11 VSOL 108/2013-57
28 ICm 2947/2011 11 VSOL 108/2013-57 (KSBR 28 INS 14622/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové ve věci žalobkyně Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Tišnov, Jamborova 924, PSČ 666 03, zastoupené Mgr. Michaelem Mannem, advokátem se sídlem Brno, Orlí 36, PSČ 602 00, proti žalované Mgr. Romaně Andělové, advokátce se sídlem Brno, Roubalova 13, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyni dlužníka Woman & Man Exklusive, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Brno-Komárov, Mariánské náměstí 617/1, PSČ 617 00, IČ: 26304708, o určení pohledávky jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Woman & Man Exklusive, s.r.o. v likvidaci vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 28 INS 14622/2010-C18-5, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.7.2013, č.j. KSBR 28 INS 14622/2010-C18-5, 28 ICm 2947/2011-27

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že žalobkyni Libuši anonymizovano se osvobození od soudního poplatku za podanou žalobu nepřiznává. V odůvodnění uvedl, že žalobkyni nelze považovat za nemajetnou, když vlastní různé nemovitosti, osobní vozidlo a finanční prostředky, které může použít ke krytí soudního poplatku. K tomuto závěru dospěl (KSBR 28 INS 14622/2010) na základě zjištění, že žalobkyně má příjmy ze starobního důchodu ve výši 11.198 Kč měsíčně a z podnikání za poslední zdaňovací období průměrně ve výši 9.426 Kč měsíčně. Dále žalobkyně vlastní účty u finančních institucí, a to běžný účet u GE Money Bank se zůstatkem 21.618,54 Kč ke dni 8.4.2013 a sporožirový účet u České spořitelny se zůstatkem 8.568,03 Kč ke dni 8.4.2013. Dále vlastní přívěsný vozík v hodnotě 2.000 Kč, řadový rodinný domek v kat. území obce Drnovice (dle odhadu žalobkyně v hodnotě 600.000 Kč) a společně se svým manželem vlastní byt v kat. území obce Tišnov (dle odhadu žalobkyně v hodnotě 800.000 Kč), dále garáž v hodnotě 10.000 Kč a osobní vozidlo Honda Civic, rok výroby 2008.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, ve kterém soudu prvního stupně vytýkala, že jí společné s výzvou k doplnění žádosti o přiznání osvobození od placení soudních poplatků nezaslal k vyplnění formulář-prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků. Dále v odvolání uvedla, že jejím jediným měsíčním příjmem je starobní důchod ve výši 11.058 Kč, nevlastní žádné nemovitosti či movité věci s výjimkou běžného vybaveni domácnosti (starší nábytek) a ošacení, cenné papíry, ani pohledávky. Po odečtení nutných výdajů na živobytí jí měsíčně zbývá pouze nepatrná částka na úhradu základních potřeb, a tudíž nemá prostředky na zaplacení soudního poplatku tak, aby mohla před soudem řádně bránit svá práva. Navrhovala, aby odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou přezkoumal odvolací soud podle ust. § 212, § 212a o.s.ř. odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žalobou ze dne 1.11.2011, doručenou soudu dne 2.11.2011, se žalobkyně domáhala proti insolvenční správkyni dlužníka Woman & Man Exklusive, s.r.o. v likvidaci určení nevykonatelné pohledávky ve výši 750.000 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 9.8.2006, kterou insolvenční správkyně při přezkumném jednání dne 4.10.2011 popřela. Soud prvního stupně usnesením ze dne 20.1.2012, č.j. 28 ICm 2947/2011-10 žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě tří dnů od doručené této výzvy zaplatila soudní poplatek z žaloby ve výši 5.000 Kč. Na tuto výzvu žalobkyně reagovala žádostí o osvobození od placení soudního poplatku, ve které pouze uvedla, že s ohledem na skutečnost, že jejím jediným příjmem je starobní důchod ve výši 11.058 Kč, má zato, že jsou splněny zákonné podmínky pro přiznání osvobození od placení soudních poplatků. Soud prvního stupně usnesením ze dne 1.3.2013, č.j.28 ICm 2947/2011-24 žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto usnesení doplnila svoji žádost o osvobození od soudního poplatku tak, že uvede a doloží veškeré svoje majetkové a finanční poměry. Na tuto výzvu, která byla advokátovi žalobkyně doručena dne 6.3.2013, žalobkyně reagovala předložením prohlášení o osobních, (KSBR 28 INS 14622/2010) majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutí o osvobození se však nevracejí.

Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků soud přihlíží k celkovým majetkovým poměrům žadatele, k výši soudního poplatku, k nákladům, které si pravděpodobně vyžádá dokazování, k povaze uplatněného nároku a k dalším podobným okolnostem. U fyzických osob bere v úvahu také jejich sociální poměry, zdravotní stav apod. Celkové zhodnocení všech okolností, které vypovídají o poměrech účastníka se musí promítnout do závěru, zda účastník je s ohledem na své poměry schopen zaplatit soudní poplatky a nést další výdaje spojené s řízením, včetně nákladů spojených s poskytnutím právní pomoci (se zastoupením). Jestliže mu to jeho poměry nedovolují, je soud povinen přiznat tomuto odpovídající osvobození od soudních poplatků. Účastník je povinen soudu prokázat věrohodným způsobem své poměry, které jsou rozhodné pro posouzení důvodnosti jeho žádosti.

Žalobkyně ve svém prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků ze dne 8.4.2013 uvedla, že pobírá starobní důchod ve výši 11.198 Kč a dále má příjmy z podnikání za poslední zdaňovací období po odečtení daně ve výši celkem 113.116 Kč. Její manžel Zdeněk Tesařík pobírá invalidní důchod ve výši 14.684 Kč., a protože jeho zdravotní stav vyžaduje péči žalobkyně, lze očekávat pokles jejích příjmů z podnikání. V kolonce 31 tohoto prohlášení pak uvedla, že ve společném jmění manželů mají manželé dvoupokojový byt v osobním vlastnictví v hodnotě 800.000 Kč, garáž v hodnotě 10.000 Kč, osobní vozidlo Honda Civic, rok výroby 2008. Dále mají sporožirový účet u České spořitelny se zůstatkem 8.568,03 Kč a běžný účet u GE Money Bank se zůstatkem ve výši 21.618,54 Kč a dále e-konto u Raiffeisenbanky se zůstatkem ve výši 873,99 Kč. V kolonce 34 uvedla, že má u Raiffeisenbanky hypotéku ve výši 550.000 Kč na rekonstrukci bytu, kterou splácí v měsíčních splátkách ve výši 7.529,63 Kč.

Z uvedeného vyplývá, že žádost žalobkyně o osvobození od placení soudních poplatků je nedůvodná již v rovině vlastního tvrzení. Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud konstatuje, že na žalobkyni, která má pravidelný příjem z důchodu, příjem z podnikání, vlastní nemovitosti v hodnotě řádu stovek tisíc, vlastní pět let starý osobní automobil Honda Civic, má finanční hotovost na účtech (KSBR 28 INS 14622/2010) u bankovních peněžních ústavů, pohledávku u dlužníka ve výši 750.000 Kč, jejíhož určení se v tomto sporu domáhá, nelze pohlížet jako na nemajetnou. Odvolací soud navíc dodává, že pokud je žalobkyně schopna splácet měsíčně hypotéku ve výši 7.529,63 Kč a k jejímu splácení se zavázala až do 14.4.2019, je též schopna zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a nést náklady spojené s poskytnutím právní pomoci.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 26.září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu