11 VSOL 113/2014-178
26 ICm 2196/2010 11 VSOL 113/2014-178 (KSBR 26 INS 7484/2009)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové ve věci žalobce JUDr. Ing. Ivana Rotta, advokáta se sídlem Brno, Křížová 18, PSČ 603 00, jako insolvenčního správce dlužníka VALTECH TORS, a.s., se sídlem Hodonín, Na Dole 3973/1, PSČ 695 01, IČ: 00568198, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem Praha 1, Týn 1049/3,PSČ 110 00, k doručení: Brno, Hilleho 6, PSČ 602 00, proti žalovanému Ing. Radku anonymizovano , anonymizovano , bytem Pržno č.p. 305, PSČ 739 11, IČ: 68300492, zastoupenému Mgr. Michalem Přibilem, advokátem se sídlem Kopřivnice, Kadláčkova 894, PSČ 742 21, o určení neplatnosti eventuálně neúčinnosti právního úkonu jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka VALTECH TORS, a.s., vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 26 INS 7484/2009, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7.5.2014, č.j. 26 ICm 2196/2010-167 (KSBR 26 INS 7484/2009)

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se ve výrocích II. a III. m ě n í tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám jeho advokáta náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 45.548 Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Ve výroku IV. se rozsudek soudu prvního stupně m ě n í tak, že se žalovanému neukládá povinnost zaplatit žalobci náklady odvolacího řízení (KSBR 26 INS 7484/2009) ve výši 1.811, 89 Kč včetně DPH do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce Mgr. Marka Lošana.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám jeho advokáta náklady odvolacího řízení ve výši 2.166 Kč ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozsudkem označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl žalobu na určení, že započtení pohledávek učiněné jednostranným právním úkonem dlužníka VALTECH TORS, a.s. vůči žalovanému ze dne 16.9.2009 listinou označenou jako Zápočet č. Z0909032, kterým dlužník započetl svou pohledávku za žalovaným ve výši 214.000 Kč oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem ve výši 214.200 Kč, je neplatné eventuálně neúčinné (výrok I.), žalobci uložil povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 14.639,79 Kč včetně DPH do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce Mgr. Michala Přibila (výrok II.), dále žalovanému uložil povinnost zaplatit žalovanému náklady odvolacího řízení ve výši 12.126,62 Kč včetně DPH do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce Mgr. Michala Přibila (výrok III.) a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci náklady odvolacího řízení ve výši 1.811,89 Kč včetně DPH do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce Mgr. Marka Lošana (výrok IV.). K nákladovému výroku II. v odůvodnění uvedl, že žalovanému, který měl úspěch ve věci přiznal náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně spočívající v nákladech právního zastoupení ve výši 8.350 Kč, které zahrnují odměnu za právní zastoupení za 3 úkony právní pomoci a 1.000 Kč (převzetí zastoupení, vyjádření k žalobě, jednání dne 26.9.2012) dle § 9 odst. 1, § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31.12.2012, 1 úkon právní pomoci a 500 Kč a 1/2 úkonu a 750 Kč dle § 9 odst. 1, § 7, § 11 odst. 2, písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném k datu jednání (účast na jednání 30.4.2014, vyhlášení rozsudku), dále paušální náhradu výdajů za 5 úkonů právní pomoci a 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., tj. 1.500 Kč a náhradu za ztrátu času 16 půlhodin 100 K, tj. a č 1.600 Kč dle § 14 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Soud dále přiznal žalovanému náhradu cestovného za cestu na jednání automobilem VW Passat z Kopřivnice do Brna a zpět dne 26.9.2012 ve výši 1.862 Kč a na jednání dne 30.4.2014 ve výši 1.887 Kč a dále DPH, takže za řízení před soudem prvního stupně přiznal celkem 14.639,79 Kč. K nákladovému výroku III. uvedl, že žalovanému přiznal náhradu nákladů řízení před odvolacím (KSBR 26 INS 7484/2009) soudem spočívající v nákladech právního zastoupení ve výši 5.500 Kč zahrnující odměnu za 1 úkon právní pomocia 1.000 Kč (podání odvo lání) dle § 9 odst. 1, § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31.12.2012, 3 úkony právní pomoci a 1.500 Kč (účast na jednání dne 24.7.2013 přesahující 2 hodiny a 1 x písemné podání dle § 9 odst. 1, § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném ke dni provedení těchto úkonů), dále 4 x režijní paušál a 300 č, tj. 1.200 Kč, náhradu K za ztrátu času za 4 půlhodiny 100 K tj. 400 Kč. Soud dále přiznal žalovanému a č, náhradu soudního poplatku za odvolání ve výši 2.000 Kč a cestovné na jednání dne 24.7.2013 za cestu z Kopřivnice do Olomouce a zpět vozidlem tov. zn. VW Passat ve výši 922 Kč a náhradu za 21 % DPH, takže celkem náklady odvolacího řízeni přiznal ve výši 12.126,62 Kč. K nákladovému výroku IV. uvedl, že žalobci přiznal § 147 odst. 1 o.s.ř., náhradu nákladů za řízení před odvolacím soudem, a to za účast na jednání dne 26.6.2013 (tzv. separace nákladů), neboť žalovaný ačkoliv byl předvolán, se k tomuto jednání odvolacího soudu nedostavil, a proto muselo být jednání odročeno. Dle doručenky bylo předvolání žalovanému doručeno obálkou typu III. vhozením do schránky. Právní zástupce žalovaného sice uvedl, že žalovaný se dle jeho informací stěhoval na jinou adresu, ale soud tuto omluvu nepovažuje za důvodnou, neboť v daném případě náklady žalobce vznikly náhodou, která se žalovanému přihodila. Žalobce vyúčtoval náklady řízení za účast na jednání dne 26.6.2013 ve výši 1.811,89 Kč zahrnující cestovné vozidlem Škoda Fabia z Brna do Olomouce a zpět ve výši 897,43 Kč a náhradu za ztrátu času za 6 započatých půlhodin a 100 Kč, tj. 600 Kč a náhradu za 21 % DPH, tj. celkem 1.811,89 Kč.

Proti tomuto rozsudku, a to výslovně proti nákladovým výrokům II., III. a IV., podal žalovaný včas odvolání. Ve vztahu k nákladovým výrokům II. a III. namítal, že žalovanému bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení v nesprávné výši, neboť pokud jde o právní úkony uskutečněné do 31.12.2012, měla být odměna za 1 úkon právní služby přiznána podle § 9 odst. 3, písm. a) advokátního tarifu ve výši 2.100 Kč (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. ICdo 19/2012) a pokud jde o právní úkony uskutečněné po 1.1.2013, měla být odměna za 1 úkon právní služby přiznána ve výši 3.100 Kč podle § 9 odst. 4, písm. c) advokátního tarifu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 35/2013 a 29 ICdo 13/2013). Ve vztahu k výroku IV. namítal, že rozhodnutí soudu o separaci nákladů za neúčast žalovaného u jednání odvolacího soudu dne 26.6.2013 je nesprávné, neboť předvolání k jednání (zásilka C20-19 ze dne 3.6.2013) byla vhozena žalovanému do domovní schránky na adrese Baška, Kunčičky u Bašky 69, PSČ 739 01 dne 4.6.2013 patrně z důvodu, že příslušný pracovních České pošty měl z minulosti povědomí o tom, že žalovaný na předmětné adrese bydlel. V době doručování předvolání k jednání se však žalovaný na dané adrese již nezdržoval, neboť se z ní odstěhoval. Zásilka měla být správně vrácena soudu zpět. Za toto pochybení však žalovaný nemůže nést odpovědnost. Žalovaný si splnil své oznamovací povinnosti a provedl v příslušných registrech změnu své adresy, což dokládá fotokopii řidičského a občanského průkazu, z nichž se podává, že k datu jejich vystavení, tj. 18. a 15.4.2013 má žalovaný evidovanou jinou adresu než Kunčičky u Bašky 69, na níž by bylo doručováno předvolání k jednání, resp. má evidovanou adresu Pržno č.p. 105, okres (KSBR 26 INS 7484/2009) Frýdek-Místek. Z uvedeného vyplývá, že doručování předvolání k jednání vhozením do domovní schránky dne 4.6.2013 na drese Kunčičky u Bašky 69, 739 01 Baška bylo vadné, neboť daná adresa již nebyla doručovací adresou žalovaného. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že žalobci uloží povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 21.536,79 Kč, náklady odvolacího řízení ve výši 24.559,24 Kč a výrok IV. změní tak, že žalobce nemá vůči žalovanému právo na zaplacení náhrady nákladů řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žalobou ze dne 27.12.2010, doručenou soudu dne 28.12.2010, se insolvenční správce dlužníka VALTECH TORS, a.s. domáhal proti žalovanému Ing. Radku anonymizovano určení neúčinnosti v žalobě specifikovaného právního úkonu dlužníka. Následně byla tato žaloba podáním ze dne 10.8.2012 změněna tak, že se žalobce domáhal vyslovení neplatnosti eventuálně neúčinnosti tohoto právního úkonu a soud prvního stupně usnesením ze dne 15.8.2012, č.j. KSBR 26 ICm 2196/2010-45 tuto změnu žaloby připustil. Soud prvního stupně usnesením ze dne 17.5.2011, č.j. KSBR 26 ICm 2196/2010-12 žalovaného v souladu s ustanovením § 114a odst. 2, písm. a) o.s.ř. vyzval, aby se ve lhůtě do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil k žalobě. Na tuto výzvu žalovaný reagoval předložením plné moci udělené dne 13.6.2011 advokátovi Mgr. Michalovi Přibilovi, který současně předložil požadované vyjádření k žalobě ze dne 20.6.2011. Dále se tento advokát žalovaného účastnil jednání před soudem prvního stupně dne 26.9.2012. Ve věci bylo původně rozhodnuto rozsudkem ze dne 26.9.2012, č.j. 26 ICm 2196/2010-64, proti němuž podal advokát žalovaného odvolání ze dne 16.10.2012 a zaplatil soudní poplatek za podané odvolání ve výši 2.000 Kč. Dále se advokát žalovaného účastnil jednání před odvolacím soudem dne 26.6.2013 a na nedostavení se žalovaného k tomu jednání reagoval sdělením, že podle jeho informací se žalovaný stěhoval na jinou adresu, a proto k příštímu odročenému jednání jeho osobní účast zajistí, sepsal podání ze dne (KSBR 26 INS 7484/2009) 2.7.2013 adresované odvolacímu soudu, ve kterém označil důkazy na podporu obrany žalovaného a účastnil se jednání před odvolacím soudem dne 24.7.2013, které trvalo více než 2 hodiny. Odvolací soud k odvolání žalovaného rozsudek soudu prvního stupně zrušil usnesením ze dne 26.9.2013, č.j. 11 VSOL 113/2012-121. Soud prvního stupně v novém řízení nařídil jednání na den 30.4.2014, kterého se advokát žalovaného zúčastnil a dále se zúčastnil vyhlášení rozhodnutí dne 7.5.2014.

Podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle ustanovení § 147 odst. 1 o.s.ř., účastníku nebo jeho zástupci může soud uložit, aby hradili náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobili svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Podle ustanovení § 224 o.s.ř., ustanovení o nákladech řízení před soudem prvního stupně platí přiměřeně i pro řízení odvolací (odstavec 1). Zruší-li odvolací soud rozhodnutí a vrátí-li věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení nebo věc postoupí věcně příslušnému soudu, rozhodne o náhradě nákladů soud prvního stupně v novém rozhodnutí o věci (odstavec 3).

Podle § 9 odst. 3, písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen advokátní tarif ) ve znění účinném do 31.12.2012 platilo, že částka 25.000 Kč (tj. sazba mimosmluvní odměny za 1 úkon právní služby dle § 7 bod 5. ve výši 2.100 Kč) se považuje za tarifní hodnotu ve věcech: a) určení, že tu je právní vztah nebo právo, určení neplatnosti právního úkonu, jde-li o určení práva k věci penězi neocenitelné nebo jde-li o určení neplatnosti právního úkonu, jehož předmětem je věc nebo plnění penězi neocenitelné.

Podle § 9 odst. 4, písm. c) advokátního tarifu ve znění účinném od 1.1.2013 platí, že částka 50.000 Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných v řízení v otázkách svěřenských fondů, obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, a dále ve věcech rozhodovaných v insolvenčním nebo obdobném řízení (sazba mimosmluvní odměny za 1 úkon právní služby činí dle § 7 bod 5 3.100 Kč).

Z předložené fotokopie občanského průkazu vydaného žalovanému Ing. Radku anonymizovano , anonymizovano Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí dne 18.4.2013 č. 201717970 vyplývá, že žalovaný má trvalý pobyt na drese Pržno č.p. 305, okres Frýdek-Místek. Totéž vyplývá z řidičského průkazu, který byl žalovanému Ing. Radku anonymizovano , anonymizovano vydán Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí dne 15.4.2013 (KSBR 26 INS 7484/2009) Z doručenky od zásilky, v níž bylo žalovanému doručováno předvolání k jednání odvolacího soudu dne 26.6.2013, vyplývá, že mu bylo doručováno na adresu Kunčičky u Bašky 69, PSČ 739 01 Baška, a protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka vložena do domovní schránky dne 4.6.2013 v 9.20 hodin.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. změnil podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. tak, že žalovanému, který byl v řízení před soudem prvního stupně zcela úspěšný, bylo podle ustanovení § 142, 224 odst. 1, 3 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně ve výši celkem 45.548 Kč, představující náklady právního zastoupení, tj. odměnu za 4 úkony právní služby a 2.100 Kč (příprava a převzetí zastoupení 13.6.2011, sepis vyjádření k žalobě 20.6.2011 a účast u jednání před soudem prvního stupně 26.9.2012 a sepis odvolání 16.10.2012) podle § 7 bod 5., § 9 odst. 3, písm. a) advokátního tarifu ve znění účinném do 31.12.2012, dále odměnu za 5 úkonů právní služby a 3.100 Kč (účast u jednání před odvolacím soudem dne 26.6.2013 a 24.7.2013, které trvalo více než 2 hodiny, podání z 2.7.2013, podání ze dne 2.7.2013, jednání před soudem prvního stupně dne 30.4.2014) podle § 7 bod 5, § 9 odst. 4, písm. c), § 11 odst. 2, písm. f) advokátního tarifu ve znění účinném od 1.1.2013, odměnu za 1 úkon právní služby ve výši 1/2 , tj. 1.550 Kč (účast u vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně dne 7.5.2014), paušální náhradu výdajů za 10 úkonů právní služby a 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve znění účinném od 1.9.2006, cestovní výdaje za cestu k jednání soudu prvního stupně z Kopřivnice do Brna a zpět osobním autem tovární značky VW Passat, reg. zn. 7T66310 k jednání dne 26.9.2012 ve výši 1.862 Kč a k jednání dne 30.4.2014 ve výši 1.887 Kč, cestovní výdaje za cestu stejným osobním automobilem z Kopřivnice do Olomouce k jednání odvolacího soudu dne 26.6.2013 ve výši 922 Kč a dne 24.7.2013 ve výši 922 Kč, náhrada za ztrátu času v souvislosti s těmito cestami za 16 započatých půlhodin a 100 Kč podle § 14 odst. 1, písm. a), odst. 3 advokátního tarifu, náhrada za zaplacený soudní poplatek z odvolání ve výši 2.000 Kč a náhradu za 21 % DPH ve výši 7.905 Kč podle § 137 o.s.ř.

Ve výroku IV. odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému se neukládá povinnost zaplatit žalobci, v rámci separace nákladů řízení, náklady řízení ve výši 1.811,89 Kč, neboť advokát žalovaného již v souvislosti s neúčastí žalovaného u jednání odvolacího soudu dne 26.6.2013 avizoval, že se žalovaný přestěhoval, a jak vyplývá z jeho osobních dokladů (řidičský průkaz, občanský průkaz) byl žalovaný v době doručování předvolání k jednání, tj. 4.6.2013 hlášen k trvalému pobytu na adrese Pržno č.p. 305, okres Frýdek-Místek a nikoliv na adrese Kunčičky u Bašky 69, PSČ 739 01 Baška, na které doručovatelka vhodila zásilku do neaktuální domovní schránky.

Žalovanému, který byl v odvolacím řízení úspěšný, bylo podle ustanovení § 142, § 224 odst. 1 o.s.ř. přiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 2.166 Kč představující náklady právního zastoupení, tj. odměnu za 1 úkon právní služby ve výši 1/2 , tj. 1.490 Kč (z tarifní hodnoty 45.548Kč) a paušální (KSBR 26 INS 7484/2009) náhrady výdajů za tento úkon právní služby ve výši 300 Kč a 21 % DPH ve výši 376 Kč. Výše nákladů byla přiznána podle § 7 bod 5., § 11 odst. 2, písm. c), § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve znění účinném od 1.1.2013 (k použití § 7 bod 5. srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.9.2013, sp.zn. 29 Cdo 34/2013).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 1, písm. c/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 27.srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu