11 VSOL 118/2012-43
26 ICm 1630/2012 11 VSOL 118/2012-43 (KSBR 26 INS 22177/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové ve věci žalobce PeadDr. Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Vracov, Ernestovská 1638, PSČ 696 42, zastoupeného advokátem JUDr. Danielem Ševčíkem, Ph.D., se sídlem Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00, proti žalovanému Jaroslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Dolní Bojanovice, Řadovky 851, PSČ 696 17, o určení vykonatelné pohledávky, k odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.11.2012, č.j. KSBR 26 INS 22177/2011, 26 ICm 1630/2012-34 takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. p o t v r z u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) zastavil (výrok I.), podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a dále rozhodl, že se žalobci po právní moci tohoto usnesení vrací jistota 10.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že soudní poplatek z podané žaloby byl splatný podáním žaloby a vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl při podání žaloby zaplacen, vyzval soud žalobce usnesením ze dne 15.8.2012 č.j. KSBR 26 INS (KSBR 26 INS 22177/2011) 22177/2011-C2-3, 26 ICm 1630/2012-30, aby ve lhůtě do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek z žaloby ve výši 5.000 Kč. Na toto usnesení, které bylo žalobci doručeno dne 20.8.2012 žalobce nereagoval a soudní poplatek v požadované výši nezaplatil.

Proti tomuto rozhodnutí, a to výslovně proti výroku II., o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně, podal žalobce včas odvolání, ve kterém namítal, že výzva k úhradě soudního poplatku mu byla doručena až poté, kdy vzal žalobu zpět, a to z důvodu chování žalovaného, který po podání žaloby vzal svoji přihlášku pohledávky zpět a soud usnesením ze dne 5.6.2012 č.j. KSBR 26 INS 22177/2011-P6-3, které nabylo právní moci dne 30.6.2012, vzal toto zpětvzetí v souladu s ustanovením § 184 insolvenčního zákona na vědomí. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že žalobci podle ustanovení § 146 odst. 2, věta druhá o.s.ř. přizná právo na náhradu nákladů řízení.

Žalovaný se k podanému odvolání žalobce nevyjádřil.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud podle ustanovení § 212, 212a o.s.ř. odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu připojeného spisu vyplývá, že v insolvenčním řízení dlužnice Sylvie Salajkové žalovaný přihlásil svoji pohledávku č. P6-1 ve výši 4.130.000 Kč a žalobce jako věřitel své pohledávky č. P4-1 popřel u přezkumného jednání dne 23.5.2012 pohledávku žalovaného co do částky 2.065.000 Kč. Toto popření pohledávky se považuje dle ustanovení § 200 odst. 5 insolvenčního zákona za žalobu. Podáním doručeným soudu dne 1.6.2012 vzal žalovaný svoji přihlášku v popřené výši 2.065.000 Kč zpět a insolvenční soud usnesením ze dne 5.6.2012 č.j. KSBR 26 INS 22177/2011-P6-3 vzal zpětvzetí části přihlášky na vědomí v souladu s ustanovením § 184 IZ. Usnesením ze dne 15.8.2012, č.j. 26 ICm 1630/2012-30 soud vyzval žalobce, aby ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve výši 5.000 Kč, současně žalobce poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení zastaveno. Na toto rozhodnutí, které bylo žalobci doručeno dne 20.8.2012, žalobce nereagoval a soudní poplatek nezaplatil. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen návrh na zahájení řízení ).

Podle ustanovení § 200 odst. 5 IZ, jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 (KSBR 26 INS 22177/2011) dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1, věta první zákona o soudních poplatcích, poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Podle ustanovení § 9 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (odstavec 1). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

Podle ustanovení § 10 zákona o soudních poplatcích soud vrátí z účtu soudu i zaplacený soudní poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20%, nejméně však o 1.000Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním (odstavec 3, věta první).V řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé (odstavec 5).

V přezkoumávané věci jde o případ, kdy návrh na zahájení řízení byl vzat zpět ještě před tím, než byl zaplacen soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení, který byl splatný podáním návrhu na zahájení řízení. Soud prvního stupně postupoval správně, když řízení nezastavil z důvodu zpětvzetí návrhu podle ustanovení § 96 o.s.ř., ale z důvodu nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, což má samozřejmě vliv i na rozhodování o nákladech řízení podle § 146 odst. 2 o.s.ř. Zastavení řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení podle ustanovení § 96 o.s.ř. totiž přichází vzhledem k ustanovení § 10 odst..3 a 5 zákona o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. září 2011 v úvahu jen tehdy, když byl soudní poplatek zaplacen, nebo když nelze řízení zastavit pro nesplnění poplatkové povinnosti proto, že soud již začal jednat ve věci samé. Z uvedeného vyplývá, že nezaplatí-li účastník, jemuž vznikla poplatková povinnost, soudní poplatek ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, musí být řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku, i když návrh na zahájení řízení byl vzat zpět. Jinak řečeno, zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žaloby by žalobce nezbavovalo poplatkové povinnosti minimálně v rozsahu 1.000 Kč. V tomto ohledu je nová poplatková povinnost srovnatelná s úpravou v zákoně o soudních poplatcích, ve znění účinném před 1.1.2001, podle které se při zastavení řízení vracelo jen 50% soudního poplatku (srov. Stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4.7.1996, Cpjn 68/95 a Cpjn 1/95, uveřejněné pod číslem 49/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, pod písmenem i/). Na posuzovanou věc lze též přiměřeně použít rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.1.2012, sp. zn. KSOS 22 INS 9585/2010, 29 NSČR 6/2012-P9-14, uveřejněné na webových stránkách www.nsoud.cz, ve kterém je formulován a odůvodněn závěr, že zastavení dovolacího řízení pro neodstranění nedostatku povinného zastoupení (KSBR 26 INS 22177/2011) dovolatele v dovolacím řízení přichází vzhledem k ustavení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1.9.2011 v úvahu jen tehdy, když byl zaplacen soudní poplatek z dovolání, nebo když nelze zastavit dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Žalobci, který ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věta první o.s.ř. zavinil zastavení řízení tím, že nezaplatil soudní poplatek z žaloby, nebyla uložena povinnost zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, neboť žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady v tomto řízení nevznikly.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku II., o náhradě nákladů řízení, jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Žalovanému, který byl v odvolací řízení úspěšný, nebylo podle ustanovení § 142 odst. 1, § 224 odst.1 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení, neboť mu podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19.prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu