soudu v Brně ze dne 2.7.2013, č.j. 45 ICm 2048/2012-33,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í tak, že žalované se povinnost uhradit soudní poplatek v částce 5.000 Kč neukládá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem pro uznání označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně určil, že darovací smlouva, uzavřená dne 15.4.2009 mezi dlužnicí jako dárkyní a žalovanou jako obdarovanou, s právními účinky vkladu ke dni 15.4.2009, jejímž předmětem jsou nemovitosti-budova č.p. 89 v části obce Moravský Krumlov, způsob využití-rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. St. 259 o výměře 151 m-zastavená plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 260 o výměře 221 m-zahrada, vše zapsané na LV č. 2400, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj (KSBR 45 INS 15292/2011) v Brně, Katastrálním pracovištěm ve Znojmě, pro katastrální území a obec Moravský Krumlov, je vůči věřitelům v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 45 INS 15292/2011 neúčinným právním úkonem (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil žalované zaplatit na účet Krajského soudu v Brně soudní poplatek v částce 5.000 Kč (výrok III.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že žalobce jako insolvenční správce je dle ust. § 11 odst. 2, písm. q) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, osvobozen od úhrady soudních poplatků, a proto podle výsledku řízení uložil povinnost k úhradě soudního poplatku žalované, a to ve výši 5.000 Kč dle položky 13, bod 1, písm. b) citovaného zákona.

Proti výroku III. tohoto rozsudku podala žalovaná odvolání, v němž navrhla, aby byla povinnosti zaplatit soudní poplatek v částce 5.000 Kč zproštěna, neboť podala u Krajského soudu v Brně návrh na povolení oddlužení a její finanční situace jí neumožňuje tuto finanční částku zaplatit.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání žalované je důvodné. (KSBR 45 INS 15292/2011) Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 10.7.2012 žalobou, jíž se žalobce domáhal určení neúčinnosti výše uvedené darovací smlouvy. Soud prvního stupně po jednání dne 2.7.2013 ve věci rozhodl odvoláním napadeným rozsudkem. V průběhu odvolacího řízení žalovaná požádala o osvobození od soudních poplatků. Soud prvního stupně usnesením ze dne 29.1.2014, č.j. 45 ICm 2048/2012-66, žalované přiznal osvobození od soudních poplatků. Usnesení nabylo právní moci dne 22.2.2014.

Podle § 2 odst. 1, písm. a) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně jsou navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 2 odst. 3 výše citovaného zákona, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledků řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnost nebo neexistenci registrovaného partnerství.

Podle § 11 odst. 2, písm. q) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2012, od poplatku se osvobozují insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněnými v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.

Lze přisvědčit závěru soudu prvního stupně, že žalobce jako insolvenční správce byl ke dni zahájení řízení od soudního poplatku ze žaloby osvobozen (§ 11 odst. 2, písm. q) zák. č. 549/1991 Sb., ve znění účinném do 31.12.2012). Dle ustanovení § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, by proto poplatková povinnost přešla na neúspěšnou žalovanou, pokud by žalovaná nebyla také od soudních poplatků osvobozena. Soud prvního stupně v průběhu odvolacího řízení usnesením ze dne 29.1.2014, č.j. 45 ICm 2048/2012-66, žalované přiznal osvobození od soudních poplatků.

Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a rozsudek soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že se žalované povinnost zaplatit soudní poplatek ze žaloby v částce 5.000 Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 31.října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu